Lag (2011:427) om europeiska företagsråd

SFS nr
2011:427
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2011-04-20

Lagens innehåll och syfte

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om inrättande av europeiska
företagsråd bestående av arbetstagarrepresentanter eller införande av
något annat förfarande för information till och samråd med arbetstagare i
gränsöverskridande frågor i gemenskapsföretag och företagsgrupper som
verkar i minst två EES-stater.

2 § Förfaranden för information till och samråd med arbetstagare ska vara
ändamålsenliga och genomföras så att gemenskapsföretag och
företagsgrupper kan fatta beslut på ett effektivt sätt. Därför ska

1. information ges vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som
ger arbetstagarrepresentanterna möjlighet att göra en noggrann bedömning
av eventuella konsekvenser och vid behov förbereda samråd med
gemenskapsföretaget eller företagsgruppen, och

2. samråd ske genom upprättande av en dialog och utbyte av åsikter mellan
arbetstagarrepresentanterna och gemenskapsföretaget eller företagsgruppen
vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som ger
arbetstagarrepresentanterna möjlighet att, på grundval av de uppgifter de
fått, inom rimlig tid lämna synpunkter på föreslagna åtgärder så att de
kan beaktas i beslutsprocessen av gemenskapsföretaget eller
företagsgruppen.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

– EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som
omfattas av EES-avtalet,

– företag: en ekonomisk verksamhet i privat eller offentlig regi som
bedrivs av en fysisk eller en juridisk person,

– gemenskapsföretag: ett företag som har verksamhet i minst två EES-
stater,

– kontrollerande företag: ett företag som utövar ett bestämmande
inflytande över ett annat företag,

– kontrollerat företag: ett företag som ett annat företag utövar ett
bestämmande inflytande över,

– företagsgrupp: en grupp av företag, som har företag i minst två EES-
stater, där ett kontrollerande företag och minst ett kontrollerat företag
ingår, och

– gränsöverskridande fråga: en fråga som berör hela gemenskapsföretaget
eller företagsgruppen eller minst två av deras verksamheter i olika EES-
stater.

I 7 och 13-16 §§ finns det särskilda bestämmelser om kontrollerande
företag.

Lagens tillämpningsområde

4 § Denna lag gäller för

1. gemenskapsföretag som har

– minst 1 000 arbetstagare i EES-staterna, varav

– minst 150 arbetstagare i var och en av minst två EES-stater, samt

2. företagsgrupper som har

– minst 1 000 arbetstagare i EES-staterna, varav

– minst 150 arbetstagare i minst ett av sina företag i en EES-stat och
minst 150 arbetstagare i minst ett av sina företag i en annan EES-stat.

Antalet arbetstagare i Sverige beräknas som det genomsnittliga antalet
arbetstagare under de två närmast föregående verksamhetsåren.

5 § Denna lag gäller när gemenskapsföretaget eller det kontrollerande
företaget i en företagsgrupp har sitt säte i Sverige.

Om gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp inte har sitt säte i någon EES-stat, gäller lagen när

1. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget har utsett en
filial eller ett företag i Sverige att svara för de förpliktelser som
följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj
2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i
gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till
och samråd med arbetstagare, eller

2. det inte har utsetts någon verksamhet eller något företag i någon EES-
stat att svara för förpliktelserna enligt direktiv 2009/38/EG och den
filial eller det kontrollerade företag som har flest arbetstagare inom
EES finns i Sverige.

Bestämmelserna i 18 § om informationsskyldighet för filialer och
kontrollerade företag i Sverige, i 24, 25 och 38-40 §§ om hur
arbetstagarrepresentanter från Sverige ska utses och i 56 § om skydd för
arbetstagarrepresentanter gäller oavsett var gemenskapsföretaget eller
det kontrollerande företaget i en företagsgrupp har sitt säte.

