Lag (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag

SFS nr
2011:711
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:247

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om certifiering av
transmissionsnätsoperatörer. Det som sägs i lagen om en
transmissionsnätsoperatör gäller även den som har det
övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt
upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det
västsvenska naturgassystemet.

Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av
den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till
naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG)
nr 1775/2005. Lag (2014:247).

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i naturgaslagen (2005:403).

Med tredje land avses länder utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-området).

Tillsyns- och beslutsmyndighet

3 § Den myndighet som utövar tillsyn över att 3 kap. 2–2 d §§
naturgaslagen (2005:403) följs är tillsynsmyndighet enligt
denna lag.

4 § Frågor om certifiering enligt denna lag prövas av
tillsynsmyndigheten.

2 kap. Krav på certifiering

1 § En transmissionsnätsoperatör får inte bedriva
överföring av naturgas i en högtrycksledning eller ett nät
som i huvudsak består av högtrycksledningar utan certifiering
enligt denna lag. Detta gäller inte högtrycksledning som
huvudsakligen används i samband med lokal distribution av
naturgas.

Även den som har det övergripande ansvaret för att balansen
kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av
naturgas i det västsvenska naturgassystemet ska vara
certifierad. Lag (2014:247).

2 § Certifiering får beviljas efter ansökan av den som
avser att bedriva överföring av naturgas i högtrycksledning
eller har det övergripande ansvaret för att balansen
kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av
naturgas i det västsvenska naturgassystemet, om kraven i 3
kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403) är uppfyllda.

I fråga om en person från tredje land, eller ett företag som
kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en
eller flera personer från tredje land, krävs vidare att en
certifiering inte äventyrar en trygg energiförsörjning i
någon medlemsstat i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när
det gäller en sådan person eller ett sådant företag som avses
i andra stycket. Lag (2014:247).

3 kap. Certifiering i förhållande till EES-området

Anknytning till tredje land

1 § Om certifiering begärs av en person från tredje land eller
ett företag som kontrolleras av eller kan antas komma att
kontrolleras av en eller flera personer från tredje land,
gäller bestämmelserna i 4 kap. i stället för bestämmelserna i
detta kapitel.

Inledande prövning

2 § En fråga om certifiering ska behandlas skyndsamt. Om
tillsynsmyndigheten inte har meddelat ett beslut i frågan inom
fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in till
myndigheten, ska myndigheten anses ha beviljat certifiering.

En certifiering ska gälla först från det att
tillsynsmyndigheten har meddelat ett sådant slutligt beslut
som avses i 4 §.

Ett beslut om certifiering får förenas med villkor. Dessa ska
framgå av beslutet.

3 § Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla en
certifiering enligt 2 § till Europeiska kommissionen och förse
kommissionen med alla relevanta uppgifter om certifieringen.

Tillsynsmyndighetens slutliga beslut

4 § Av artikel 3.2 i förordning (EG) nr 715/2009 framgår att
tillsynsmyndigheten ska anta sitt slutliga beslut i fråga om
certifiering inom två månader efter mottagandet av ett
yttrande från Europeiska kommissionen och att beslutet och
kommissionens yttrande ska offentliggöras tillsammans.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan
komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska
kommissionen.

Omprövning av certifiering

5 § En certifierad transmissionsnätsoperatör ska till
tillsynsmyndigheten anmäla planerade transaktioner som har
betydelse för bedömningen av om transmissionsnätsoperatören
uppfyller kraven i 3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403).

6 § Tillsynsmyndigheten ska ompröva en certifiering

1. efter en anmälan enligt 5 §,

2. efter en begäran från Europeiska kommissionen, eller

3. om det annars finns anledning att anta att en
transmissionsnätsoperatör inte uppfyller kraven i 3 kap.
2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403).

7 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla en certifiering, om
transmissionsnätsoperatören inte längre uppfyller kraven i
3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403).

8 § Ett omprövningsärende ska handläggas skyndsamt. Om
tillsynsmyndigheten inte har meddelat ett beslut i ärendet
inom fyra månader från det att en anmälan enligt 5 § eller en
begäran från Europeiska kommissionen kom in till myndigheten,
ska certifieringen anses bestå.

