Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

SFS nr
2011:582
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:171

Uppgifter

1 § Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har till uppgift att
pröva frågor som avses i 8 kap. 1–12 §§ patientsäkerhetslagen
(2010:659).

Myndigheten ska medverka till att stärka patientsäkerheten
inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning och om vem som
utser ledamöterna i nämnden finns i 9 kap. 2 §
patientsäkerhetslagen (2010:659).

Organisation

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten.

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Socialstyrelsen utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten. Förordning (2015:171).

Ärendenas handläggning

5 § Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning samt om
handläggningen i övrigt av ärenden i nämnden finns i 9 kap.
3–16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

Årlig redogörelse

6 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en
redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det
senaste kalenderåret samt om kostnaderna för verksamheten.
Eventuella förändringar av kostnaderna ska förklaras. Vidare
ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna en
sammanställning till regeringen av behovet av resurser för
nästkommande kalenderår.

Anställningar och uppdrag

7 § Av nämndens ledamöter utses

1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,

2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

4. en efter förslag av Sveriges akademikers
centralorganisation, och

5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan
anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

Om förslag till ledamot eller ersättare inte har lämnats, ska
ett tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Övergångsbestämmelser

2011:582

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då
förordningen (2007:1019) med instruktion för Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd ska upphöra att gälla.

2. För ärenden om disciplinpåföljd som har återförvisats till
myndigheten från domstol gäller fortfarande 1 § första stycket
den upphävda förordningen i dess lydelse enligt SFS 2007:1019.