Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

SFS nr
2011:538
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser om rätt till
utbildning eller annan pedagogisk verksamhet för barn och
ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige men som enligt 29
kap. 2 § 3 och 4 skollagen (2010:800) ska anses bosatta i
landet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för
kostnader i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i
vissa verksamheter och utbildningar.

Utbildning och annan verksamhet

2 § Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3
skollagen (2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen
erbjudas utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt
skollagen på samma villkor som barn och ungdomar som är
bosatta i Sverige.

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 4
skollagen (2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen
erbjudas utbildning i grundskola, grundsärskola, specialskola
och sameskola på samma villkor som barn och ungdomar som är
bosatta i Sverige.

Bestämmelser om vad som avses med en persons hemkommun finns i
29 kap. 6 § första stycket skollagen.

Hemkommunens ansvar

3 § Den sökandes hemkommun ansvarar för att mottagande till
utbildning och annan verksamhet sker enligt 2 §.

Statsbidrag

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag får lämnas för barn och ungdomar som med stöd
av 2 § har tagits emot i

– förskola,

– förskoleklass,

– fritidshem,

– grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola,
eller

– gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som
erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.

Statsbidrag får även lämnas för barn och ungdomar som har
tagits emot till en internationell skola vars huvudman har
förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 3 eller 5 §
skollagen (2010:800).

Statsbidragets storlek

5 § Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar
hemkommunens kostnad för barnets eller elevens utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av
bestämmelser i skollagen (2010:800) till en annan kommuns
utbildning eller utbildning som anordnas av ett landsting
eller av staten, avses med hemkommunens kostnad den ersättning
eller det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller
eleven till den andra kommunen, landstinget eller staten
enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats
med stöd av denna.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av
bestämmelser i skollagen till sådan utbildning som avses i 4 §
som anordnas av en enskild, avses med hemkommunens kostnad det
bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till
verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och
bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

6 § Om det belopp som avses i 5 § oskäligt överstiger
hemkommunens kostnad för andra barn eller elever i motsvarande
utbildning reduceras statsbidraget med ett belopp som
motsvarar den överskjutande delen.

Ansökan, beslut och utbetalning

7 § Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning ges in till
Statens skolverk som beslutar om och betalar ut bidraget.
Statsbidraget betalas ut till barnets eller elevens hemkommun.

Uppgiftsskyldighet

8 § En kommun är skyldig att lämna Statens skolverk de
uppgifter som behövs för bedömningen av kommunens rätt till
statsbidrag enligt denna förordning.

Återbetalning av statsbidrag

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att
statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
eller

2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får
skolverket efterge återkrav helt eller delvis. En upplysning
om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om
statsbidrag.

Bemyndigande

10 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.