Lag (2011:725) om behörighet för lokförare

SFS nr
2011:725
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-06-09

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om behörighetskrav för
att få framföra järnvägsfordon.

Lagen innehåller även bestämmelser om

1. tillstånd för läkare och psykologer, utbildningsanordnare
och examinatorer,

2. förarutbildning, och

3. bedömning av förares lämplighet och kvalifikationer.

Lagen innehåller också bestämmelser om skyldighet att föra
register över förarbevis, kompletterande intyg och
tillståndshavare.

Tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för de förare av järnvägsfordon som
arbetar hos ett järnvägsföretag eller en
infrastrukturförvaltare.

Lagen gäller inte förare som framför järnvägsfordon
uteslutande på

1. tunnelbana eller spårväg,

2. fristående lokala eller regionala järnvägsnät,

3. järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som används
enbart av infrastrukturförvaltaren för transporter av eget
gods,

4. banavsnitt som tillfälligt är avstängda för normal trafik i
syfte att utföra banarbete, eller

5. spårområde för underhållsverkstäder, uppställningsspår
eller lokstallar.

Definitioner

3 § I denna lag betyder

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

infrastrukturförvaltare: den som ska ha tillstånd att förvalta
järnvägsinfrastruktur och driva anläggningar som hör till
infrastrukturen enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519),

järnvägsfordon: rullande materiel som kan framföras på
järnvägsspår,

järnvägsföretag: den som ska ha tillstånd att utföra
järnvägstrafik enligt 3 kap. järnvägslagen,

järnvägsinfrastruktur: för järnvägstrafik avsedda spår-,
signal- och säkerhetsanläggningar, trafikledningsanläggningar,
anordningar för elförsörjning av trafiken samt övriga fasta
anordningar som behövs för anläggningarnas bestånd, drift
eller brukande,

säkerhetsstyrningssystem: en sådan organisation och ett sådant
förfarande som fastställts av ett järnvägsföretag eller en
infrastrukturförvaltare i enlighet med 2 kap. 5 §
järnvägslagen,

tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 5
kap. 1 §.

2 kap. Förarbehörighet

Allmänna behörighetskrav

1 § Järnvägsfordon får framföras av den som har giltigt
förarbevis och giltigt kompletterande intyg enligt denna lag.

Förarbevis

Grundläggande krav

2 § Ett förarbevis ska efter ansökan utfärdas för den som

1. har fyllt 20 år eller, om det finns särskilda skäl för det,
18 år,

2. med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig
utbildning,

3. är fysiskt lämplig att framföra järnvägsfordon,

4. är psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon, och

5. kan styrka de yrkeskvalifikationer som krävs.

Förarbevis utfärdas av tillsynsmyndigheten.

Giltighet

3 § Ett förarbevis är giltigt i tio år från dagen för
utfärdandet.

Ett förarbevis som har utfärdats i Sverige för någon som fyllt
18 men inte 20 år gäller bara här i landet till dess han eller
hon fyllt 20 år.

Ett förarbevis som har utfärdats i en annan stat inom EES
eller i Schweiz gäller även i Sverige om föraren har fyllt 20
år.

Kompletterande intyg

Grundläggande krav

4 § Ett kompletterande intyg ska utfärdas för den som har

1. giltigt förarbevis enligt denna lag,

2. tillräckliga kunskaper för att framföra de järnvägsfordon
som intyget avser på den järnvägsinfrastruktur som intyget
avser,

3. lämpliga språkkunskaper för den järnvägsinfrastruktur
intyget avser, och

4. deltagit i intern utbildning om företagets
säkerhetsstyrningssystem.

Intyget ska utfärdas av det järnvägsföretag eller den
infrastrukturförvaltare där föraren är eller ska bli anställd
eller på annat sätt anlitas eller ska anlitas i verksamheten.
Intyget gäller endast i den verksamheten.

Utfärdande av kompletterande intyg m.m.

