Förordning (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

SFS nr
2011:555
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:249

Uppgifter

1 § /Upphör att gälla U:2015-06-10/
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet
samt för vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning
inom skolväsendet i den utsträckning något annat inte är
föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn,
elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig
utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg
miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för
barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat
för elever och vuxenstuderande.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna
förordning eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

1 § /Träder i kraft I:2015-06-10/
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för
skolväsendet samt för vissa särskilda utbildningsformer och
annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för
utbildning inom skolväsendet i den utsträckning något annat
inte är föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn och
elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan
verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska
bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och
lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna
förordning eller av andra föreskrifter eller särskilda
beslut. Förordning (2015:249).

Uppföljning och utvärdering

2 § I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om
myndighetens ansvar för uppföljning och utvärdering.
Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor som
dessa uppgifter kan ge upphov till. Uppföljningen och
utvärderingen ska öka kunskapen om hur utbildningarna och
verksamheterna har utvecklats i förhållande till de nationella
målen.

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt
arbete med uppföljning och utvärdering.

Styrning

3 § Myndigheten ska se över kursplaner, ämnesplaner,
betygskriterier och kunskapskrav samt ansvara för nationella
prov och slutprov. Myndigheten ska rapportera till regeringen
i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till.

Myndigheten ska utforma styrdokument som är tydliga och kan
förstås av berörda målgrupper för att bidra till en likvärdig
bedömning och ökad måluppfyllelse.

Utveckling

4 § /Upphör att gälla U:2015-06-10/
Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras
utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt
bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta med
utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att

1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning
och annan kompetensutveckling för personal,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning,
och

3. svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom
prioriterade områden.

4 § /Träder i kraft I:2015-06-10/
Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i
deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska
verksamheter samt bidra till att förbättra deras
förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för
ökad måluppfyllelse genom att

1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning
och annan kompetensutveckling för personal,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning,
och

3. svara för andra utvecklingsinsatser inom prioriterade
områden. Förordning (2015:249).

Hantering av statliga stöd och bidrag

5 § Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag
enligt särskilda föreskrifter eller särskilda beslut.
Myndigheten ska också följa upp de verksamheter som har fått
statliga stöd och bidrag.

Andra uppgifter

6 § Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

7 § Myndigheten ska ansvara för den statliga
befattningsutbildningen enligt förordningen (2011:183) om
befattningsutbildning för rektorer och annan personal med
motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem
samt fortbildning för rektorer.

8 § Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för
yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

Myndigheten ska även ansvara för Nationella rådet för
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
Förordning (2014:856).

8 a § Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella
kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering på
arbetsmarknaden genom att

1. stimulera anordnandet av lärlingsutbildning på gymnasial
nivå, och

2. stödja huvudmän, arbetsgivare och andra aktörer i deras
arbete med att utveckla kvaliteten i gymnasial
yrkesutbildning. Förordning (2013:929).

9 § Myndigheten ska informera och sprida kunskap om sitt
verksamhetsområde både i och utanför Sverige. I denna uppgift
ingår att fungera som ett nationellt referenscentrum för
information om yrkesutbildning i Sverige och i övriga
EU-länder samt länder inom EES-området.

Myndigheten ska också utgöra en sådan nationell referenspunkt
för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen som
medlemsstaterna rekommenderas att utse i Europarlamentets och
rådets rekommendation 2009/C av den 18 juni 2009 om
inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring
av yrkesutbildning. Förordning (2013:929).

10 § Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor
med anknytning till sitt verksamhetsområde och – i den mån det
inte är en uppgift för Specialpedagogiska skolmyndigheten –
inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde
som rör nyanlända personer, och

3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås
och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första
stycket 3 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med
verket om vilken rapportering som behövs.

11 § Myndigheten ska ansvara för uppgifter som följer av
konventionen med stadga för Europaskolorna (SÖ 2002:60).

12 § Myndigheten ska vara behörig myndighet för läraryrket och
förskolläraryrket enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens
förordning (EU) nr 213/2011.

Arbetets bedrivande

13 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och
perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera
konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets
bästa enligt Förenta Nationernas konvention om barnets
rättigheter.

Samverkan

14 § Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten och
Skolforskningsinstitutet i syfte att nå de utbildnings- och
funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samverka med Skolforskningsinstitutet och
Specialpedagogiska skolmyndigheten särskilt när det gäller
att sprida och tillgängliggöra relevanta forskningsresultat
med god vetenskaplig kvalitet. Förordning (2014:1575).

Ledning

15 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
nio ledamöter.

Särskilda organ

Lärarnas ansvarsnämnd

17 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Lärarnas ansvarsnämnd.

Nämnden har till uppgift att, enligt skollagen (2010:800),
pröva ärenden om

1. varning,

2. återkallelse av legitimation, och

3. ny legitimation efter tidigare återkallelse.

18 § I 27 kap. 5–7 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser
om Lärarnas ansvarsnämnds sammansättning och beslutförhet.

19 § Lärarnas ansvarsnämnd ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens
ledning.

20 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
Lärarnas ansvarsnämnd tilldelas medel och resurser i övrigt
för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt och redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Rådet för dansarutbildning

21 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Rådet för dansarutbildning. Rådet ska för sådan
dansarutbildning som avses i förordningen (2011:7) om
dansarutbildning

1. ansvara för organisation och genomförande av antagnings-
och urvalsprocessen till utbildningen, och

2. bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i
utbildningen.

22 § Rådet för dansarutbildning består av en ordförande samt
minst sex och högst tio andra ledamöter. I rådet ska det
finnas ledamöter med kunskap om dansprofessionen, grundskolan
och gymnasieskolan. Varje ledamot ska ha en ersättare.
Ordföranden och dennes ersättare ska vara eller ha varit
ordinarie domare.

23 § Rådet för dansarutbildning är beslutfört när ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

24 § Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut.

Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

25 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
Rådet för dansarutbildning tilldelas medel och resurser i
övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt och redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

26 § Generaldirektören är myndighetschef.

27 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

28 § Ordföranden och dennes ersättare i Rådet för
dansarutbildning utses av regeringen för en bestämd tid.
Övriga ledamöter i rådet och ersättare för dessa utses av
myndigheten för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

29 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

30 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

31 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och 8
avgiftsförordningen (1992:191), utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Övergångsbestämmelser

2011:555

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då
förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk
ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om uppföljning och
utvärdering i den upphävda förordningen ska fortsätta att
gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för
utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till
utgången av juni 2012.