Lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

SFS nr
2011:721
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:747

Lagens innehåll

1 § Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och
standardiserad produktinformation som anger energirelaterade
produkters användning av energi och andra resurser.

Lagen innehåller bestämmelser om att slutanvändare av
energirelaterade produkter ska ges information om dessa
produkters användning av energi och av andra väsentliga
resurser. Informationen ska ges i form av märkning av produkten
och av bifogad standardiserad produktinformation.

Lagen gäller inte begagnade energirelaterade produkter.

Definitioner

2 § I denna lag betyder

andra väsentliga resurser: vatten, kemikalier eller varje annat
ämne som förbrukas av en produkt vid normal användning,

energirelaterad produkt: en produkt som omfattas av
föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv
2010/30/EU,

leverantör: en tillverkare eller en tillverkares representant
eller en importör som släpper ut en energirelaterad produkt på
unionsmarknaden eller som gör det möjligt att ta den i bruk på
unionsmarknaden,

representant: en fysisk eller juridisk person som är etablerad
inom Europeiska unionen och som av en tillverkare fått
skriftlig fullmakt att handla på dennes vägnar i fråga om
samtliga eller vissa av förpliktelserna enligt denna lag,

importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom
Europeiska unionen och som inom sin näringsverksamhet släpper
ut en produkt från tredjeland på unionsmarknaden eller som gör
det möjligt att ta den i bruk på unionsmarknaden,

återförsäljare: en detaljist eller annan person som
yrkesmässigt ställer ut eller bjuder ut energirelaterade
produkter som är avsedda för slutanvändare, oavsett om detta
ska ske genom försäljning, uthyrning eller hyrköp,

att släppa ut en produkt på unionsmarknaden: att göra en
produkt tillgänglig för första gången på unionsmarknaden i
syfte att den ska spridas eller användas inom unionen oavsett
om det sker i vinstsyfte eller gratis och oavsett vilken
försäljningsteknik som används,

att ta i bruk en produkt på unionsmarknaden: att för första
gången ta i bruk en produkt för avsett ändamål inom unionen.

Om det inte finns någon sådan leverantör som avses i första
stycket åvilar leverantörens skyldigheter enligt denna lag
varje fysisk eller juridisk person som släpper ut produkten
eller som gör det möjligt att ta den i bruk på unionsmarknaden.

Etiketter och informationsblad

3 § En leverantör ska kostnadsfritt tillhandahålla en etikett
och ett informationsblad till alla exemplar av en
energirelaterad produkt. För inbyggda eller installerade
produkter gäller detta bara om det föreskrivs i den delegerade
akten som omfattar produkten.

Etiketten och informationsbladet ska innehålla den information
som krävs enligt den delegerade akten för produkten och i
övrigt vara utformade så att slutanvändarna kan ta del av
informationen.

4 § När en energirelaterad produkt ställs ut för försäljning,
uthyrning eller hyrköp till slutanvändare ska återförsäljaren
eller den som i övrigt ställer ut produkten fästa etiketten på
produkten. Detta ska ske på ett sådant sätt att etiketten lätt
kan läsas och i övrigt på det sätt som anges i den delegerade
akten. Dessutom ska informationsbladet finnas tillgängligt i
anslutning till produkten.

5 § När en energirelaterad produkt bjuds ut till försäljning,
uthyrning eller hyrköp på ett sådant sätt att en eventuell
slutanvändare inte kan se produkten utställd ska
återförsäljaren eller den som i övrigt bjuder ut produkten
tydligt lämna den information som anges på etiketten och i
informationsbladet på det sätt som anges i den delegerade
akten.

6 § När en energirelaterad produkt säljs till slutanvändare ska
säljaren se till att produkten är försedd med en etikett och
att informationsbladet finns med i de handlingar som åtföljer
produkten.

