Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

SFS nr
2011:745
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:807

Uppgifter

1 § Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med
uppgift att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska

1. tillhandahålla resurser och service för talmannens,
kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet
samt för riksdagsledamöterna och partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och
förvaltningsuppgifter som anges i 14 kap. 2 §
riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och

4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen
och Riksdagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens
nämndmyndigheter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§.
Riksdagens nämndmyndigheter är

a. Partibidragsnämnden,

b. Riksdagens arvodesnämnd,

c. Statsrådsarvodesnämnden,

d. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna,

e. Riksdagens överklagandenämnd,

f. Valprövningsnämnden och

g. Riksdagens ansvarsnämnd.
Lag (2014:807).

2 § Riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt
föreskrivet

l. upprätta förslag till anslag på statens budget för
riksdagen och Riksdagsförvaltningen,

2. utfärda anvisningar för utarbetandet av förslag till
anslag på statens budget för riksdagens myndigheter utom
Riksbanken,

3. upprätta anslagsdirektiv för var och en av riksdagens
myndigheter, utom Riksbanken, över de finansiella villkor som
gäller för respektive myndighet med anledning av riksdagens
beslut om statens budget,

4. besluta i frågor om ekonomiska förmåner enligt lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
respektive den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges ledamöter av Europaparlamentet,

5. ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till
arbetstagare och arvodesberättigade hos
Riksdagsförvaltningen, riksdagens nämnder och övriga
riksdagsorgan samt svara för hanteringen av pensioner och
andra förmåner till dessa och deras efterlevande,

6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva
arbetsgivarens befogenheter enligt dessa när det gäller
riksdagens myndigheter samt företräda riksdagens myndigheter
som arbetsgivare i arbetstvister om kollektivavtal som har
slutits av Riksdagsförvaltningen,

7. svara för de utbetalningar som följer av beslut av
riksdagens nämndmyndigheter, om kostnaderna ska belasta
anslag som anvisats till Riksdagsförvaltningen,

8. utföra övriga ekonomiadministrativa uppgifter för
riksdagens nämndmyndigheter samt

9. ansvara för att ledamöter som lämnar riksdagen erbjuds
stöd för övergång till förvärvsarbete.

Riksdagsförvaltningen ska ge riksdagens myndigheter möjlighet
att framföra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt
berör respektive myndighet.

Riksdagsförvaltningen får till en av riksdagens myndigheter
överlämna handläggningen av en avtalsfråga som är av
betydelse för den myndigheten.

Riksdagsförvaltningen ska bereda riksdagens nämndmyndigheter
tillfälle att lämna synpunkter på behovet av resurser.
Lag (2013:764).

3 § Riksdagsförvaltningen ska i sin verksamhet beakta
totalförsvarets krav samt svara för säkerheten och
krisberedskapen i riksdagen.

4 § Riksdagsförvaltningen får

1. inom myndighetens fastigheter upplåta lägenheter och
lokaler,

2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla varor och
tjänster för vilka avgifter får tas ut.

Riksdagsförvaltningen bestämmer avgifternas storlek.

5 § Riksdagsförvaltningen får delta i internationellt
biståndsarbete inom det parlamentariska området.

6 § Riksdagsförvaltningen får överlämna en uppgift att
handlägga frågor som anges i 2 § första stycket 4 till en
annan myndighet. Vad som sägs om Riksdagsförvaltningen ska i
sådant fall gälla den myndigheten när det gäller det som
föreskrivs i

– 8 kap. och 13 kap. 22–26 §§ lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter, och

– 9 kap. 18–22 §§ den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

7 § Riksdagsförvaltningen får

1. meddela ekonomiadministrativa föreskrifter enligt 46 §
lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m.
för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och
Riksrevisionen för riksdagens myndigheter utom Riksbanken och
Riksrevisionen,

2. meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av
centrala kollektivavtal som Riksdagsförvaltningen ingått,

3. meddela personaladministrativa föreskrifter i övrigt för
riksdagens myndigheter utom Riksrevisionen,

4. meddela föreskrifter om att endast den som är svensk
medborgare får ha en viss anställning vid
Riksdagsförvaltningen, och

5. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter utöver vad
som följer av punkterna 1–4.

7 a § Riksdagsförvaltningen ska träffa en överenskommelse med
var och en av riksdagens nämndmyndigheter om förvaltningens
kanslistöd till nämndmyndigheten.

Riksdagsförvaltningen får efter samråd med nämndmyndigheten
träffa överenskommelse med en annan myndighet under riksdagen
om att den myndigheten ska lämna kanslistöd till
nämndmyndigheten. En sådan överenskommelse får även träffas
med en domstol eller en förvaltningsmyndighet under
regeringen.

När Riksdagsförvaltningen lämnar kanslistöd till en
nämndmyndighet ska förvaltningen beakta nämndens intresse av
oberoende. Lag (2012:888).

Myndighetens ledning

8 § Riksdagsförvaltningen leds av en styrelse. Bestämmelser om
val av ledamöter och om ordförande i riksdagsstyrelsen finns i
riksdagsordningen.

Styrelsens ansvar

9 § Styrelsen ansvarar inför riksdagen för verksamheten och
ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande
rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande
sätt samt att Riksdagsförvaltningen hushållar väl med statens
medel.

10 § Styrelsen beslutar om

1. framställningar och redogörelser till riksdagen,

2. Riksdagsförvaltningens årsredovisning och förslag till
budget för riksdagen och Riksdagsförvaltningen,

3. åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter över
Riksdagsförvaltningens verksamhet och den redovisning som
styrelsen ska lämna till riksdagen enligt 44 § lagen
(2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och
Riksrevisionen,

4. Riksdagsförvaltningens arbetsordning och verksamhetsplan,

5. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar
får meddelas av Riksdagsförvaltningen och som inte enligt 21 §
får meddelas av riksdagsdirektören,

6. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas
huvudorganisationer, avbrytande av andra förhandlingar än
förhandlingar i tvister om avtal, lockouter eller andra
stridsåtgärder samt andra förhandlingsfrågor som är av
principiell natur eller har större ekonomisk betydelse eller
är gemensamma för riksdagens myndigheter,

7. anställning av en biträdande riksdagsdirektör,
avdelningschefer, chefer för utskottskanslier och en chef för
EU-nämndens kansli,

8. lön och andra anställningsförmåner för riksdagsdirektören,
och

9. sådana frågor som är av större vikt eller principiell
betydelse eller som riksdagsdirektören hänskjuter till
styrelsen.

10 a § Riksdagsstyrelsen får meddela föreskrifter om
utskottens och EU-nämndens utrikesresor. Lag (2014:807).

11 § Bestämmelser om styrelsens ansvar för internrevision
finns i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa
bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen.

Styrelsens arbetsformer

12 § Bestämmelser om riksdagsstyrelsens sammansättning finns i
riksdagsordningen.

13 § Riksdagsstyrelsen är beslutsför när ordföranden och
därutöver minst sex ledamöter är närvarande.

Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 18 §
förvaltningslagen (1986:223).

Ledamotsrådet

14 § Riksdagsstyrelsen utser för valperioden ett råd för
beredning av ledamotsnära frågor.

I ledamotsrådet ska en representant för varje partigrupp ingå.
Riksdagsstyrelsen utser även ersättare för ledamöterna i
rådet.

Ledamotsrådet sammanträder på kallelse av riksdagsdirektören.

15 § Innan riksdagsdirektören avgör ett ärende av större vikt
eller principiell betydelse för riksdagens ledamöter ska han
eller hon samråda med ledamotsrådet.

Om två eller flera ledamöter i rådet är emot
riksdagsdirektörens förslag till avgörande av ett förelagt
ärende ska riksdagsdirektören hänskjuta ärendet till
riksdagsstyrelsen för beslut.

Delegering

16 § Ärenden som inte enligt 10 och 25 §§ ska beslutas av
riksdagsstyrelsen eller personalansvarsnämnden beslutas av
riksdagsdirektören eller, om inte riksdagsstyrelsen bestämt
något annat, av den som riksdagsdirektören utser.

17 § Riksdagsstyrelsen får överlåta till riksdagsdirektören
att avgöra ärenden som avses i 10 § 7.

Riksdagsstyrelsen får även överlåta till riksdagsdirektören
att avgöra ärenden som avses i 10 § 3 och 6 samt vidta
åtgärder med anledning av internrevisionens redovisning och
revisionsplan när styrelsens beslut inte utan olägenhet kan
avvaktas.

Sådana beslut ska anmälas för styrelsen vid dess nästkommande
sammanträde.

