Lag (2011:579) om leksakers säkerhet

SFS nr
2011:579
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:658

Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och syfte

1 § Denna lag syftar till att skydda barns hälsa och säkerhet
genom bestämmelser om krav på leksaker och hur de ska
tillhandahållas.

Lagens tillämpningsområde

2 § Lagen tillämpas på leksaker som tillhandahålls på marknaden
och i offentlig verksamhet.

Vad som sägs i denna lag om ekonomiska aktörer gäller också
den som tillhandahåller leksaker i offentlig verksamhet.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpningsområde
när det gäller vissa leksaker eller vissa varor som kan
uppfattas som leksaker.

Definitioner

4 § I denna lag betyder

1. leksak: en vara som helt eller delvis är utformad eller
avsedd för barn under 14 år att leka med,

2. tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en leksak
för distribution, förbrukning eller användning på
unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot
betalning eller gratis,

3. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första
gången av en leksak på unionsmarknaden,

4. tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som
tillverkar en leksak eller som låter konstruera eller
tillverka en leksak och saluför denna leksak, i eget namn
eller under eget varumärke,

5. tillverkarens representant: varje fysisk eller juridisk
person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig
fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra
särskilda uppgifter,

6. importör: varje fysisk eller juridisk person som är
etablerad i unionen och släpper ut en leksak från ett
tredjeland på unionsmarknaden,

7. distributör: varje fysisk eller juridisk person i
leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören som
tillhandahåller en leksak på marknaden,

8. ekonomisk aktör: tillverkaren, importören, tillverkarens
representant och distributören,

9. harmoniserad standard: en standard som, på grundval av en
begäran från Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 6
i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22
juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter, antagits av ett europeiskt
standardiseringsorgan som upptas i bilaga I till det
direktivet,

10. ackreditering: den betydelse som anges i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93,

11. bedömning av överensstämmelse: en process där det visas
huruvida specificerade krav avseende en leksak har uppfyllts,

12. återkallelse: varje åtgärd för att dra tillbaka en leksak
som redan tillhandahålls slutanvändaren,

13. tillbakadragande: varje åtgärd för att förhindra att en
leksak i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

14. marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de
åtgärder som vidtas av myndigheterna för att se till att
leksakerna överensstämmer med de tillämpliga krav som
fastställs i relevant unionslagstiftning om harmonisering, och
inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet
av allmänintresset, och

15. CE-märkning: en märkning genom vilken tillverkaren visar
att leksaken överensstämmer med tillämpliga krav som
fastställs i harmoniserad unionslagstiftning som föreskriver
om märkning.

Övertagande och överlåtelse av tillverkarens skyldigheter

5 § Om en importör eller en distributör tillhandahåller en
leksak på marknaden i eget namn eller under eget varumärke
eller ändrar en leksak som redan släppts ut på marknaden på
ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tilllämpliga
kraven kan påverkas, övertar importören eller distributören
tillverkarens skyldigheter enligt denna lag.

6 § En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en
representant som ska utföra de uppgifter som ska anges i
fullmakten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om de krav som ska ställas på en
fullmakts innehåll enligt första stycket.

Krav på leksaker

Allmänna krav

7 § Leksaker får endast tillhandahållas på marknaden och i
offentlig verksamhet om de uppfyller kraven i 9, 10, 12, 14
och 15 §§ och de föreskrifter som har meddelats i anslutning
till dessa bestämmelser.

8 § En leksak får visas och användas på mässor och
utställningar även om den inte uppfyller de krav som
föreskrivs i denna lag eller i de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen. Detta gäller dock bara
under förutsättning att det tydligt anges att leksaken inte
överensstämmer med kraven och att den inte kommer att
tillhandahållas inom Europeiska unionen förrän den uppfyller
kraven.

Säkerhetskrav

9 § En leksak får inte innebära någon risk för någon persons
hälsa eller säkerhet när den används på avsett eller
förutsebart sätt med hänsyn till barns beteende. Vid denna
bedömning ska hänsyn tas till förmågan hos barn och, i
förekommande fall, dem som har uppsikt över barn att hantera
leksaken. Detta gäller särskilt för leksaker som är avsedda
för barn i en viss angiven åldersgrupp.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker.

Säkerhetskraven enligt första och andra styckena ska uppfyllas
under hela den tid leksaken normalt sett kan förväntas
användas.