7 § Den som på annat sätt än det som sägs i 4 och 5 §§ gör
reklam för en särskild modell av en energirelaterad produkt och
i reklamen lämnar energirelaterad information eller information
om priset ska i reklamen också lämna en hänvisning till
produktens energieffektivitetsklass.

8 § Den som tillhandahåller tekniskt reklammaterial avseende en
energirelaterad produkt och som beskriver de specifika tekniska
parametrarna för produkten, ska i reklammaterialet lämna den
information om produktens energianvändning som en slutanvändare
kan antas behöva eller lämna information om produktens
energieffektivitetsklass.

Teknisk dokumentation

9 § Leverantören ska se till att en teknisk dokumentation
avseende en energirelaterad produkt upprättas. Dokumentationen
ska innehålla de uppgifter som krävs enligt den delegerade
akten för produkten.

10 § Leverantören ska hålla den tekniska dokumentationen
tillgänglig för kontroll i fem år efter det att den sista
berörda produkten har tillverkats.

Om leverantören är importör ska dokumentationen hållas
tillgänglig i fem år efter det att importören importerade det
sista exemplaret av produkten.

Leverantören ska på begäran hålla en elektronisk version av
dokumentationen tillgänglig för tillsynsmyndigheten i en
medlemsstat i Europeiska unionen och för Europeiska
kommissionen. Detta ska ske inom tio arbetsdagar från det att
leverantören tog emot begäran.

Förbud

11 § En energirelaterad produkt får inte förses med etiketter,
märken, symboler eller påskrifter som inte uppfyller de krav
som gäller för produkten, om åtgärden kan leda till
missförstånd eller förväxling hos slutanvändarna om produktens
användning av energi eller andra väsentliga resurser.

Upphandling

12 § Upphandlande myndigheter enligt 2 kap. 19 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling, bör vid offentlig
upphandling av energirelaterade produkter sträva efter att
enbart upphandla produkter som uppfyller kriterierna för de
högsta prestandanivåerna och som tillhör den högsta
energieffektivitetsklassen.

Första stycket gäller dock bara vid upphandling av sådana
kontrakt som avses i lagen om offentlig upphandling och vars
värde uppgår till eller överstiger de tröskelvärden som anges i
3 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling.

Tillsyn

13 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen och föreskrifter i en
delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU utövas av
den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

14 § Tillsynsmyndigheten ska se till att föreskrifterna i
Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den
25 november 2009 om märkning av däck vad gäller
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar följs.

15 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen, föreskrifterna i en
delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU samt
föreskrifterna i förordning EG nr 1222/2009 ska följas. Ett
föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Ett föreläggande angående en leverantörs skyldigheter enligt 10
§ tredje stycket gäller omedelbart.

16 § Ett föreläggande enligt 15 § får avse att en leverantör
ska tillhandahålla de upplysningar, handlingar, varuprover och
liknande som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande
gäller omedelbart.

17 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden,
lokaler och andra utrymmen som har anknytning till den
verksamhet som tillsynen avser, dock inte bostäder.

Polismyndigheten ska på begäran lämna tillsynsmyndigheten den
hjälp som behövs vid tillämpningen av första stycket.

En begäran enligt andra stycket får göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:747).

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för en leverantör att
ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och
undersökning av prov av

1. en energirelaterad produkt, eller

2. däck enligt Europaparlamentets och rådets förordning EG nr
1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad
gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

Föreskrifterna får dock bara avse fall då produkten visat sig
inte uppfylla de krav som gäller enligt denna lag, enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, enligt
föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv
2010/30/EU eller enligt föreskrifter i förordning EG nr
1222/2009.

Överklagande

19 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Övergångsbestämmelser

2011:721

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2012 i fråga om 14 §
och i övrigt den 20 juli 2011.

2. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater ska
upphöra att gälla den 20 juli 2011.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om
produkter som omfattas av föreskrifter, som har meddelats med
stöd av den upphävda lagen. Detta gäller dock inte om en sådan
produkt omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt
artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.