Förordning (2011:7) om dansarutbildning

SFS nr
2011:7
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-01-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:15

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om dansarutbildning
bestående av förberedande dansarutbildning i årskurserna 4-9 i
grundskolan och yrkesdansarutbildning i gymnasieskolan.

Regeringen beslutar om vilka enskilda och offentliga huvudmän
som får anordna särskild utbildning i form av en förberedande
dansarutbildning i sin grundskola och yrkesdansarutbildning i
sin gymnasieskola.

Staten träffar avtal med huvudmännen om anordnandet av
dansarutbildningen.

Förberedande dansarutbildning

Utbildningens syfte

2 § Förberedande dansarutbildning ska syfta till att erbjuda
eleverna utbildning och träning till sådan teknisk färdighet
och konstnärlig uttrycksförmåga i dans att de ges
förutsättningar att antas till och genomföra sådan
yrkesdansarutbildning som avses i denna förordning.

Skollagens och grundskoleförordningens tillämplighet

3 § Om inte annat följer av denna förordning ska skollagen
(2010:800), och skolförordningen (2011:185) tillämpas för den
förberedande dansarutbildningen. Förordning (2011:922).

Ämnen och timplan

4 § Undervisningen ska omfatta de ämnen som anges i 10 kap.
4 § skollagen (2010:800) med undantag för ämnet idrott och
hälsa som ska ersättas med ämnet dans.

Undervisningstiden i ämnena bild och slöjd får inom ramen för
skolans val reduceras med mer än 20 procent. Eleverna ska dock
erbjudas undervisning utan reduktion i något av dessa ämnen
inom ramen för elevens val.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avvikelser från
timplanen i bilaga 1 till skollagen (2010:800).

Betygssättning

5 § Om ämnena bild och slöjd reduceras med mer än 20 procent
ska betyg inte sättas i ämnena.

Kursplan och bedömningsgrunder för färdighetsprov m.m.

6 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplan och
kunskapskrav för ämnet dans för årskurs 4–9. Skolverket får
även meddela föreskrifter om bedömningsgrunder för de
färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till den
förberedande dansarutbildningen i dels årskurs 4–6, dels
årskurs 7–9. När det gäller antagning till årskurs 7–9 får
Skolverket också meddela föreskrifter om kompletterande
moment och bedömningsgrunder för de momenten.
Förordning (2013:527).

Läsår och skoldag

7 § Läsåret får ha högst 240 dagar, varvid obligatorisk
verksamhet får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta
timmar per dag.

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska
förläggas till annan tid än vad som gäller enligt 3 kap.
2–4 §§ skolförordningen (2011:185). Förordning (2013:527).

Antagning

8 § Till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4–6
får bara de elever antas som vid färdighetsprov i dans inför
jury uppvisat godtagbara förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. För antagning krävs dessutom en godkänd
hälsoundersökning enligt 23 §.

En eller flera nya antagningar ska genomföras till den
förberedande dansarutbildningen i årskurs 7–9. Ett beslut om
att anta en elev ska grundas på färdighetsprov i dans inför
jury. Även kompletterande moment får beaktas. Endast de
elever som vid en samlad bedömning uppvisat godtagbara
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får antas.
För antagning krävs dessutom en godkänd hälsoundersökning
enligt 23 §.

Om det finns plats på utbildningen får nya antagningar enligt
första och andra stycket genomföras till senare årskurser än
årskurs 4 respektive årskurs 7. Förordning (2015:15).

Urval

9 § När antalet platser är färre än antalet sökande ska
färdighetsprov i dans användas som urvalsinstrument.

Placering vid en skolenhet

10 § Bestämmelserna i 10 kap. 30 och 31 §§ skollagen
(2010:800) om placering vid en skolenhet gäller inte elever i
förberedande dansarutbildning.

Bidrag från hemkommunen till en fristående grundskola

11 § I stället för vad som anges i 10 kap. 38 § andra stycket
skollagen (2010:800) ska grundbeloppet till en fristående
grundskola som anordnar förberedande dansarutbildning
bestämmas så att det motsvarar den fristående skolans kostnad
för elevens utbildning. Kostnaden ska reduceras med erhållet
statsbidrag.

Yrkesdansarutbildning

Utbildningens syfte

12 § Yrkesdansarutbildning ska syfta till att erbjuda eleverna
en yrkesutbildning i klassisk balett och modern dans. Målet
för yrkesdansarutbildningen är att den elev som fullföljer
utbildningen ska kunna uppvisa sådana färdigheter att eleven
blir anställningsbar på nationella och internationella dans-
och balettscener.