5 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska som en del
av sitt säkerhetsstyrningssystem

1. utfärda, uppdatera, ompröva och återkalla kompletterande
intyg,

2. regelbundet kontrollera att kraven i 4 § efterlevs, och

3. genomföra kontroller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 13 § 2.

Giltighetstid

6 § Ett kompletterande intyg gäller tills vidare eller till
det datum den som utfärdat intyget bestämmer.

Intyget upphör att gälla när föraren slutar sin anställning
eller sitt uppdrag hos den som har utfärdat intyget.

Skyldighet att tillhandahålla kopia av intyget

7 § Det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare som
har utfärdat ett kompletterande intyg ska, om föraren begär
det, överlämna en bestyrkt kopia av det kompletterande intyget
och övriga handlingar som styrker förarens utbildning,
yrkeskvalifikationer och erfarenhet till föraren.

Undersökningar av förares hälsa m.m.

8 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska se till
att de förare som de har utfärdat kompletterande intyg för
inte är påverkade av något ämne som kan inverka negativt på
koncentration, vaksamhet eller uppträdande under
tjänstgöringen.

9 § Ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare som
får kännedom om att en förares lämplighet att utöva yrket kan
ifrågasättas av hälsoskäl, ska genast vidta nödvändiga
åtgärder för att klargöra situationen och säkerställa att
säkerhetsnivån i järnvägssystemet upprätthålls. Om en förare
av hälsoskäl tas ur tjänst längre än tre månader, ska
tillsynsmyndigheten underrättas.

Återkallelse av kompletterande intyg

10 § Ett kompletterande intyg ska återkallas av den som har
utfärdat det om innehavaren av intyget inte längre uppfyller
förutsättningarna enligt 4 § eller inte med godkänt resultat
genomgår de kontroller som avses i 5 § 2.

Ett beslut om återkallelse får begränsas att gälla för viss
tid.

Förares skyldigheter

11 § En förare som anser att han eller hon till följd av sitt
hälsotillstånd inte är lämplig som förare ska genast
underrätta järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren om
detta.

En förare ska genomgå läkarundersökning, blodprovstagning
eller annan liknande undersökning, om det är nödvändigt enligt
8 § för att bedöma förarens lämplighet att utöva yrket.

Tillståndskrav för läkare och psykologer

12 § En medicinsk och psykologisk undersökning för att
kontrollera om en person uppfyller kraven i 2 § första stycket
3 och 4, en undersökning enligt 8 § och hälsokontroller enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 13 § 3 får endast utföras
av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med
särskilt tillstånd.

För att få ett sådant särskilt tillstånd som avses i första
stycket ska läkaren eller psykologen vara oberoende i
förhållande till järnvägsföretaget eller
infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha
tillräckliga yrkeskvalifikationer.

Tillstånd utfärdas av tillsynsmyndigheten.

Bemyndigande

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. undantag från krav på kompletterande intyg,

2. undersökningar enligt 11 § andra stycket,

3. hälsokontroller av förare, och

4. åtgärder för att förhindra förfalskning av förarbevis och
kompletterande intyg.

3 kap. Utbildning

Tillstånd att bedriva utbildning

1 § Utbildning som ges för att deltagarna ska uppfylla krav
enligt 2 kap. 2 § första stycket 5 och 2 kap. 4 § första
stycket 2 och 3 får bedrivas endast efter tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

För att få tillstånd att bedriva utbildning ska den sökandes
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i
övrigt vara sådana att sökanden bedöms ha förutsättningar att
bedriva god utbildning. Den sökande ska vidare ha tillräckliga
yrkeskvalifikationer och vara opartisk.

Prov

2 § Utbildning som avses i 1 § första stycket ska avslutas med
prov för att kontrollera att eleven har de teoretiska och
praktiska kunskaper som krävs för att beviljas ett förarbevis
eller ett kompletterande intyg enligt denna
lag.Tillsynsmyndigheten ansvarar för prov för förarbevis.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ansvarar för prov
för de kompletterande intyg som ska utfärdas av företaget
eller förvaltaren.

