Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

SFS nr
2011:682
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:154

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i
Torsås kommun.

Vem som får anordna utbildningen

2 § Torsås kommun får anordna nationella program i
gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela
landet. Utbildningen får påbörjas senast höstterminen 2016.

Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte
räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap.
42 § skollagen (2010:800). Förordning (2014:154).

Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet

3 § Skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039)
gäller i tillämpliga delar för försöksverksamheten om inte
annat framgår av denna förordning.

Utbildningens utformning

4 § Utbildningen anordnas som distansundervisning med
studiehandledning.

Studiehandledning

5 § Studiehandledning anordnas i grupp eller enskilt och ges i
form av undervisning vid högst tre preparandkurser under
studiegången vilka tillsammans omfattar högst 15 veckor.

Dokumentation

6 § Elevernas studieresultat ska dokumenteras fortlöpande.
Dokumentationen ska läggas upp på ett sådant sätt att det
finns möjlighet att följa varje elevs studier och
kunskapsutveckling.

Gymnasieexamen

7 § Gymnasieexamen utfärdas av den brevskola som ansvarar för
undervisningen. Förordning (2013:756).

Interkommunal ersättning

8 § Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 16 kap.
50 och 51 §§ skollagen (2010:800).

Uppföljning och utvärdering

9 § Torsås kommun ska medverka i uppföljning och utvärdering
av försöksverksamheten.

Övergångsbestämmelser

2011:682

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och gäller
till och med den 30 juni 2017.

2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas
efter den 1 juli 2011.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1261) om
distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås.

4. För elever som har påbörjat utbildning före den 1 juli
2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser
som gällde när utbildningen påbörjades, gäller den upphävda
förordningen. Slutbetyg får dock utfärdas senast den 1 juli
2015. Förordning (2013:756).