Förordning (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan

SFS nr
2011:398
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-04-07

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en utbildning
i grundskolan som omfattar judiska studier.

Utbildningen är en sådan särskild utbildning som avses i 10
kap. 6 § 2 skollagen (2010:800).

Vem som får anordna utbildningen

2 § En huvudman för en skolenhet med grundskola får, efter
tillstånd från Statens skolverk, anordna den särskilda
utbildningen i årskurserna 7–9.

Ett tillstånd får gälla i högst sex år.

Syfte

3 § Den särskilda utbildningen syftar till att öka
möjligheterna för elever i grundskolan som tillhör den
nationella minoriteten judar att fördjupa sina kunskaper om
sin minoritets kultur, historia, traditioner och religion.

Utbildningen ska stå öppen även för andra elever.

Riksrekrytering

4 § När en kommun anordnar den särskilda utbildningen ska
elever från hela landet tas emot till utbildningen i mån av
plats.

Urval

5 § Om det inte finns plats för alla sökande till den
särskilda utbildningen, ska urval göras på de grunder som
Statens skolverk godkänner.

Skolverket ska samråda med Statens skolinspektion innan
Skolverket godkänner grunderna.

Utbildningens innehåll och utformning

6 § Utöver de ämnen som framgår av 10 kap. 4 § skollagen
(2010:800) ska undervisning i ämnet judiska studier ingå i
den särskilda utbildningen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om kunskapskrav i
ämnet judiska studier.

7 § Vid tillämpningen av timplanen i bilaga 1 till skollagen
(2010:800), ska undervisningen i ämnet judiska studier
omfatta 240 timmar som enligt timplanen får användas för
skolans val.

8 § Elever på den särskilda utbildningen ska som språkval
erbjudas undervisning i hebreiska och jiddisch.

9 § För undervisning i ämnet judiska studier ska huvudmannen
använda en lärare med en utbildning avsedd för undervisning i
historia, religionskunskap eller samhällskunskap i
grundskolans årskurs 7–9.

Ansökan och beslut om tillstånd

10 § Ansökan om att få anordna den särskilda utbildningen ska
ges in till Statens skolverk.

Skolverket får meddela föreskrifter om ansökningstid och om
ansökans innehåll.

En ansökan som ska göras till Skolverket enligt denna
förordning får överföras elektroniskt.

11 § Statens skolverk ska godkänna en ansökan om att få
anordna särskild utbildning, om

1. utbildningen uppfyller villkoren i denna förordning,

2. utbildningen i övrigt uppfyller kraven på utbildning i
grundskolan,

3. kostnaderna för utbildningen inte överstiger kostnaderna
för annan utbildning i grundskolan hos huvudmannen, och

4. utbildningen bedöms bidra till det i 3 § angivna syftet
med den särskilda utbildningen.

12 § Statens skolverks beslut ska ange vid vilken skolenhet
huvudmannen får anordna den särskilda utbildningen och hur
många elever som utbildningen får omfatta. Beslutet ska även
ange hur länge tillståndet gäller.

13 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:398

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

2. Förordningen ska tillämpas på undervisning som påbörjas
efter den 30 juni 2011.

3. För elever som läst ämnet judiska studier enligt
förordningen (SKOLFS 2002:8) om judiska studier i grundskolan
i Stockholms kommun ska följande gälla för utbildningen i
ämnet under läsåret 2011/12 för elever i årskurs 9.

Den kursplan och de betygskriterier för betygen Väl godkänt
och Mycket väl godkänt som styrelsen för utbildningen
fastställt för ämnet ska tillämpas.

Vid betygssättning i ämnet ska bestämmelserna i 7 kap. 3, 4
och 6–9 §§ grundskoleförordningen (1994:1194) tillämpas.