3 § För att vara examinator vid prov när det gäller de moment
i utbildningen som avser krav för kompletterande intyg som ska
utfärdas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som
inte är en förvaltningsmyndighet, krävs tillstånd av
tillsynsmyndigheten.

För att få tillstånd som examinator ska den sökande ha
tillräckliga yrkeskvalifikationer och vara opartisk vid
utförandet av uppgiften.

Bemyndigande

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. utbildning för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 § första
stycket 5 och 2 kap. 4 § första stycket 2 och 3, och

2. avgifter för prov för förarbevis.

4 kap. Register

Allmänna bestämmelser

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om register över
förarbevis (förarbevisregistret), kompletterande intyg
(intygsregister) och tillståndshavare (tillståndsregistret).

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter i de register som anges i första stycket, om
inte annat följer av denna lag eller förordning som har
meddelats med stöd av lagen.

2 § Personuppgifter får behandlas i registren endast för de
ändamål som anges i denna lag.

3 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
lag får utföras även om den enskilde motsätter sig
behandlingen.

4 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats i anslutning till denna lag.

5 § Personuppgifter som behandlas i registren ska gallras när
de inte längre är nödvändiga för de ändamål med behandlingen
som anges i lagen. Uppgifter i förarbevisregistret och ett
intygsregister ska dock bevaras i minst tio år efter det att
förarbeviset respektive intyget har upphört att gälla.

Förarbevisregistret

6 § Tillsynsmyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register över de förarbevis myndigheten
utfärdar (förarbevisregistret). Registret ska uppdateras
regelbundet.

Tillsynsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för
förarbevisregistret.

Förarbevisregistrets ändamål

7 § Ändamålet med förarbevisregistret är att tillhandahålla de
uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag när det
gäller den som ansöker om, har eller har haft behörighet att
framföra järnvägsfordon enligt lagen.

8 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 §
får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker
i överensstämmelse med 10 §, annan lag eller förordning. I
övrigt gäller 9 § första stycket d) och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Känsliga personuppgifter om hälsa

9 § Känsliga personuppgifter som rör den registrerades hälsa
får behandlas i förarbevisregistret

1. om uppgifterna är nödvändiga för handläggning av ett
ärende, eller

2. för något av de ändamål som anges i 8 §, om det är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Rätt att få uppgifter ur förarbevisregistret

10 § Rätt att få uppgifter ur förarbevisregistret har på
begäran

1. behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörig
olycksutredande myndighet i annat land inom EES eller i
Schweiz samt Europeiska järnvägsbyrån, i samtliga fall när det
gäller uppgifter som den mottagande myndigheten behöver för
att fullgöra sitt uppdrag enligt bestämmelser som genomför
direktiv 2007/59/EG, och

2. utländskt offentligt järnvägsföretag eller utländsk
offentlig infrastrukturförvaltare i vars verksamhet föraren är
anställd eller anlitad, om uppgiften behövs för att uppfylla
ett krav enligt bestämmelser som genomför direktiv 2007/59/EG.

Direktåtkomst

11 § Direktåtkomst till förarbevisregistret och utlämnande av
personuppgifter på medium för automatiserad behandling ur det
registret får endast medges

1. den som är registrerad i förarbevisregistret när det gäller
uppgifter om den registrerade själv,

2. olycksutredande myndighet i Sverige,

3. behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörigt
olycksutredande organ i annat land inom EES eller i Schweiz,

4. Europeiska järnvägsbyrån, och

5. det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare i
vars verksamhet föraren är anställd eller anlitad.

Regeringen meddelar föreskrifter om villkoren för
direktåtkomst och utlämnande av personuppgifter för
automatiserad behandling.

Åtkomst till uppgifter

12 § Åtkomst till personuppgifter i förarbevisregistret för
tjänstemän hos tillsynsmyndigheten ska vara förbehållen de
tjänstemän som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha
tillgång till uppgifterna.

Begränsning av sökbegreppen

13 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) får inte användas som
sökbegrepp.

