Förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor

SFS nr
2011:525
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12

Inledning

1 § I skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och
gymnasieförordningen (2010:2039) finns ytterligare
bestämmelser som gäller för utbildningen på
riksinternatskolor.

2 § I förordningen avses med

– bidragsår: det kalenderår som bidrag lämnas för, och

– årselevplats: en elevplats i en heltidsutbildning som pågår
minst 30 arbetsveckor under ett bidragsår.

Särskilda regler om personal

3 § Förutom den personal som ska finnas enligt skollagen
(2010:800) ska det finnas elevhemsföreståndare och
fritidsledare vid riksinternatskolor.

Statsbidrag

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag får lämnas till en huvudman för en
riksinternatskola om verksamheten är anordnad och bedrivs
enligt gällande bestämmelser på området.

5 § Statsbidrag lämnas för undervisning av utlandssvenska
elever som går på utbildning motsvarande årskurserna 7–9 i
grundskolan och gymnasieskolan och internationell gymnasial
utbildning (IB-utbildning).

6 § Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska
elever ska göras utifrån förhållandena när eleven börjar
utbildningen och ska gälla hela skolgången i årskurserna 7–9 i
grundskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan, även om de
faktiska förhållandena för eleven ändras under studietiden.

7 § Statsbidrag lämnas i form av

– allmänt bidrag som finansiellt stöd till skolverksamheten
för grundskole- och gymnasienivån,

– bidrag till kostnader för internatverksamhet inklusive
elevhälsa,

– extra bidrag som särskilt stöd till skolverksamheten, och

– bidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell
gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna.

Statsbidragets storlek per elev och bidragsår beslutas
särskilt av regeringen.

8 § Rektorn för varje skola ska före september månads utgång
lämna uppgifter till Statens skolverk om det faktiska
elevantalet vid skolan den 15 januari och den 15 september
pågående kalenderår.

Utbetalning

9 § Statens skolverk beslutar om statsbidraget för varje skola
och ska, utan rekvisition, vid början av varje månad betala ut
en tolftedel av statsbidraget till huvudmannen.

Utbetalningarna i januari–september anpassas efter det
genomsnittliga antalet utlandssvenska elever föregående
bidragsår och reglering görs vid utbetalningen i oktober. Om
elevantalet den 15 januari är väsentligen större än vid samma
dag föregående bidragsår, får justering göras på ansökan av
skolan.

Avdrag från statsbidraget

10 § Om huvudmannen inte fullgör sina skyldigheter enligt lag
eller andra författningar i fråga om skolan, får regeringen
efter anmälan av Statens skolinspektion besluta att en del av
statsbidraget enligt denna förordning inte ska betalas ut i
avvaktan på att rättelse görs.

Om rättelse inte görs, får regeringen besluta att det
innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget.

Elevavgifter

11 § De kostnader för verksamheten som inte täcks av
statsbidrag eller bidrag från elevens hemkommun får täckas
genom att huvudmannen tar ut elevavgifter.

Överklagande

12 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:525

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och
tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1080) om
riksinternatskolor.

3. För utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011
gäller den upphävda förordningen.