Riksdagsdirektörens ansvar inför styrelsen

18 § Riksdagsdirektören är chef för Riksdagsförvaltningen.
Riksdagsdirektören ansvarar inför styrelsen och ska svara för
den löpande verksamheten enligt de direktiv som styrelsen
beslutar.

Riksdagsdirektören ska hålla styrelsen informerad om
verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och
verkställa styrelsens beslut.

19 § När riksdagsdirektören inte är i tjänst eller är på
tjänsteresa ska uppgifterna som chef för Riksdagsförvaltningen
i första hand skötas av den biträdande riksdagsdirektören och
i andra hand av en tjänsteman inom Riksdagsförvaltningen som
riksdagsdirektören utsett efter samråd med talmannen.

Den biträdande riksdagsdirektören ersätter även i övrigt
riksdagsdirektören i den utsträckning som riksdagsdirektören
bestämmer.

Riksdagsdirektörens uppgifter

20 § Riksdagsdirektören ska förutom att svara för den löpande
verksamheten även

1. fortlöpande följa upp och pröva Riksdagsförvaltningens
verksamhet och konsekvenserna av de föreskrifter och särskilda
beslut som rör verksamheten samt vidta de åtgärder som behövs,

2. se till att riksdagsledamöternas, allmänhetens och andras
kontakter med Riksdagsförvaltningen underlättas genom en god
service och tillgänglighet, genom information och genom ett
vårdat, enkelt och begripligt språk i Riksdagsförvaltningens
skrivelser och beslut,

3. verka för att Riksdagsförvaltningen genom samverkan med
andra statliga myndigheter och på annat sätt tar till vara de
fördelar som kan vinnas för staten som helhet.

21 § Riksdagsdirektören får föreskriva och för särskilda fall
besluta om Riksdagsförvaltningens organisation i de delar
detta inte är reglerat i riksdagsordningen eller annan
författning.

22 § Riksdagsdirektören ska svara för Riksdagsförvaltningens
arbetsgivarpolitik enligt 23 § och företräda
Riksdagsförvaltningen som arbetsgivare.

Riksdagsförvaltningens arbetsgivarpolitik

23 § Riksdagsförvaltningen ska

1. se till att de anställda är väl förtrogna med myndighetens
uppdrag,

2. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla
de anställdas kompetens och erfarenhet, och

3. verka för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för
mångfald i arbetslivet.

Anställningar och uppdrag

24 § Riksdagsdirektören väljs och entledigas av riksdagen
enligt bestämmelser i riksdagsordningen.

Annan personal anställs av Riksdagsförvaltningen.
Lag (2014:807).

Personalansvarsnämnd

25 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Riksdagsförvaltningens personalansvarsnämnd prövar följande
frågor när det gäller anställda i Riksdagsförvaltningen:

1. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan, och

4. avstängning.

Riksdagsdirektören är ordförande i personalansvarsnämnden.

Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter om nämndens
sammansättning i övrigt och om dess verksamhet.

26 § Personalansvarsnämnden är beslutsför när ordföranden och
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

27 § Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Riksdagsförvaltningen får i arbetsordningen eller i särskilda
beslut bestämma att ärenden som avgörs av någon annan än
riksdagsdirektören inte behöver föredras.

Riksdagsdirektören får utan föredragning fatta sådana beslut
som inte kan skjutas upp till dess att man har hunnit att
föredra ärendet.

28 § För varje beslut i ett ärende ska det upprättas en
handling som visar

1. dagen för beslutet,

2. beslutets innehåll,

3. vem som fattat beslutet,

4. vem som varit föredragande, och

5. vem som varit med vid den slutliga handläggningen utan att
delta i avgörandet.

Protokoll ska föras när det förekommer skiljaktiga meningar
eller när protokoll behövs av någon annan orsak.

Om en skiljaktig mening finns ska den alltid anges när en
underrättelse lämnas om innehållet i ett beslut fattat av
Riksdagsförvaltningen.

Riksdagsförvaltningens rätt att företräda staten vid domstol

29 § Inom sitt verksamhetsområde företräder
Riksdagsförvaltningen staten vid domstol.

Riksdagsförvaltningen får uppdra åt en annan myndighet eller
åt ett ombud att föra Riksdagsförvaltningens talan.

Överklagande

30 § Bestämmelser om överklagande av beslut av
Riksdagsförvaltningen finns i lagen (1989:186) om överklagande
av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och
riksdagens myndigheter.