Varumärkesförordning (2011:594)

SFS nr
2011:594
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. 2012:621

1 kap. Varumärkesregistret och diariet över varumärkesärenden

Allmänt om varumärkesregistret och diariet

1 § Varumärkesregistret innehåller uppgifter om varumärken som
registrerats här i landet och om internationella
varumärkesregistreringar som gäller här i landet.

Patent- och registreringsverket för, utöver
varumärkesregistret, ett diarium över varumärkesärenden.

Registret och diariet, vilka förs med hjälp av automatiserad
behandling, ska hållas tillgängliga hos Patent- och
registreringsverket.

2 § Varumärkesregistret och diariet över varumärkesärenden ska
ge offentlighet åt den information som ingår i registret och
diariet.

I fråga om personuppgifter ska registret och diariet ha till
ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller
annan allmän eller enskild verksamhet där den information som
ingår i varumärkesregistret utgör underlag för prövningar
eller beslut,

2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som
registreras i varumärkesregistret eller av verksamhet som har
anknytning till sådan egendom,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information
som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande
register,

4. fullgörande av en skyldighet som följer av ett för Sverige
bindande internationellt åtagande, eller

5. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt
lag eller annan författning och som

a) avser verksamhet som har anknytning till egendom som
registreras i varumärkesregistret,

b) för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad
information, eller

c) avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

3 § Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarigt
enligt personuppgiftslagen (1998:204) för varumärkesregistret
och diariet över varumärkesärenden.

4 § Patent- och registreringsverket ska se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades
personliga integritet eller några risker från
säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall
ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

5 § Patent- och registreringsverket får för de ändamål som
anges i 2 § tillåta direktåtkomst till varumärkesregistret och
diariet över varumärkesärenden.

6 § Bestämmelserna om rättelse och skadestånd i 28 och 48 §§
personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

7 § I 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
finns bestämmelser om vilka uppgifter som ska framgå av
diariet över varumärkesärenden. Vidare finns i varumärkeslagen
(2010:1877) och i denna förordning bestämmelser om anteckning
av uppgifter i diariet i vissa fall.

Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om
vilka uppgifter i övrigt som ska antecknas i diariet.

Varumärkesregistret

8 § I varumärkesregistret ska det, utöver vad som framgår av 2
kap. 23 § varumärkeslagen (2010:1877), antecknas uppgift om

1. varumärkets registreringsnummer,

2. ansökningsnummer,

3. dagen för ansökan om registrering och registreringsdagen,

4. innehavarens namn eller firma och postadress,

5. de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för
och de klasser som varorna eller tjänsterna tillhör,

6. hur figurelementen i varumärket har klassificerats,

7. sådant undantag från skydd för en del av varumärket som
avses i 2 kap. 12 § varumärkeslagen,

8. prioritet,

9. att märket är registrerat såsom i hemlandet, och

10. ombuds namn eller firma och postadress.

Om en beskrivning av varumärket har getts in, får
beskrivningen tas in i registret.

I registret får uppgift om innehavarens och ombuds e-
postadress antecknas.

9 § När Patent- och registreringsverket enligt 5 kap. 10 §
varumärkeslagen (2010:1877) har beslutat att en internationell
registrering ska gälla i Sverige och för in varumärket i
varumärkesregistret, ska det ske under det nummer som
varumärket tilldelats av internationella byrån hos
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
(Internationella byrån). Verket får i fråga om internationella
registreringar besluta vilka av de uppgifter som anges i 8 §
som ska föras in i varumärkesregistret.

10 § Om det har getts in en ansökan om förnyelse, ska det
genast göras en anteckning om detta i varumärkesregistret och
anges vilken dag ansökan gavs in.

11 § Om en nationell registrering eller, utöver vad som anges
i 5 kap. 19 § varumärkeslagen (2010:1877), en internationell
varumärkesregistrering som gäller i Sverige, helt eller delvis
avförs ur varumärkesregistret, ska detta antecknas i
registret. I fråga om en nationell registrering ska dagen för
beslutet anges, liksom anledningen till att registreringen
avförs.

