Förordning (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el

SFS nr
2011:714
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-09

Förordningens tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till
lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el.

Ansökan om certifiering

2 § En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in
till nätmyndigheten.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. stamledningar för vilka sökanden har eller har ansökt om
nätkoncession,

2. sökandens organisation och ägarförhållanden,

3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar
eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett
bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller
avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande
ledningsorgan,

4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt
förfogar över tillgångar som används i nätverksamheten,

5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över,

6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum
för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare
och andra personer med liknande ställning hos sökanden,

7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör,
firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos
sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som
bedriver produktion av eller handel med el eller naturgas
eller annars utövar inflytande över ett sådant företag, och

8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att
kontrolleras av en eller flera personer från tredje land.

3 § Till ansökan enligt 2 § ska registreringsbevis och
sökandens bolagsordning eller jämförbara stadgar bifogas.
Sökanden ska även ge in registreringsbevis för företag som
sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har
ett bestämmande inflytande över.

Om sökanden inte är skyldig att upprätta en årsrapport enligt
förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, ska
även balansräkning, resultaträkning, noter och
förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret bifogas.

Nätmyndighetens slutliga beslut

4 § Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om
certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska
innehålla en uppgift om de stamledningar som det certifierade
företaget använder för överföring av el.

Certifiering i förhållande till tredje land

Anmälan till Europeiska kommissionen

5 § Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om

1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en
eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett
stamnät eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett
sådant nät, eller

2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda
till att en eller flera personer från tredje land får kontroll
över stamnätet eller ett stamnätsföretag.

Yttrande från Statens energimyndighet

6 § Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens
energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering
enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av
stamnätsföretag för el.

Särskilda krav i fråga om en trygg energiförsörjning

7 § När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt
4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för
el, ska myndigheten särskilt ta hänsyn till

1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt
internationell rätt när det gäller berört tredje land,
inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg
energiförsörjning, och

2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har
ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är
förenligt med EU-rätten.

Offentliggörande av beslut

8 § Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om
certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av
stamnätsföretag för el ska offentliggöras tillsammans med
Europeiska kommissionens yttrande i ärendet. Nätmyndigheten
bestämmer hur detta ska ske.

Övergångsbestämmelser

2011:714

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Bestämmelserna i 5–8 §§ tillämpas för tid från och med den
3 mars 2013.