Intygsregister

14 § Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska föra
register över de kompletterande intyg företaget eller
förvaltaren utfärdar (intygsregister). Registren, som får
föras med hjälp av automatiserad behandling, ska uppdateras
regelbundet.

Det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare som för
ett intygsregister är personuppgiftsansvarig för detta.

Intygsregistrens ändamål

15 § Ändamålet med intygsregistren är att tillhandahålla de
uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag när det
gäller den som ansöker om, har eller har haft behörighet att
framföra järnvägsfordon enligt lagen.

16 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 15
§ får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som
sker i överensstämmelse med 17 §, annan lag eller förordning.
I övrigt gäller 9 § första stycket d) och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Rätt att få uppgifter ur intygsregister

17 § Behörig utländsk järnvägssäkerhetsmyndighet och behörigt
olycksutredande organ i annat land inom EES eller i Schweiz
har rätt att på begäran få uppgifter ur intygsregister som
förs av ett offentligt organ när det gäller uppgifter som den
mottagande myndigheten eller organet behöver för att fullgöra
sitt uppdrag enligt bestämmelser som genomför direktiv
2007/59/EG.

Rätt att få ut uppgifter ur ett intygsregister som förs av en
enskild har utöver vad som anges i första stycket på begäran

1. den som är registrerad i intygsregistret när det gäller
uppgifter om henne eller honom själv, och

2. tillsynsmyndigheten och olycksutredande myndighet i Sverige
när det gäller uppgifter som den mottagande myndigheten eller
organet behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt denna
lag.

Direktåtkomst

18 § Direktåtkomst till intygsregister och utlämnande av
personuppgifter på medium för automatiserad behandling ur
sådana register får endast medges

1. den som är registrerad i ett intygsregister, när det gäller
uppgifter om den registrerade själv i samma register,

2. tillsynsmyndigheten och olycksutredande myndighet i
Sverige, samt

3. behörig järnvägssäkerhetsmyndighet och behörigt
olycksutredande organ i annat land inom EES eller i Schweiz.

Regeringen meddelar föreskrifter om villkoren för
direktåtkomst och utlämnande av personuppgifter för
automatiserad behandling för sådana intygsregister som förs av
det allmänna.

Konkurs m.m.

19 § Om ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare
försätts i konkurs eller av annat skäl upphör med
verksamheten, ska den som tar över driften av verksamheten
även ta över personuppgiftsansvaret för företagets eller
förvaltarens intygsregister. Om verksamheten inte övertas av
annan, ska tillsynsmyndigheten överta personuppgiftsansvaret
för registret.

Tillståndsregistret

20 § Tillsynsmyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register över utbildningsanordnare,
examinatorer, läkare och psykologer som har tillstånd att
utföra uppgifter enligt denna lag (tillståndsregistret).
Registret ska uppdateras regelbundet.

Tillsynsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för
tillståndsregistret.

Tillståndsregistrets ändamål

21 § Ändamålet med tillståndsregistret är att för
tillämpningen av denna lag tillhandahålla uppgifter om vilka
fysiska och juridiska personer som har tillstånd att utföra
uppgifter enligt denna lag.

22 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i
21 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som
sker i överensstämmelse med annan lag eller förordning. I
övrigt gäller 9 § första stycket d) och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Direktåtkomst

23 § Tillsynsmyndigheten får medge direktåtkomst till
personuppgifter som behandlas i tillståndsregistret.

Bemyndiganden

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. avgifter för förarbevisregistret och tillståndsregistret,
och

2. villkoren för direktåtkomst till intygsregister som förs av
enskild och utlämnande av personuppgifter på medium för
automatiserad behandling ur sådana register.

25 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får beträffande de intygsregister som inte förs av det
allmänna meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om att

1. personuppgifter ska bevaras för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål, eller

2. gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss
tidpunkt.

Regeringen meddelar föreskrifter om bevarande och gallring som
avses i första stycket 1 och 2 för övriga register.

