Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling

SFS nr
2011:900
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2011-06-22

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag gäller dödande av förkommen handling,
efterlysning av förkommen bankbok och förkommet
livförsäkringsbrev samt dödande av inteckning.

Dödande av förkommen handling

2 § Följande handlingar omfattas av bestämmelserna om dödande
av förkommen handling:

1. löpande skuldebrev,

2. växlar,

3. konossement,

4. andra handlingar än de som anges i 1–3, vars uppvisande
utgör villkor för rätt att kräva betalning eller att begära
att någon annan förpliktelse fullgörs,

5. handlingar, vars uppvisande utgör villkor för att antecknas
som innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

6. aktiebrev, och

7. inteckningshandlingar.

Bestämmelserna tillämpas inte på banksedlar. De tillämpas inte
heller på obligationer eller förlagsbevis utom i fråga om
obligationer med en löptid på högst ett år som har ställts
till innehavaren och som ges ut av en bank eller ett
kreditmarknadsföretag.

3 § En sådan handling som avses i 2 § får dödas efter ansökan
av den som har förlorat handlingen, om det kan antas att
handlingen har förstörts eller kommit bort.

4 § En ansökan om dödande av förkommen handling ska göras hos
Kronofogdemyndigheten, om inte annat följer av andra eller
tredje stycket.

Avser ansökan en förkommen inteckningshandling ska den göras
hos den inskrivningsmyndighet som handlägger ärenden om
inskrivning av sådan handling som ansökan avser.

Avser ansökan ett förkommet aktiebrev eller annan handling
vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare
av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, ska
ansökan göras hos Bolagsverket.

5 § Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om de
omständigheter som åberopas till stöd för att handlingen har
förstörts eller kommit bort. Till ansökan ska fogas en kopia
av handlingen eller sådana uppgifter om handlingens innehåll,
som är nödvändiga för att den med säkerhet ska kunna
identifieras.

Avser ansökan dödande av en inteckningshandling ska
inskrivningsmyndigheten göra en anteckning om ansökan i
inskrivningsboken, inskrivningsregistret eller
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

6 § Om en ansökan inte innehåller de uppgifter som krävs
enligt 5 § första stycket, ska myndigheten förelägga sökanden
att avhjälpa bristen. Detsamma gäller om föreskriven avgift
inte har betalats. Av föreläggandet ska det framgå att ansökan
kan avvisas om föreläggandet inte följs. Föreläggandet behöver
inte delges.

Följer sökanden inte ett föreläggande enligt första stycket,
ska myndigheten avvisa ansökan, om den är så bristfällig att
den inte kan läggas till grund för en prövning i sak eller om
föreskriven avgift inte har betalats.

7 § Var och en som i egenskap av gäldenär, borgensman eller på
annat sätt är förpliktad på grund av handlingen ska
underrättas om ansökan, om det är möjligt. Detsamma gäller
aktiebolag, om ansökan avser dödande av aktiebrev.

Avser ansökan en inteckningshandling ska, om det är möjligt,
även den intecknade egendomens ägare och den person som
senast, i den ordning som är särskilt föreskriven, blivit
antecknad som innehavare av handlingen underrättas.

Den myndighet som handlägger ärendet ansvarar för
underrättelserna.

8 § Har sökanden gjort sannolikt att handlingen har förstörts
eller kommit bort, ska myndigheten utfärda ett föreläggande
som snarast ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Föreläggandet ska innehålla en beskrivning av handlingen samt
uppgift om att sökanden har gjort sannolikt att handlingen har
förstörts eller kommit bort. I föreläggandet ska det finnas en
uppmaning till den som kan inneha handlingen eller vet att den
finns i behåll eller som i övrigt kan lämna upplysningar i
ärendet, att anmäla detta till myndigheten senast en viss
angiven dag. Denna dag ska bestämmas så att minst ett och
högst två år kommer att ha förflutit från dagen för
kungörandet. Sökanden ska underrättas om innehållet i
föreläggandet.

9 § Om tiden för anmälan enligt 8 § andra stycket har gått ut
och det inte finns någon omständighet som visar eller ger
skälig anledning att anta att handlingen finns i behåll, ska
handlingen dödas genom beslut av myndigheten.

När det gäller inteckningshandlingar ska beslutet innehålla en
upplysning om att beslutet inte innebär att inteckningen
dödas.

Inskrivningsmyndigheten ska anteckna ett beslut om dödande av
inteckningshandling i inskrivningsboken, inskrivningsregistret
eller fastighetsregistrets inskrivningsdel.

10 § Om förutsättningarna för att döda en handling enligt
denna lag inte är uppfyllda, ska myndigheten avslå ansökan.

Ett beslut om att avslå en ansökan om dödande av
inteckningshandling ska, sedan beslutet vunnit laga kraft,
antecknas i inskrivningsboken, inskrivningsregistret eller
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

11 § Om en handling har dödats, får sökanden göra gällande den
rätt som handlingen grundas på utan att handlingen behöver
visas upp.

