Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

SFS nr
2011:867
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-06-22

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till
lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

2 § Transportstyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport
som beskriver den verksamhet Transportstyrelsen bedrivit med
stöd av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Rapporten får
lämnas i samband med Transportstyrelsens
verksamhetsberättelse.

3 § Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågan huruvida en
sammanslutning av flygplatser ska utses som ett flygplatsnät
enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

En sådan ansökan ska innehålla uppgift om vilka flygplatser
som ingår i sammanslutningen och om vilka personer som ska
ingå i flygplatsnätets ledningsenhet.

4 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter
för verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.