Förordning (2011:776) om elektroniska pengar

SFS nr
2011:776
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:505

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till
lagen (2011:755) om elektroniska pengar.
Registerfrågor

2 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för det register som förs
enligt 5 kap. 5 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

4 § I registret registreras uppgifter för varje institut för
elektroniska pengar, registrerad utgivare, ombud och filial.
Utöver vad som följer av 5 kap. 5 § lagen (2011:755) om
elektroniska pengar ska registret innehålla uppgift om namn
eller firma och om personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer.

5 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när
myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med
verksamheten.

Bemyndigande

6 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2011:755) om
elektroniska pengar meddela föreskrifter om

1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2
kap. 3 § 5,

2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid
prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första
stycket,

4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket
som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar och
andra medel som tagits emot för genomförandet av
betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos
instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven
enligt 3 kap. 7 § tredje och fjärde styckena,

6. vilka uppgifter som institut för elektroniska pengar och
registrerade utgivare ska ge till Finansinspektionen enligt 3
kap. 8 §,

7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,

8. vad institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare ska iaktta och vilka krav som institutet eller
utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §,

9. vilka upplysningar ett institut för elektroniska pengar
eller en registrerad utgivare ska lämna till
Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap.
2 § och hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras,

10. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 2 § ska lämnas till
Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska
centralbyrån,

11. vilka uppgifter utöver vad som anges i lagen, en ansökan
om tillstånd eller om undantag från tillstånd ska innehålla
samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till
Finansinspektionen, och

12. hur institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare ska fullgöra sina skyldigheter i fråga om
anmälningar och underrättelser enligt 2 och 3 kap.
Förordning (2014:505).

7 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 6 § 10, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:505).