Laponiaförordning (2011:840)

SFS nr
2011:840
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1083

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

2 § Med Laponiatjuottjudus avses i denna förordning en ideell
förening som har bildats för förvaltning av världsarvet
Laponia och som består av samebyarna Báste cearru, Gällivare,
Jåhkågasska tjiellde, Luokta-Mávas, Sierri, Sirges, Tuorpon,
Udtja och Unna tjerusj samt Länsstyrelsen i Norrbottens län,
Naturvårdsverket, Gällivare kommun och Jokkmokks kommun.

3 § Länsstyrelsen i Norrbottens län får i fråga om världsarvet
Laponia överlåta till Laponiatjuottjudus att

1. förvalta och sköta de nationalparker och naturreservat som
ingår i Laponia enligt den skötselplan och de föreskrifter som
gäller för parkerna och reservaten samt enligt den
förvaltningsplan som i enlighet med Förenta nationernas
samarbetsorgan Unescos riktlinjer har tagits fram för Laponia,

2. utföra rovdjursinventeringar,

3. sprida kunskap och information om de värden som ligger till
grund för världsarvsutnämningen samt om de nationalparker och
naturreservat som ingår i Laponia, och

4. i enlighet med skötselplanen och förvaltningsplanen

a) svara för att de byggnader och anläggningar för det rörliga
friluftslivet som finns inom Laponia används på ett sätt som
är förenligt med ändamålet med Laponia,

b) underhålla och sköta de delar av fjälledsystemet som finns
inom Laponia, och

c) underhålla, sköta och utveckla anläggningar och byggnader
för det rörliga friluftslivet samt övrig verksamhet inom
Laponia.

4 § Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får inte
överlåtas enligt 3 §.

5 § Om Laponiatjuottjudus har åtagit sig att utföra de
uppgifter som anges i 3 §, ska Laponiatjuottjudus årligen till
länsstyrelsen redovisa

1. hur uppgifterna har utförts,

2. hur förvaltnings- och skötselplanen har uppfyllts,

3. föreningens förvaltning och räkenskaper, inklusive
revisionsberättelsen, och

4. de behov av utveckling av förvaltningen som har
identifierats och förslag på hur dessa behov kan tillgodoses.

6 § Länsstyrelsen ska senast den 15 april varje år till
regeringen lämna en sammanfattning av Laponiatjuottjudus
redovisning enligt 5 §.