Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister

SFS nr
2011:860
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2011-06-22

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller medling i privaträttsliga tvister där
förlikning om saken är tillåten.

Lagen gäller dock inte sådan medling eller
förlikningsverksamhet som sker i Sverige inom ramen för ett
mål eller ärende hos domstol, annan myndighet eller
skiljenämnd. Lagen gäller inte heller förlikningsverksamhet i
utländsk domstol.

2 § Har en medlingsöverenskommelse ingåtts utomlands gäller 7–
12 §§ endast om vid den tidpunkt medlingen inleddes

1. samtliga parter hade sin hemvist eller vanliga vistelseort
i Sverige, eller

2. en av parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i
en annan medlemsstat i Europeiska unionen än någon av de andra
parterna och ingen av parterna hade sin hemvist eller vanliga
vistelseort i Danmark.

Hemvist enligt första stycket fastställs i enlighet med
artiklarna 59 och 60 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av
den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande
och verkställighet av domar på privaträttens område.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

medling: ett strukturerat förfarande genom vilket två eller
flera parter med hjälp av en tredje man (en medlare)
frivilligt söker lösa en uppkommen tvist,

medlingsöverenskommelse: en skriftlig överenskommelse som är
resultatet av medling och som innefattar en förpliktelse för
någon eller några av dem som ingått överenskommelsen.

4 § Medling ska vid tillämpning av denna lag anses inledd när

1. parterna har enats om medling sedan en tvist uppkommit,

2. skyldighet att delta i medling har uppkommit enligt lag
eller annan författning, eller

3. utländsk domstol har beslutat om medling eller uppmanat
parterna att delta i medling.

Tystnadsplikt

5 § En medlare och ett biträde till medlaren får inte
obehörigen röja eller använda vad han eller hon har fått
kännedom om i samband med medling.

Medlingens inverkan på talefrister och preskriptionstider

6 § En talefrist eller en preskriptionstid som löper vid den
tidpunkt medlingen inleddes och som gäller för den sak som
medlingen avser löper ut tidigast en månad efter avslutad
medling, om inte annat följer av Sveriges internationella
åtaganden.

Verkställbarhetsförklaring

7 § En ansökan om att en domstol ska förklara en
medlingsöverenskommelse verkställbar
(verkställbarhetsförklaring) görs av de parter som ingått
överenskommelsen eller av någon eller några av dem med övriga
parters samtycke.

8 § En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs hos den
tingsrätt inom vars domkrets någon av parterna har sin
hemvist.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket,
är Värmlands tingsrätt behörig domstol.

9 § En ansökan om verkställbarhetsförklaring ska vara
skriftlig och innehålla

1. uppgift om sökandens namn och adress samt motsvarande
uppgifter för övriga parter i medlingsöverenskommelsen,

2. uppgift om ombuds namn och adress,

3. uppgift som visar att domstolen är behörig,

4. uppgift om parternas hemvist eller vanliga vistelseort vid
den tidpunkt medlingen inleddes, om medlingsöverenskommelsen
har ingåtts utomlands, samt

5. en beskrivning av de tvistefrågor som
medlingsöverenskommelsen avser och den medling som har lett
till överenskommelsen.

Till ansökan ska bifogas

1. medlingsöverenskommelsen i original eller bestyrkt kopia,

2. intyg från medlaren att han eller hon har medlat mellan
parterna och att medlingsöverenskommelsen är resultatet av
denna medling, samt

3. intyg från de parter i medlingsöverenskommelsen som inte är
sökande att de samtycker till att ansökan görs.

Ansökan och de handlingar som ska fogas till ansökan ska vara
skrivna på svenska eller ges in tillsammans med en
översättning till svenska, om inte tingsrätten anser att det
är obehövligt.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

10 § En verkställbarhetsförklaring ska meddelas, om
medlingsöverenskommelsen innehåller en förpliktelse av sådant
slag att den kan medföra verkställighet i Sverige.

11 § Domstolen ska underrätta parterna i
medlingsöverenskommelsen om beslut som innebär att ärendet om
verkställbarhetsförklaring avgörs.

12 § Vid domstols handläggning av ärenden om
verkställbarhetsförklaring gäller i övrigt lagen (1996:242) om
domstolsärenden.

Övergångsbestämmelser

2011:860

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Bestämmelserna i 7–12 §§ tillämpas inte på
medlingsöverenskommelser som har ingåtts före den 21 maj 2011.