Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

SFS nr
2011:446
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2011-04-28

Uppgifter

1 § Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta
administrativa och handläggande uppgifter åt ett särskilt råd
som ska finnas vid myndigheten.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 § Kanslichefen är myndighetschef.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 § Rådet ska bestå av högst sex ledamöter. En av ledamöterna
är ordförande och en är vice ordförande.

Uppgifter

5 § Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i
finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regeringen
föreslår och riksdagen beslutar om och därmed bidra till en
ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens
syften och effektivitet.

6 § Rådet ska särskilt, med utgångspunkt i den ekonomiska
vårpropositionen och budgetpropositionen, bedöma om
finanspolitiken är förenlig med

1. långsiktigt hållbara offentliga finanser, och

2. de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och
utgiftstaket.

7 § Rådet ska även, med utgångspunkt i den ekonomiska
vårpropositionen och budgetpropositionen,

1. bedöma hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till
konjunkturutvecklingen,

2. bedöma om finanspolitiken ligger i linje med god långsiktigt
uthållig tillväxt samt leder till långsiktigt hållbar hög
sysselsättning,

3. granska tydligheten i dessa propositioner, särskilt med
avseende på angivna grunder för den ekonomiska politiken samt
skälen för förslag till åtgärder, och

4. analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens
fördelning på kort och lång sikt.

8 § Rådet får granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser
och i de modeller som ligger till grund för prognoserna.

9 § Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i
samhället om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

10 § Rådet är beslutfört när minst fem av ledamöterna, bland
dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

11 § Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av
regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en
bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre
år i följd för övriga ledamöter. En ledamot som inte är
ordförande och som föreslås bli ordförande får förordnas för
ytterligare högst tre år.

Rådet ska lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns
ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom
ämnesområdet ekonomi och ledamöter som har praktisk erfarenhet
av ekonomisk-politiskt arbete samt att en jämn fördelning av
kompetens och erfarenhet uppnås. Jämn könsfördelning ska
eftersträvas. Rådets förslag ska ges in till regeringen senast
tre månader innan förordnandena går ut.

Rapportering

12 § Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna
en rapport till myndigheten. De år när val hålls till
Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj.

I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som
rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland
ledamöterna ska framgå av rapporten.

Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport
med eget yttrande till regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Bestämmelserna i 9 § förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap ska inte tillämpas på
myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

14 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

20 § om föredragning av ärenden, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.