6 § I sådana fall som avses i 5 § andra stycket ska det som sägs i denna
lag om gemenskapsföretag eller kontrollerande företag i en företagsgrupp
gälla för den filial eller det företag som enligt nämnda bestämmelse gör
lagen tillämplig.

7 § Om ett gemenskapsföretag eller företag i en företagsgrupp är
kontrollerat av ett annat företag i en EES-stat, är bestämmelserna om
gemenskapsföretag eller kontrollerande företag i en företagsgrupp inte
tillämpliga på det kontrollerade företaget.

Undantag för vissa gemenskapsföretag eller företagsgrupper

8 § För följande gemenskapsföretag eller företagsgrupper ska enbart 59-62
§§ om skadestånd och rättegång gälla:

1. Gemenskapsföretag eller företagsgrupper som sedan den 22 september
1996 haft ett gällande avtal om gränsöverskridande information till och
samråd med arbetstagare som omfattat gemenskapsföretagets eller
företagsgruppens samtliga verksamheter i EES-staterna med undantag för
Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland. Om företaget eller
företagsgruppen den 1 juli 2000 hade verksamhet även i Förenade
kungariket, måste avtalet senast från den tidpunkten ha omfattat även den
verksamheten.

2. Gemenskapsföretag eller företagsgrupper som fallit inom tillämp-
ningsområdet för lagen (1996:359) om europeiska företagsråd sedan den 1
mars 2000 endast på grund av att lagens tillämpningsområde då utvidgades
till att omfatta även verksamhet i Förenade kungariket Storbritannien och
Nordirland och som vid den tidpunkten hade ett gällande avtal om
gränsöverskridande information till och samråd med arbetstagare, om
avtalet omfattade alla gemenskapsföretagets eller företagsgruppens
arbetstagare i EES-staterna.

3. Gemenskapsföretag eller företagsgrupper som någon gång under perioden
från och med den 5 juni 2009 till och med den 5 juni 2011 ingått eller
förnyat gällande avtal enligt 21 eller 22 § lagen om europeiska
företagsråd.

Vid en väsentlig omstrukturering av gemenskapsföretag eller företags-
grupper enligt första stycket ska dock även 1, 4-7, 9-19, 21-36 §§, 53 §
första stycket samt 55, 56 och 58 §§ gälla.

Om ett avtal enligt första stycket har löpt ut eller löper ut, ska lagen
gälla i sin helhet för gemenskapsföretaget eller företagsgruppen. Om
avtalet har förnyats eller förnyas, gäller dock lagen fortfarande endast
enligt första stycket.

Europabolag

9 § Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en
företagsgrupp är ett europabolag enligt rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, ska denna lag
inte tillämpas på europabolaget eller dess dotterföretag.

Lagen ska dock tillämpas på ett europabolag och dess dotterföretag om
förhandlingsdelegationen enligt 21 § lagen (2004:559) om
arbetstagarinflytande i europabolag beslutat att avstå från att inleda
förhandlingar om ett avtal om arbetstagarinflytande i europabolaget eller
att avbryta pågående sådana förhandlingar.

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en
företagsgrupp blir dotterföretag till ett europabolag efter dess
bildande, ska denna lag tillämpas på dotterföretaget om det inte omfattas
av inflytande enligt lagen om arbetstagarinflytande i europabolag.

Europakooperativ

10 § Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en
företagsgrupp är ett europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr
1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa
föreningar (SCE-föreningar), ska denna lag inte tillämpas på
europakooperativet eller dess dotterföretag.

Lagen ska dock tillämpas på ett europakooperativ och dess dotterföretag
om förhandlingsdelegationen enligt 24 § lagen (2006:477) om
arbetstagarinflytande i europakooperativ beslutat att avstå från att
inleda förhandlingar om ett avtal om arbetstagarinflytande i
europakooperativet eller att avbryta pågående sådana förhandlingar.