Nationella profiler

12 a § Inom yrkesdansarutbildningen ska det finnas särskilt
profilerade utbildningsvägar (nationella profiler). De
nationella profilerna är klassisk balett och modern nutida
dans. Förordning (2015:15).

Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet

13 § Om inte annat följer av denna förordning, ska skollagen
(2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) tillämpas för
yrkesdansarutbildning. Då ska yrkesdansarutbildningen följa
samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram.

Ämnen

14 § Yrkesdansarutbildning ska innehålla gymnasiegemensamma
ämnen så som de anges för yrkesprogram i bilaga 3 till
skollagen (2010:800). Ämnet idrott och hälsa ska dock ersättas
med dansämnen.

Examensmål, bedömningsgrunder för färdighetsprov och
ämnesplaner

15 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om innehåll
och examensmål för de nationella profilerna inom
yrkesdansarutbildningen, bedömningsgrunder för de
färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning samt
ämnesplaner och kunskapskrav för dansämnena.
Förordning (2015:15).

Läsår och skoldag

16 § Läsåret får ha högst 240 dagar.

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas
till annan tid än vad som gäller enligt 3 kap. 3 §
gymnasieförordningen (2010:2039).

Behörighet

17 § För behörighet till yrkesdansarutbildning krävs förutom
det som följer av 16 kap. 29, 30, 32 och 33 §§ skollagen
(2010:800)

– godkänd hälsoundersökning enligt 23 §, och

– godkänt färdighetsprov i klassisk balett eller modern
nutida dans. Förordning (2015:15).

Urval

18 § När antalet platser är färre än antalet behöriga sökande
ska färdighetsprov i dans användas som urvalsinstrument. I de
fall två eller flera sökande bedöms som likvärdiga vid
färdighetsprovet ska betyg från grundskolan vara avgörande.

Antagning vid senare tidpunkt

18 a § Om det finns plats på utbildningen får nya antagningar
genomföras till yrkesdansarutbildning inför det andra eller
tredje läsåret. Förordning (2015:15).

Rätt att fullfölja utbildningen

19 § En elev som påbörjat en nationell profil inom
yrkesdansarutbildningen har rätt att fullfölja utbildningen
enligt 16 kap. 37 § skollagen (2010:800) om inte annat följer
av 20 §. Förordning (2015:15).

Avskiljande

20 § Rektorn får, efter att ha inhämtat synpunkter från
eleven, och i förekommande fall elevens vårdnadshavare,
besluta att avskilja eleven från yrkesdansarutbildningen, om
eleven saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen.
Ett sådant avskiljande får bara ske inför ett nytt läsår.

Det finns bestämmelser i skollagen (2010:800) om hemkommunens
skyldighet att erbjuda en elev utbildning på nationella
program och introduktionsprogram.

Bidrag från hemkommunen till en fristående gymnasieskola

21 § I stället för vad som anges i 16 kap. 55 § första stycket
skollagen (2010:800) ska grundbeloppet till en fristående
gymnasieskola som anordnar yrkesdansarutbildning bestämmas så
att det motsvarar den fristående skolans kostnad för
utbildningen. Kostnaden ska reduceras med erhållet
statsbidrag.

Gemensamma bestämmelser om förberedande dansarutbildning och
yrkesdansarutbildning

Lärare

22 § Lärare på dansarutbildning får bedriva undervisning i
dansämnen även om de inte uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 §
skollagen (2010:800).

En lärare som bedriver undervisning i dansämnen med stöd av
första stycket har ansvar för den undervisning han eller hon
bedriver.

22 a § Trots det som föreskrivs om anställning av lärare i 2
kap. 20 § skollagen (2010:800) får den som ska undervisa i ett
dansämne på dansarutbildning enligt denna förordning anställas
som lärare utan tidsbegränsning. Detta gäller dock bara om den
sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det
aktuella ämnet eller på den aktuella kursen och det finns skäl
att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen.
Förordning (2011:922).

Betyg

22 b § Det som föreskrivs i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen
(2010:800) gäller inte betyg i dansämnen på dansarutbildning
enligt denna förordning.

Om fler än en lärare bedriver undervisningen i dansämnet vid
den tidpunkt då betyg ska sättas och dessa inte kan enas, ska
betyget beslutas av rektorn. Förordning (2011:922).