12 § En anteckning om överlåtelse eller annan övergång av
rätten till ett registrerat varumärke ska innehålla den nya
innehavarens namn eller firma och postadress samt uppgift om
dagen för den handling som utvisar rättens övergång.

13 § En anteckning om licens som avser ett registrerat
varumärke ska innehålla licenshavarens namn eller firma och
postadress. Är licenshavarens rätt begränsad ska detta
antecknas, om sökanden begär det.

14 § Om en fråga om anteckning om överlåtelse eller annan
övergång av rätten till ett registrerat varumärke eller
licensupplåtelse inte kan avgöras omedelbart, ska det anges i
varumärkesregistret att en sådan anteckning har begärts.

15 § En registrering av ett avtal om pantsättning av ett
registrerat varumärke ska innehålla uppgift om panthavarens
namn eller firma och postadress, dagen för pantupplåtelsen,
dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om
registrering.

16 § Har rätten till ett registrerat varumärke utmätts,
belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom
betalningssäkring, ska det efter anmälan antecknas i
varumärkesregistret.

2 kap. Handlingar som ges in i varumärkesärenden och i ärenden
om administrativ hävning

1 § En ansökan i ett varumärkesärende eller en invändning ska
göras skriftligen. Detsamma gäller en ansökan om administrativ
hävning av ett varumärke.

En handling enligt första stycket ska vara undertecknad av
sökanden eller invändaren eller av hans eller hennes ombud.

2 § Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter
om att en handling som avses i 1 § får överföras elektroniskt
till verket och på vilket sätt detta ska ske.

En handling som överförs elektroniskt ska vara undertecknad
med en elektronisk signatur.

Verket får meddela föreskrifter om vilka elektroniska
signaturer som får användas.

3 § Om någon samtidigt ansöker om registrering av flera
varumärken eller i övrigt begär någon åtgärd som berör flera
varumärken, ska en särskild ansökan göras för varje märke, om
inte något annat föreskrivs i denna förordning.

En ansökan om ändring av en anteckning om sökandens,
innehavarens eller ombudets namn, firma eller adress får avse
flera ansökningar eller registreringar om ansöknings- eller
registreringsnumren för dessa anges.

4 § En handling som avses i 1 § ska vara skriven på svenska,
om inte något annat följer av 5 kap. 3 § varumärkeslagen
(2010:1877) eller tillåts av Patent- och registreringsverket i
det enskilda fallet. Är en bilaga skriven på något annat språk
än svenska, ska sökanden även lämna in en styrkt svensk
översättning av bilagan, om verket begär det.

3 kap. Nationell registrering av varumärken

Ansökan om registrering

1 § Den återgivning av ett varumärke som enligt 2 kap. 1 §
varumärkeslagen (2010:1877) ska finnas i en ansökan om
registrering av ett varumärke, ska i fråga om andra märken än
ordmärken innefatta en för reproducering lämpad avbildning av
märket i ett format som inte överstiger 21 x 29,7 cm (A 4). Om
ett sådant märke begärs registrerat i färg, ska avbildningen
ges in i färg.

2 § I ett ärende om registrering av ett varumärke ska
sökanden, om Patent- och registreringsverket anser det
nödvändigt, skriftligen beskriva märket och ange vad som
karakteriserar det.

Om ansökan om registrering avser formen eller utstyrseln på en
vara eller dess förpackning, ska sökanden, om Patent- och
registreringsverket anser att det är nödvändigt, ge in ett
exemplar av varan eller förpackningen för förvaring hos
verket.

3 § I fråga om indelning i klasser tillämpas
Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjänster vid registrering av varumärken den 15 juni 1957,
reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och i Genève den 13 maj
1997 (SÖ 1978:29).

4 § Patent- och registreringsverket ska klassificera
figurelement i varumärken i enlighet med överenskommelsen den
12 juni 1973 om införande av internationell klassificering av
figurelement i varumärken (SÖ 1980:3).

5 § En kungörelse av ett beslut om registrering ska innehålla
en avbildning av varumärket eller, om märket är ett ordmärke,
det ord som har registrerats samt de uppgifter som avses i 1
kap. 8 §.

Kungörelsen ska också innehålla uppgift om tidsfristen för
invändning och vad invändningen ska innehålla.

6 § Patent- och registreringsverket får meddela närmare
föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Invändning

7 § En invändning enligt 2 kap. 24 § varumärkeslagen
(2010:1877) och andra handlingar som åberopas till stöd för
invändningen ska ges in i två exemplar.

8 § Patent- och registreringsverket får meddela närmare
föreskrifter om invändningsförfarandet.

Ändringar i ett registrerat varumärke

9 § En ansökan om ändring i ett registrerat varumärke ska
innehålla

1. sökandens namn eller firma och postadress,

2. uppgift om ombuds namn eller firma och postadress, om en
tidigare antecknad uppgift har ändrats,

3. uppgift om varumärkets registreringsnummer, och

4. tydlig uppgift om den ändring i varumärket som sökanden
vill göra.

Om ansökan avser ett annat märke än ett ordmärke, ska ansökan
även innehålla en sådan avbildning av märket som avses i 1 §.

Är sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare
i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som
styrker sökandens rätt till märket.

Delning av en registrering

10 § En ansökan om delning av en registrering ska innehålla

1. sökandens namn eller firma och postadress,

2. uppgift om ombuds namn eller firma och postadress, om en
tidigare antecknad uppgift har ändrats,

3. uppgift om varumärkets registreringsnummer, och

4. tydlig uppgift om hur varorna eller tjänsterna ska
fördelas.

Är sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare
i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som
styrker sökandens rätt till märket.

Förnyelse av en registrering

11 § En ansökan om förnyelse av en registrering ska innehålla

1. sökandens namn eller firma och postadress,

2. uppgift om ombuds namn eller firma och postadress, om en
tidigare antecknad uppgift har ändrats, och

3. uppgift om varumärkets registreringsnummer.

En ansökan som avser endast en del av en registrering ska
innehålla uppgift om de varor eller tjänster som sökanden vill
att registreringen ska omfatta efter förnyelsen samt vilka
klasser registreringen då enligt sökanden kommer att omfatta.

Är sökanden i ett sådant fall som avses i andra stycket någon
annan än den som är antecknad som innehavare i
varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som
styrker sökandens rätt till märket.

Om en förnyelse görs genom en inbetalning av
förnyelseavgiften, ska samtidigt varumärkets
registreringsnummer anges.

4 kap. Administrativ hävning av registrering

Ansökans innehåll

1 § En ansökan om administrativ hävning och de handlingar som
bifogas ansökan ska ges in i två exemplar.

2 § Om en uppgift som lämnats enligt 3 kap. 6 § 1
varumärkeslagen (2010:1877) ändras under tiden för Patent- och
registreringsverkets handläggning, ska sökanden genast anmäla
ändringen till verket.

3 § Patent- och registreringsverket får meddela närmare
föreskrifter om vad en ansökan om administrativ hävning i
övrigt ska innehålla.

Föreläggande för innehavaren att yttra sig

4 § Ett föreläggande till innehavaren enligt 3 kap. 10 §
varumärkeslagen (2010:1877) ska, utöver vad som anges i den
paragrafen, innehålla upplysningar om följden av att yrkandet
bestrids eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt
tid.

Patent- och registreringsverket får meddela närmare
föreskrifter om vad föreläggandet till innehavaren i övrigt
ska innehålla.

Överlämnande till tingsrätt

5 § Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av
3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877) ska alla
handlingar i ärendet inklusive delgivningsbevis samt relevanta
utskrifter ur varumärkesregistret och diariet över
varumärkesärenden överlämnas till tingsrätten. Handlingarna
ska ingå i tingsrättens akt.

