Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

SFS nr
2011:847
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:786

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och
vissa kollektivtrafiktjänster. De termer och uttryck som
används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Omvandling av vissa driftskostnader till ett belopp i pengar

2 § Den omvandling till ett belopp i pengar av
driftskostnaderna för energianvändning och utsläpp som avses i
7 § första stycket lagen (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska
göras enligt 3–7 §§ denna förordning.

Metod för beräkning av driftskostnaderna

Energianvändning

3 § Driftskostnaden för energianvändningen beräknas genom att
bilens energianvändning per kilometer multipliceras med
kostnaden per energienhet och med antalet kilometer enligt
7 §.

Vid beräkningen av energianvändning per kilometer ska det
antal enheter energi som används per kilometer användas. Om
energianvändningen anges som bränsleförbrukning per kilometer,
ska den omräknas till energianvändning per kilometer med hjälp
av de omräkningsfaktorer som anges i tabell 1 i bilagan till
denna förordning. För bränsletyper som inte anges i tabellen,
får i stället uppgifter från tillverkaren användas.

Om energianvändningen per kilometer anges direkt, som för
exempelvis eldrivna bilar, ska det värdet användas.

Vid beräkningen ska det enhetliga penningvärdet per energienhet
användas som utgörs av det lägsta gällande priset på bensin
eller diesel före skatt.

Utsläpp av koldioxid

4 § Driftskostnaden för utsläppen av koldioxid beräknas genom
att bilens utsläpp av koldioxid i kilogram per kilometer
enligt 6 § multipliceras med kostnaden per kilogram, enligt
det intervall som anges i tabell 2 i bilagan till denna
förordning och med antalet kilometer enligt 7 §.

Utsläpp av föroreningar

5 § Driftskostnaden för utsläppen av föroreningar beräknas som
summan av driftskostnaderna för utsläpp av kväveoxider (NOX),
icke-metankolväten (NMHC), och partiklar.

Driftskostnaden för utsläppen av respektive förorening
beräknas genom att bilens utsläpp av föroreningar i gram per
kilometer enligt 6 § multipliceras med respektive kostnad per
gram enligt det intervall som anges i tabell 2 i bilagan till
denna förordning, och med antalet kilometer enligt 7 §.

Värden för bränsleförbrukning och utsläpp

6 § Bränsleförbrukningen samt utsläppen av koldioxid och
föroreningar enligt tabell 2 i bilagan till denna förordning
per kilometer vid fordonsdrift ska baseras på standardiserade
gemenskapstestförfaranden för de bilar för vilka sådana
testförfaranden definieras i gemenskapens lagstiftning för
typgodkännande. För bilar som inte omfattas av standardiserade
gemenskapstestförfaranden ska jämförbarheten mellan olika
anbud säkerställas genom allmänt vedertagna testförfaranden
eller resultat från tester som utförts för den berörda
myndigheten eller, i avsaknad av detta, information från
tillverkaren.

Total tillryggalagd sträcka under livslängden

7 § Vid beräkning av driftskostnaderna ska det totala antalet
tillryggalagda kilometer för en bil under dess livslängd
hämtas från tabell 3 i bilagan till denna förordning, i
förekommande fall med avdrag för redan tillryggalagda
kilometer.

Information

8 § Transportstyrelsen ska i lämplig omfattning informera om
tillämpningen av lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Bilaga

Uppgifter för beräkning av driftskostnaderna under
livslängden för bilar

Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen

Bränsle Energiinnehåll

Diesel 36 MJ/liter

Bensin 32 MJ/liter

Naturgas/biogas 33–38 MJ/Nm³

Motorgas (LPG) 24 MJ/liter

Etanol 21 MJ/liter

Biodiesel 33 MJ/liter

Emulsionsbränsle 32 MJ/liter

Väte 11 MJ/Nm³

Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007
års priser)

Bränsle Kostnad

CO2 0,03–0,04 EUR/kg

NOX 0,0044–0,0088 EUR/g

NMHC 0,001–0,002 EUR/g

Partiklar 0,087–0,174 EUR/g

Tabell 3: Totalt antal km för bilar under livslängden

Fordonskategori1 Totalt antal km under
livslängden

Personbilar (M1)2 200 000 km

Lätta fordon i förvärvstrafik
(N1)3 250 000 km

Tunga lastbilar (N2, N3)4 1 000 000 km

Bussar (M2, M3)5 800 000 km

1 Kategorierna M och N enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om
fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter
och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana
fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

2 Kategori M1: Fordon, konstruerade och byggda för
persontransport, med högst åtta säten utöver förarsätet.

3 Kategori N1: Fordon, konstruerade och byggda för
varutransport, med en högsta vikt som inte överstiger 3,5
ton.

4 Kategori N2: Fordon, konstruerade och byggda för
varutransport, med en högsta vikt som överstiger 3,5 men inte
4 12 ton. Kategori N3: Fordon, konstruerade och byggda för
varutransport, med en högsta vikt som överstiger 12 ton.

5 Kategori M2: Fordon, konstruerade och byggda för
persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och
en högsta vikt som inte överstiger 5 ton. Kategori M3:
Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer
än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som
överstiger 5 ton.
Förordning (2013:786).