Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

SFS nr
2011:556
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1577

Uppgifter

1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och
verksamheter verka för att alla barn, elever och
vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och
annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens
utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för
eleverna och de vuxenstuderande.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna
förordning eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

2 § I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om
myndighetens ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning.
Myndigheten har även tillsyn över vissa andra utbildningar och
verksamheter i den omfattning som följer av föreskrifter eller
särskilda beslut.

Den tillsyn som utövas löpande och kvalitetsgranskningen ska
genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys.

3 § Om myndigheten vid sin tillsyn enligt skollagen (2010:800)
finner brister som rör åtgärder mot kränkande behandling och
som föranleder ett ingripande av myndigheten, ska Barn- och
elevombudet informeras om detta innan ärendet slutligt avgörs.

4 § Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av
sitt arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten
ska lämna en redovisning av resultaten till de granskade
verksamheterna.

Prövning av ärenden

5 § I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att
myndigheten prövar ärenden om godkännande och rätt till bidrag
samt om återkallelse av godkännande och av rätt till bidrag i
vissa fall.

Myndigheten ska följa upp ett beslut om godkännande eller rätt
till bidrag i nära anslutning till att beslutet fattats.
Myndigheten ska även sprida kunskap om vad som krävs för att
börja bedriva en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 7 §
skollagen.

6 § Har upphävts genom förordning (2013:930).

Arbetets bedrivande

7 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och
perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna
för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.

Samverkan

8 § Myndigheten ska samverka med Statens skolverk,
Specialpedagogiska skolmyndigheten och
Skolforskningsinstitutet i syfte att nå de utbildnings- och
funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet.
Förordning (2014:1577).

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
tio ledamöter.

Organisation

Skolväsendets överklagandenämnd

11 § Myndigheten ska upplåta lokaler åt Skolväsendets
överklagandenämnd. Vid myndigheten ska det finnas ett kansli
som utför administrativa och handläggande uppgifter åt
nämnden.

Myndigheten ska efter att ha hört nämnden uppdra åt någon som
är anställd vid myndigheten att ansvara för kansliet.

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna en

verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning när det
gäller verksamheten vid nämnden. Förordning (2013:29).

Barn- och elevombudet

12 § Inom myndigheten ska det finnas ett ombud för barn och
elever som benämns Barn- och elevombudet.

Inom myndigheten ska det finnas ett kansli för Barn- och
elevombudet som ansvarar för kansligöromål, föredragning av
ärenden och därmed sammanhängande uppgifter i den omfattning
som behövs.

13 § Barn- och elevombudet ska

1. utföra de uppgifter som enligt 6 kap. skollagen (2010:800)
ska ombesörjas av myndigheten när det gäller att tillvarata
barns och elevers enskilda rätt,

2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och
informationsverksamhet som rör 6 kap. skollagen samt genom
rådgivning och upplysning förklara hur bestämmelserna förhåller
sig till diskrimineringslagen (2008:567), och

3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen,
kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra
organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling.

14 § Barn- och elevombudet ska i sitt arbete enligt 13 §
1 beakta myndighetens tillsyn enligt skollagen (2010:800).

Om Barn- och elevombudet i sitt arbete enligt 13 § 1 får
uppgifter som kan ha betydelse för tillsynen, ska berörd enhet
inom myndigheten informeras om detta.

15 § Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan
tjänsteman vid ombudets kansli får utföra ombudets
arbetsuppgifter när denne är förhindrad att göra det.

Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra
talan för myndighetens räkning i ett mål om skadestånd som
avses i 6 kap. 13 § skollagen (2010:800).

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Har upphävts genom förordning (2013:930).

18 § Barn- och elevombudet anställs av regeringen.
Anställningen får begränsas att gälla längst till och med en
viss tidpunkt.

Personalansvarsnämnd

19 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

20 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

21 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 1–3 avgiftsförordningen
(1992:191), utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket
samma paragraf.

Övergångsbestämmelser

2011:556

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då
förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens
skolinspektion ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om tillsyn
och Barn- och elevombudet i den upphävda förordningen ska
fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning,
vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning
för invandrare till utgången av juni 2012.

2. Myndigheten ska ha tillsyn över sådan visstidsutbildning vid
resurscenter som anordnas för elever som avses i 11 § andra
stycket lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).