Förordning (2011:715) om certifiering av vissa naturgasföretag

SFS nr
2011:715
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-09

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till
lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag.

2 § I denna förordning avses med transmissionsnät
högtrycksledning för överföring av naturgas eller ett nät som i
huvudsak består av sådan ledning med undantag för
högtrycksledning som huvudsakligen används i samband med lokal
distribution av naturgas.

Ansökan om certifiering

3 § En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in
till tillsynsmyndigheten.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. ledning som sökanden använder eller avser att använda för
överföring av naturgas,

2. sökandens organisation och ägarförhållanden,

3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar
eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett
bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller
avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande
ledningsorgan,

4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt
förfogar över tillgångar som används i den verksamhet som rör
överföring av naturgas,

5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över,

6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum
för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare
och andra personer med liknande ställning hos sökanden,

7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör,
firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos
sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som
bedriver produktion av eller handel med naturgas eller el eller
annars utövar inflytande över ett sådant företag, och

8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att
kontrolleras av en eller flera personer från tredje land.

4 § Till ansökan enligt 3 § ska registreringsbevis och
sökandens bolagsordning eller jämförbara stadgar bifogas.
Sökanden ska även ge in registreringsbevis för företag som
sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har
ett bestämmande inflytande över.

Om sökanden inte är skyldig att upprätta en årsrapport enligt
förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av
överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av
förgasningsanläggning, ska även balansräkning, resultaträkning,
noter och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
bifogas.

Tillsynsmyndighetens slutliga beslut

5 § Tillsynsmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om
certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska
innehålla en uppgift om det certifierade företagets
transmissionsnät.

Certifiering i förhållande till tredje land

Anmälan till Europeiska kommissionen

6 § Tillsynsmyndigheten ska anmäla till Europeiska
kommissionen, om

1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en
eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett
transmissionsnät eller annars ansvarar för drift och underhåll
av ett sådant nät, eller

2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda
till att en eller flera personer från tredje land får kontroll
över ett transmissionsnät eller en transmissionsnätsoperatör.

Yttrande från Statens energimyndighet

7 § Tillsynsmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens
energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering
enligt 4 kap. lagen (2011:711) om certifiering av vissa
naturgasföretag.

Särskilda krav i fråga om en trygg energiförsörjning

8 § När tillsynsmyndigheten prövar en fråga om certifiering
enligt 4 kap. lagen (2011:711) om certifiering av vissa
naturgasföretag, ska myndigheten särskilt ta hänsyn till

1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt
internationell rätt när det gäller berört tredje land,
inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg
energiförsörjning, och

2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har
ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är
förenligt med EU-rätten.

Offentliggörande av beslut

9 § Tillsynsmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om
certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:711) om certifiering av
vissa naturgasföretag ska offentliggöras tillsammans med
Europeiska kommissionens yttrande i ärendet.
Tillsynsmyndigheten bestämmer hur detta ska ske.

Övergångsbestämmelser

2011:715

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Bestämmelserna i 6–9 §§ tillämpas för tid från och med den 3
mars 2013.