Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske

SFS nr
2011:658
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-05-26

1 § Om det finns skäl för det, får Sjöfartsverket se till att
ett fartyg eller ett annat större föremål som har sjunkit i
allmän farled helt eller delvis avlägsnas om

1. fartyget eller föremålet medför hinder eller fara för
sjöfarten, och

2. den berörda befälhavaren, redaren eller ägaren inte
omedelbart ser till att fartyget eller föremålet avlägsnas.

Sjöfartsverket har samma befogenhet när ett fartyg eller något
annat större föremål har sjunkit inom ett vattenområde där
fiske får bedrivas utan stöd av enskild fiskerätt, och
fartyget eller föremålet orsakar allvarliga hinder för ett
betydelsefullt fiske. Innan Sjöfartsverket fattar beslut om
att avlägsna ett fartyg eller ett föremål enligt detta stycke,
ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten.

2 § Denna förordning gäller inte om det område där fartyget
eller föremålet har sjunkit står under en särskild myndighets
tillsyn.