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en
företagsgrupp blir dotterföretag till ett europakooperativ efter dess
bildande, ska denna lag tillämpas på dotterföretaget om det inte omfattas
av inflytande enligt lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Verksamhet av ideell natur eller med opinionsbildande ändamål

11 § Verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan
ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat
opinionsbildande ändamål undantas från lagens tillämpningsområde i fråga
om verksamhetens mål och inriktning.

Avvikelser genom kollektivavtal

12 § Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en
central arbetstagarorganisation får det göras avvikelser från denna lag.

Avvikelser får dock inte göras om avtalet innebär att mindre förmånliga
regler ska tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av direktiv
2009/38/EG.

Kontrollerande företag

13 § Om inte annat visas, ska ett företag anses utöva ett bestämmande
inflytande över ett annat företag, om det i eget eller någon annans namn

1. har rätt att utse fler än hälften av medlemmarna i det andra
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan,

2. kontrollerar mer än hälften av rösterna för aktierna eller andelarna i
företaget, eller

3. äger mer än hälften av aktierna eller andelarna i företaget.

14 § Om flera företag inom en företagsgrupp anses utöva ett bestäm-mande
inflytande över ett annat företag, ska i första hand det företag som
avses i 13 § 1 och i andra hand det företag som avses i 13 § 2 anses som
kontrollerande företag.

Första stycket gäller endast om det inte visas att ett annat företag
utövar ett bestämmande inflytande.

15 § Sådana investmentbolag som avses i artikel 3.5 a eller 3.5 c i
rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av
företagskoncentrationer ska inte anses vara kontrollerande företag i
förhållande till andra företag på grund av aktie- eller andelsinnehav.

16 § En konkursförvaltare, rekonstruktör eller likvidator ska vid
tillämpningen av denna lag inte anses utöva ett bestämmande inflytande
över ett företag.

Företagets ansvar

Skyldigheten att aktivt verka för ett europeiskt företagsråd

17 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp ska aktivt verka för inrättandet av ett europeiskt
företagsråd eller införandet av något annat förfarande för information
till och samråd med arbetstagare.

Överlämnande av information inför förhandlingar

18 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp ska till arbetstagarna lämna information som krävs för att
förhandlingar enligt 27 § ska kunna inledas. Sådan information ska lämnas
via ett annat företag inom företagsgruppen eller en verksamhet i
gemenskapsföretaget om arbetstagarna begär det.

Kontrollerade företag i en företagsgrupp och filialer till ett
gemenskapsföretag ska till kontrollerande företag i en företagsgrupp
eller gemenskapsföretag inom EES lämna de uppgifter som behövs för att
kontrollerande företag och gemenskapsföretag ska kunna fullgöra sin
skyldighet att lämna information till arbetstagarna.

Inledande av förhandlingar

19 § Initiativ till förhandlingar om inrättande av ett europeiskt
företagsråd eller införande av något annat förfarande för information
till och samråd med arbetstagare eller nya sådana förhandlingar får tas

1. av gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-
tagsgrupp, eller

2. skriftligen av minst 100 arbetstagare eller behöriga representanter
för dem vid minst två verksamheter eller företag i minst två EES-stater.

20 § När gemenskapsföretaget eller företagsgruppen enligt 4-11 §§
omfattas av lagens tillämpningsområde och initiativ har tagits enligt
19 §, ska gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp inleda förhandlingar om inrättande av ett europeiskt
företagsråd eller införande av något annat förfarande för information
till och samråd med arbetstagare.

Första stycket gäller inte när det finns ett avtal om information och
samråd i gränsöverskridande frågor som omfattar samtliga arbetstagare i
företaget eller företagsgruppen och som har ingåtts enligt lagen
(1996:359) om europeiska företagsråd eller när 24-35 §§ den lagen har
tillämpats.

21 § Vid väsentliga omstruktureringar i gemenskapsföretaget eller
företagsgruppen och då initiativ har tagits enligt 19 §, ska
gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp
inleda nya förhandlingar om inrättande av ett europeiskt företagsråd
eller införande av något annat förfarande för information till och samråd
med arbetstagare.

