Lag (2011:866) om flygplatsavgifter

SFS nr
2011:866
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-06-22

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter.

2 § Lagen gäller för den flygplats som har det högsta antalet
passagerarrörelser, och för de flygplatser där den årliga
trafiken uppgår till över fem miljoner passagerarrörelser.

3 § Transportstyrelsen ska årligen utifrån uppgifter från
Europeiska kommissionen (Eurostat) offentliggöra vilka
flygplatser som enligt 2 § omfattas av lagen.

Undantag för vissa avgifter

4 § Lagen gäller inte

1. avgifter som tas ut som ersättning för flygtrafiktjänster
för flygning på sträcka,

2. avgifter som tas ut som ersättning för sådana marktjänster
som anges i bilagan till lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser, eller

3. avgifter som tas ut för att finansiera assistans till
passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt
rörlighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med
flygresor för personer med funktionshinder och personer med
nedsatt rörlighet.

Definitioner

5 § I denna lag avses med

flygplats: varje markområde som är särskilt inrättat för
landning, start och manövrering av luftfartyg, inbegripet de
närliggande anläggningar som kan behövas för flygtrafiken och
för service till luftfartygen, samt de anläggningar som behövs
för de kommersiella luftfartstjänsterna,

flygplatsens ledningsenhet: den enhet som tillsammans med
annan verksamhet eller självständigt administrerar och
förvaltar flygplatsens eller flygplatsnätets infrastruktur,
och samordnar och kontrollerar den verksamhet som bedrivs av
aktörerna på flygplatsen eller inom flygplatsnätet,

flygplatsanvändare: varje fysisk eller juridisk person som med
flyg transporterar passagerare, post eller gods, till eller
från den berörda flygplatsen,

flygplatsavgift: en avgift som tas ut till förmån för
flygplatsens ledningsenhet och som betalas av
flygplatsanvändarna för utnyttjandet av sådana faciliteter och
tjänster som uteslutande tillhandahålls av flygplatsens
ledningsenhet och som avser landning, start, belysning och
parkering av luftfartyg samt hantering av passagerare och
gods,

flygplatsnät: en sammanslutning av flygplatser som utsetts som
flygplatsnät av Transportstyrelsen och som drivs av samma
ledningsenhet.

Icke-diskriminering

6 § Flygplatsens ledningsenhet ska utforma flygplatsavgifterna
så att alla flygplatsanvändare behandlas på ett likvärdigt
sätt. En differentiering av avgifterna får dock förekomma om
det sker med hänsyn till frågor av allmänt och generellt
intresse. De kriterier som används för en sådan
differentiering ska vara relevanta och objektiva samt
redovisas på ett öppet sätt.

Flygplatsnät

7 § Om en flygplats, som omfattas av denna lag, ingår i ett
flygplatsnät får det införas ett gemensamt avgiftssystem för
dessa flygplatser. Ett sådant gemensamt avgiftssystem ska
redovisas på ett öppet sätt.

Samråd

Fortlöpande samråd

8 § Flygplatsens ledningsenhet ska samråda med
flygplatsanvändarna om flygplatsavgifterna och kvaliteten på
de tjänster som flygplatsen tillhandahåller. Samråd ska äga
rum minst en gång om året om inte annat har överenskommits vid
det senaste samrådet eller följer av ett avtal mellan
flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna. Vid
samrådet får flygplatsanvändarna representeras av företrädare
för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare.

9 § Flygplatsens ledningsenhet ska inför varje samråd enligt 8
§ informera flygplatsanvändarna om vilket underlag som har
använts för att fastställa systemet för flygplatsavgifter
eller nivån på avgifterna.

Informationen ska åtminstone omfatta

1. en förteckning över de olika tjänster och infrastrukturer
som tillhandahålls i utbyte mot de flygplatsavgifter som tas
ut,

2. en beskrivning av den metod som används för att fastställa
flygplatsavgifterna,

3. en redovisning av den övergripande kostnadsstrukturen för
de faciliteter och tjänster som flygplatsavgifterna avser,

4. en redovisning av inkomsterna av de olika avgifterna och
den sammanlagda kostnaden för de tjänster som de omfattar,

5. en redovisning av offentlig finansiering av de anläggningar
och tjänster som flygplatsavgifterna avser, om sådan
förekommer,

6. prognoser om situationen vid flygplatsen såvitt avser
avgifter, flygtrafikens utveckling och planerade
investeringar,

7. en redovisning av den faktiska användningen av flygplatsens
infrastruktur och utrustning under viss tid, och

8. en prognos om det förväntade resultatet av alla större
planerade investeringar när det gäller deras effekt på
flygplatskapaciteten.

10 § Flygplatsanvändarna ska före varje samråd enligt 8 §
informera flygplatsens ledningsenhet om sina

1. trafikprognoser,

2. prognoser om sammansättningen och den planerade
användningen av sin flotta,

3. utvecklingsprojekt som avser den berörda flygplatsen, och

4. behov som avser den berörda flygplatsen.

11 § Flygplatsens ledningsenhet ska samråda med
flygplatsanvändarna innan planer för nya infrastrukturprojekt
slutgiltigt fastställs.

