Förordning (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering

SFS nr
2011:595
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-05-26

1 § Denna förordning tillämpas på ärenden om administrativ
hävning av en firmaregistrering enligt 16 c–16 q §§ firmalagen
(1974:156).

2 § En ansökan om administrativ hävning av en
firmaregistrering och de handlingar som bifogas ansökan ska
ges in i två exemplar.

3 § Om en uppgift som lämnats enligt 16 c § 1 firmalagen
(1974:156) ändras under tiden för registreringsmyndighetens
handläggning, ska sökanden genast anmäla ändringen till
registreringsmyndigheten.

4 § Ett föreläggande till innehavaren enligt 16 g § firmalagen
(1974:156) ska, utöver vad som anges i den paragrafen,
innehålla upplysningar om följden av att yrkandet bestrids
eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt tid.

5 § Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av
16 j eller 16 m § firmalagen (1974:156) ska alla handlingar i
ärendet inklusive delgivningsbevis samt relevanta utskrifter
ur det register där firman är registrerad överlämnas till
tingsrätten. Även utskrifter av andra uppgifter som kan vara
av betydelse för den fortsatta handläggningen ska överlämnas.
Handlingarna ska ingå i tingsrättens akt.

6 § Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om att
en ansökan om administrativ hävning och andra handlingar i
ärendet får överföras elektroniskt till myndigheten och på
vilket sätt detta ska ske.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om i vilka fall en
handling ska vara undertecknad med en elektronisk signatur och
vilka elektroniska signaturer som får användas.

Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
vad en ansökan om administrativ hävning och ett föreläggande
som avses i 4 § i övrigt ska innehålla.

7 § I ett ärende om administrativ hävning av en
firmaregistrering tas en ansökningsavgift ut med 450 kronor.
Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte
tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.