Hälsa

23 § En elev får antas till dansarutbildning bara om eleven
efter en hälsoundersökning, som innehållit både en
allmänmedicinsk och en ortopedisk bedömning, har bedömts
kunna genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skada på
elevens hälsa eller utveckling. Förordning (2015:15).

Elevhälsa

24 § De huvudmän som anordnar dansarutbildning ska anpassa
elevhälsan så att den kan möta de specifika medicinska,
fysiologiska, psykologiska och psykosociala behov som eleverna
på dansarutbildningen kan ha.

Ansökan m.m.

25 § Bestämmelserna i 16 kap. 35 § skollagen (2010:800) om
ansökan gäller inte yrkesdansarutbildning.

Ansökan om att antas till förberedande dansarutbildning och
till en profil inom yrkesdansarutbildningen ska ges in till
rådet för dansarutbildning senast vid den tidpunkt som rådet
bestämmer.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.
Förordning (2015:15).

Behörighet, mottagande, urval och antagning

26 § Frågor om behörighet, mottagande, urval och antagning
prövas av rådet för dansarutbildning.

Rådet ska årligen anordna färdighetsprov i dans på varje ort
där utbildningen bedrivs. Rådet utser den jury eller de juryer
som ska svara för bedömningarna av färdighetsproven.

Elever från hela landet ska tas emot till dansarutbildning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter som behövs för att
rådet för dansarutbildning ska kunna utföra sina uppgifter.

Särskilt stöd

27 § Bestämmelserna om särskilt stöd i 3 kap. 7-12 §§
skollagen (2010:800) gäller inte dansämnen enligt 4 och 14 §§.

Interkommunal ersättning

28 § En kommun som i sin grundskola eller gymnasieskola
antagit en elev från en annan kommun ska ersättas för sina
kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun
(interkommunal ersättning). Ersättningen ska motsvara
anordnarens självkostnad. Kostnaden ska reduceras med erhållet
statsbidrag.

Statsbidrag

Bidragsberättigad utbildning

29 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till varje
huvudman som staten träffat avtal med om anordnande av
förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning.

Bidragsår

30 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i taget.

Användning

31 § Statsbidrag får lämnas för de merkostnader en huvudman
har för dansundervisningen, exempelvis kostnader för
danslärares och ackompanjatörers löner, särskilt anpassade
lokaler, lärverktyg och extra material, förstärkt elevhälsa,
studie- och yrkesvägledning samt informationsinsatser.

Fördelning

32 § Statsbidrag lämnas med ett belopp per huvudman för den
förberedande dansarutbildningen respektive
yrkesdansarutbildningen.

Elevhem

33 § Statsbidrag för drift av elevhem får lämnas till den
huvudman som staten har träffat avtal med om anordnande av
yrkesdansarutbildning.

Beslut och utbetalning

34 § Regeringen beslutar om statsbidrag. Statsbidraget betalas
ut av Statens skolverk.

Redovisning

35 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska till Statens skolverk lämna den skriftliga
redovisning som myndigheten begär av hur statsbidraget använts
och av kostnader och intäkter för den föreberedande
dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen.

Återkrav

36 § En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt
denna förordning är återbetalningsskyldig, om

1. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats,

2. statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. mottagaren inte lämnar den skriftliga redovisning som avses
i 35 §.

37 § Om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt 36 §,
får regeringen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får regeringen
besluta att efterge ett återkrav helt eller delvis.

Överklagande

38 § Beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:7

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas i
årskurs 4 eller årskurs 7 i grundskolan eller första läsåret i
gymnasieskolan efter den 1 juli 2011.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1999:250) om
förberedande dansutbildning i grundskolan. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande för en elev som påbörjat
utbildning före den 2 juli 2011 i årskurs 4 t.o.m. 6 i
grundskolan och för en elev som påbörjat utbildning i årskurs
7 t.o.m. 9 i grundskolan samt för en elev som påbörjat
utbildning i gymnasieskolan för tiden där. Den upphävda
förordningen gäller dock inte efter den 1 juli 2013.

2011:922

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om
22 b § och i övrigt den 1 augusti 2011. Förordning (2012:499).

2013:527

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

2. För den förberedande dansarutbildningen i årskurs 7–9 som
påbörjas hösten 2013 ska en kompletterande antagning
genomföras enligt 8 § andra stycket.

2013:1155

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

2. Vid tillämpningen av denna förordning ska sjukgymnast
jämställas med fysioterapeut.