Tillkännagivande (2011:787) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

SFS nr
2011:787
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2011-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:787
Upphävd
2014-06-27

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen

om foder och animaliska biprodukter

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003
av den 22 september 2003 om fodertillsatser.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av
den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av
den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av
foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv
79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv
82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt
kommissionens beslut 2004/217/EG.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009
av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar de innehåller bestämmelser
som faller inom lagens tillämpningsområde

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av
den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och
foder.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003
av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av
genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel
och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av
den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester
i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt
ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001
av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller

– artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet för
lagen om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 7,

– artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som
utförs på slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på
negativt provsvar av varor som inte är avsedda att användas som
livsmedel,

– artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för
lagen om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för lagen om foder och animaliska biprodukter, och

– bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel.

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003
av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa
andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, när det gäller

– artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder,

– artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder, och

– artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller

– del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen avser
foder,

– del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter som
faller inom

tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska
biprodukter, och

– del A, punkt 8 a i bilaga I.

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung när det gäller avsnitt IV,
kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i bilaga III, i den del
bestämmelsen avser utförande av officiella kontroller vid den
tekniska anläggningen.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, när det
gäller

– artikel 4, i de delar som inte avser livsmedel,

– artikel 5.1 e, i delar som inte avser livsmedel,

– artikel 5.1 f, i delar som avser sådan provtagning som faller
inom tilllämpningsområdet för lagen om foder och animaliska
biprodukter,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar som inte
avser livsmedel, och

– avsnitt I, kapitel II, E i bilaga I, i de delar som inte
avser livsmedel.

Övriga förordningar

15. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5
december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för
offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller

– artikel 4.2, och

– artikel 12.1 h iii.