5 kap. Ansökan om anteckning av överlåtelse, licens eller
ombud eller om registrering av panträtt samt vissa
underrättelser till licens- och panthavare

Ansökan om anteckning om överlåtelse

1 § En ansökan om anteckning om överlåtelse eller annan
övergång av rätten till ett registrerat varumärke ska
innehålla uppgift om

1. sökandens namn eller firma och postadress,

2. ombuds namn eller firma och postadress, och

3. varumärkets registreringsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in en handling som
styrker varumärkesrättens övergång.

Gäller en överlåtelse eller annan övergång flera registrerade
varumärken, får en enda ansökan göras, om såväl den tidigare
som den nya innehavaren är densamma för samtliga märken och
märkenas registreringsnummer anges.

Ansökan om anteckning om licens

2 § En ansökan om anteckning om licens som avser ett
registrerat varumärke eller ett varumärke som är föremål för
en ansökan om registrering ska innehålla uppgift om

1. licenshavarens namn eller firma och postadress,

2. ombuds namn eller firma och postadress, och

3. varumärkets registreringsnummer eller, om anteckningen
avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om
registrering, ansökningsnummer.

Begär sökanden en anteckning om att licenshavarens rätt är
begränsad, ska ansökan också innehålla en uppgift om denna
begränsning.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in licensavtalet i
original eller kopia eller ett utdrag ur handlingen.

Har licens upplåtits för flera varumärken, får en enda ansökan
göras om anteckning av detta förhållande. Detta gäller under
förutsättning att såväl varumärkets innehavare eller den som
ansöker om registrering av varumärket som licenshavaren är
densamma beträffande samtliga märken och att märkenas
registreringsnummer eller ansökningsnummer anges.

Registrering av panträtt och anteckning om ny panthavare

3 § En ansökan om registrering av panträtt i ett registrerat
varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke
ska innehålla uppgift om

1. panthavarens namn eller firma och postadress,

2. ombuds namn eller firma och postadress,

3. dagen för pantupplåtelsen, och

4. varumärkets registreringsnummer eller, om pantsättningen
avser en varumärkesansökan, ansökningsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in pantavtalet i
original eller en bestyrkt kopia.

En begäran om anteckning av ny panthavare ska innehålla
uppgift om den nya panthavarens namn eller firma och
postadress samt det registrerings- eller ansökningsnummer som
anteckningen avser.

Underrättelse till licens- och panthavare i vissa fall

4 § Begär innehavaren av ett registrerat varumärke att
registreringen ska avföras, eller återkallar sökanden i en
ansökan om registrering av varumärke ansökan, gäller följande
i frågan om licenshavaren. Om en anteckning om licens har
gjorts, ska licenshavaren underrättas om begäran respektive
återkallelsen samt ges skälig tid att ta tillvara sina
intressen. Om det finns en registrering av panträtt i ett
registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av
ett varumärke, ska panthavaren underrättas på motsvarande
sätt.

Ansökan om anteckning om ombud

5 § En ansökan om anteckning om ombud ska innehålla uppgift om

1. sökandens namn eller firma och postadress,

2. ombudets namn eller firma och postadress, och

3. ansöknings- eller registreringsnummer för den ansökan eller
registrering som anteckningen avser.

En ansökan om anteckning om ombud får avse flera ansökningar
eller registreringar, om ansöknings- och registreringsnumren
för dessa anges och det är samma sökande eller innehavare och
ombud för samtliga märken.

6 kap. Internationell varumärkesregistrering

Allmänt om handläggningen av frågor om internationell
varumärkesregistrering

1 § Patent- och registreringsverket ska handlägga frågor om
internationell varumärkesregistrering, förutom enligt
varumärkeslagen (2010:1877) och denna förordning, enligt
protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den
14 april 1891 om den internationella registreringen av
varumärken (SÖ 1994:82) och tillämpningsföreskrifterna till
detta protokoll.

Ansökan om internationell varumärkesregistrering för den som
innehar en svensk varumärkesregistrering m.m.

2 § När en ansökan om en internationell varumärkesregistrering
ges in till Patent- och registreringsverket, ska ansökan
tilldelas ett nummer. Detta nummer och den dag då ansökan kom
in till verket ska antecknas på ansökan.

