Tillkännagivande (2011:856) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land

SFS nr
2011:856
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2011-06-22

1 § Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med
bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark,
Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om
konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är

i Danmark ”Statstidende” (på Färöarna ”Dimmalætting”),

i Finland ”Officiella tidningen”,

i Island ”Lögbirtingablaðið”, samt

i Norge ”Brønnøysundregistrenes” elektroniska
kungörelsepublikation och en ortstidning.

2 § Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med
bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark,
Finland, Island eller Norge, och i 13 § andra stycket
konkursförordningen (1987:916) meddelas vidare att
tillkännagivanden om konkurser ska

i Danmark

a) tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom
som ingår i konkursboet är belägen,

b) införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister,
Köpenhamn), om ett fartyg om minst 20 registerton brutto eller
en andel i ett sådant fartyg ingår i konkursboet,

c) införas i luftfartygsregistret (Luftfartøjsregistret), om
ett luftfartyg ingår i konkursboet,

i Finland

a) antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, om fast
egendom ingår i konkursboet,

b) införas i vederbörande fartygsregister eller
fartygsbyggnadsregister, om ett fartyg som har införts i
registret eller en andel av ett sådant fartyg ingår i
konkursboet,

c) införas i luftfartygsregistret, om ett luftfartyg ingår i
konkursboet,

i Island

a) tinglysas hos den sysselmand inom vars område fast egendom
som ingår i konkursboet är belägen,

b) införas i vederbörande fartygsregister, om ett fartyg som
har införts i registret ingår i konkursboet,

i Norge

a) tinglysas vid Statens kartverk, om fast egendom ingår i
konkursboet,

b) införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om
ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet.