Förordning (2011:834) om insättningsgaranti

SFS nr
2011:834
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2011-06-16

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
Avgift för prövning av kontovilkor

2 § Ett institut som ansöker om prövning av villkoren för ett
kontoslag enligt 3 a § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
ska betala en avgift om 2 000 kronor. Detsamma ska gälla för
prövning av ändrade villkor för ett kontoslag. Avgiften ska
betalas till garantimyndigheten när ansökan ges in.

Bemyndigande

3 § Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om sådana
uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och
17 § första stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
Garantimyndigheten får vidare meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.