3 § En ansökan som avses i 5 kap. 4 § tredje stycket
varumärkeslagen (2010:1877) ska skickas till Internationella
byrån inom en månad från den dag då ansökan kom in till
Patent- och registreringsverket. Om föreläggande enligt 5 kap.
4 § andra stycket varumärkeslagen har meddelats, ska ansökan i
stället skickas så att den kommer in till Internationella
byrån inom två månader från den dag då ansökan kom in till
verket.

4 § Patent- och registreringsverket ska anteckna ankomstdagen
på en ansökan som avses i 5 kap. 7 § varumärkeslagen
(2010:1877) och skicka ansökan till Internationella byrån så
att den kommer in till byrån inom två månader från den dag då
ansökan kom in till verket.

5 § Patent- och registreringsverket ska genast till
Internationella byrån vidarebefordra en ansökan som verket har
fått enligt regel 25.1 i tillämpningsföreskrifterna till
protokollet som avses i 1 §.

6 § Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse
från Internationella byrån om att en brist ska åtgärdas i en
ansökan som avses i 3–5 §§, får verket förelägga sökanden att
yttra sig. Verket ska informera Internationella byrån om
sökandens yttrande i sådan tid att informationen kommer in
till Internationella byrån inom tre månader från dagen för
underrättelsen.

7 § Om en fullmakt för ett ombud som rör en internationell
varumärkesregistrering eller en ansökan om en sådan
registrering ges in till Patent- och registreringsverket, ska
verket genast sända fullmakten till Internationella byrån.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska
gälla i Sverige

8 § Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse
från Internationella byrån om att någon har ansökt om att en
internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska
verket genast föra in en uppgift om detta i diariet över
varumärkesärenden.

9 § En kungörelse om att en internationell
varumärkesregistrering ska gälla i Sverige ska, förutom vad
som anges i 5 kap. 10 § varumärkeslagen (2010:1877), innehålla

1. den internationella varumärkesregistreringens nummer,

2. det märke som registreringen avser, och

3. uppgift om den klass eller de klasser av varor eller
tjänster som registreringen gäller för.

Kungörelsen ska också innehålla uppgift om tidsfristen för
invändning och vad invändningen ska innehålla.

Patent- och registreringsverket får besluta vilka uppgifter
som i övrigt ska ingå i kungörelsen.

10 § Patent- och registreringsverket får meddela närmare
föreskrifter om ansökningsförfarandet i fråga om ansökningar
om internationell varumärkesregistrering.

Invändning mot ett beslut om att en internationell
varumärkesregistrering gäller i Sverige

11 § En invändning enligt 5 kap. 11 § varumärkeslagen
(2010:1877) och andra handlingar som åberopas till stöd för
invändningen ska ges in i två exemplar.

12 § Om invändningsfristen löper ut efter den tidsfrist som
avses i 5 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen (2010:1877),
ska Patent- och registreringsverket inom sistnämnda frist ge
Internationella byrån besked om att ett beslut om att den
internationella varumärkesregistreringen inte ska gälla i
Sverige kan komma att överlämnas senare. Beskedet ska, utöver
vad som anges i 5 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen,
innehålla uppgift om den internationella
varumärkesregistreringens nummer och innehavare. Om möjligt
ska det i beskedet även anges när invändningsfristen börjar
och slutar.

13 § Patent- och registreringsverket får meddela närmare
föreskrifter om invändningsförfarandet i fråga om en
internationell varumärkesregistrering.

Underrättelse om ändring i innehavet av en internationell
varumärkesregistrering

14 § Om Patent- och registreringsverket enligt regel 27 i
tillämpningsföreskrifterna till protokollet som avses i 1 §
får en underrättelse från Internationella byrån om en ändring
i innehavet av en internationell varumärkesregistrering med
giltighet i Sverige och verket inte anser sig kunna godta
ändringen, ska det meddelande om detta som föreskrivs i regel
27.4 lämnas inom två månader från dagen för underrättelsen.