5 kap. Tillsyn, kontroll och tvistlösning

Tillsyn

1 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen utövas av den
myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

2 § Tillsynsmyndigheten har, om det behövs för tillsynen, rätt
att på begäran få

1. sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som
tillsynen gäller, och

2. tillträde till de lokaler, anläggningar och fordon som
tillsynen gäller.

Förelägganden

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för tillsynen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Säkerhetsåtgärder

4 § Om tillsynsmyndigheten anser att en förare utgör ett
allvarligt och akut hot mot järnvägssäkerheten, ska
myndigheten omedelbart vidta åtgärder som är nödvändiga för
att upprätthålla säkerhetsnivån i järnvägssystemet.
Tillsynsmyndigheten får stoppa ett tåg och förbjuda en förare
att fortsätta köra.

En infrastrukturförvaltare är skyldig att snarast stoppa ett
tåg, om tillsynsmyndigheten begär det.

Återkallelse

5 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla förarbevis som avses i 2
kap. 2 §, särskilt tillstånd som avses i 2 kap. 12 § samt
tillstånd som avses i 3 kap. 1 och 3 §§, om

1. förutsättningarna för förarbeviset, det särskilda
tillståndet eller tillståndet inte längre är uppfyllda, eller

2. innehavaren av förarbeviset, det särskilda tillståndet
eller tillståndet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Ett beslut om återkallelse får begränsas att gälla för viss
tid.

Prövning av tvister om kompletterande intyg

6 § Förare, järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare får
till tillsynsmyndigheten hänskjuta en tvist som rör frågan om
ett beslut om utfärdande, uppdatering eller återkallelse av
ett sådant kompletterande intyg som avses i 2 kap. 4 § är
förenligt med denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd
av lagen. En förare får även hänskjuta en fråga om skyldighet
att genomgå sådan undersökning som avses i 2 kap. 11 § andra
stycket.

Avgifter

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.

Egenkontroll för utbildningsanordnare

8 § Den som har tillstånd att bedriva utbildning enligt 3 kap.
1 § ska säkerställa att kvaliteten i verksamheten
upprätthålls. Den som har ett säkerhetsstyrningssystem ska i
stället tillämpa detta.

6 kap. Straff

1 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i sin
verksamhet anlitar en förare som inte har ett giltigt
förarbevis eller, om det krävs enligt denna lag, ett
kompletterande intyg ska dömas till böter eller fängelse i
högst ett år.

I ringa fall döms inte till ansvar.

2 § Den som inte har rättat sig efter ett vitesföreläggande
eller som överträtt ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar
enligt 1 § för den gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet. Till ansvar enligt 1 § ska inte heller dömas om
gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om ansvar
för gärningen kan dömas ut enligt 10 kap. 1 § 2 järnvägslagen
(2004:519).

7 kap. Överklagande

1 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

2 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
meddelade med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något
annat anges i beslutet.

Övergångsbestämmelser

2011:725

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

2. För förare som framför järnvägsfordon även i andra stater
än Sverige ska lagen tillämpas från och med den 29 oktober
2011.

3. För förare som framför järnvägsfordon enbart i Sverige ska
lagen tilllämpas från och med den 29 oktober 2013.

4. Trots 2 och 3 får den som före den 29 oktober 2011 har
behörighet att framföra järnvägsfordon även i andra stater än
Sverige och den som före den 29 oktober 2013 har behörighet
att framföra järnvägsfordon enbart i Sverige fortsätta att
framföra sådana fordon även i andra stater än Sverige
respektive enbart i Sverige till och med den 28 oktober 2018
utan att uppfylla de allmänna behörighetskraven i 2 kap. 1 §.
Detsamma gäller för den som påbörjar en förarutbildning före
den 29 oktober 2011.

5. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att förare som avses i 4 får erhålla
förarbevis och kompletterande intyg även om samtliga krav i 2
kap. 2 och 4 §§ inte är uppfyllda.

6. Register som avses i 4 kap. ska vara upprättade senast den
29 oktober 2011.