Första stycket gäller inte när ett avtal om information och samråd i
gränsöverskridande frågor som omfattar samtliga arbetstagare inom EES i
företaget eller företagsgruppen reglerar vad som ska gälla vid väsentliga
omstruktureringar.

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

Inrättande av en förhandlingsdelegation

22 § När förhandlingar ska inledas enligt 20 eller 21 §, ska en
förhandlingsdelegation för arbetstagarna inrättas i enlighet med 23-
25 §§.

Förhandlingsdelegationen företräder arbetstagarna i gemenskapsföretaget
eller företagsgruppen i förhandlingar om ett avtal om ett europeiskt
företagsråd eller något annat förfarande för information till och samråd
med arbetstagare.

Sammansättning

23 § Arbetstagarna i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i varje
EES-stat ska tilldelas en plats i arbetstagarnas förhandlingsdelegation
för varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga
arbetstagare i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i samtliga EES-
stater.

När nya förhandlingar ska inledas vid väsentliga omstruktureringar, ska
utöver de platser som fördelas enligt första stycket, i förekommande fall
vart och ett av befintliga europeiska företagsråd i gemenskapsföretaget
eller företagsgruppen tilldelas tre platser i förhandlingsdelegationen.
Ledamöter till dessa platser utses inom respektive företagsråd.

24 § Ledamöter från Sverige i arbetstagarnas förhandlingsdelegation utses
av den eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna
av kollektivavtal i förhållande till gemenskapsföretaget eller ett eller
flera företag i en företagsgrupp.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer
och dessa inte kommer överens om annat, gäller följande ordning för att
utse en eller flera ledamöter. Om det är fråga om en ledamot, ska denne
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder flest av
gemenskapsföretagets eller företagsgruppens kollektivavtalsbundna
arbetstagare i Sverige. Om det är fråga om flera ledamöter, ska den
ordning gälla för hur arbetstagarrepresentanter utses som anges i 8 §
andra och tredje styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation ska
anses som en organisation.

25 § Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal i förhållande till
någon arbetstagarorganisation, ska ledamöterna från Sverige i
arbetstagarnas förhandlingsdelegation utses av den lokala
arbetstagarorganisation i Sverige som företräder flest arbetstagare vid
gemenskapsföretaget eller företagsgruppen. Detta gäller dock endast om de
lokala arbetstagarorganisationerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation ska
anses som en organisation.

26 § När en förhandlingsdelegation för arbetstagarna har inrättats, ska
den underrätta gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i
en företagsgrupp om sin sammansättning.

Förhandlingar

Förhandlingsmöten

27 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp ska kalla till förhandlingar om inrättande av ett
europeiskt företagsråd eller införande av något annat förfarande för
information till och samråd med arbetstagare.

Företaget ska informera berörda verksamheter eller kontrollerade företag
i företagsgruppen om hur arbetstagarnas förhandlingsdelegation är
sammansatt och när förhandlingarna ska äga rum.

Företaget ska även informera behöriga europeiska arbetstagar- och
arbetsgivarorganisationer om förhandlingsdelegationens sammansättning och
när förhandlingarna ska inledas.

Enskilda möten

28 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation har rätt att sammanträda
enskilt före och efter varje möte med gemenskapsföretaget eller det
kontrollerande företaget i en företagsgrupp. Vid ett sådant möte ska
förhandlingsdelegationen ha tillgång till tolkar och tekniska hjälpmedel
i den utsträckning som det är nödvändigt för att genomföra mötet.

Avstående från och avbrytande av förhandlingar

29 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation får besluta att avstå från att
inleda förhandlingar om ett avtal om ett europeiskt företagsråd eller
något annat förfarande för information till och samråd med arbetstagarna
eller att avbryta pågående sådana förhandlingar.

