Fastighetsmäklarförordning (2011:668)

SFS nr
2011:668
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2011-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:26

Ansökan om registrering

1 § Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare ska
ansöka om det skriftligen hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Ansökningen ska innehålla uppgift om sökandens namn,
personnummer, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer
samt, i förekommande fall, den firma som sökanden avser att
driva sin verksamhet under.

Det ska framgå av ansökningen om registrering söks för
förmedling av all den egendom som anges i 1 §
fastighetsmäklarlagen (2011:666), fullständig registrering,
eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för
hyresförmedlare.

Om sökanden ska bedriva förmedlingsverksamhet som anställd,
ska arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är
arbetsgivaren en juridisk person, ska dessutom
organisationsnummer anges. Förordning (2012:26).

2 § Till ansökningen ska fogas bevis om att sökanden

1. har en sådan ansvarsförsäkring som avses i 6 § 2
fastighetsmäklarlagen (2011:666),

2. har tillfredsställande utbildning, och

3. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
bevis enligt första stycket. Förordning (2012:26).

Underrättelse om tillfällig verksamhet

3 § Den som förflyttar sig till Sverige för att här vara
tillfälligt verksam som fastighetsmäklare ska anses uppfylla
kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § 3
fastighetsmäklarlagen (2011:666), om han eller hon

1. är lagligen etablerad som fastighetsmäklare i en EES-stat
eller Schweiz (etableringsmedlemsstaten), eller

2. under minst två år av de senaste tio åren har utövat
verksamhet som fastighetsmäklare i en EES-stat eller Schweiz
om yrket inte är särskilt reglerat där.

Frågan om verksamheten ska anses tillfällig bedöms med hänsyn
till verksamhetens varaktighet och omfattning samt
omständigheterna i övrigt.

En mäklare som avses i första stycket ska, i stället för det
som anges i 1 §, på förhand ge in en skriftlig underrättelse
till Fastighetsmäklarinspektionen. Förordning (2012:26).

4 § En underrättelse enligt 3 § tredje stycket ska innehålla
uppgift om fastighetsmäklarens namn, personnummer eller
födelsedatum, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer
samt, i förekommande fall, den firma som han eller hon driver
sin verksamhet under. Det ska framgå av underrättelsen om
verksamheten omfattar förmedling av all den egendom som anges
i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) eller endast förmedling
av hyresrätter. Vidare ska underrättelsen ange den tid under
vilken mäklaren avser att bedriva verksamhet i Sverige.

Till underrättelsen ska det fogas

1. bevis om mäklarens nationalitet,

2. bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar
enligt 25 § fastighetsmäklarlagen, och

3. intyg om att mäklaren uppfyller kraven enligt 3 §.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter
om bevis och intyg enligt andra stycket. Förordning (2012:26).

5 § När en fullständig underrättelse med bifogade handlingar
kommit in till Fastighetsmäklarinspektionen ska mäklaren anses
registrerad enligt 5 § fastighetsmäklarlagen (2011:666).
Registreringen gäller under ett år och får förnyas på begäran
av den registrerade. Förordning (2012:26).

6 § En fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av
5 § ska i sin verksamhet i Sverige lämna skriftliga uppgifter
i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer.

Avgifter

7 § För prövning av en ansökan enligt 1 § tas en avgift ut
enligt 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid
avgiftsklass 4 tillämpas.

8 § Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och
med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig
avgift om 2 500 kronor. Detta gäller inte den som registrerats
med tillämpning av 5 §.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter
om när avgiften ska betalas. Förordning (2012:26).

Information

9 § Om en fastighetsmäklare upphör med sin verksamhet,
försätts i konkurs eller får näringsförbud, ska mäklaren
anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen. Detsamma gäller
om något förhållande som ska uppges enligt 1 eller 2 § ändras.
Förordning (2012:26).

10 § Om en myndighet anser att det finns anledning att meddela
en fastighetsmäklare erinran eller varning eller att återkalla
mäklarens registrering, ska myndigheten anmäla det till
Fastighetsmäklarinspektionen. Förordning (2012:26).

11 § Om Fastighetsmäklarinspektionen har anledning att anta
att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot 5 §
fastighetsmäklarlagen (2011:666), ska inspektionen anmäla
det till allmän åklagare. Förordning (2012:26).

