Förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

SFS nr
2011:811
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2011-06-16

Definitioner

1 § De ord och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i lagen (2011:791) om ackreditering och
teknisk kontroll.

Föreskrivande myndigheter och skyldighet att höra Styrelsen
för ackreditering och teknisk kontroll

2 § Statliga myndigheter som får meddela föreskrifter om vissa
egenskaper hos produkter, anläggningar eller motsvarande
(föreskrivande myndigheter) ska höra Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll innan de meddelar
föreskrifter om bedömning av överensstämmelse.

Rätt att meddela föreskrifter om ackreditering

3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela föreskrifter om ackreditering enligt lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll.

En föreskrivande myndighet som för bedömning av
överensstämmelse eller annan teknisk kontroll får meddela
föreskrifter om krav på ackreditering för viss verksamhet får,
efter att ha hört styrelsen, meddela de särskilda föreskrifter
om ackreditering som behövs för verksamheten.

Organ som ska anmälas

Ansökan

4 § En ansökan om att utses till organ som ska anmälas enligt
9 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska
ges in till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Etableringskrav

5 § Organ som anmäls enligt 9 § lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll ska vara etablerade i
Sverige.

Bemyndiganden

6 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela ytterligare föreskrifter i fråga om organ som ska
anmälas enligt 9 § lagen (2011:791) om ackreditering och
teknisk kontroll.

En föreskrivande myndighet får, efter att ha hört styrelsen,
meddela de föreskrifter om organ som ska anmälas enligt 9 §
lagen om ackreditering och teknisk kontroll som behövs inom
myndighetens verksamhetsområde.

Anmälan

7 § Anmälan som avses i 9 § lagen (2011:791) om ackreditering
och teknisk kontroll ska göras med hjälp av det elektroniska
anmälningsverktyg som utvecklats och förvaltas av Europeiska
kommissionen.

Anmälan ska innehålla

1. detaljerade uppgifter om de bedömningar av överensstämmelse
som har gjorts,

2. detaljerade uppgifter om vilka moduler för bedömning av
överensstämmelse som har tillämpats för de berörda
produkterna, samt

3. ett relevant intyg om kompetens.

Krav på regeringens tillstånd vid ansökan om ackreditering
eller om att bli utsett och anmält organ

Tillstånd för ansökan om ackreditering

8 § En föreskrivande myndighet eller en annan statlig
myndighet som har ansvar för marknadskontroll eller annan
tillsyn får inte utan tillstånd av regeringen ansöka om
ackreditering för en verksamhet som myndigheten avser att
driva på uppdragsbasis. Ansökan om sådant tillstånd ska
innehålla uppgifter om

1. vilka särskilda skäl som finns för att bedriva verksamheten
i myndighetsform, och

2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om
intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå
till följd av myndighetens övriga verksamhet.

Tillstånd för ansökan om att bli utsett och anmält organ

9 § En statlig myndighet får inte utan tillstånd av regeringen
ansöka om att bli utsedd till organ som ska anmälas enligt 9 §
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll för en
uppgift, som även andra organ än myndigheter får anmälas för.
Ansökan om sådant tillstånd ska innehålla uppgifter om

1. vilka särskilda skäl som finns för att bedriva verksamheten
i myndighetsform, och

2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om
intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå
till följd av myndighetens övriga verksamhet.

Riksmätplatser

10 § En riksmätplats ska hålla en hög standard med normaler av
tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet för
mätnormaler ska säkerställas och utvecklas genom
internationella jämförelser samt forsknings- och
utvecklingsinsatser. I förordningen (1989:527) om
riksmätplatser anges vilka organ som är riksmätplatser.

Skyldighet för Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll att underrätta och höra andra organ

11 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
underrätta berörda departement och myndigheter om beslut som
rör organ som ska anmälas enligt 9 § lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen ska höra berörda sektorsmyndigheter innan en anmälan
återkallas enligt 10 § lagen om ackreditering och teknisk
kontroll.

12 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
informera Europeiska kommissionen om sina förfaranden för
bedömning och anmälan av organ som avses i 7–9 §§ lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll samt om
eventuella ändringar.

Styrelsen ska på begäran ge Europeiska kommissionen all
information om grunderna för anmälan eller det anmälda
organets fortsatta kompetens.

Tillsyn

13 § Den tillsyn som Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll utövar enligt 18 § lagen (2011:791) om ackreditering
och teknisk kontroll ska ske med iakttagande av de krav som
gäller för sådan tillsyn enligt bestämmelser inom Europeiska
unionen och internationella krav.

14 § Den tillsyn över riksmätplatser som Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll utövar enligt 18 § lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ha sådan
inriktning och omfattning att styrelsen kan bestyrka att en
riksmätplats uppfyller internationella krav på
mätningsplatser.

Avgifter

15 § En riksmätplats som är myndighet får ta ut avgift för
utförda mätningar. En sådan riksmätplats får, efter att ha
hört Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om
avgifterna.

16 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får,
efter att ha hört Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter
om de avgifter för ackreditering, bedömning och tillsyn som
avses i 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll.

Sanktionsavgift

17 § Sanktionsavgift enligt 23 § lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll ska bestämmas till lägst
5 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.