I fall som avses i första stycket får en part inte framställa en ny
begäran om förhandlingar enligt 19 § förrän efter två år, om parterna
inte har avtalat eller kommer överens om en kortare tid.

Experter

30 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation får biträdas av experter som
den själv utser. Experterna får på förhandlingsdelegationens begäran
närvara vid förhandlingarna i egenskap av rådgivare.

Omröstningsregler

31 § För ett beslut om att avstå från att inleda förhandlingar eller att
avbryta pågående förhandlingar enligt 29 §, krävs röster från minst två
tredjedelar av ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation.

För att förhandlingsdelegationen ska kunna ingå ett avtal om ett
europeiskt företagsråd eller något annat förfarande för information och
samråd, måste mer än hälften av ledamöterna enas om det.

Kostnader

32 § Alla kostnader för att arbetstagarnas förhandlingsdelegation ska
kunna bildas och bedriva sin verksamhet ska bäras av gemenskapsföretaget
eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp i den utsträckning
som krävs för att förhandlingsdelegationen ska kunna utföra sina
uppgifter på lämpligt sätt.

Avtal

33 § Ett avtal om ett europeiskt företagsråd ska vara skriftligt och
omfatta all verksamhet som gemenskapsföretaget eller företagsgruppen
bedriver inom EES.

Avtalet ska behandla

1. vilka företag eller verksamheter som ska omfattas av avtalet,

2. företagsrådets sammansättning, som ska vara avvägd med hänsyn till
verksamhetsgrenar inom gemenskapsföretaget eller företagsgruppen och till
arbetstagarnas kön och arbetsuppgifter,

3. företagsrådets mandatperiod,

4. företagsrådets uppgifter och förfarande för information och samråd
samt förhållandet mellan detta förfarande och motsvarande förfaranden på
nationell nivå,

5. platsen för företagsrådets möten, hur ofta företagsrådet ska
sammanträda och mötenas längd,

6. vilka ekonomiska och materiella resurser som ska ställas till
företagsrådets förfogande, och

7. avtalets löptid, hur avtalet får ändras eller sägas upp och, för de
fall då avtalet ska omförhandlas, när och hur detta ska gå till.

Om avtalet innehåller bestämmelser om arbetsutskott, ska även
sammansättningen av samt arbetsuppgifter och mötesordning för detta
behandlas i avtalet.

34 § I stället för ett avtal om ett europeiskt företagsråd kan parterna
avtala om något annat förfarande för information till och samråd med
arbetstagarna. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och omfatta all
verksamhet som gemenskapsföretaget eller företagsgruppen bedriver inom
EES och innehålla riktlinjer för informations- och samrådsförfarandet
samt behandla arbetstagarrepresentanternas rätt till information,
särskilt om frågor som har en betydande inverkan på arbetstagarnas
intressen.

I avtalet ska anges vilken rätt arbetstagarrepresentanterna har att
sammanträda för att diskutera den information de har fått.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna ska tillämpas

35 § Ett europeiskt företagsråd som omfattar all verksamhet som
gemenskapsföretaget eller företagsgruppen bedriver inom EES ska inrättas
enligt 37-52 §§ om

1. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-
grupp och arbetstagarnas förhandlingsdelegation kommer överens om det,

2. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-
grupp vägrar att inleda förhandlingar med förhandlingsdelegationen inom
sex månader från det att arbetstagarna har begärt förhandlingar enligt
19 §, eller

3. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-
grupp och förhandlingsdelegationen inte har nått en överenskommelse om
ett avtal om europeiskt företagsråd eller något annat förfarande för
information och samråd inom tre år från den tidpunkt då någon av parterna
tog initiativ till förhandlingar enligt 19 §.

36 § Bestämmelserna i 37-52 §§ ska inte tillämpas, om arbetstagarnas
förhandlingsdelegation fattat beslut enligt 29 § första stycket om att
avstå från att inleda förhandlingar om ett avtal enligt denna lag eller
att avbryta förhandlingar om ett sådant avtal.