12 § Fastighetsmäklarinspektionen ska på begäran utfärda intyg
om att en fastighetsmäklares registrering inte har återkallats
eller att varning eller erinran inte har meddelats mäklaren.
Förordning (2012:26).

13 § Fastighetsmäklarinspektionen ska lämna de upplysningar
och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller
liknande förhållanden som en behörig myndighet i en EES-stat
eller Schweiz begär. Förordning (2012:26).

14 § Om Fastighetsmäklarinspektionen har återkallat
registreringen för en fastighetsmäklare som registrerats
enligt 5 § eller meddelat en sådan mäklare varning eller
erinran, ska inspektionen sedan beslutet fått laga kraft
underrätta behörig myndighet eller organisation i mäklarens
etableringsmedlemsstat. Förordning (2012:26).

Utbildning

15 § Den utbildning som avses i 6 § 3 fastighetsmäklarlagen
(2011:666) ska omfatta fastighetsförmedling, fastighetsrätt
och annan civilrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt
fastighetsvärdering.

Första stycket gäller inte fastighetsmäklare som förmedlar
enbart hyresrätter. För dem ska utbildningen omfatta handledd
praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt
förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter.

Fastighetsmäklarinspektionen får medge undantag från första och
andra styckena om det finns särskilda skäl för det i ett
enskilt fall.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
utbildningens innehåll och omfattning. Förordning (2012:26).

Erkännande av vissa utländska yrkeskvalifikationer

16 § Den som ansöker om fullständig registrering ska anses
uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § 3
fastighetsmäklarlagen (2011:666), om sökanden

1. innehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller
Schweiz för tillträde till och utövande av yrket
fastighetsmäklare där och beviset har utfärdats i en sådan
stat,

2. har utövat yrket fastighetsmäklare på heltid under minst
två år under de senaste tio åren eller på deltid under
motsvarande längre tid i en EES-stat eller Schweiz om yrket
inte är reglerat där och kan visa upp ett bevis på att han
eller hon har genomgått en utbildning på lägst gymnasial nivå
i en EES-stat eller Schweiz som förberett sökanden för
utövande av yrket, eller

3. kan visa upp ett bevis på att han eller hon har genomgått
en reglerad utbildning till fastighetsmäklare på lägst
gymnasial nivå om minst ett år i en EES-stat eller Schweiz, om
yrket inte är reglerat där.

17 § Den som ansöker om registrering för hyresförmedlare ska
anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § 3
fastighetsmäklarlagen (2011:666), om sökanden

1. innehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller
Schweiz för tillträde till och utövande av yrket
hyresförmedlare där och beviset har utfärdats i en sådan stat,
eller

2. annars kan styrka kvalifikationer som hyresförmedlare som
förvärvats i en EES-stat eller Schweiz.

18 § Även om den sökande enligt 16 § uppfyller kravet på
tillfredsställande utbildning, får Fastighetsmäklarinspektionen
kräva att den sökande ska genomgå ett lämplighetsprov, om
innehållet i utbildningen som den sökande har genomgått
skiljer sig väsentligt från den utbildning som krävs i Sverige
och om sökanden inte i sin yrkesutövning har tillägnat sig den
kunskap som krävs.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela föreskrifter om
lämplighetsprovets innehåll. Förordning (2012:26).

19 § Fastighetsmäklarinspektionen får meddela föreskrifter om
de dokument, intyg och motsvarande handlingar som den sökande
ska foga till en ansökan om registrering som grundas på
erkännande av utländska yrkeskvalifikationer enligt 16 och
17 §§. Förordning (2012:26).

Försäkring

20 § Försäkring som avses i 6 § 2 fastighetsmäklarlagen
(2011:666) ska tecknas hos en försäkringsgivare som har
tillstånd att driva försäkringsrörelse i en EES-stat eller i
ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt
samarbete (OECD). Fastighetsmäklarinspektionen får i ett
enskilt fall besluta att försäkringen får tecknas hos en annan
försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på
soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller
för svenska försäkringsföretag.

