Lag (2011:755) om elektroniska pengar

SFS nr
2011:755
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:989

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om utgivning av
elektroniska pengar samt om institut för elektroniska pengar
och registrerade utgivare.

Lagen gäller inte elektroniskt förvarat penningvärde som

1. lagras på instrument som kan användas endast inom ett
begränsat nätverk av leverantörer, hos en leverantör i dennes
affärsställe eller i fråga om ett begränsat varu- eller
tjänsteutbud, eller

2. används för betalningstransaktioner som genomförs med hjälp
av utrustning för telekommunikation, digital teknik eller
informationsteknik, när de köpta varorna eller tjänsterna
levereras till och är avsedda att användas med hjälp av sådan
utrustning, förutsatt att operatören för utrustningen inte
agerar enbart som en mellanhand mellan betaltjänstanvändaren
och leverantören av varorna eller tjänsterna.

Definitioner

2 § I denna lag betyder

1. betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat
personligt instrument eller en personlig rutin som används för
att initiera en betalningsorder,

2. elektroniska pengar: ett elektroniskt förvarat penningvärde
som

a) representerar en fordran på utgivaren,

b) ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra
betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om
betaltjänster, och

c) godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning,
varvid även ett utländskt institut för elektroniska pengars
etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

5. grupp: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen (2006:531) om
särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

6. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att
driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

7. institut för elektroniska pengar: ett svenskt aktiebolag
eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd att
ge ut elektroniska pengar enligt denna lag,

8. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

9. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

10. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen om bank-
och finansieringsrörelse,

11. utgivare av elektroniska pengar: institut för elektroniska
pengar, registrerade utgivare, den som ger ut elektroniska
pengar och är undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap.
2 § och företag som enligt 3 kap. 28 § fått tillstånd att ge ut
elektroniska pengar.

3 § Ett institut för elektroniska pengar och ett annat företag
ska anses ha nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag
äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst
20 procent av samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag
till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse
mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad
förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett
motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser ska även ett institut för elektroniska
pengar och en fysisk person anses ha, om

1. den fysiska personen

a) äger minst 20 procent av kapitalet i institutet för
elektroniska pengar,

b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i
institutet för elektroniska pengar,

c) på annat sätt har sådant inflytande över institutet för
elektroniska pengar att personens ställning motsvarar den som
ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag,
eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person
och institutet för elektroniska pengar.

2 kap. Tillståndsplikt, förutsättningar för tillstånd och
undantag från tillståndsplikt

Tillståndsplikt

1 § Elektroniska pengar får ges ut endast efter tillstånd av
Finansinspektionen, om inte annat följer av 2 eller 3 §.

Tillstånd får ges till ett svenskt aktiebolag eller en svensk
ekonomisk förening.

Undantag från tillståndsplikt

2 § Tillstånd att ge ut elektroniska pengar behövs inte för

1. banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse,

2. statliga och kommunala myndigheter, när de ägnar sig åt
myndighetsutövning,

3. sådana utländska fysiska och juridiska personer och
myndigheter inom EES som motsvarar dem i 1 och 2,

4. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i
andra EES-länder, när de inte agerar i egenskap av monetär
eller offentlig myndighet,

5. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning
har rätt att ge ut elektroniska pengar, och

6. filialer till kreditinstitut från länder utanför EES.

Särskilda bestämmelser om utländska företag finns i 3 kap.
26–28 §§.

3 § En svensk juridisk person får ansöka hos
Finansinspektionen om att undantas från tillståndsplikt enligt
1 §. Inspektionen ska besluta om ett sådant undantag om

1. den som ska ingå i ett bolags eller en förenings styrelse,
vara verkställande direktör eller ansvarig för verksamheten
med utgivning av elektroniska pengar inte har dömts för brott
som rör penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan
ekonomisk brottslighet,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt denna lag och andra författningar som
reglerar verksamheten,

3. det för juridiska personer finns skäl att anta att den som
har ett kvalificerat innehav i företaget är lämplig att utöva
ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

4. den som ska ingå i ett företags styrelse, vara
verkställande direktör, ansvarig för verksamheten med
utgivning av elektroniska pengar eller vara ersättare för
någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att
delta i ledningen av företaget eller ansvara för verksamheten
med utgivning av elektroniska pengar och även i övrigt är
lämplig för en sådan uppgift, och

5. den planerade verksamheten har sådan begränsad omfattning
att genomsnittligt utestående skulder hänförliga till
elektroniska pengar aldrig överstiger fem miljoner euro.

4 § Finansinspektionen ska registrera dem som har beviljats
undantag enligt 3 § (registrerade utgivare).

En registrerad utgivare ska underrätta Finansinspektionen om
sådana förändringar som påverkar utgivarens möjlighet att
uppfylla villkoren för undantag enligt 3 §.

Bestämmelser om register finns i 5 kap. 5 §.

5 § En registrerad utgivare som inte längre uppfyller
villkoren i 3 § ska ansöka om tillstånd enligt 1 §. Ansökan
ska göras inom 30 dagar från den dag då villkoren inte längre
uppfylldes.

En registrerad utgivare ska avföras ur registret, om utgivaren
anmäler att den inte längre ger ut elektroniska pengar eller
om det på annat sätt framgår att utgivarens verksamhet har
upphört.

Förutsättningar för tillstånd

6 § Tillstånd att ge ut elektroniska pengar ska ges, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag
eller någon annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas

a) med tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten
med utgivning av elektroniska pengar, och

b) i enlighet med denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet,

3. det finns skäl att anta att den som har ett kvalificerat
innehav i företaget är lämplig att utöva ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

4. den som ska ingå i företagets styrelse, vara verkställande
direktör eller vara ersättare för någon av dem, är lämplig för
en sådan uppgift, och

5. den som är ansvarig för verksamheten med utgivning av
elektroniska pengar eller ersättare för denna person är
lämplig för en sådan uppgift och har tillräcklig insikt och
erfarenhet.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga
för europabolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning
(EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska
kooperativa föreningar (SCE-föreningar) ska bestämmelserna som
avser styrelsen i första stycket 4 om lämplighetsprövning
tillämpas på tillsynsorganet.

7 § Vid bedömningen enligt 3 § 3 och 6 § första stycket 3 av
om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och
kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl
att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att verksamheten med
utgivning av elektroniska pengar drivs på ett sätt som är
förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet,

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt lagen (2003:148) om
terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära
förbindelser med någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges
bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
företaget.

8 § Finansinspektionen ska meddela beslut i fråga om tillstånd
att ge ut elektroniska pengar eller om undantag från
tillståndsplikt inom tre månader från den dag då en
fullständig ansökan inkom och ansökningsavgiften betalats.

Om beslut inte meddelas i rätt tid, ska tillstånd anses ha
meddelats eller undantag anses ha beviljats av
Finansinspektionen.

3 kap. Verksamheten i institut för elektroniska pengar och hos
registrerade utgivare

Startkapital

1 § Ett institut för elektroniska pengar ska när det påbörjar
sin verksamhet ha ett startkapital som vid tiden för beslut om
tillstånd motsvarar minst 350 000 euro.

Kapitalkrav

2 § Ett institut för elektroniska pengar ska vid varje
tidpunkt ha en kapitalbas som lägst motsvarar startkapitalet
enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat enligt 3 §.
Institutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av
dessa belopp.

Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning ska
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012 tillämpas. Därutöver gäller följande vid
beräkningen:

1. Ett institut för elektroniska pengar som tillhör samma
grupp som ett annat institut för elektroniska pengar, eller
ett betalningsinstitut, ett kreditinstitut, ett
värdepappersföretag, ett fondbolag, en AIF-förvaltare som
förvaltar specialfonder eller ett försäkringsföretag får vid
beräkning av kapitalbasen inte ta med sådana poster som ingår
i beräkningen av något av dessa företags kapitalbas.

2. Ett institut för elektroniska pengar som bedriver annan
verksamhet i enlighet med 5 § får vid beräkningen av
kapitalbasen inte ta med sådana poster som ingår i
beräkningen av kapitalbasen i den andra verksamheten.

3. För ett institut för elektroniska pengar som har bytt
redovisningsvaluta får kapitalbasen inte understiga det
högsta av de belopp som följer av 6 och 7 §§ lagen (2000:35)
om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.
Lag (2014:989).

3 § Kapitalkravet uppgår till två procent av genomsnittligt
utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar.

Om ett institut för elektroniska pengar tillhandahåller
betaltjänster som inte är knutna till utgivning av
elektroniska pengar, ska institutet dessutom beräkna ett
kapitalkrav för den verksamheten med tillämpning av 3 kap. 3 §
lagen (2010:751) om betaltjänster.

På grundval av en utvärdering av riskhanteringsprocesser och
interna kontrollmekanismer i ett institut för elektroniska
pengar får Finansinspektionen besluta att kapitalkravet enligt
2 § ska höjas eller sänkas. Höjningen eller sänkningen får
inte överstiga 20 procent av detta belopp.

Prövning av ägares lämplighet

4 § Bestämmelserna om prövning av ägares lämplighet i
kreditinstitut i 14 kap. lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse ska tillämpas även för institut för
elektroniska pengar.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

5 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad
utgivare får även tillhandahålla betaltjänster och närliggande
tjänster samt driva annan verksamhet.

En registrerad utgivare får dock tillhandahålla betaltjänster
som inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar bara
om genomsnittet av de totala betalningstransaktionerna under
de senaste 12 månaderna inte överstiger ett belopp motsvarande
3 miljoner euro per månad.

Finansinspektionen får förbjuda ett institut för elektroniska
pengar eller en registrerad utgivare att driva annan
verksamhet. Ett sådant beslut får meddelas om verksamheten
försämrar eller kan komma att försämra den finansiella
sundheten i institutet eller utgivaren eller
Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över
institutet eller utgivaren.

Inlåning och kreditgivning

6 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad
utgivare får i sin verksamhet med utgivning av elektroniska
pengar eller tillhandahållande av betaltjänster inte

1. ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga
medel från allmänheten, eller

2. erbjuda andra konton än betalkonton som uteslutande används
för betalningstransaktioner.

Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad
utgivare får i sin verksamhet med betaltjänster bevilja kredit
för sådana betaltjänster som avses i 1 kap. 2 § 2–4 och 6
lagen (2010:751) om betaltjänster om

1. krediten endast utnyttjas i samband med genomförande av en
betalningstransaktion,

2. krediten inte beviljas ur medel som innehas för att
genomföra en betalningstransaktion eller ur medel som tagits
emot i utbyte mot elektroniska pengar, och

3. kredit som utnyttjas vid betalning med
betalningsinstrument, som lämnats inom ramen för
gränsöverskridande verksamhet inom EES, återbetalas inom 12
månader.

Institut för elektroniska pengar får bevilja kredit enligt
andra stycket bara om institutets kapitalbas är
tillfredsställande med hänsyn till det totala kreditbeloppet.

Skyddskrav m.m.

7 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad
utgivare ska vidta åtgärder för att skydda de medel som har
tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar. Sådana
medel ska

1. hållas avskilda från institutets eller utgivarens egna
tillgångar och medel som innehas för någon annans räkning än
innehavaren av de elektroniska pengarna, eller

2. omfattas av en försäkring eller garanti som ger samma skydd
för innehavaren av de elektroniska pengarna som om medlen
hållits avskilda enligt 1.

Medel enligt första stycket 1, som fortfarande innehas av
institutet för elektroniska pengar eller den registrerade
utgivaren vid slutet av bankdagen efter den dag då medlen
mottogs, ska avskiljas på ett särskilt konto hos en svensk
bank, ett svenskt kreditmarknadsföretag eller ett utländskt
bank- eller kreditföretag eller investeras i likvida
tillgångar med låg risk.

Medel som tas emot i form av en betalning via ett
betalningsinstrument behöver inte skyddas förrän de har
krediterats ett betalkonto hos institutet eller utgivaren
eller på annat sätt gjorts tillgängliga för ett institut för
elektroniska pengar eller en registrerad utgivare. Medlen ska
dock skyddas senast fem bankdagar efter det att de
elektroniska pengarna som betalningen avsåg gavs ut.

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som
tillhandahåller betaltjänster som inte är knutna till
utgivning av elektroniska pengar ska för den verksamheten
tillämpa bestämmelserna om skyddskrav i 3 kap. 7 § lagen
(2010:751) om betaltjänster.

8 § Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare
ska informera Finansinspektionen i förväg om alla väsentliga
förändringar i åtgärder för att skydda medel som tagits emot i
utbyte mot utgivna elektroniska pengar.

Bevarande av uppgifter

9 § Ett institut för elektroniska pengar ska bevara samtliga
relevanta uppgifter som rör sådana förhållanden som regleras i
2 kap. 1, 6 och 7 §§ samt 1–8, 10–25 och 29 §§ i detta kapitel
i minst fem år.

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen

9 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i ett institut för elektroniska pengar
eller en registrerad utgivare som är ett privat aktiebolag.
Detta gäller dock inte i fråga om bolag vars styrelse har
endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för
styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga
instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen
gäller även för styrelsen i ett institut för elektroniska
pengar eller en registrerad utgivare som är ett privat
aktiebolag.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:551).

Revision, redovisning m.m.

10 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha minst en
revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad
eller godkänd revisor får vara revisor. Minst en revisor som
stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ett institut för elektroniska pengar som även driver annan
verksamhet än utgivning av elektroniska pengar enligt 1 kap.
2 § 2 ska lämna separata redovisningsuppgifter över den
verksamhet som omfattar utgivning av elektroniska pengar.
Lag (2013:236).

Huvudkontor

11 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad
utgivare ska ha sitt huvudkontor i Sverige.