Det europeiska företagsrådets sammansättning

37 § Arbetstagarna i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i varje
EES-stat ska tilldelas en plats i det europeiska företagsrådet för varje
hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga
arbetstagare i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i samtliga EES-
stater.

Om inte annat avtalas, ska företagsrådet vartannat år pröva om föränd-
ringar i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen leder till att
företagsrådet ska ges en ny sammansättning. Vid denna prövning ska första
stycket tillämpas.

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-
grupp ska tillhandahålla de uppgifter som behövs för prövningen enligt
andra stycket.

38 § Ledamöter från Sverige i det europeiska företagsrådet ska utses
bland gemenskapsföretagets eller företagsgruppens anställda i Sverige.

39 § Ledamöter från Sverige i det europeiska företagsrådet utses av den
eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna av
kollektivavtal i förhållande till gemenskapsföretaget eller ett eller
flera företag i en företagsgrupp.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer
och dessa inte kommer överens om annat, gäller följande ordning för att
utse en eller flera ledamöter. Om det är fråga om en ledamot, ska denne
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder flest av
gemenskapsföretagets eller företagsgruppens kollektivavtalsbundna
arbetstagare i Sverige. Om det är fråga om flera ledamöter, ska den
ordning gälla för hur arbetstagarrepresentanter utses som anges i 8 §
andra och tredje styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation ska
anses som en organisation.

40 § Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal i förhållande till
någon arbetstagarorganisation, ska ledamöterna från Sverige i det
europeiska företagsrådet utses av den lokala arbetstagarorganisation i
Sverige som företräder flest arbetstagare vid gemenskapsföretaget eller
företagsgruppen. Detta gäller dock endast om de lokala
arbetstagarorganisationerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation ska
anses som en organisation.

41 § Det europeiska företagsrådet ska underrätta gemenskapsföretaget
eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp om sin
sammansättning.

Arbetsordning

42 § Det europeiska företagsrådet fastställer sin egen arbetsordning.

Arbetsutskott

43 § Det europeiska företagsrådet ska inom sig utse ett arbetsutskott som
består av högst fem ledamöter.

Arbetsutskottet ska ha möjlighet att löpande bedriva verksamhet.

Rätten till information och samråd

44 § Informationen till det europeiska företagsrådet ska särskilt avse

1. gemenskapsföretagets eller företagsgruppens struktur,

2. gemenskapsföretagets eller företagsgruppens ekonomiska och finansiella
situation, samt

3. den förväntade utvecklingen i fråga om gemenskapsföretagets eller
företagsgruppens verksamhet, produktion och försäljning.

45 § Informationen till och samrådet med det europeiska företagsrådet ska
särskilt handla om

1. sysselsättningsläget och dess förväntade utveckling,

2. investeringar,

3. betydande organisationsförändringar,

4. införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser,

5. produktionsöverföringar,

6. fusioner,

7. nedläggningar av verksamheter eller betydande nedskärningar av
verksamheter, samt

8. kollektiva uppsägningar.

46 § Samrådet ska ske på ett sätt som gör det möjligt för
arbetstagarrepresentanterna att sammanträda med gemenskapsföretaget eller
det kontrollerande företaget i en företagsgrupp och få motiverade svar på
eventuella yttranden.

47 § Det europeiska företagsrådet har rätt till minst ett möte om året
med gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp och till att då få information och samråda om utvecklingen
i gemenskapsföretagets eller företagsgruppens affärsverksamhet och om
dess framtidsutsikter.

Inför mötet ska gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget ge
företagsrådet en skriftlig rapport om det som mötet ska handla om.

48 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp ska, så snart det kan ske och i god tid före beslut, lämna
information till arbetsutskottet om särskilda omständigheter som påverkar
arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning. Detta gäller särskilt
omlokaliseringar, nedläggningar av verksamheter eller kollektiva
uppsägningar.

