Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser

SFS nr
2011:474
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2011-05-05

1 § En statlig förvaltningsmyndighet som innehar sådana
växtgenetiska resurser som avses i bilaga I till det
internationella fördraget av den 3 november 2001 om
växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk får ingå
avtal med en enskild om förenklat tillträde till resurserna i
enlighet med artikel 12.4 i fördraget.