Om certifieringen inte återkallas vid en prövning enligt
första stycket, ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmål anmäla
detta till Europeiska kommissionen och förse kommissionen med
alla relevanta uppgifter i ärendet.

I artikel 3.2 i förordning (EG) nr 715/2009 finns bestämmelser
som gäller tillsynsmyndighetens slutliga beslut i
omprövningsärendet.

Begäran om uppgifter

9 § Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheten får begära
att från en transmissionsnätsoperatör eller ett företag som
bedriver produktion av eller handel med naturgas få de
upplysningar och få ta del av de handlingar som de anser
behövas för att förutsättningarna för certifiering ska kunna
bedömas.

4 kap. Certifiering i förhållande till tredje land

Inledande prövning

1 § Om certifiering begärs av en person från tredje land eller
ett företag som kontrolleras av eller kan antas komma att
kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, ska
tillsynsmyndigheten anta ett utkast till beslut i
certifieringsfrågan inom fyra månader från det att en
fullständig ansökan kom in till myndigheten.

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål skicka utkastet till
Europeiska kommissionen tillsammans med all relevant
information i ärendet.

2 § Tillsynsmyndigheten ska begära ett yttrande från
Europeiska kommissionen om huruvida

1. den verksamhet som certifieringen avser uppfyller kraven i
3 kap. 2–2 d §§ naturgaslagen (2005:403), och

2. en certifiering kan äventyra en trygg energiförsörjning
till Europeiska unionen.

Tillsynsmyndighetens slutliga beslut

3 § Tillsynsmyndigheten ska meddela ett slutligt beslut i
frågan om certifiering inom fyra månader från det att
Europeiska kommissionen har tagit emot en begäran enligt 2 §.
Om kommissionen, när den utarbetar sitt yttrande, begär in
synpunkter från byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter, en medlemsstat eller berörd part,
ska tiden i stället vara sex månader.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan
komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska
kommissionen.

4 § En certifiering ska gälla från det att tillsynsmyndigheten
har meddelat beslut enligt 3 §.

Omprövning av certifiering

5 § En transmissionsnätsoperatör ska till tillsynsmyndigheten
anmäla omständigheter som kan leda till att en eller flera
personer från tredje land får kontroll över
transmissionsnätsoperatören eller dennes
transmissionsledningar.

6 § Tillsynsmyndigheten ska ompröva certifieringen efter en
anmälan enligt 5 §.

I ett omprövningsärende ska 1–3 §§ tillämpas. Det som
föreskrivs där om ansökan ska då i tillämpliga delar gälla i
fråga om en anmälan enligt 5 §.

7 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla en certifiering om
kraven enligt 2 kap. 2 § inte längre är uppfyllda.

5 kap. Tillsyn och överklagande

Tillsyn

1 § Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att
transmissionsnätsoperatörer följer denna lag.

2 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för att denna lag ska följas. Ett föreläggande får
förenas med vite.

Överklagande

3 § Följande beslut av tillsynsmyndigheten får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut att inte bevilja certifiering enligt 3 kap.,

2. beslut om villkor som meddelas i samband med att
tillsynsmyndigheten avgör ärendet enligt artikel 3.2 i
förordning (EG) nr 715/2009,

3. beslut att återkalla en certifiering enligt 3 kap., och

4. beslut om föreläggande enligt 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

4 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. att inte bevilja
certifiering eller att återkalla en certifiering får
överklagas hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

2011:711

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § andra stycket, 3 kap. 1 §,
4 kap. och 5 kap. 4 § tillämpas i ärenden där ansökan eller
anmälan kommer in till tillsynsmyndigheten efter den 2 mars
2013.

3. En transmissionsnätsoperatör får fortsätta att bedriva
överföring av naturgas i högtrycksledning till och med
utgången av augusti månad 2011 eller, om
transmissionsnätsoperatören har ansökt om certifiering före
den tidpunkten, till dess att ett slutligt beslut i frågan om
certifiering har vunnit laga kraft trots att kravet i 2 kap.
1 § inte är uppfyllt.