Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

SFS nr
2011:58
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2011-01-20

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller Lantmäteriets databas för
tillhandahållande av uppgifter i arkiverade handlingar
(databasen).

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter i databasen, om inte annat följer av denna
förordning.

Databasens innehåll

2 § Databasen får innehålla personuppgifter som ingår i

1. de statliga förrättningsarkiven inklusive planer och
bestämmelser som ingår i arkiven,

2. de kommunala förrättningsarkiven inklusive planer och
bestämmelser som ingår i arkiven,

3. Lantmäteristyrelsens arkiv utom de administrativa delarna
av arkivet,

4. Rikets allmänna kartverks arkiv utom de administrativa
delarna av arkivet, och

5. handlingar i ärenden om samfälligheter för vattenverksamhet
som har arkiverats hos länsstyrelserna.

Personuppgiftsansvarig

3 § Lantmäteriet är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av
personuppgifter i databasen.

Ändamål för behandling av personuppgifter

4 § Personuppgifter får behandlas i databasen när det är
nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs för

1. rättskipning, förvaltning eller annan verksamhet för vilken
staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan
författning,

2. omsättning i yrkesmässig verksamhet av sådan egendom som
registreras i fastighetsregistret,

3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där informationen i databasen utgör
underlag för prövning eller beslut,

4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande
åtgärd, och

5. kulturvård eller forskning.

5 § Personuppgifter som behandlas i databasen för ändamål som
anges i 4 § får också behandlas för att fullgöra
uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

6 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer i
handlingar som ingår i databasen får behandlas för de ändamål
som anges i 4 och 5 §§.

7 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen

(1998:204) får inte behandlas i databasen.

8 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen.

Sökbegrepp

9 § Namn, personnummer eller samordningsnummer eller del av
sådana nummer får inte användas som sökbegrepp i databasen.

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad
behandling

10 § Direktåtkomst till personuppgifter i databasen får medges
endast för sådana ändamål som anges i 4 §. Detsamma gäller
utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad
behandling.

Beslut om ytterligare villkor för tillhandahållandet

11 § Lantmäteriet ska se till att det inte uppkommer
otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet
eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
Lantmäteriet i enskilda fall ställa upp ytterligare villkor
utöver de som anges i 9 och 10 §§. Direktåtkomst får begränsas
till en viss del av databasen.

Information

12 § Information som ska lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling, om den enskilde har tagit del av handlingens
innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen
även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling
som avses i första stycket, ska det framgå av informationen
att handlingen behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

13 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Avgifter

14 § Avgifter får tas ut för tillhandahållande av uppgifter i
databasen. Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om
avgifter.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte
innebära en inskränkning i rätten enligt
tryckfrihetsförordningen att ta del av och mot fastställd
avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling.