Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

SFS nr
2011:914
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2011-06-22

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller avtal mellan en näringsidkare och en
konsument enligt vilket näringsidkaren mot ersättning ger
konsumenten rätt att

1. under återkommande tidsperioder utnyttja ett eller flera
övernattningsboenden (avtal om tidsdelat boende),

2. under semesterresa eller annars utnyttja boenderabatter
eller liknande förmåner (avtal om långfristig
semesterprodukt),

3. få hjälp av näringsidkaren att överlåta eller förvärva rätt
till ett tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt
(förmedlingsavtal), eller

4. gå med i ett system som ger tillgång till
övernattningsboende eller andra tjänster i utbyte mot att
någon annan under viss tid får utnyttja konsumentens rätt
enligt ett avtal om tidsdelat boende (avtal om bytessystem).

Som avtal om tidsdelat boende eller avtal om långfristig
semesterprodukt anses endast ett avtal som ingås för en tid om
mer än ett år, ett avtal som ingås för en tid om ett år eller
kortare tid men som enligt avtalsvillkoren förlängs utan
särskild åtgärd från konsumentens sida och ett avtal som inte
är tidsbegränsat.

Lagen gäller även när en näringsidkare åtar sig att som ombud
för någon som inte är näringsidkare ingå ett avtal om
tidsdelat boende eller ett avtal om långfristig
semesterprodukt med en konsument.

Definitioner

2 § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

3 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i
denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot
honom eller henne.

Skydd mot lagval som ger konsumenten ett sämre skydd

4 § Även om rättsordningen i ett land utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet är tillämplig på avtalet, ska
förevarande lag tillämpas i den mån lagen ger konsumenten ett
bättre skydd. Detta gäller under förutsättning att avtalet
avser boende i en byggnad som är belägen inom samarbetsområdet
eller, om avtalet avser annat än boende i en byggnad,
näringsidkaren bedriver sin verksamhet inom samarbetsområdet
eller riktar sin verksamhet mot ett land inom detta.

2 kap. Information till konsumenten

Information vid marknadsföring

1 § Reklam för avtal som omfattas av denna lag ska innehålla
upplysningar om vilken skyldighet näringsidkaren har att lämna
information innan ett avtal ingås och var sådan information
finns tillgänglig.

Avtal om tidsdelat boende och avtal om långfristig
semesterprodukt får inte marknadsföras som ekonomiska
investeringar.

2 § En näringsidkare som marknadsför avtal vid ett
marknadsförings- eller försäljningsevenemang ska i inbjudan
till detta tydligt ange evenemangets natur och dess
kommersiella syfte. Information enligt 3–8 §§ ska finnas
tillgänglig under hela evenemanget.

Information innan ett avtal ingås

3 § Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett avtal ingås ge
konsumenten en kortfattad beskrivning av avtalet med
information om

1. näringsidkarens namn, adress och organisationsnummer,

2. avtalstiden, med uppgift om när konsumenten kan börja
utnyttja sin rätt enligt avtalet,

3. det boende som avtalet avser och den rättighet som avtalet
ger konsumenten,

4. de tjänster och anläggningar som konsumenten får tillgång
till,

5. pris och andra avgifter,

6. konsumentens ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att
ta emot betalning och säkerhet under ångerfristen, och

7. tillämpliga uppförandekoder.

Information innan ett avtal om tidsdelat boende ingås

4 § Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig
tid innan ett avtal om tidsdelat boende ingås ge konsumenten
utförlig information om

1. det boende med tillhörande anläggningar och tjänster som
avtalet avser,

2. kostnaderna med anledning av avtalet, med uppgift om hur
kostnaderna fördelas och kan ändras och hur avgifterna för att
använda boendet beräknas,

3. villkoren för utnyttjandet av boendet och tillhörande
anläggningar och tjänster,

4. begränsningar i konsumentens möjligheter att utnyttja
boenden i näringsidkarens utbud,

5. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,

6. vad som gäller i fråga om underhåll och förvaltning,

7. vilka villkor för deltagande i bytessystem som gäller,

8. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera
under avtalstiden, och

9. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

5 § Om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte
är färdigt att utnyttja, ska näringsidkaren i rimlig tid innan
avtalet ingås ge konsumenten utförlig information om

1. hur långt arbetet med färdigställandet har kommit och när
det beräknas vara klart,

2. bygglov och motsvarande tillstånd samt ansvarig myndighet
för det, och

3. vilken säkerhet som har ställts enligt 5 kap. 1 § och
villkoren för den.

