Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

SFS nr
2011:619
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1428

Uppgifter

1 § Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på
miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart
nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

2 § Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande,
stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och
verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

3 § Myndigheten ska verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

4 § Myndigheten ska samordna uppföljning och utvärdering av
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering
som behövs.

5 § Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen under
miljöbalken och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma
ett effektivt tillsynsarbete,

2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där
miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och
domstolar samt lämna myndighetens synpunkter tidigt i
processen,

3. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är
principiellt viktiga eller har stor betydelse för havs- och
vattenmiljön eller fisket,

4. vara samlande i vatten- och havsmiljöarbetet genom att
samordna vattenmyndigheterna för genomförandet av förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

5. arbeta med frågor som rör havsplanering,

6. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen och
ansvara för genomförandet av landningskontrollen,

7. inom sitt ansvarsområde ansvara för skydd av naturtyper och
arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar,
vattendrag och hav,

8. i samråd med Naturvårdsverket fördela medel för
miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och
internationell rapportering och efter samråd med övriga berörda
myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av
miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet
inom sitt ansvarsområde,

9. ansvara för att samla in grundläggande information om
fiskbestånden samt fisket och annat nyttjande i sjöar,
vattendrag och hav och särskilt svara för att datainsamling och
rådgivning i fråga om fiskbestånden och fisket bedrivs i
enlighet med rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25
februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling,
förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn
och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den
gemensamma fiskeripolitiken,

10. inom sitt ansvarsområde främja forskning och
utvecklingsverksamhet och delta i beredningen av
Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för
myndighetens och verkets arbete,

11. göra kunskaper om havs- och vattenmiljön, fisket och
myndighetens arbete tillgängliga för myndigheter, allmänhet och
andra berörda,

12. ansvara för uppföljning och utvärdering av de statliga
bidrag som omfattas av förordningen (1982:840) om statsbidrag
till kalkning av sjöar och vattendrag, förordningen (2009:381)
om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt och
förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården,

13. följa upp och utvärdera de statliga bidrag som omfattas av
viltskadeförordningen (2001:724) när det gäller förebyggande
åtgärder och ersättning för skada som orsakas av säl och
rapportera sådan uppföljning och utvärdering till Statens
Jordbruksverk, och

14. samverka med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Sveriges
geologiska undersökning och länsstyrelserna i frågor som har
betydelse för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av
havs- och vattenmiljön och för vattenbruket.

6 § Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten förfogar över är kostnadseffektiva och enkla för
medborgare och företag.

7 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt
kopplad till det utvecklingsarbete som myndigheten bedriver
internationellt och som ligger inom ramen för det uppdrag som
anges i denna instruktion, en annan förordning eller ett
beslut som regeringen fattat.

De sammanlagda intäkterna från myndighetens hela
tjänsteexport får motsvara högst fem procent av myndighetens
totala förvaltningskostnader. Förordning (2013:1046).

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

13 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Undantag från myndighetsförordningen

13 a § Bestämmelserna i 20 § första stycket och 21 § 3–5
myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Havs-
och vattenmyndighetens beslut som fattas genom automatiserad
behandling. Förordning (2014:1428).

Ärendenas handläggning

13 b § Beslut som fattas genom automatiserad behandling ska
anses fattade av generaldirektören. Förordning (2014:1428).

Avgifter

14 § Myndigheten får ta ut avgifter för tjänster som levereras
inom ramen för myndighetssamverkan inom myndighetens
ansvarsområde eller vid tjänsteexport.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek och
får disponera avgifterna.