Förordning (2011:683) om bidrag till internationella skolor

SFS nr
2011:683
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:156

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om bidrag till
sådana internationella skolor som avses i 24 kap. 3 och 5 §§
skollagen (2010:800).

Ansökan om rätt till bidrag

2 § En ansökan om rätt till bidrag till en skola ska lämnas in
till Statens skolinspektion. Ansökan får överföras
elektroniskt till Skolinspektionen.

En nystartad skola ska ha ansökt om att bli bidragsberättigad
senast den 31 januari kalenderåret innan skolan startar.

3 § När Statens skolinspektion handlägger ärenden om bidrag
till en skola, ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan
ska vara belägen tillfälle att yttra sig över ansökan.

4 § Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om
elektronisk överföring av ansökan och om elektronisk signatur
samt de andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av
2 och 3 §§.

Redovisning av bidrag

5 § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en
internationell skola på grundskolenivå ska kunna redovisa för
skolan hur stor del av bidraget som är ersättning för lokaler
respektive mervärdesskatt.

Utbetalning av bidrag

6 § Om skolan och kommunen inte kommer överens om annat, ska
bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad.
Utbetalningarna i juli–september avpassas efter ett beräknat
antal elever och regleras vid utbetalningen i oktober.

Särskilt om bidrag till en internationell skola på
gymnasienivå

7 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per
elev, program och inriktning som en kommun ska betala till en
huvudman för en internationell skola på gymnasienivå i de fall
som avses i 24 kap. 6 § skollagen (2010:800) om kommunen och
huvudmannen inte kommer överens om beloppet. När Skolverket
meddelar sådana föreskrifter ska de meddelas senast den 31
januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

När Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek
enligt första stycket ska de berörda kommunernas budgeterade
bidragsbelopp och de berörda landstingens budgeterade kostnader
för program och i förekommande fall inriktning ligga till grund
för bidragsbeloppen. När föreskrifterna avser bidragsbeloppens
storlek för utbildning som leder fram till International
Baccalaureate ska det belopp som bestäms för
naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för beloppet.
Förordning (2012:156).

Övergångsbestämmelser

2012:156

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas
första gången på bidrag för kalenderåret 2013.