Om arbetsutskottet begär det, ska gemenskapsföretaget eller det
kontrollerande företaget sammanträda med arbetsutskottet för att
informera och samråda om sådana särskilda omständigheter som avses i
första stycket. Vid sådana möten har även de ledamöter i det europeiska
företagsrådet som företräder arbetstagarna vid de verksamheter eller
företag som är direkt berörda av omständigheterna rätt att delta. Inför
mötet ska gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget ge
arbetsutskottet en skriftlig rapport om det som mötet ska handla om.
Arbetsutskottet har rätt att yttra sig över rapporten.

Om det inte finns något arbetsutskott, ska det som sägs i denna paragraf
om arbetsutskottet gälla företagsrådet.

Experter

49 § Det europeiska företagsrådet och arbetsutskottet får biträdas av
experter som de själva utser.

Enskilda möten

50 § Det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet har rätt att sam-
manträda enskilt inför möten med gemenskapsföretaget eller det
kontrollerande företaget i en företagsgrupp.

Därutöver har företagsrådet rätt att sammanträda enskilt ytterligare en
gång per år.

Nya förhandlingar

51 § Fyra år efter det att det europeiska företagsrådet har inrättats,
ska det pröva om förhandlingar ska inledas för att sluta ett avtal som
avses i 33 eller 34 § eller om 37-52 §§ ska tillämpas även i
fortsättningen.

Avtal enligt 33 eller 34 § ingås av företagsrådet och kräver stöd av en
majoritet bland ledamöterna i rådet.

Om förhandlingar inte inleds inom sex månader eller inte leder till något
avtal inom tre år från det att företagsrådet begärt förhandlingar enligt
första stycket, ska 37-52 §§ gälla även i fortsättningen.

Kostnader

52 § Det europeiska företagsrådets och arbetsutskottets kostnader ska
bäras av gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp i den utsträckning som krävs för att företagsrådet ska
kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Övriga bestämmelser

Rättskapacitet

53 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och ett europeiskt företagsråd
kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan inför
domstolar och andra myndigheter.

När ett företagsråd inrättats tar det över alla rättigheter och
skyldigheter från förhandlingsdelegationen och träder in som part i ett
avtal om ett europeiskt företagsråd.

Information till arbetstagarna

54 § Det europeiska företagsrådet ska, med de begränsningar som kan följa
av att arbetstagarrepresentanterna ålagts tystnadsplikt enligt 58 §,
underrätta representanter för arbetstagarna vid gemenskapsföretaget eller
företagsgruppen om innehållet i och utgången av informations- och
samrådsförfarandet. Om det inte finns några arbetstagarrepresentanter,
ska samtliga arbetstagare underrättas.

Information och samråd under förhandlingar om ett nytt avtal

55 § Under den tid som förhandlingar pågår om ett nytt avtal om
inrättande av ett europeiskt företagsråd eller något annat förfarande för
information till och samråd med arbetstagare med anledning av väsentliga
omstruktureringar i gemenskapsföretaget eller i företagsgruppen, ska
avtal eller andra ordningar för information och samråd fortsätta att
gälla med de anpassningar som parterna enas om.

Skydd för arbetstagarrepresentanter

56 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 och 6-8 §§ lagen (1974:358)
om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ska gälla på
motsvarande sätt för arbetstagarrepresentanter som vanligtvis utför sitt
arbete i Sverige och utför uppgifter enligt denna lag.

Utbildning

57 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp ska ge ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation
och det europeiska företagsrådet utbildning i den utsträckning som krävs
för att de ska kunna utföra sina uppdrag.

Tystnadsplikt

58 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp får besluta om tystnadsplikt för arbetstagarrepresentanter
och experter som utför uppgifter enligt denna lag, om det är nödvändigt
med hänsyn till företagets bästa.

