Lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

SFS nr
2011:603
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:933

Tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 4/2009
av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig
lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i
fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen) och
Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell
indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
(2007 års Haagkonvention). Lag (2012:451).

Reservforum

2 § Om det finns svensk domsrätt enligt underhållsförordningen
och annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt
behörig.

Erkännande och verkställbarhet

3 § En ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas
eller förklaras verkställbart enligt underhållsförordningen
eller 2007 års Haagkonvention görs till den tingsrätt som
regeringen föreskriver. Lag (2014:933).

4 § Har upphävts genom lag (2014:933).

5 § Den som ansöker om att ett utländskt avgörande ska
erkännas eller förklaras vara verkställbart enligt 2007 års
Haagkonvention ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i
original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av en
behörig myndighet. I artikel 28.1 a i underhållsförordningen
finns krav på att en kopia av avgörandet ska ges in.
Lag (2012:451).

6 § Ett beslut om bifall till en ansökan om
verkställbarhetsförklaring enligt 2007 års Haagkonvention ska
delges den mot vilken förklaringen gäller. I artikel 31.2 i
underhållsförordningen finns krav på delgivning.
Lag (2012:451).

7 § En ansökan om ändring av ett beslut med anledning av en
ansökan som avses i 3 § görs till den tingsrätt som har
meddelat beslutet.

En ansökan om ändring enligt underhållsförordningen som görs
av den som har ansökt om erkännande eller verkställbarhet ska
ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag
då beslutet meddelades. I artikel 23.6 i 2007 års
Haagkonvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en
ansökan om ändring ska göras. Lag (2014:933).

8 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande
eller verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen
(1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av
underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention.
Lag (2014:933).

Förnyad prövning

9 § I fråga om förnyad prövning enligt artikel 19 i
underhållsförordningen tillämpas vad som föreskrivs om
särskilda rättsmedel i rättegångsbalken, om inte annat följer
av underhållsförordningen. Lag (2012:451).

Verkställighet

10 § Om ett utländskt avgörande är verkställbart utan att det
behövs någon verkställbarhetsförklaring, eller om en ansökan
om verkställbarhetsförklaring bifalls, får det utländska
avgörandet verkställas enligt utsökningsbalken som ett
motsvarande svenskt avgörande. Om det inte finns någon
motsvarighet till det utländska avgörandet, verkställs
avgörandet som en dom.

Första stycket gäller inte om annat följer av
underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention.
Lag (2012:451).

11 § Om tingsrätten bifaller en ansökan om
verkställbarhetsförklaring enligt underhållsförordningen som
avses i 3 §, ska tingsrättens beslut anses innefatta ett
beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15
kap. rättegångsbalken. Lag (2014:933).

12 § Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att avgöra
frågor om hinder mot och uppskov med verkställighet enligt
artikel 21 i underhållsförordningen. Vid överklagande av ett
sådant beslut tillämpas 18 kap. utsökningsbalken.
Lag (2012:451).

Övergångsbestämmelser

2014:933

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt
och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten
före ikraftträdandet.