Samråd vid förändringar av flygplatsavgifterna

12 § När flygplatsens ledningsenhet överväger en förändring i
systemet för flygplatsavgifter eller nivån på avgifterna, ska
den till flygplatsanvändarna lämna över förslag till sådana
ändringar samt skälen för de föreslagna ändringarna senast
fyra månader innan ändringarna föreslås träda i kraft.
Förslagen får dock lämnas senare om det finns synnerliga skäl.
Dessa skäl ska i så fall redovisas för flygplatsanvändarna i
samband med att ändringsförslagen sänds till dem.

Innan flygplatsens ledningsenhet fattar beslut om
flygplatsavgifter ska de synpunkter som flygplatsanvändarna
fört fram beaktas.

13 § När flygplatsens ledningsenhet fattar ett sådant beslut
om flygplatsavgifter som avses i 12 §, ska de
flygplatsanvändare som deltagit i samrådet omedelbart
underrättas om beslutet.

Ett beslut om ändring av flygplatsavgifter ska offentliggöras.
Flygplatsens ledningsenhet bestämmer hur detta ska ske.

Tystnadsplikt

14 § En flygplatsanvändare som får ta del av uppgifter som
avses i 9 § eller den som inom flygplatsens ledningsenhet får
ta del av uppgifter som avses i 10 § får inte obehörigen röja
eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin
tjänst fått veta om enskildas ekonomiska förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.

Servicenivå

15 § Om flygplatsens ledningsenhet och företrädare för eller
sammanslutningar av flygplatsanvändarna avser att ingå ett
servicenivåavtal om kvaliteten på de tjänster som
tillhandahålls vid flygplatsen, får förhandlingar om detta
ingå i de samråd som avses i 8 §.

I servicenivåavtalet ska det fastställas vilken servicenivå
som ska tillhandahållas av flygplatsens ledningsenhet. Därvid
ska beaktas det system för flygplatsavgifter som tillämpas
eller nivån på avgifterna och den servicenivå som
flygplatsanvändarna är berättigade till i utbyte mot de
avgifter som betalas.

Differentierad service

16 § Flygplatsens ledningsenhet får tillhandahålla
skräddarsydda tjänster genom att variera kvaliteten och
omfattningen av enskilda flygplatstjänster, terminaler eller
delar av terminaler, eller avsätta en terminal eller en del av
en terminal för särskilt ändamål.

Nivån på flygplatsavgifterna får differentieras utifrån
kvaliteten på och omfattningen av flygplatstjänster som
varieras enligt första stycket eller andra objektiva och öppet
redovisade skäl. När flygplatsens ledningsenhet fastställer
sådana differentierade flygplatsavgifter ska den beakta vad
som föreskrivs i 6 § om icke-diskriminering.

17 § En flygplatsanvändare som vill utnyttja tjänster enligt
16 § ska ha rätt att få detta. Om flera flygplatsanvändare
vill utnyttja skräddarsydda tjänster ska tillgången
fastställas utifrån relevanta, objektiva, öppet redovisade och
icke-diskriminerande kriterier, som fastställs av flygplatsens
ledningsenhet.

Tvistlösning

18 § Varje part som berörs av ett beslut om flygplatsavgifter
som avses i 12 § får hänskjuta tvister om sådana beslut till
Transportstyrelsen.

19 § Den som vill hänskjuta en tvist enligt 18 § ska göra det
till Transportstyrelsen inom tre veckor räknat från den dag då
flygplatsens ledningsenhet har offentliggjort
ändringsbeslutet. I sin begäran om prövning ska parten ange
vilket beslut som den hänskjutna tvisten gäller och de
omständigheter som åberopas.

20 § När en tvist om ett beslut om flygplatsavgifter har
hänskjutits enligt 18 § får beslutet inte börja tillämpas
förrän Transportstyrelsen har prövat ärendet.

När Transportstyrelsen har fått en hänskjuten tvist om ett
beslut att behandla ska Transportstyrelsen inom fyra veckor
fatta ett interimistiskt beslut om huruvida ändringen ska
träda i kraft eller inte, om inte ett slutligt beslut kan
fattas inom samma tid.

21 § Transportstyrelsen ska fatta slutligt beslut i ärendet så
snart som möjligt och senast inom fyra månader från det att
ärendet inleddes. Transportstyrelsen får förlänga denna period
med två månader, om det finns synnerliga skäl. I ett beslut om
förlängning ska skälen för förlängningen anges.

22 § Vid prövningen ska, under förutsättning att
omständigheten åberopats enligt 19 §, särskilt beaktas
följande:

1. om bestämmelserna om samråd i 8–12 §§ har iakttagits på ett
godtagbart sätt,

2. hur en beslutad prishöjning förhåller sig till utvecklingen
av konsumentprisindex, och

3. hur flygplatsens ledningsenhet har offentliggjort ett
beslut om ändring av flygplatsavgifter enligt 13 § andra
stycket.

Överklagande m.m.

23 § Transportstyrelsens slutliga beslut enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

24 § Ett beslut enligt denna lag som har meddelats av
Transportstyrelsen eller av en domstol gäller omedelbart, om
inte något annat har bestämts.

Krav på samarbete

25 § Flygplatsens ledningsenhet och Transportstyrelsen ska
samarbeta med Europeiska kommissionen när denna ska
sammanställa en rapport om tillämpningen av direktiv
2009/12/EG enligt artikel 12.1 i direktivet, och när det i
övrigt kan behövas vid tillämpningen av denna lag.