Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

SFS nr
2011:65
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-01-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:74

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till

1. barn- och ungdomsorganisationer, och

2. organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.

Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.

2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2014:74).

Syftet med bidraget

3 § Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars
självständiga organisering och inflytande i samhället.

Definitioner

4 § Med barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning
en sådan organisation som uppfyller villkoren i 8 § och där
minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6–25.

5 § Med medlem i en barn- och ungdomsorganisation avses i denna
förordning en person som

1. innehar medlemskap i en eller flera medlemsföreningar i
organisationen, eller i en barn- och ungdomsorganisation som
organiserar nationella minoriteter i Sverige,

2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om
organisationens verksamhet och inriktning, och

3. året närmast före det år då ansökan om bidrag sker, aktivt
tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat
medlemsavgift, ansökt om eller på annat sätt bekräftat
medlemskap.

6 § Med medlemsförening i en barn- och ungdomsorganisation avses
i denna förordning en ideell förening

1. som i demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i
organisationens register över medlemsföreningar,

2. som har organ som utses eller företräds av medlemmarna för
att besluta om föreningens verksamhet och ekonomi,

3. där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6–25, och

4. som inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig
karaktär.

7 § Med bidragsår avses i denna förordning det statliga
budgetåret.

Villkor för bidrag

8 § Bidrag får endast lämnas till en organisation som ansöker om
bidrag och som

1. är en ideell förening i vilken medlemskap i såväl
organisationen som dess medlemsföreningar är frivilligt,

2. är självständig och demokratiskt uppbyggd,

3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering, och

4. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år före
ansökan om bidrag.

9 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Former av bidrag

10 § Bidrag lämnas i form av

1. organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
enligt de särskilda villkor som anges i 11–13 och 15 §§,

2. organisationsbidrag till stöd för barn- och
ungdomsorganisationers medlemsföreningar enligt de särskilda
villkor som anges i 14 §, och

3. projektbidrag till organisationers arbete för barn och
ungdomar på lokal nivå enligt de särskilda villkor som anges i
16 och 17 §§.

Särskilda villkor för organisationsbidrag

11 § Organisationsbidrag får lämnas till en barn- och
ungdomsorganisation som har

1. minst 1 000 medlemmar i åldrarna 6–25, och

2. medlemsföreningar i minst fem län.

12 § Organisationsbidrag får även lämnas till en barn- och
ungdomsorganisation som företräder nationella minoriteter i
Sverige och som

1. har minst 200 medlemmar i åldrarna 6–25, och

2. bedriver lokalt förankrad verksamhet som har en
tillfredsställande geografisk spridning i förhållande till
organisationens medlemmar.

13 § Organisationsbidrag får även lämnas till en barn- och
ungdomsorganisation som företräder personer med
funktionsnedsättning och som har

1. minst 200 medlemmar i åldrarna 6–25, och

2. medlemsföreningar i minst tre län.

14 § Organisationsbidrag till stöd för barn- och
ungdomsorganisationers medlemsföreningar får lämnas till en
sådan barn- och ungdomsorganisation som avses i 11, 12 eller
13 § för att bidraget ska komma organisationens
medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet
till del.

15 § Organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2 får under högst tre
bidragsår i följd även lämnas till en barn- och
ungdomsorganisation som inte uppfyller villkoren i 11–13 §§.

Har organisationen ett begränsat medlemsunderlag, får bidrag
enligt första stycket lämnas för fler bidragsår om det finns
särskilda skäl.

Särskilda villkor för projektbidrag

16 § Projektbidrag får lämnas till en organisation även om den
inte är en barn- och ungdomsorganisation.

17 § Projektbidrag får lämnas för projekt på lokal nivå med
särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga
organisering och inflytande i samhället.

Projektbidrag enligt första stycket får lämnas för ett projekt
under högst tre bidragsår.

Projektbidraget får inte användas för administrativa kostnader i
organisationens eller medlemsföreningarnas ordinarie verksamhet.

Ansökan

18 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen av organisationen.
Ansökan får överföras elektroniskt till Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:74).

19 § Ansökan ska innehålla uppgifter om antal medlemmar i
organisationen, antal medlemmar i åldrarna 6–25 och antal
medlemsföreningar. En revisor ska granska dessa uppgifter.
Revisorns rapport över granskningen ska bifogas ansökan.

Uppgifter om medlemmar och medlemsföreningar ska avse
förhållandena den 31 december året innan ansökan ges in till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, eller vid en
annan tidpunkt som Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor bestämmer. Förordning (2014:74).

20 § Organisationen ska lämna de handlingar och uppgifter till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som
myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2014:74).

21 § I en ansökan om organisationsbidrag enligt 10 § 2 ska barn-
och ungdomsorganisationen redovisa principer och
tillvägagångssätt för hur bidraget ska komma
medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet
till del.

Beräkning av och beslut om bidrag

22 § Organisationsbidrag enligt de särskilda villkor som anges i
11–14 §§ består av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp
som grundas på antalet medlemmar i åldrarna 6–25 och antalet
medlemsföreningar i organisationen.

En medlemsförening får ingå i endast en organisations underlag
för beräkning av bidrag.

23 § Organisationsbidrag enligt de villkor som anges i 15 §
består av ett fast belopp motsvarande det fasta belopp som
lämnas för organisationsbidrag enligt de särskilda villkor som
anges i 11–13 §§.

24 § Vid bedömningen av storleken på organisationsbidrag enligt
10 § 1 och 2 ska Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor ta hänsyn till om organisationen får annat
statligt organisationsbidrag samt om organisationens
medlemsföreningar får bidrag från Sveriges Riksidrottsförbund.
Förordning (2014:74).

25 § När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
fastställer storleken på organisationsbidraget till en barn-
och ungdomsorganisation som företräder personer med
funktionsnedsättning, får myndigheten beakta att
organisationens verksamhet är särskilt resurskrävande.
Förordning (2014:74).

26 § I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för
redovisning enligt 27 § anges. Beslutet får förenas med villkor.
Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

27 § En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att
lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som myndigheten begär.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har
tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en
auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:74).

28 § En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på
begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
tillhandahålla de uppgifter som myndigheten behöver för att
granska redovisningen. Förordning (2014:74).

29 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i
sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har
fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor ska dessutom senast den 1 juni varje år
till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad
bidragen har använts till. Om möjligt ska myndigheten också
redovisa bidragens effekter i förhållande till syftet med det
statliga stödet enligt denna förordning. Förordning (2014:74).

Återbetalning och återkrav

30 § Mottagaren av bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha
insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 27 §,
eller

4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

Mottagaren av bidrag enligt 10 § 3 är också
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller delvis inte har
utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har
beviljats för.

31 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
30 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det
finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkravet helt eller
delvis. Förordning (2014:74).

Bemyndigande

32 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2014:74).

Överklagande

33 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:65

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011 och tillämpas
första gången i fråga om bidrag för bidragsåret 2013.

2. Förordningen (2001:1060) om statsbidrag till
ungdomsorganisationer ska upphöra att gälla vid utgången av
2012. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
bidrag som har beviljats före den 1 januari 2013.