Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare

SFS nr
2011:728
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:994

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till
lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Tillsynsmyndighet

2 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av
lagen (2011:725 om behörighet för lokförare och föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.

Förarbevis och kompletterande intyg

3 § Transportstyrelsen ska utfärda förarbevis senast en månad
efter det att myndigheten har mottagit samtliga handlingar som
behövs.

4 § Om Transportstyrelsen anser att en förare vars förarbevis
eller kompletterande intyg har utfärdats i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
inte längre uppfyller kraven enligt lagen (2011:725) om
behörighet för lokförare eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, ska Transportstyrelsen vända sig
till den som har utfärdat förarbeviset eller intyget och lämna
en motiverad begäran om en kompletterande kontroll eller en
tillfällig återkallelse av förarbeviset eller intyget.
Transportstyrelsen ska underrätta Europeiska kommissionen och
övriga berörda myndigheter om sin begäran.

Om Transportstyrelsen anser att det beslut som fattas av den
som har utfärdat förarbeviset med anledning av en sådan
begäran inte uppfyller tilllämpliga krav enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den
23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som
framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen, ska
Transportstyrelsen hänskjuta frågan till kommissionen.

5 § Om en behörig myndighet eller ett behörigt organ i ett
annat land inom EES eller i Schweiz begär att
Transportstyrelsen ska göra en sådan prövning som avses i
artikel 29.4 b i direktiv 2007/59/EG, ska Transportstyrelsen
pröva begäran inom fyra veckor. Transportstyrelsen ska
underrätta den begärande myndigheten eller det begärande
organet, Europeiska kommissionen och övriga berörda
myndigheter om sitt beslut.

Register

6 § Den som för ett register som avses i lagen (2011:725) om
behörighet för lokförare får besluta att personuppgifter som
behandlas i registret ska bevaras för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål trots att uppgifterna skulle ha
gallrats enligt 4 kap. 5 § lagen om behörighet för lokförare
eller enligt föreskrifter meddelade i anslutning till den
lagen.

7 § Direktåtkomst till förarbevisregistret och intygsregister
samt utlämnande av personuppgifter ur sådana register på
medium för automatiserad behandling får endast medges om
direktåtkomst eller utlämnande i varje enskilt fall föregås av
en motiverad begäran.

Bemyndiganden

8 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. undantag från krav på kompletterande intyg,

2. undersökningar enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen
(2011:725) om behörighet för lokförare,

3. hälsokontroller av förare,

4. åtgärder för att förhindra förfalskning av förarbevis och
kompletterande intyg,

5. utbildning för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 §
första stycket 5 och 2 kap. 4 § första stycket 2 och 3 lagen
om behörighet för lokförare,

6. avgifter för prov för förarbevis,

7. avgifter för förarbevisregistret och
tillståndsregistret,

8. att gallring av personuppgifter ska
ske senast vid en viss tidpunkt, och

9. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen
om behörighet för lokförare och enligt föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av
första stycket 2 och 3 ska den inhämta ett yttrande från
Socialstyrelsen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av
första stycket 5 ska den inhämta ett yttrande från
Myndigheten för yrkeshögskolan.

Avgifter för särskild bedömning av medicinska krav för
förarbehörighet får bestämmas upp till full
kostnadstäckning. Förordning (2013:994).

9 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av lagen (2011:725) om
behörighet för lokförare.

Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Myndigheten
för yrkeshögskolan innan den meddelar föreskrifter om
verkställigheten av följande bestämmelser i lagen om
behörighet för lokförare:

– 2 kap. 2 § första stycket 2, om grundläggande krav för
utfärdande av förarbevis i fråga om genomförd utbildning,

– 3 kap. 1 §, om tillstånd att bedriva utbildning, och

– 5 kap. 8 §, om egenkontroll för utbildningsanordnare.

Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Statens
skolverk innan den meddelar föreskrifter om verkställigheten
av 2 kap. 2 § första stycket 2 lagen om behörighet för
lokförare.

Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från
Socialstyrelsen innan den meddelar föreskrifter om
verkställigheten av följande bestämmelser i lagen om
behörighet för lokförare:

– 2 kap. 2 § första stycket 3, om grundläggande krav för
utfärdande av förarbevis i fråga om fysisk lämplighet att
framföra järnvägsfordon,

– 2 kap. 2 § första stycket 4, om grundläggande krav för
utfärdande av förarbevis i fråga om psykisk lämplighet att
framföra järnvägsfordon, och

– 2 kap. 12 §, om tillståndskrav för läkare och psykologer.

Övergångsbestämmelser

2011:728

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att förare
som avses i punkten 4 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser till lagen (2011:725) om behörighet för
lokförare får erhålla förarbevis och kompletterande intyg även
om samtliga krav i 2 kap. 2 och 4 §§ samma lag inte är
uppfyllda.