10 § En tillverkare ska förse leksaken eller leksakens
förpackning samt, om det är lämpligt, bruksanvisningen som
medföljer leksaken med varningar och informationstexter om de
inbyggda faror och skaderisker som användningen av leksaken
kan medföra och om hur dessa kan undvikas. Varningar och
informationstexter ska i förekommande fall innehålla
upplysning om

1. krav på användarnas lägsta eller högsta ålder,

2. krav på användarnas förmåga,

3. krav på användarnas högsta eller lägsta vikt,

4. att leksaken endast ska användas under tillsyn av vuxen,
samt

5. försiktighetsåtgärder vid användning för vissa kategorier
av leksaker.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om innehållet i varningar och
informationstexter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om placeringen och utformningen i övrigt
av varningar och informationstexter.

Presumtion om överensstämmelse med säkerhetskraven

11 § En leksak som överensstämmer med en harmoniserad
standard, som Europeiska kommissionen har hänvisat till i
Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas
uppfylla de säkerhetskrav som ställs i 9 och 10 §§ och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser i den utsträckning kraven omfattas av standarden.

Bedömning av överensstämmelse

12 § Innan en leksak släpps ut på marknaden ska tillverkaren
utföra eller låta utföra en bedömning av om leksaken
överensstämmer med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser. Tillverkaren ska i samband med det utarbeta
teknisk dokumentation till grund för bedömningen om
överensstämmelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förfarandet för bedömning av leksakers
överensstämmelse.

Anmälda organ

13 § Organ som ska anmälas enligt 7–9 §§ lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll för att utföra bedömning av
överensstämmelse av leksaker genom EG-typkontroll (anmälda
organ) ska vara ackrediterade för uppgiften enligt förordning
(EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och
teknisk kontroll.

Ett sådant organ får utföra bedömning av överensstämmelse av
leksaker genom EG-typkontroll endast om Europeiska
kommissionen eller någon medlemsstat i Europeiska unionen inte
har anmält invändningar inom två veckor efter det att anmälan
enligt första stycket har skett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om sådana organs skyldigheter i samband
med bedömning av överensstämmelse. Lag (2011:797).

EG-försäkran om överensstämmelse

14 § Om en sådan bedömning av överensstämmelse som avses i 12 §
innebär att leksaken uppfyller säkerhetskraven, skatillverkaren
upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse.Tillverkaren
ansvarar därmed för att leksaken överensstämmer med
säkerhetskraven.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om EG-försäkran om överensstämmelse för
leksaker.

CE-märkning

15 § En tillverkare ska förse leksaken med CE-märkning innan
den släpps ut på marknaden.

Bestämmelser om CE-märkning finns i förordning (EG) nr
765/2008.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om CE-märkning av leksaker.

Dokumentation

16 § En tillverkare ska bevara EG-försäkran om
överensstämmelse och den tekniska dokumentation som ligger
till grund för bedömningen av överensstämmelse i tio år från
det att leksaken släpptes ut på marknaden.

Om en marknadskontrollmyndighet enligt 24 § eller i en annan
medlemsstat inom Europeiska unionen begär det och anför skäl
för sin begäran, ska tillverkaren tillhandahålla myndigheten
den tekniska dokumentationen, eller en översättning av den.
Handlingarna ska tillhandahållas inom 30 dagar eller, om det
är berättigat på grund av en allvarlig och omedelbar risk, den
kortare tid som myndigheten bestämt.

En importör ska under den tid som anges i första stycket för
en marknadskontrollmyndighet som avses i andra stycket kunna
uppvisa en EG-försäkran om överensstämmelse och på begäran se
till att myndigheten får tillgång till den tekniska
dokumentationen.

17 § Om tillverkaren inte har upprättat den tekniska
dokumentationen i enlighet med 12 § eller föreskrifter som
meddelats i anslutning till 12 § eller inte tillhandahåller
den tekniska dokumentationen i enlighet med 16 § andra
stycket, får en marknadskontrollmyndighet enligt 24 § eller i
en annan medlemsstat inom Europeiska unionen begära att
tillverkaren på egen bekostnad låter ett organ som avses i 13 §
inom en viss angiven tid utföra en provning av leksakens
överensstämmelse med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser.

Spårbarhet

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om ekonomiska aktörers skyldigheter i
fråga om

1. information som ska följa med leksaken och som avser
uppgifter

a) för identifiering av leksaken, och

b) om tillverkaren och importören, och

2. dokumentation som behövs för att spåra ursprunget till
leksaker som de tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Skadeförebyggande åtgärder och samarbete

19 § En tillverkare ska se till att det finns rutiner som
säkerställer att alla tillverkade leksaker överensstämmer med
säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ och de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till dessa bestämmelser. En importör
respektive en distributör ska, så länge de ansvarar för en
leksak, se till att det finns rutiner för lagring och
transport som säkerställer att leksaken fortsätter att
överensstämma med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser.

En tillverkare respektive en importör ska bedriva ett
skadeförebyggande arbete i syfte att få kännedom om
skaderisker hos leksaker som de har tillhandahållit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om tillverkares och importörers
skyldigheter enligt andra stycket.

20 § En importör som avser att tillhandahålla en leksak ska
informera tillverkaren och den eller de myndigheter som avses
i 24 § om det finns anledning att anta att leksaken utgör en
sådan risk som avses i 9 §.

Första stycket gäller även en distributör som avser att
tillhandahålla en leksak. Denne ska i tillämpliga fall även
informera importören som har levererat leksaken.

Skyldigheter vid bristande överensstämmelse

21 § En tillverkare eller en importör som har anledning att
anta att en leksak som denne har tillhandahållit inte
överensstämmer med de krav som föreskrivs i denna lag eller i
föreskrifter meddelade i anslutning till lagen, ska omedelbart
vidta de åtgärder som krävs för att få leksaken att
överensstämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka
eller återkalla leksaken från marknaden.

Ett tillbakadragande eller en återkallelse av leksaken ska ha
det innehåll som anges i 15–18 §§ produktsäkerhetslagen
(2004:451). Vad som där sägs om återkallelse från distributör
ska dock i stället avse tillbakadragande enligt denna lag.

22 § En distributör som har anledning att anta att en leksak
som denne har tillhandahållit inte överensstämmer med de krav
som föreskrivs i denna lag eller i föreskrifter meddelade i
anslutning till lagen, ska försäkra sig om att tillverkaren
eller importören fullgör sina skyldigheter enligt 21 §. En
distributör ska på begäran av en marknadskontrollmyndighet
omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att dra tillbaka
eller återkalla leksaken från marknaden.

23 § En ekonomisk aktör som har anledning att anta att en
leksak som denne har tillhandahållit utgör en sådan risk som
avses i 9 § ska omedelbart underrätta behöriga
marknadskontrollmyndigheter i de medlemsstater inom Europeiska
unionen där aktören har tillhandahållit leksaken. Aktören ska
i underrättelsen lämna detaljerade upplysningar om risken och
om vilka åtgärder som har vidtagits.

Marknadskontroll

Marknadskontrollmyndigheter

24 § Marknadskontrollen ska utövas av den eller de myndigheter
som regeringen bestämmer. Bestämmelser om marknadskontroll
finns i artiklarna 15–29 i förordning (EG) nr 765/2008.

Hjälp av Polismyndigheten

25 § På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska
Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs när myndigheten
vidtar åtgärder enligt artikel 19 i förordning (EG) nr
765/2008 om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:658).

Skyldigheter för anmälda organ

26 § På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska ett sådant
organ som avses i 13 §

1. lämna uppgifter om EG-typintyg som utfärdats, återkallats
eller väg-rats,

2. tillhandahålla provningsrapporter och teknisk
dokumentation,

3. dra tillbaka EG-typintyg för leksaker som inte
överensstämmer med säkerhetskraven, och

4. göra en översyn av ett EG-typintyg om myndigheten bedömer
att det är nödvändigt.

Förelägganden och förbud

27 § En marknadskontrollmyndighet får meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska
efterlevas.

28 § Ett föreläggande eller förbud enligt 27 § eller ett
beslut om åtgärd enligt artikel 19 i förordning (EG) nr
765/2008 ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl
är obehövligt.

Omedelbar verkställbarhet

29 § En marknadskontrollmyndighet får bestämma att dess beslut
enligt 27 § och enligt artikel 19 i förordning (EG) nr
765/2008 ska gälla omedelbart.

Ekonomisk ersättning

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att en ekonomisk aktör ska

1. ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader för
provtagning och undersökning av prov, om leksaken vid
kontrollen inte uppfyller säkerhetskraven på leksaker enligt 9
och 10 §§ och de föreskrifter som har meddelats i anslutning
till dessa bestämmelser, och

2. få ersättning från marknadskontrollmyndigheten för
varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Tystnadsplikt

31 § Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller
marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja
eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller
driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.

Sanktionsavgift

32 § En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en
sanktionsavgift, om den ekonomiska aktören eller någon som
handlar på den ekonomiska aktörens vägnar uppsåtligen eller av
oaktsamhet har brutit mot 7, 8, 16 § första stycket, 19, 20,
21, 22 eller 23 § eller mot föreskrifter som har meddelats i
anslutning till 18 eller 19 §.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av
ett förbud eller en underlåtelse att följa ett föreläggande
som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och
39–43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas.

Överklagande

33 § En marknadskontrollmyndighets beslut enligt 27 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag av en marknadskontrollmyndighet får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Övergångsbestämmelser

2011:579

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2011, då lagen
(1992:1327) om leksakers säkerhet ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om leksaker
som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet.

3. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt den
upphävda lagen ska fortfarande gälla.