Information innan ett avtal om långfristig semesterprodukt
ingås

6 § Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig
tid innan ett avtal om långfristig semesterprodukt ingås ge
konsumenten utförlig information om

1. förmånerna, med uppgift om begränsningar i konsumentens
möjligheter att utnyttja dem,

2. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,

3. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera
under avtalstiden, och

4. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Information innan ett förmedlingsavtal ingås

7 § Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig
tid innan ett förmedlingsavtal ingås ge konsumenten utförlig
information om

1. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,

2. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera
under avtalstiden, och

3. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Information innan ett avtal om bytessystem ingås

8 § Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig
tid innan ett avtal om bytessystem ingås ge konsumenten
utförlig information om

1. bytessystemet, med uppgift om begränsningar i konsumentens
möjligheter att utnyttja det,

2. tillkommande avgifter,

3. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,

4. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera
under avtalstiden, och

5. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Krav på informationen

9 § Den information som avses i 2–8 §§ ska lämnas på ett klart
och begripligt sätt och utan kostnad för konsumenten.

Informationen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar
och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Detta
ska göras i en blankett som överensstämmer med formulär som
fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. I fråga om information som avses i 4–8 §§ är det
dock tillräckligt att det i blanketten i stället anges var
konsumenten kan få informationen.

Näringsidkaren ska lämna informationen på ett språk i den stat
där konsumenten är bosatt eller medborgare, under
förutsättning att det är något av de officiella språken inom
Europeiska unionen, isländska eller norska. Kan flera språk
komma i fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska
användas.

Påföljd vid utebliven information

10 § Om näringsidkaren inte lämnar information i enlighet med
1–9 §§, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas med
undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

3 kap. Avtalet

Upprättande av avtalet

1 § Ett avtal som omfattas av denna lag ska upprättas
skriftligen och undertecknas av parterna.

Konsumenten är inte bunden av ett avtal som har upprättats i
strid med första stycket. I ett sådant fall ska 4 kap. 4 och 5
§§ tillämpas på motsvarande sätt.

Näringsidkaren ska ge konsumenten en kopia av avtalet när det
har ingåtts.

Språk

2 § Avtalet ska upprättas på ett språk i den stat där
konsumenten är bosatt eller är medborgare, under förutsättning
att det är något av de officiella språken inom Europeiska
unionen, isländska eller norska. Kan flera språk komma i
fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska användas.

Om ett avtal om tidsdelat boende avser en byggnad som är
belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, är näringsidkaren skyldig att tillhandahålla
konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet till ett språk
i det landet som är något av de officiella språken inom
Europeiska unionen, isländska eller norska.

Information i avtalet

3 § Avtalet ska innehålla den information som anges i 2 kap.
3–8 §§. Informationen ska vara klar och begriplig och ges i en
sådan blankett som avses i 2 kap. 9 § andra stycket.

Konsumenten får mot näringsidkaren åberopa en uppgift eller
beskrivning som har lämnats enligt 2 kap. 3–8 §§, även om
avtalet avviker från informationen. Detta gäller dock inte om
konsumenten i avtalet uttryckligen har godkänt avvikelsen
eller om avvikelsen är en följd av omständigheter utanför
näringsidkarens kontroll och vars följder denne inte har
kunnat undvika.

Innan avtalet ingås ska näringsidkaren för konsumenten
särskilt framhålla en sådan avvikelse som avses i andra
stycket. Detta ska ske i en handling eller i någon annan
läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Avtalet ska innehålla konsumentens namn och adress samt
uppgift om datum och plats för undertecknandet.

Information om ångerrätt

4 § Innan avtalet ingås ska näringsidkaren uppmärksamma
konsumenten på dennes ångerrätt och förbudet för
näringsidkaren att ta emot betalning och säkerhet under
ångerfristen. Näringsidkaren ska se till att konsumenten
undertecknar denna information i avtalet särskilt.

Tillhandahållande av ångerblankett

5 § Näringsidkaren ska till avtalet foga en blankett med
information om konsumentens ångerrätt och förbudet för
näringsidkaren att ta emot betalning och säkerhet under
ångerfristen. Blanketten ska också kunna användas för att
utöva ångerrätten.

Blanketten ska överensstämma med formulär som fastställs av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 kap. Konsumentens ångerrätt

Ångerrätt och ångerfrist

1 § Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal som omfattas
av denna lag (ångerrätt) genom att sända eller lämna ett
skriftligt meddelande om detta till näringsidkaren inom 14
dagar från den dag som anges i 2 § (ångerfrist).