12 § Den som är förpliktad att fullgöra vad som blivit utfäst
i en dödad handling ska utfärda en ny handling som svarar mot
den handling som har dödats. Är den dödade handlingen en
intecknad fordringshandling eller ett aktiebrev ska i stället
den intecknade egendomens ägare respektive aktiebolaget
utfärda en ny handling. Någon ny handling ska dock inte
utfärdas, om den dödade handlingen var en handling vars
uppvisande endast utgjorde ett villkor för att någon ska
antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto
som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.

En ny handling, som enligt första stycket utfärdas i stället
för en dödad inteckningshandling, gäller inte som
inteckningshandling förrän anteckning gjorts enligt 13 § andra
stycket.

I fråga om växel och konossement gäller även särskilda
bestämmelser om ställande av säkerhet.

13 § Sedan ett beslut om dödande av pantbrev eller
företagsinteckningsbrev vunnit laga kraft, ska
inskrivningsmyndigheten på ansökan utfärda nytt pantbrev eller
inteckningsbrev som svarar mot det dödade samt göra anteckning
om detta i inskrivningsboken, inskrivningsregistret eller
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Har en intecknad fordringshandling dödats genom beslut som
vunnit laga kraft, ska inskrivningsmyndigheten på ansökan
anteckna i inskrivningsboken eller inskrivningsregistret att
ny handling, som utfärdats enligt 12 §, medför den
inteckningsrätt som tillkommit den dödade handlingen.

Efterlysning av förkommen bankbok och förkommet
livförsäkringsbrev

14 § Har en bankbok förkommit, får insättaren eller dennes
rättsinnehavare i stället för att ansöka om dödande av bankbok
begära att bankstyrelsen efterlyser den.

Om någon begär en sådan efterlysning och lämnar trovärdiga
uppgifter om när och under vilka omständigheter bankboken
förkommit, får bankstyrelsen på sökandens bekostnad verkställa
efterlysningen. Det sker genom kungörelse i Post- och Inrikes
Tidningar. Har bankboken inte kommit till rätta inom sex
månader från kungörandet och finns det inte skälig anledning
att anta att den finns i behåll, har sökanden rätt att få
tillgodohavandet utbetalt till sig. Efter det att innestående
medel har betalts ut är bankboken utan verkan.

15 § Bestämmelserna i 14 § tillämpas även på
livförsäkringsbrev. En begäran om efterlysning ställs då till
styrelsen för det försäkringsbolag där försäkringen tagits
eller, om den tagits hos en utländsk försäkringsanstalt som
får driva försäkringsrörelse här i landet, till
generalagenten, som också har att verkställa efterlysningen.

Om försäkringsfallet ännu inte har inträffat har sökanden, i
stället för vad som gäller enligt 14 § andra stycket om
utbetalning av tillgodohavande, rätt att få ett nytt
försäkringsbrev. När det nya försäkringsbrevet har utställts
är det förkomna försäkringsbrevet utan verkan.

Dödande av handling i samband med utmätning eller konkurs

16 § Bestämmelserna i 2 och 5–13 §§ gäller i tillämpliga delar
även när en handling inte har kunnat påträffas vid utmätning
av en fordran eller en rättighet eller vid konkurs, om det kan
antas att handlingen undanhålls. Ansökan om dödande görs i
sådant fall av Kronofogdemyndigheten eller konkursboet.

17 § En ansökan enligt 16 § ska göras hos den tingsrätt där
gäldenären ska svara i tvistemål som angår
betalningsskyldighet i allmänhet.

Avser ansökan en inteckningshandling ska rätten underrätta den
inskrivningsmyndighet som handlägger ärenden om inskrivning av
handlingen om ansökan. Rätten ska underrätta samma myndighet
om sitt slutliga beslut i ärendet.

18 § Tingsrätten får som villkor för dödande bestämma att
utmätningssökanden eller konkursboet ska ställa säkerhet
enligt 2 kap. utsökningsbalken för den skada som rätt
innehavare av handlingen kan lida. Finns det enligt 2 kap. 27
§ utsökningsbalken inte någon skyldighet att ställa säkerhet,
får tingsrätten i stället som villkor bestämma att
utmätningssökanden ska utfästa sig att ersätta sådan skada.
Säkerheten eller utfästelsen får inte åberopas om talan väcks
senare än tre år från den dag då beslut om handlingens dödande
vann laga kraft.

19 § Har en handling dödats av tingsrätten ska en ny handling
utfärdas endast om den dödade handlingen är ett pantbrev eller
en intecknad fordringshandling. Om beslutet om dödande avser
en fordringshandling som är intecknad i luftfartyg eller
reservdelar till luftfartyg, ska den nya handlingen efter
ansökan utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

Om ett överskott uppkommer vid utmätning, får det inte betalas
ut till utmätningsgäldenären utan att den dödade handlingen
visas upp eller att utmätningsgäldenären gör sannolikt att han
eller hon inte har handlingen i behåll.

Dödande av inteckning

20 § Är det inte känt var ett pantbrev eller någon annan
inteckningshandling finns och har tio år gått från det att
handlingen visades upp för anteckning om innehav eller i
övrigt visades upp i ett inteckningsärende, får den intecknade
egendomens ägare ansöka om att inteckningen dödas trots att
handlingen inte kan visas upp.

Kan det antas att ett pantbrev eller företagsinteckningsbrev
har tillkommit på sådant sätt eller förlorats av ägaren under
sådana omständigheter som utesluter giltig pantsättning, får
ansökan om dödande av inteckningen göras även om den i första
stycket angivna tiden inte har förflutit.

21 § En ansökan om dödande av inteckning ska göras hos den
inskrivningsmyndighet som handlägger ärenden om inskrivning av
inteckningen.

Den som senast har antecknats som innehavare av handlingen ska
delges ansökan, om det kan ske. Inskrivningsmyndigheten ska
därefter utfärda ett föreläggande, som ska kungöras på det
sätt som anges i 8 §. Föreläggandet ska innehålla en
beskrivning av handlingen. I föreläggandet ska det också
finnas en uppmaning till den som kan inneha handlingen eller
vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna
upplysningar i ärendet, att anmäla detta till myndigheten
senast en angiven dag. Denna dag ska bestämmas så att minst
sex månader kommer att ha förflutit från dagen för
kungörandet. Sökanden ska underrättas om innehållet i
föreläggandet.

När en ansökan om dödande av inteckning har kommit in till
inskrivningsmyndigheten, ska myndigheten anteckna detta i
inskrivningsboken, inskrivningsregistret eller
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Vid handläggningen i övrigt gäller 5 och 6 §§ och 10 § första
stycket.

22 § Om tiden för anmälan enligt 21 § andra stycket har gått
ut och det inte finns någon omständighet som utgör skälig
anledning att låta inteckningen fortsätta gälla, ska
myndigheten besluta att inteckningen, efter ansökan hos
inskrivningsmyndigheten, får dödas utan att handlingen kan
visas upp.

Inskrivningsmyndigheten ska anteckna ett beslut om dödande av
inteckning i inskrivningsboken, inskrivningsregistret eller
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har ansökan avslagits,
ska detta dock inte antecknas förrän beslutet har vunnit laga
kraft.

Vilandebevis och vilandeförklarad inteckningsansökan

23 § Vid tillämpning av bestämmelserna om dödande av förkommen
handling i 1–13 §§ jämställs vilandebevis med pantbrev.

Vid tillämpning av bestämmelserna om dödande av inteckning i
20–22 §§ jämställs vilandeförklarad inteckningsansökan med
inteckning.

Överklagande

24 § En förvaltningsmyndighets beslut om dödande av pantbrev i
en fastighet eller en tomträtt får överklagas till tingsrätten
i den ort där det inskrivningskontor som handlägger
inskrivningsärenden avseende fastigheten ligger. Om beslutet
avser pantbrev på grund av inteckning i skepp eller
skeppsbygge, får det överklagas till tingsrätten i skeppets
hemort eller i den ort där bygget utförs.

En förvaltningsmyndighets beslut om dödande av
företagsinteckningsbrev eller företagsinteckning får
överklagas till tingsrätten i den ort där
inskrivningsmyndigheten ligger.

En förvaltningsmyndighets beslut om dödande av intecknad
fordringshandling får överklagas till tingsrätten i den ort
där inskrivningsmyndigheten ligger eller, i fråga om
inteckning i järnväg, tingsrätten i den ort där det
inskrivningskontor som handlägger inskrivningsärenden avseende
järnvägen ligger.

En förvaltningsmyndighets beslut om dödande av konossement får
överklagas till tingsrätten i godsets bestämmelseort.

I andra fall än som avses i första–fjärde styckena får en
förvaltningsmyndighets beslut om dödande av förkommen handling
överklagas till tingsrätten i den ort där förpliktelsen ska
fullgöras. Om en sådan ort inte är nämnd i handlingen får
beslutet överklagas till den tingsrätt där den förpliktade ska
svara i tvistemål som avser betalningsskyldighet i allmänhet.

25 § Ett överklagande ska ges in till förvaltningsmyndigheten
inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden.

Bemyndigande

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för handläggning av
ärenden enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

2011:900

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011, då lagen
(1927:85) om dödande av förkommen handling ska upphöra att
gälla.

2. Den upphävda lagen gäller om en ansökan om dödande av
handling eller inteckning har kommit in till tingsrätten före
den 1 oktober 2011.