Den som enligt första stycket har fått information under tystnadsplikt
får trots tystnadsplikten föra informationen vidare till andra
arbetstagarledamöter eller experter i samma organ. Rätten att föra
informationen vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar
mottagaren om tystnadsplikten. I ett sådant fall gäller tystnadsplikten
även för mottagaren.

Tystnadsplikten ska, så länge det finns behov av den, fortsätta att gälla
även efter det att uppdraget som arbetstagarrepresentant eller expert
upphört.

Skadestånd

59 § Den som bryter mot denna lag, mot ett avtal enligt denna lag eller
mot tystnadsplikt som avses i denna lag ska ersätta uppkommen skada i
enlighet med 55 och 56 §§, 57 § andra stycket, 60 § första stycket samt
61 och 62 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Vid tillämpningen av lagen om medbestämmande i arbetslivet ska det som
sägs där om en arbetsgivare gälla även för ett gemenskapsföretag eller
ett kontrollerande företag i en företagsgrupp och det som sägs om en
arbetstagarorganisation gälla även för ett europeiskt företagsråd,
arbetstagarnas förhandlingsdelegation eller andra organ för information
till och samråd med arbetstagare.

En arbetstagare eller en arbetstagarorganisation kan dock inte med stöd
av denna lag kräva skadestånd av en annan arbetstagare eller
arbetstagarorganisation. Med en arbetstagarorganisation likställs ett
företagsråd, en förhandlingsdelegation eller något annat organ för
information till eller samråd med arbetstagare.

60 § Om det inte finns något europeiskt företagsråd eller någon
förhandlingsdelegation för arbetstagarna som kan föra talan enligt denna
lag, ska det som föreskrivs om skadestånd i stället gälla berörda
arbetstagarorganisationer.

Rättegång

61 § Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, handläggas enligt
lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I ett sådant fall ska
Arbetsdomstolen vara första domstol.

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska det som
sägs där om en arbetsgivare gälla även för ett gemenskapsföretag eller
ett kontrollerande företag i en företagsgrupp och det som sägs om en
arbetstagarorganisation gälla även för ett europeiskt företagsråd,
arbetstagarnas förhandlingsdelegation eller andra organ för information
till och samråd med arbetstagare. Det som sägs där om kollektivavtal ska
gälla även för sådana avtal som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.

62 § När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i
tillämpliga delar 64, 65 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet. Vid tillämpningen av 64 § ska ett gemenskapsföretag, ett
kontrollerande företag i en företagsgrupp, ett europeiskt företagsråd,
arbetstagarnas förhandlingsdelegation och andra organ för information
till och samråd med arbetstagare anses ha förhandlingsrätt enligt 10 §
lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den tid enligt 65 § inom vilken
talan senast ska väckas ska dock vara åtta månader.

Övergångsbestämmelser

2011:427

1. Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011, då lagen (1996:359) om
europeiska företagsråd ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller dock, med undantag för 39-41 §§, fortfarande
för gemenskapsföretag eller företagsgrupper där gällande avtal enligt 21
eller 22 § den lagen ingåtts eller förnyats under tiden från och med den
5 juni 2009 till och med den 5 juni 2011 samt där ett sådant avtal senare
förnyas.

3. Om en förhandlingsdelegation för arbetstagarna påbörjat förhandlingar
enligt den upphävda lagen, ska förhandlingarna fortsätta enligt den nya
lagen.

4. För ett gemenskapsföretag eller en företagsgrupp som tillämpar
24-35 §§ i den upphävda lagen ska 37-52 §§ i den nya lagen gälla.

5. I fall som avses i punkten 4 ska ett europeiskt företagsråd som
inrättats enligt 24 § den upphävda lagen fortsätta sin verksamhet enligt
den nya lagen till dess att företagsrådet prövat sin sammansättning
enligt 37 § andra stycket den nya lagen.