I 3 kap. 1 § andra stycket finns en bestämmelse om att
konsumenten under vissa förutsättningar inte är bunden av ett
avtal. Enligt 5 kap. 3 § har konsumenten rätt att frånträda
ett avtal om långfristig semesterprodukt efter viss betalning.

2 § Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås eller i
förekommande fall den senare dag då konsumenten får en kopia
av avtalet. Ångerfristen börjar dock löpa först när kraven i 3
kap. 2 §, 3 § första stycket och 5 § uppfylls.

Trots första stycket upphör ångerrätten tre månader och 14
dagar efter den dag då avtalet ingicks eller konsumenten fick
en kopia av avtalet, om näringsidkaren inte har uppfyllt
kraven i 3 kap. 3 § första stycket. Avser underlåtenheten
kraven i 3 kap. 2 eller 5 §, upphör ångerrätten ett år och 14
dagar efter den dagen.

3 § Om konsumenten har ingått ett avtal om bytessystem i
anslutning till ett avtal om tidsdelat boende och båda avtalen
har erbjudits konsumenten vid samma tillfälle, ska
utgångspunkten för beräkningen av ångerfristen för avtalet om
tidsdelat boende också vara utgångspunkt för beräkningen av
ångerfristen för avtalet om bytessystem.

4 § Konsumenten är inte skyldig att betala för boende och
tjänster som konsumenten har utnyttjat innan avtalet ångras
eller för några kostnader i övrigt med anledning av att
ångerrätten utnyttjas.

Anknytande avtal

5 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av
avtalet har ingått ett anknytande avtal om kredit eller andra
tjänster som tillhandahålls av näringsidkaren eller av någon
annan på grund av en överenskommelse mellan denne och
näringsidkaren, ska det anknytande avtalet upphöra att gälla
utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta.

Meddelande om att ångerrätten utövas

6 § Har konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt
lämnat eller sänt ett meddelande enligt 1 § om att han eller
hon ångrar avtalet, får meddelandet åberopas även om det
försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

5 kap. Betalning och säkerhet

Säkerhet vid avtal om byggnad m.m. som inte är färdigställd

1 § Om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte
är färdigt att utnyttja när ett avtal om tidsdelat boende
ingås, ska näringsidkaren ställa säkerhet för att konsumenten
får tillbaka det som har betalats om färdigställande inte sker
och avtalet upphör.

Förbud mot krav på betalning och säkerhet

2 § Näringsidkaren får inte kräva att konsumenten lämnar
betalning till eller ställer säkerhet hos näringsidkaren eller
någon annan

1. om näringsidkaren är skyldig att ställa säkerhet enligt 1
§, innan säkerheten har ställts,

2. i fråga om avtal om tidsdelat boende, avtal om långfristig
semesterprodukt och avtal om bytessystem, innan ångerfristen
har löpt ut, och

3. i fråga om förmedlingsavtal, innan förmedlingsuppdraget har
slutförts eller avtalet har upphört på något annat sätt.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter.

Betalningsplan och rätt att frånträda ett avtal om långfristig
semesterprodukt

3 § Vid avtal om långfristig semesterprodukt ska betalningen
ske enligt en betalningsplan som upprättas av näringsidkaren
och konsumenten. Betalningen ska delas upp i lika stora årliga
delbetalningar. Detta hindrar inte att beloppen anpassas med
hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget.

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan hela den
andra årliga delbetalningen har lämnats.

Konsumentens befogenheter vid överlåtelse av fordran

4 § Bestämmelserna i 28–30 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846)
ska tillämpas då näringsidkaren har lämnat konsumenten anstånd
med betalningen eller då någon del ska betalas med ett belopp
som konsumenten har lånat av näringsidkaren eller någon annan
kreditgivare på grund av en överenskommelse mellan denne och
näringsidkaren.

6 kap. Tillsyn

1 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad
eller olägenhet för näringsidkaren än som är nödvändigt.

2 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket
utser rätt att göra inspektion hos näringsidkaren och ta del
av alla handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren
ska lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för
tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller
lämnar upplysningarna, får Konsumentverket förelägga
näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om
föreläggande får förenas med vite.

3 § Om Konsumentverket enligt 2 § har förelagt en
näringsidkare att tillhandahålla en handling eller upplysning,
får beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut av Konsumentverket enligt 2 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2011:914

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011, då lagen
(1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska
upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om avtal som
har ingåtts före ikraftträdandet.