Lag (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el

SFS nr
2011:710
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-09

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om certifiering av
stamnätsföretag.

Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av
den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för
gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1228/2003.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i ellagen (1997:857).

Med tredje land avses länder utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-området).

Beslutande myndighet

3 § Frågor om certifiering enligt denna lag prövas av
nätmyndigheten.

2 kap. Krav på certifiering

1 § Ett stamnätsföretag får inte bedriva överföring av el i
stamledningar utan certifiering enligt denna lag.

2 § Certifiering får beviljas efter ansökan av den som avser
att bedriva överföring av el i stamledningar om kraven i 3
kap. 1 a och 1 f–1 j §§ ellagen (1997:857) är uppfyllda.

I fråga om en person från tredje land, eller ett företag som
kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en
eller flera personer från tredje land, krävs vidare att en
certifiering inte äventyrar en trygg energiförsörjning i någon
medlemsstat i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när
det gäller en sådan person eller ett sådant företag som avses
i andra stycket.

3 kap. Certifiering i förhållande till EES-området

Anknytning till tredje land

1 § Om certifiering begärs av en person från tredje land eller
ett företag som kontrolleras av eller kan antas komma att
kontrolleras av en eller flera personer från tredje land,
gäller bestämmelserna i 4 kap. i stället för bestämmelserna i
detta kapitel.

Inledande prövning

2 § En fråga om certifiering ska behandlas skyndsamt. Om
nätmyndigheten inte har meddelat ett beslut i frågan inom fyra
månader från det att en fullständig ansökan kom in till
myndigheten, ska myndigheten anses ha beviljat certifiering.

En certifiering ska gälla först från det att nätmyndigheten
har meddelat ett sådant slutligt beslut som avses i 4 §.

3 § Nätmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla en certifiering
enligt 2 § till Europeiska kommissionen och förse kommissionen
med alla relevanta uppgifter om certifieringen.

Nätmyndighetens slutliga beslut

4 § Av artikel 3.2 i förordning (EG) nr 714/2009 framgår att
nätmyndigheten ska anta sitt slutliga beslut i fråga om
certifiering inom två månader efter mottagandet av ett
yttrande från Europeiska kommissionen och att nätmyndighetens
beslut och kommissionens yttrande ska offentliggöras
tillsammans.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan
komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska
kommissionen.

Omprövning av certifiering

5 § Ett certifierat stamnätsföretag ska till nätmyndigheten
anmäla planerade transaktioner som har betydelse för
bedömningen av om företaget uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och
1 f–1 j §§ ellagen (1997:857).

6 § Nätmyndigheten ska ompröva en certifiering

1. efter en anmälan enligt 5 §,

2. efter en begäran från Europeiska kommissionen, eller

3. om det annars finns anledning att anta att ett
stamnätsföretag inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f–1 j
§§ ellagen (1997:857).

7 § Nätmyndigheten ska återkalla en certifiering, om
stamnätsföretaget inte längre uppfyller kraven i 3 kap. 1 a
och 1 f–1 j §§ ellagen (1997:857).

8 § Ett omprövningsärende ska handläggas skyndsamt. Om
nätmyndigheten inte har meddelat ett beslut i ärendet inom
fyra månader från det att en anmälan enligt 5 § eller en
begäran från Europeiska kommissionen kom in till myndigheten,
ska certifieringen anses bestå.

Om certifieringen inte återkallas vid en prövning enligt
första stycket, ska nätmyndigheten utan dröjsmål anmäla detta
till Europeiska kommissionen och förse kommissionen med alla
relevanta uppgifter i ärendet.

I artikel 3.2 i förordning (EG) nr 714/2009 finns bestämmelser
som gäller nätmyndighetens slutliga beslut i
omprövningsärendet.

Begäran om uppgifter

9 § Europeiska kommissionen och nätmyndigheten får begära att
från ett stamnätsföretag eller ett företag som bedriver
produktion av eller handel med el få de upplysningar och få ta
del av de handlingar som de anser behövas för att
förutsättningarna för certifiering ska kunna bedömas.

4 kap. Certifiering i förhållande till tredje land

Inledande prövning

1 § Om certifiering begärs av en person från tredje land eller
ett företag som kontrolleras av eller kan antas komma att
kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, ska
nätmyndigheten anta ett utkast till beslut i
certifieringsfrågan inom fyra månader från det att en
fullständig ansökan kom in till myndigheten.

Nätmyndigheten ska utan dröjsmål skicka utkastet till
Europeiska kommissionen tillsammans med all relevant
information i ärendet.

2 § Nätmyndigheten ska begära ett yttrande från Europeiska
kommissionen om huruvida

1. den verksamhet som certifieringen avser uppfyller kraven i
3 kap. 1 a och 1 f–1 j §§ ellagen (1997:857), och

2. en certifiering kan äventyra en trygg energiförsörjning
till Europeiska unionen.

Nätmyndighetens slutliga beslut

3 § Nätmyndigheten ska meddela ett slutligt beslut i frågan om
certifiering inom fyra månader från det att Europeiska
kommissionen har tagit emot en begäran enligt 2 §. Om
kommissionen, när den utarbetar sitt yttrande, begär in
synpunkter från byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter, en medlemsstat eller berörd part,
ska tiden i stället vara sex månader.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan
komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska
kommissionen.

4 § En certifiering ska gälla från det att nätmyndigheten har
meddelat beslut enligt 3 §.

Omprövning av certifiering

5 § Ett stamnätsföretag ska till nätmyndigheten anmäla
omständigheter som kan leda till att en eller flera personer
från tredje land får kontroll över stamnätsföretaget eller
stamnätet.

6 § Nätmyndigheten ska ompröva certifieringen efter en anmälan
enligt 5 §.

I ett omprövningsärende ska 1–3 §§ tillämpas. Det som
föreskrivs där om ansökan ska då i tillämpliga delar gälla i
fråga om en anmälan enligt 5 §.

7 § Nätmyndigheten ska återkalla en certifiering om kraven
enligt 2 kap. 2 § inte längre är uppfyllda.

5 kap. Tillsyn och överklagande

Tillsyn

1 § Nätmyndigheten utövar tillsyn över att stamnätsföretag
följer denna lag.

2 § Nätmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för
att denna lag ska följas. Ett föreläggande får förenas med
vite.

Överklagande

3 § Följande beslut av nätmyndigheten får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut att inte bevilja certifiering enligt 3 kap.,

2. beslut att återkalla en certifiering enligt 3 kap., och

3. beslut om föreläggande enligt 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

4 § Nätmyndighetens beslut enligt 4 kap. att inte bevilja
certifiering eller att återkalla en certifiering får
överklagas hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

2011:710

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § andra stycket, 3 kap. 1 §, 4
kap. och 5 kap. 4 § tillämpas i ärenden där ansökan eller
anmälan kommer in till nätmyndigheten efter den 2 mars 2013.

3. Ett stamnätsföretag får fortsätta att bedriva överföring av
el i stamledningar till och med utgången av augusti månad 2011
eller, om företaget har ansökt om certifiering före den
tidpunkten, till dess att ett slutligt beslut i frågan om
certifiering har vunnit laga kraft trots att kravet i 2 kap.
1 § inte är uppfyllt.