Tystnadsplikt

12 § Den som är eller har varit knuten till ett institut för
elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som anställd
eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja
vad han eller hon i anställningen eller under uppdraget i
verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller
betaltjänster har fått veta om enskildas förhållanden till
institutet eller utgivaren.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den
som bryter mot förbudet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I 6 kap. 9 § lagen (2010:751) om betaltjänster finns särskilda
bestämmelser om tystnadsplikt vid behandling av
personuppgifter i register som förs av en
betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett
betalningssystem enligt 6 kap. 1 § lagen om betaltjänster.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser
om att det som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket
inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för
kreditupplysningsändamål.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

13 § Bestämmelser om skyldighet för den som ger ut
elektroniska pengar att medverka till att förhindra
penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism.

Upplysningsskyldighet

14 § Institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i
12 § första stycket, om det under en utredning enligt
bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av
undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig
hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en
mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

15 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär
uppgifter enligt 14 § får besluta att institutet för
elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren samt dess
styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller
för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 14 §
eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en
utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas bara
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta
att förbudet ska upphöra.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 eller artiklarna 37–41 i rådets
förordning (EG) nr 1435/2003 ska det som anges om
styrelseledamöter i första stycket tillämpas på ledamöter i
tillsynsorganet.

Ansvarsbestämmelse

16 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 15 §.

Ombud

17 § Institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare får inte ge ut elektroniska pengar via ombud.

18 § Om ett institut för elektroniska pengar eller en
registrerad utgivare vill tillhandahålla betaltjänster genom
ombud, ska institutet eller utgivaren anmäla ombudet för
registrering hos Finansinspektionen.

Anmälan ska innehålla

1. ombudets namn och adress,

2. om ombudet är en juridisk person, namn, personnummer eller
motsvarande samt adress för dem som ingår i ombudets styrelse
eller är verkställande direktör,

3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är
lämpliga för en sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk
person, att han eller hon är lämplig att tillhandahålla
betaltjänster, och

4. ombudets interna regler för hur ombudet ska leva upp till
de krav som anges i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om anmälan uppfyller kraven i andra stycket ska
Finansinspektionen registrera ombudet i det register som
inspektionen för med stöd av 5 kap. 5 §. Institut för
elektroniska pengar och registrerade utgivare ska försäkra sig
om att ombud som agerar för deras räkning informerar
betaltjänstanvändarna om detta förhållande.

19 § Om ett institut för elektroniska pengar vill distribuera
elektroniska pengar, lösa in elektroniska pengar eller
tillhandahålla betaltjänster genom ombud i ett annat land inom
EES, ska institutet underrätta Finansinspektionen om detta.

Underrättelsen ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om
ombudets organisation och de tjänster som ombudet avser att
tillhandahålla, och

2. uppgifter om ombudets namn och adress samt dess ansvariga
ledning.

Innan Finansinspektionen beslutar att registrera ombudet
enligt 5 kap. 5 §, ska inspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i det andra landet. Underrättelsen ska innehålla
uppgifterna enligt andra stycket. Finansinspektionen får vägra
att registrera ombud eller återkalla en utförd registrering,
om den behöriga myndigheten i det andra landet har skälig
anledning att anta att penningtvätt eller finansiering av
terrorism äger rum eller har ägt rum eller har försökt
genomföras i anknytning till ombudet, eller om anlitandet av
ombudet kan öka risken för penningtvätt eller finansiering av
terrorism.

Filialverksamhet inom EES

20 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut
elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom
en filial i ett annat land inom EES ska underrätta
Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen
ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om
filialens organisation och de tjänster som den avser att
tillhandahålla, och

2. uppgifter om i vilket land filialen ska inrättas samt om
filialens adress och ansvariga ledning.

Innan Finansinspektionen beslutar att registrera filialen
enligt 5 kap. 5 §, ska inspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i det andra landet. Underrättelsen ska innehålla
uppgifterna enligt första stycket. Finansinspektionen får
vägra att registrera en filial eller återkalla en utförd
registrering, om den behöriga myndigheten i det andra landet
har skälig anledning att anta att penningtvätt eller
finansiering av terrorism äger rum eller har ägt rum eller har
försökt genomföras i anknytning till filialen, eller om
anlitandet av filialen kan öka risken för penningtvätt eller
finansiering av terrorism.

21 § Finansinspektionen ska lämna över en underrättelse enligt
20 § till den behöriga myndigheten i det land där filialen ska
inrättas inom en månad från det att underrättelsen från
institutet för elektroniska pengar togs emot.