Försäkringsvillkoren ska innebära att

1. försäkringen för varje skadefall täcker
skadeståndsskyldighet upp till 2 000 000 kronor för
fastighetsmäklare som förmedlar all den egendom som anges i
1 § fastighetsmäklarlagen och upp till 200 000 kronor för
fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter,

2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under
den tid då försäkringen varit i kraft,

3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag
för självrisk,

4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det
att Fastighetsmäklarinspektionen har underrättats om
upphörandet, och

5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de
avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt.

För en fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av
5 § gäller inte andra stycket 4. Förordning (2012:26).

Fastighetsmäklarregistret

21 § Fastighetsmäklarinspektionen ska med hjälp av
automatiserad behandling föra ett register över
registrerade fastighetsmäklare (fastighetsmäklarregistret).

Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registret.

Personuppgiftslagen gäller om inte annat följer av denna
förordning. Förordning (2012:26).

22 § Personuppgifter får behandlas i fastighetsmäklarregistret
om det behövs för

1. prövning av en ansökan om registrering eller en
underrättelse om tillfällig verksamhet,

2. den tillsyn som Fastighetsmäklarinspektionen utövar över
fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), och

3. information till allmänheten om mäklare som är eller har
varit registrerade.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första
stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande
som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt
gäller 9 § första stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2012:26).

23 § I fastighetsmäklarregistret ska följande uppgifter
antecknas om varje fastighetsmäklare:

1. namn, personnummer eller födelsedatum, bostadsadress,
e-postadress och telefonnummer,

2. den firma som mäklaren driver sin verksamhet under,

3. arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer samt, om
arbetsgivaren är en juridisk person, organisationsnummer,

4. typ av registrering (fullständig registrering eller
registrering för hyresförmedlare); avser registreringen
tillfällig verksamhet ska det anges,

5. nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring,

6. datum för beslut om registrering, och

7. datum för beslut om avregistrering.

I registret får även uppgift om medlemskap i en
branschorganisation antecknas, om mäklaren lämnat uppgift om
detta.

24 § För fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av
5 § ska i fastighetsmäklarregistret förutom uppgifter enligt
23 § antecknas mäklarens etableringsmedlemsstat och den tid
för vilken registreringen gäller.

25 § I fastighetsmäklarregistret får en uppgift om ett
tillsynsärende och beslut om en disciplinär åtgärd
antecknas. Även i övrigt får sådana uppgifter antecknas i
registret som behövs för Fastighetsmäklarinspektionens
prövning av frågor om registrering eller för inspektionens
tillsyn över fastighetsmäklare. Förordning (2012:26).

26 § Fastighetsmäklarinspektionen ska i fråga om en registrerad
fastighetsmäklare på sin webbplats hålla följande uppgifter i
registret tillgängliga:

1. mäklarens namn,

2. tidpunkten för den senaste registreringen,

3. typ av registrering (fullständig registrering eller
registrering för hyresförmedlare),

4. den firma som mäklaren driver sin verksamhet under,

5. arbetsgivarens namn och adress om mäklaren är anställd, och

6. mäklarens etableringsmedlemsstat och den tid för vilken
registreringen gäller om mäklaren bedriver tillfällig
verksamhet. Förordning (2012:26).

27 § Personuppgifter i fastighetsmäklarregistret ska gallras
när de inte längre behövs för registrets ändamål och senast
vid den tidpunkt som anges i 28–30 §§.

28 § Har domstol beslutat att en disciplinär åtgärd ska
undanröjas, ska uppgift om åtgärden gallras när beslutet om
undanröjande vunnit laga kraft.

29 § En uppgift om ett tillsynsärende eller en varning eller
erinran ska gallras senast fem år efter det att
Fastighetsmäklarinspektionen genom beslut skilt ärendet ifrån
sig. Förordning (2012:26).

30 § Övriga uppgifter som antecknats om en fastighetsmäklare
enligt 23–25 §§ ska gallras senast tio år efter det att
mäklaren avregistrerats.

31 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2011:668

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då
fastighetsmäklarförordningen (1995:1028) ska upphöra att
gälla.

2. För den som före ikraftträdandet var registrerad som
fastighetsmäklare, ska kravet avseende försäkringsbelopp i
20 § andra stycket 1 vara uppfyllt senast den 1 januari 2012.