Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

SFS nr
2011:926
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2011-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1587

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
och EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter. Förordning (2014:1587).

2 § Med EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter avses

1. rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om
förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter
för produkter som är berättigade till förmånsbehandling
enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av
förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95,

2. rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om
tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och
handel med jordbruksvaror,

3. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007
om upprättande av en gemensam organisation av
jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”),

4. rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december
2007 om tilllämpning av de ordningar som ska tillämpas på
produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av
stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS)
enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller
som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts,

5. rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om
öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög
kvalitet,

6. rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november
2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska gemenskapen,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013
av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr
1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

8. rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december
2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för
den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, och

9. tillämpningsförordningar meddelade med stöd av förordning
(EG) nr 1234/2007, förordning (EU) nr 1308/2013 och
förordning (EU) nr 1370/2013 eller motsvarande äldre
bestämmelser. Förordning (2014:1587).

Ansvariga myndigheter

3 § Om inte något annat följer av 4, 8 eller 9 §, ska Statens
jordbruksverk utföra de uppgifter som ankommer på en behörig
myndighet eller en medlemsstat enligt EU:s förordningar om
pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

4 § Regeringen prövar frågor om erkännande av
branschorganisationer och om återkallelse av ett sådant
erkännande enligt artikel 158 i förordning (EU) nr
1308/2013.

Regeringen fattar beslut enligt artikel 164 i förordning (EU)
nr 1308/2013 om att en aktör som inte är medlem i en
producentorganisation eller en sammanslutning av
producentorganisationer eller en branschorganisation ska
omfattas av vissa avtal, beslut eller samordnade förfaranden
som har godkänts inom organisationen.

Regeringen fattar beslut om biodlingsprogram enligt artikel
55 i förordning (EU) nr 1308/2013. Förordning (2014:1587).

5 § I 1 kap. 7 § förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för
jordbrukare m.m. finns bestämmelser om att Jordbruksverket är
utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden (EGFJ)
och att Jordbruksverket fullgör de uppgifter som framgår av
rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Handläggningen av stöd

6 § Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt EU:s
förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter.

Frågor om stöd för renar enligt artikel 213 i förordning (EU)
nr 1308/2013 prövas av Sametinget. Förordning (2014:1587).

7 § Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt
eller delvis inte ska betalas ut om det skulle strida mot EU:s
förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter att betala ut stödet.

Tillsyn och kontroll

8 § Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av
bestämmelserna i EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter, denna förordning och
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning
utövas av Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra
stycket eller av 9 §.

Jordbruksverket får överlåta uppgiften att utöva sådan tillsyn
och annan kontroll som avses i första stycket åt Tullverket, i
den utsträckning tillsynen eller kontrollen inte omfattas av
den kontrollverksamhet som utövas enligt tullagstiftningen.
Innan Jordbruksverket beslutar att överlåta uppgiften att utöva
tillsyn och annan kontroll, ska det samråda med Tullverket.

9 § Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och annan kontroll
över

1. hanteringen av sådan vinetanol som är avsedd att användas
för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller
annat likartat ändamål,

2. de uppgifter om avsättning samt om produktion och
befintliga lager hos etanolproducenter som ska lämnas enligt
artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr
2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa
tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden
för etanol som framställts av jordbruksprodukter, och

3. de åtgärder som anges i kommissionens förordning (EG) nr
436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller
vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och
framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning,
följedokumenten vid transport av produkter och de register
som ska föras inom vinsektorn. Förordning (2013:913).

10 § Tillsynsmyndigheten får besluta att ett beslut om tillsyn
eller annan kontroll enligt EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter ska gälla omedelbart.

11 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan
tillsyn och annan kontroll som avses i 8 § andra stycket och
9 § ska bedrivas.

Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som
avses i 12 §.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och
annan kontroll med stöd av första stycket 1 ska det inhämta
ett yttrande från

1. Tullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn
eller kontroll, och

2. Folkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser
Folkhälsomyndighetens tillsyn eller kontroll.
Förordning (2014:1587).

12 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. att den som hanterar vinetanol som används för tekniskt,
industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat
ändamål ska utöva kontroll av verksamheten och om hur
kontrollen ska utövas, och

2. hantering av sådana följedokument, sådana register och
sådana lager- och produktionsdeklarationer som avses i 9 §
3. Förordning (2013:913).

13 § Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten får meddela
föreskrifter om avgifter för tillsynen.
Förordning (2013:913).

Uppgiftsskyldighet

14 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för
näringsidkare som tar befattning med produkter som omfattas av
EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter att lämna uppgifter om

1. produktion, inköp, försäljning, import och export, och

2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av
förordningarna.

Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som
avses i 15 §.

15 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana
vinprodukter som avses i del XII i bilaga 1 till förordning
(EU) nr 1308/2013 att lämna uppgifter om

a) produktion, inköp, försäljning, import och export, och

b) andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av den
förordningen, samt

2. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana
produkter som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens
förordning (EG) nr 2336/2003 att lämna uppgifter om
avsättning samt om produktion och befintliga lager hos
etanolproducenter.

Innan Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av
första stycket ska myndigheten inhämta ett yttrande från
Jordbruksverket. Förordning (2014:1587).

16 § Folkhälsomyndigheten ska till Jordbruksverket lämna de
uppgifter som avses i 15 § och som behövs för att
Jordbruksverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt EU:s
förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter. Förordning (2013:913).

Återbetalningsskyldighet

17 § En mottagare av stöd enligt EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter är
återbetalningsskyldig om stödet har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp.

Om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska
Jordbruksverket besluta att kräva tillbaka det som har betalats
ut felaktigt.

18 § Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på
grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets
förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen finns
i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som
anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett
beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom
tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än
sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen
(1981:130).

Ränta

19 § Jordbruksverket ska ta ut ränta enligt räntelagen
(1975:635) på belopp enligt EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter, om

1. beloppet betalas efter förfallodagen, eller

2. myndigheten har beslutat om återkrav med stöd av 17 §.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska
ske.

Ytterligare föreskrifter

20 § Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för komplettering av EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter. Jordbruksverket får
också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av EU:s förordningar om pris- och
marknadsreglering av jordbruksprodukter och de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2011:926

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1148) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har
inletts före ikraftträdandet.

Bilaga Har upphävts genom förordning (2014:1587).