Meddelanden till Internationella byrån

15 § Meddelanden från Patent- och registreringsverket till
Internationella byrån om internationella
varumärkesregistreringar ska skrivas på engelska.

7 kap. Avgifter

Nationell registrering av varumärken m.m.

1 § Vid ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas
enligt följande.

Slag av ärende kronor

Elektronisk ansökan om registrering

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke 1 800

b) för varje klass utöver den första 900

Annan ansökan om registrering

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke 2 300

b) för varje klass utöver den första 900

Ansökan om delning av en ansökan om registrering,
för varje avdelad ansökan 1 500

Ansökan om delning av en registrering, för varje
avdelad registrering 1 500

Elektronisk ansökan om förnyelse

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke 1 800

b) för varje klass utöver den första 900

Annan ansökan om förnyelse

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke 2 300

b) för varje klass utöver den första 900

Om förnyelse söks efter registreringsperiodens
utgång tillkommer för varje klass 150

Ansökan om anteckning av ny innehavare, för varje
anteckning av innehav 900

Ansökan om anteckning av licens, för varje
licensanteckning 900

Ansökan om ändring i ett varumärke 700

Ansökan om registrering av pantsättning eller
anteckning av ny panthavare 1 600

Återupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § andra
stycket eller 2 kap. 34 § tredje stycket
varumärkeslagen (2010:1877) 500
Förordning (2012:621).

2 § För ansökan om administrativ hävning av en
varumärkesregistrering ska ansökningsavgift betalas med 450
kr.

Internationell varumärkesregistrering

3 § De avgifter som föreskrivs i 1 § för ansökningar om
registrering av varumärken ska tillämpas också på ansökningar
om internationella varumärkesregistreringar som ges in till
Patent- och registreringsverket.

4 § De avgifter som föreskrivs i 1 § för ansökningar om
registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare
och för ansökningar om anteckning av licens ska tillämpas
också på sådana ansökningar för internationella
varumärkesregistreringar, när ansökningarna ges in till
Patent- och registreringsverket.

5 § För begäran om anteckning i varumärkesregistret om att en
internationell varumärkesregistrering ersatt den svenska ska
avgift betalas med 1 400 kronor.

6 § För återupptagning enligt 5 kap. 6 § andra stycket
varumärkeslagen (2010:1877) ska återupptagningsavgift betalas
med 500 kr.

7 § För ansökan om administrativ hävning av ett beslut att en
internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige ska
ansökningsavgift betalas med 450 kr.

Gemenskapsvarumärke

8 § I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ska
avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med
nedanstående belopp.

Slag av ärende kronor

Ingivande av ansökan om gemenskapsvarumärke för
vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets
förordning 500

Begäran om omvandling av en registrering av ett
gemenskapsvarumärke eller en ansökan om registrering
av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om
nationellt varumärke som överlämnats till Patent-
och registreringsverket enligt artiklarna 112 och
113 i rådets förordning

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti-, eller kontrollmärke 1 900

b) för varje klass utöver den första 900

Intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning 1 200

8 kap. Övriga bestämmelser

1 § Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska
myndigheten för äkthetskontroll enligt artikel 86.2 i rådets
förordning om gemenskapsvarumärken.

2 § Ett förfarande som avses i 3 kap. 5 § andra stycket
varumärkeslagen (2010:1877) får inledas av allmän åklagare
eller av en annan myndighet som regeringen utsett för ett
särskilt fall.

3 § En domstol ska underrätta Patent- och registreringsverket
om en dom i ett mål som gäller

1. hävning av ett registrerat varumärke, eller

2. intrång i ett registrerat varumärke.

Domstolen ska även underrätta verket om en dom i ett mål som
det har förts fastställelsetalan i avseende ett registrerat
varumärke.

Det som sägs i första och andra styckena om ett registrerat
varumärke gäller även i fråga om ett beslut att en
internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

4 § Patent- och registreringsverket får meddela närmare
föreskrifter om kungörelser enligt varumärkeslagen
(2010:1877).