Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

SFS nr
2011:846
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-06-17

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag syftar till att främja och stimulera marknaden
för rena och energieffektiva fordon och till att förbättra
transportsektorns bidrag till Europeiska unionens gemensamma
miljö-, klimat- och energipolitik.

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller vid upphandling enligt lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, om
upphandlingen avser

1. köp eller leasing av bilar, eller

2. köp av persontransporttjänster som tillhandahålls av ett
kollektivtrafikföretag inom ramen för ett avtal om allmän
trafik.

Lagen gäller inte köp eller leasing av bilar som

1. är konstruerade och tillverkade för användning av
Försvarsmakten, det civila försvaret, räddningstjänsten eller
ordningsmakten, eller

2. används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri-
eller tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden.

3 § Lagen hindrar inte att en upphandlande myndighet eller
enhet ställer andra eller längre gående krav på den upphandlade
varan eller tjänsten än som följer av denna lag.

Definitioner

4 § I denna lag betyder

bil: ett fordon som i 2 § lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner betecknas som personbil, buss eller
lastbil,

leasing: hyra med en bestämd hyrestid på minst ett år, och

livslängd: den tidsperiod som normalt kan beräknas förflyta
från det att en bil köps in till dess att den tas ur drift.

Andra termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster.

5 § Med kollektivtrafikföretag, allmän trafikplikt och avtal om
allmän trafik avses detsamma som i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om
kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

Hur bilars energi- och miljöpåverkan ska beaktas

6 § Upphandlande myndigheter och enheter ska, vare sig de
använder sig av tekniska specifikationer eller ett kriterium
för tilldelning av ett kontrakt (tilldelningskriterium), när de
genomför upphandlingar som omfattas av denna lag, beakta
energi- och miljöpåverkan vid drift under bilens hela
livslängd.

7 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att
beakta energi- och miljöpåverkan som avses i 6 § som ett
tilldelningskriterium, ska driftskostnaderna under bilens hela
livslängd för energianvändning och utsläpp av koldioxid,
kväveoxider (NOX), icke-metankolväten (NMHC) och partiklar
omvandlas till ett belopp i pengar.

Bestämmelser om tekniska specifikationer finns i 6 kap. 1–7 §§
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och i 6 kap. 1–7 §§
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster.

Bestämmelser om tilldelningskriterier finns i 12 kap. 1 och
2 §§ samt 15 kap. 16 § lagen om offentlig upphandling och i
12 kap. 1 och 2 §§ samt 15 kap. 16 § lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Övergångsbestämmelser

2011:846

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, men tillämpas inte på
upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.