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

22 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att från
Sverige ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla
betaltjänster i ett annat land inom EES ska underrätta
Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen
ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om de
tjänster som institutet för elektroniska pengar avser att
tillhandahålla, och

2. uppgifter om i vilket land verksamheten ska bedrivas.

23 § Finansinspektionen ska lämna över en underrättelse enligt
22 § till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten
ska bedrivas inom en månad från det att underrättelsen från
institutet för elektroniska pengar togs emot.

Filialverksamhet utanför EES

24 § Ett institut för elektroniska pengar får efter tillstånd
av Finansinspektionen inrätta en filial i ett land utanför
EES. Ansökan om tillstånd ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgifter om
filialens organisation och de tjänster som den avser att
tillhandahålla, och

2. uppgifter om i vilket land filialen ska inrättas, om
filialens adress och ansvariga ledning.

Skyldighet att underrätta Finansinspektionen om ändringar i
verksamheten

25 § Om ett institut för elektroniska pengar eller en
registrerad utgivare avser att ändra den verksamhet som avses
i 18, 19, 20, 22 eller 24 § ska institutet eller utgivaren
underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs.

Om ändringen rör verksamhet som ett institut för elektroniska
pengar bedriver i ett annat land, ska Finansinspektionen
underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om
ändringen.

Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande inom
EES

26 § Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i
hemlandet har tillstånd att ge ut elektroniska pengar behöver
inte tillstånd enligt 2 kap. 1 § för att ge ut elektroniska
pengar eller tillhandahålla betaltjänster i Sverige.

Ett sådant utländskt företag får ge ut elektroniska pengar
eller tillhandahålla betaltjänster genom filial i Sverige,
samt tillhandahålla betaltjänster, distribuera elektroniska
pengar eller lösa in elektroniska pengar genom ombud i
Sverige, efter det att Finansinspektionen har tagit emot en
underrättelse från den behöriga myndigheten i företagets
hemland som innehåller

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om
filialens eller ombudets organisation och de tjänster som
filialen eller ombudet avser att tillhandahålla, och

2. uppgifter om filialens eller ombudets adress och ansvariga
ledning.

27 § Ett utländskt företag som avses i 26 § första stycket får
ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i
Sverige från sitt hemland så snart Finansinspektionen har
tagit emot en underrättelse från behörig myndighet i
företagets hemland som anger vilka tjänster institutet för
elektroniska pengar avser att tillhandahålla i Sverige.

Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande
utanför EES

28 § Ett annat utländskt företag än ett sådant som avses i
26 § första stycket får efter ansökan ges tillstånd att ge ut
elektroniska pengar från filial i Sverige. Tillstånd får ges
bara om

1. företaget ger ut elektroniska pengar i det land där det har
sitt säte och i det landet står under betryggande tillsyn av
en behörig myndighet som har medgett att företaget etablerar
sig i Sverige, och

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 2 kap.
6 och 7 §§ och 1–4 §§ detta kapitel.

Uppdragsavtal

29 § Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad
utgivare får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete
eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet
med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande
av betaltjänster. Institutet eller utgivaren ska anmäla sådana
uppdragsavtal till Finansinspektionen.

Uppdrag åt någon annan att utföra sådana funktioner som är av
väsentlig betydelse för verksamheten med utgivning av
elektroniska pengar eller tillhandahållande av betaltjänster
får bara ges om institutet eller utgivaren ansvarar för att

1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade
och säkerhetsmässigt betryggande former, och

2. uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på
institutets eller utgivarens internkontroll och
Finansinspektionens möjligheter att övervaka att institutet
eller utgivaren följer de regler som gäller för verksamheten.

4 kap. Bestämmelser om elektroniska pengar

Utgivning av elektroniska pengar

1 § Elektroniska pengar ska utan dröjsmål ges ut till samma
belopp som de medel som tagits emot.

Inlösen

2 § Utgivare och innehavare av elektroniska pengar ska ingå
ett avtal, i vilket villkoren för inlösen och eventuella
avgifter i samband med detta tydligt anges. Innehavaren av de
elektroniska pengarna blir bunden av avtalet först när han
eller hon har underrättats om dessa villkor.

3 § På begäran av en innehavare av elektroniska pengar ska
utgivaren lösa in del av eller hela innehavet av utestående
elektroniska pengar till det nominella beloppet.

Om inlösen begärs inom ett år från och med den dag då det
avtal som avses i 2 § upphör, ska hela innehavet lösas in.
Detta ska också gälla om ett institut för elektroniska pengar
bedriver sådan verksamhet som avses i 3 kap. 5 § första
stycket och det inte är känt till vilken del medlen ska
användas som elektroniska pengar.

4 § Vid inlösen får en utgivare ta ut en avgift bara om detta
anges i avtalet i enlighet med 2 § och avgiften motsvarar
skäliga kostnader för utgivaren för att genomföra
transaktionen.

Om inlösen sker efter det att ett avtal mellan utgivaren av
elektroniska pengar och innehavaren av elektroniska pengar har
upphört att gälla, får utgivaren ta ut en avgift bara om det
gått mer än ett år från det att avtalet upphörde.

En utgivare av elektroniska pengar får inte avtala med den som
är konsument om villkor som avviker från första eller andra
stycket.

Ränta

5 § En utgivare av elektroniska pengar får inte betala ränta
eller ge andra förmåner som beror på hur länge innehavaren
behåller de elektroniska pengarna.

5 kap. Tillsyn, ingripanden och bemyndigande

Tillsynens omfattning

1 § Finansinspektionen utövar tillsyn över att denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.
För institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare
omfattar tillsynen även att deras verksamhet med utgivning av
elektroniska pengar drivs i enlighet med andra författningar
som reglerar dess verksamhet, bolagsordning, stadgar samt
interna instruktioner som har sin grund i en författning som
reglerar dess verksamhet. I fråga om tillsynen över övriga
utgivare av elektroniska pengar som avses i 2 kap. 2 § ska i
stället bestämmelserna om tillsyn i de lagar som reglerar
deras verksamhet tillämpas, om inte annat följer av denna lag.

Om ett företag som fått tillstånd att ge ut elektroniska
pengar från en filial i Sverige enligt 3 kap. 28 § inte följer
bestämmelserna i denna lag, andra författningar som reglerar
företagets verksamhet, företagets bolagsordning, stadgar,
reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en
författning som reglerar företagets verksamhet, får
Finansinspektionen återkalla tillståndet eller, om det är
tillräckligt, meddela varning. Detsamma gäller om företaget på
annat sätt visat sig olämpligt att ge ut elektroniska pengar.

Om ett filialtillstånd återkallas med stöd av andra stycket
ska 12 § tillämpas. Finansinspektionen ska underrätta den
behöriga myndigheten i det land där företaget har sitt säte om
åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

2 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad
utgivare ska lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin
verksamhet som inspektionen begär.

2 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 §
ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till
Statistiska centralbyrån. Lag (2014:495).

Platsundersökning

3 § Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en
undersökning hos

1. ett institut för elektroniska pengar,

2. en registrerad utgivare, och

3. utländska företag som ger ut elektroniska pengar i Sverige
enligt 3 kap. 26–28 §§.

Om det behövs för tillsynen av ett institut för elektroniska
pengar eller en registrerad utgivare, får Finansinspektionen
genomföra en undersökning hos

1. en filial till institutet,

2. ett ombud till institutet eller utgivaren, och

3. ett företag som har fått i uppdrag att utföra visst arbete
eller vissa funktioner åt institutet eller utgivaren.

En undersökning hos en registrerad utgivare får endast omfatta
den verksamhet som avser utgivning av elektroniska pengar
eller tillhandahållande av betaltjänster.

Samarbete mellan behöriga myndigheter

4 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta
och utbyta information med behöriga myndigheter inom EES.
Inspektionen ska dessutom samarbeta och utbyta information med
Europeiska centralbanken, nationella centralbanker och andra
behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med unionsrätt som
är tillämplig på utgivare av elektroniska pengar.

En behörig myndighet inom EES får närvara vid en kontroll som
utförs av Finansinspektionen.

Finansinspektionen får till en behörig myndighet i ett annat
land inom EES överlåta uppgiften att genomföra en kontroll på
plats av en filial eller ombud till ett institut för
elektroniska pengar som står under dess tillsyn.

Register över institut för elektroniska pengar och
registrerade utgivare

5 § Finansinspektionen ska föra ett register över institut för
elektroniska pengar, registrerade utgivare, deras ombud och
filialer. Registret ska hållas tillgängligt hos
Finansinspektionen.

Revision

6 § En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart
rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid
fullgörandet av sitt uppdrag i ett institut för elektroniska
pengar får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning
som reglerar institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen
eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning
enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551) eller
8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande
rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om
förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag i institutets moderföretag eller dotterföretag eller i
ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

Avgifter till Finansinspektionen

7 § Institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare ska med avgifter bidra till att täcka kostnaderna
för Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska
centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en
databas för övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna. Lag (2014:495).

Ingripande mot institut för elektroniska pengar

8 § Om ett institut för elektroniska pengar har åsidosatt sina
skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som
reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsordning,
stadgar, reglemente eller interna instruktioner som har sin
grund i en författning som reglerar institutets verksamhet,
ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom
viss tid begränsa verksamheten i något avseende, minska
riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma
till rätta med situationen, ett förbud att verkställa beslut
eller en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska
institutets tillstånd återkallas eller, om det är
tillräckligt, varning meddelas.

9 § Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 8 § om
en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om institutet för
elektroniska pengar gör rätttelse eller om någon annan
myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet som bedöms vara
tillräckliga.

10 § Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett
institut för elektroniska pengar om en person som ingår i
institutets styrelse eller är verkställande direktör inte
längre uppfyller de krav som anges i 2 kap. 6 § första stycket
4 eller om en person som är ansvarig för verksamheten med
utgivning av elektroniska pengar inte längre uppfyller de krav
som anges i 2 kap. 6 § första stycket 5. Detta får dock bara
ske om inspektionen först har beslutat att anmärka för
institutet att personen inte uppfyller kraven och om han eller
hon ändå finns kvar i styrelsen, som verkställande direktör
eller som ansvarig för verksamheten med utgivning av
elektroniska pengar efter det att en av inspektionen bestämd
tid på högst tre månader har gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen
besluta att en styrelseledamot, verkställande direktör eller
ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar
inte längre får vara det. Inspektionen får då förordna en
ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess företaget har
utsett en ny styrelseledamot, verkställande direktör eller
ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska
pengar.

Det som föreskrivs om verkställande direktör i första och
andra styckena gäller också en ställföreträdare för
verkställande direktör.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 eller artiklarna 37–41 i rådets
förordning (EG) nr 1435/2003 ska bestämmelserna som avser
styrelsen i första stycket om återkallelse av tillstånd
tillämpas på tillsynsorganet.

11 § Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett
institut för elektroniska pengar om

1. institutet har fått tillståndet genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2. institutet inte inom ett år från det att tillståndet
beviljades har börjat driva sådan verksamhet som tillståndet
avser,

3. institutet under en sammanhängande tid av sex månader inte
har drivit sådan verksamhet som tillståndet avser,

4. det skulle utgöra ett hot mot betalningssystemets
stabilitet om institutet fortsatte att bedriva sin verksamhet
med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande
av betaltjänster,

5. institutet har förklarat sig avstå från tillståndet,

6. institutet har överlåtit hela sin verksamhet som avser
utgivning av elektroniska pengar, eller

7. institutet har försatts i konkurs eller beslut fattats om
att institutet ska gå i tvångslikvidation.

Om det är tillräckligt får varning meddelas i stället för
återkallelse i de fall som avses i första stycket 1–4.

12 § Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen besluta
om hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att
fortsätta verksamheten.

13 § Om en behörig myndighet i ett annat land har underrättat
Finansinspektionen om att ett institut för elektroniska pengar
har överträtt föreskrifter i det landet, ska inspektionen
vidta de åtgärder som anges i 8–11 §§ mot institutet, om det
föreligger någon omständighet som anges där. Inspektionen ska
underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som
vidtas.

Straffavgift

14 § Om ett institut för elektroniska pengar har fått
anmärkning eller varning enligt 8 § eller varning enligt 11 §,
får Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en
straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

15 § Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och
högst 50 miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av omsättningen i
institutet för elektroniska pengar närmast föregående
räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under institutets
första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars
saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

För ett institut för elektroniska pengar som även bedriver
annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar ska
omsättningen enligt andra stycket avse endast verksamheten med
utgivning av elektroniska pengar.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte
uppfyller kraven i 3 kap. 2 §.

16 § När straffavgiftens storlek fastställs, ska särskild
hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som har
föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge
överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

17 § Om ett institut för elektroniska pengar eller en
registrerad utgivare inte i tid lämnar de upplysningar som
avses i 2 §, får Finansinspektionen besluta att institutet
eller utgivaren ska betala en förseningsavgift med högst 100
000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

18 § En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till
Finansinspektionen inom trettio dagar från det att beslutet om
den har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i
beslutet.

19 § Finansinspektionens beslut om straffavgift eller
förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalkens
bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid som
anges i 18 §.

Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom
den tid som anges i 18 §, ska inspektionen lämna den obetalda
avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av
statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.

20 § En straffavgift eller förseningsavgift som har beslutats
faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett
inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Ingripande mot utländska företag

21 § Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag
som ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller
betaltjänster i enlighet med 3 kap. 26–28 §§ att göra rättelse
om utgivningen av elektroniska pengar eller tillhandahållandet
av betaltjänster i Sverige inte bedrivs enligt gällande
bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism eller i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om
information om betalaren som skall åtfölja överföringar av
medel och sådan lag som kompletterar den förordningen.

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag att
göra rättelse, om

1. det är fråga om ett företag som enligt 3 kap. 26 §

a) ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller
betaltjänster genom filial i Sverige, eller

b) tillhandahåller betaltjänster, distribuerar elektroniska
pengar eller löser in elektroniska pengar genom ombud i
Sverige, och

2. utgivningen av elektroniska pengar eller tillhandahållandet
av betaltjänster i Sverige inte bedrivs i enlighet med
bestämmelserna i 4 kap. denna lag eller 4 och 5 kap. lagen
(2010:751) om betaltjänster.

Om ett företag inte följer ett föreläggande enligt första
eller andra stycket, ska Finansinspektionen underrätta den
behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda
företaget att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla
betaltjänster här i landet. Innan förbud meddelas ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets
hemland. I brådskande fall får inspektionen meddela förbud
utan föregående underrättelse till myndigheten i företagets
hemland. Denna ska dock underrättas så snart det kan ske.

22 § Om ett utländskt företag som driver verksamhet enligt
3 kap. 26–28 §§ har fått sitt verksamhetstillstånd indraget i
hemlandet, ska Finansinspektionen genast förbjuda företaget
att ge ut elektroniska pengar eller påbörja nya
betalningstransaktioner här i landet.

Ingripande mot registrerade utgivare

23 § Om en registrerad utgivare har åsidosatt sina
skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som
reglerar dess verksamhet, ska Finansinspektionen förelägga den
registrerade utgivaren att inom viss tid vidta åtgärder för
att komma till rätta med situationen eller att upphöra med
verksamheten.

Om en registrerad utgivare som avses i 2 kap. 5 § inte ansöker
om tillstånd, ska Finansinspektionen förelägga utgivaren att
göra detta. Om den registrerade utgivaren inte följer
föreläggandet, ska inspektionen förelägga utgivaren att
upphöra med verksamheten.

Om det är osäkert om tillståndsplikt föreligger beträffande
viss verksamhet, får Finansinspektionen förelägga den som
driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten
som behövs för att bedöma om så är fallet.

Ingripande mot den som saknar tillstånd eller registrering

24 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna
lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen
förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om det är osäkert om en viss verksamhet omfattas av lagen, får
inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna
de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för
att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt första eller andra stycket som avser
ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den
som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Vite

25 § Ett föreläggande eller förbud som Finansinspektionen
meddelar enligt denna lag, får förenas med vite.

Överklagande

26 § Finansinspektionens beslut att förelägga den som bedriver
en viss verksamhet att lämna de uppgifter som behövs för att
inspektionen ska kunna bedöma om verksamheten är
tillståndspliktig enligt denna lag får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,
föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Bemyndigande

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt
2 kap. 3 § 5,

2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid
prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första
stycket,

4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som
tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar och andra
medel som tagits emot för genomförandet av
betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos
instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt
3 kap. 7 § tredje och fjärde styckena,

6. vilka uppgifter som ska ges till Finansinspektionen enligt
3 kap. 8 §,

7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,

8. vad institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare ska iaktta och vilka krav som institutet eller
utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §,

9. vilka upplysningar ett institut för elektroniska pengar
eller en registrerad utgivare ska lämna till
Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 2 §, och

10. sådana avgifter som avses i 7 §.

Övergångsbestämmelser

2011:755

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Genom lagen upphävs lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar.

3. Institut för elektroniska pengar som har inlett verksamhet
med utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149)
om utgivning av elektroniska pengar före den 30 april 2011 får
fortsätta med verksamheten fram till den 30 oktober 2011 utan
krav på tillstånd enligt denna lag. Ett sådant institut ska
lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen
begär för att senast den 30 oktober 2011 kunna pröva huruvida
institutet uppfyller kraven för tillstånd enligt denna lag.

4. De institut som lämnat information enligt 3 ska ges
tillstånd att bedriva verksamhet med utgivning av elektroniska
pengar som institut för elektroniska pengar, om de uppfyller
kraven för tillstånd enligt denna lag.

5. Om Finansinspektionen bedömer att ett institut för
elektroniska pengar som inlett verksamhet med utgivning av
elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar före den 30 april 2011 uppfyller
förutsättningarna för tillstånd enligt denna lag utan att
ytterligare information behöver lämnas enligt 3 ska
inspektionen meddela tillstånd oavsett om institutet har
ansökt om tillstånd eller inte. Finansinspektionen ska
informera det berörda institutet innan tillstånd meddelas.
6. Den som inlett verksamhet med utgivning av elektroniska
pengar före den 30 april 2011 i enlighet med bestämmelserna om
undantag från tillståndsplikt i 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om
utgivning av elektroniska pengar får fortsätta med
verksamheten fram till den 30 april 2012 utan att ha beviljats
undantag från tillståndsplikt enligt denna lag.