Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet

SFS nr
2011:703
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2011-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:912

Tillämpningsområde och innehåll

1 § Denna förordning gäller sådana leksaker som omfattas av
lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Förordningen
innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som
kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Termer och uttryck som används i lagen om leksakers säkerhet
har samma betydelse i denna förordning.

Undantag från lagens tillämpningsområde

2 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om att lagen
(2011:579) om leksakers säkerhet inte ska tillämpas på vissa
leksaker eller vissa varor som kan uppfattas som leksaker.

Krav på innehållet i en fullmakt

3 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om de krav som
ska ställas på innehållet i en skriftlig fullmakt där en
tillverkare utser en representant.

Särskilda säkerhetskrav

4 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om särskilda
säkerhetskrav för leksaker i fråga om fysikaliska och
mekaniska egenskaper, hygien samt radioaktivitet och annan
strålning.

Innan föreskrifter om hygien meddelas ska Folkhälsomyndigheten
höras.

Innan föreskrifter om radioaktivitet och annan strålning
meddelas ska Strålsäkerhetsmyndigheten höras.
Förordning (2013:912).

5 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
särskilda säkerhetskrav för leksaker i fråga om brännbarhet
och kemiska egenskaper.

Innan föreskrifter om brännbarhet meddelas ska Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap höras.

6 § Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om särskilda
säkerhetskrav för leksaker i fråga om elektriska egenskaper
utom strålning.

Varningar och informationstexter

7 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om
verkställigheten av 10 § lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet. Konsumentverket får även meddela föreskrifter om
placeringen och utformningen i övrigt av varningar och
informationstexter.

Bedömning av överensstämmelse

8 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om förfarandet
för bedömning av leksakers överensstämmelse med
säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ lagen (2011:579) om
leksakers säkerhet och enligt föreskrifter om särskilda
säkerhetskrav som har meddelats med stöd av 4, 5 eller 6 §
denna förordning.

Innan föreskrifter om förfarandet meddelas ska vid behov
Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket höras.

EG-försäkran om överensstämmelse

9 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om EG-försäkran
om överensstämmelse för leksaker.

CE-märkning

10 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om CE-märkning
av leksaker.

Spårbarhet

11 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om ekonomiska
aktörers skyldigheter i fråga om

1. information som ska följa med leksaken och som avser

a) uppgifter för identifiering av leksaken, och

b) uppgifter om tillverkaren och importören, och

2. dokumentation som behövs för att spåra ursprunget till
leksaker som de tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Skadeförebyggande arbete

12 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om tillverkares
och importörers skyldigheter att bedriva ett skadeförebyggande
arbete i syfte att få kännedom om skaderisker hos leksaker som
de har tillhandahållit.

Marknadskontrollmyndigheter

13 § Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt lagen
(2011:579) om leksakers säkerhet, i den utsträckning något
annat inte följer av 14 eller 15 §.

14 § Kemikalieinspektionen utövar marknadskontroll enligt
lagen (2011:579) om leksakers säkerhet när det gäller
leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

15 § Elsäkerhetsverket utövar marknadskontroll enligt lagen
(2011:579) om leksakers säkerhet när det gäller leksakers
elektriska egenskaper utom strålning.

16 § Marknadskontrollmyndigheterna ska samordna sina åtgärder
om kontrollen avser samma leksak eller om åtgärderna riktar
sig mot samma ekonomiska aktör.

Marknadskontroll enligt förordning (EG) nr 765/2008

17 § Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet i fråga om
leksaker enligt förordning (EG) nr 765/2008, i den
utsträckning något annat inte följer av andra eller tredje
stycket.

Kemikalieinspektionen är marknadskontrollmyndighet enligt
förordning (EG) nr 765/2008 när det gäller leksakers
brännbarhet och kemiska egenskaper.

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet enligt
förordning (EG) nr 765/2008 när det gäller leksakers
elektriska egenskaper utom strålning.

18 § Marknadskontrollmyndigheterna ska på sina respektive
områden enligt 17 § tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom
att

1. informera allmänheten om sin verksamhet enligt artikel
17.2,

2. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,

3. utarbeta program för sin marknadskontroll, skicka
underrättelser om detta och göra programmen tillgängliga för
allmänheten enligt artikel 18.5,

4. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och
23.2, och

5. samarbeta med andra enligt artikel 24.4.

Marknadskontrollmyndigheterna får vidare förstöra eller på
annat sätt göra leksaker obrukbara enligt artikel 29.4 samma
förordning.

Ersättning

19 § En ekonomisk aktör ska ersätta
marknadskontrollmyndigheten för kostnader för provtagning och
undersökning av prov, om leksaken vid kontrollen inte
uppfyller säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ lagen (2011:579)
om leksakers säkerhet och enligt föreskrifter om särskilda
säkerhetskrav som har meddelats med stöd av 4, 5 eller 6 §
denna förordning.

En ekonomisk aktör ska få ersättning från
marknadskontrollmyndigheten för varuprover och liknande, om
det finns särskilda skäl för det.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
enligt denna förordning än en marknadskontrollmyndighets
beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:703

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2011, då
förordningen (1993:971) om leksakers säkerhet ska upphöra att
gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
leksaker som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet.