Förordning (2011:67) om vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea

SFS nr
2011:67
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2011-01-27

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och
andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot
Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), som har antagits
av Europeiska unionens råd genom rådets beslut 2010/800/GUSP av
den 22 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea och om upphävande av gemensam ståndpunkt
2006/795/GUSP.

Definitioner

2 § Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel
som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är
upptagen i bilagan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel
m.m.

3 § Det är inte tillåtet att från Nordkorea köpa, importera
eller transportera krigsmateriel och paramilitär utrustning
samt reservdelar till sådan materiel och utrustning. Förbudet
gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt
ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte.

Undantagna från förbudet är fordon, ej avsedda för strid, som
har tillverkats av eller utrustats med skottsäkert material och
som endast är avsedda som skydd för Europeiska unionens och
dess medlemsstaters personal i Nordkorea.

Förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär
utrustning till Nordkorea

4 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera,
sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär
utrustning till Nordkorea eller för användning i eller till
förmån för Nordkorea, oavsett om utrustningen har sitt ursprung
inom Sverige eller inte.

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 § Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av
materiel eller utrustning på fartyg och luftfartyg som är
registrerade i Sverige.

Tillsyn m.m.

6 § Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket
ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över
förbuden enligt 3 och 4 §§. Tullverket ansvarar inom sitt
ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrelsen, för tillsyn
över förbudet enligt 5 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna
varandra de uppgifter som behövs för tillsynen.

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den
inte samtidigt upptas i bilagan till förordningen (1992:1303)
om krigsmateriel:

1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm. 2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1. 3. Vapensikten. 4. Bomber och andra explosiva laddningar. 5. Explosiva ämnen. 6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel. 7. Övningsmateriel för militär verksamhet. 8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i mörker. 9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1–8. 10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1–9.