Avfallsförordning (2011:927)

SFS nr
2011:927
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:27

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och
avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss
avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra
förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd
av andra förordningar.

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 24 a–26,
30–32, 35, 45, 46, 48, 49, 54–62, 65, 74–76, 79 och 82 §§,

– 15 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 23 §,

– 15 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 77 §,

– 15 kap. 16 § miljöbalken i fråga om 74 och 76 §§,

– 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 27 och 28 §§,

– 15 kap. 25 § miljöbalken i fråga om 36–44 och 53 §§,

– 15 kap. 26 § miljöbalken i fråga om 24 §,

– 15 kap. 27 § miljöbalken i fråga om 46–49 §§,

– 15 kap. 28 § miljöbalken i fråga om 11 a, 12, 13, 36–43,
70 a–71, 77, 80 och 83 §§,

– 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 72 §,

– 15 kap. 33 § miljöbalken i fråga om 63 §,

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 29, 64, 70 och
73 §§, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser. Förordning (2014:1076).

Definitioner

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
som i 15 kap. miljöbalken.

3 § I denna förordning avses med

brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott
efter det att förbränningsprocessen har startat,

farligt avfall: ett ämne eller ett föremål som är avfall och
som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 eller som
omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §,
och

organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat
avfall som innehåller organiskt kol. Förordning (2011:1009).

4 § I denna förordning avses med

återanvändning: en åtgärd som innebär att en produkt eller
komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma
funktion som den ursprungligen var avsedd för,

insamling: hämtning eller mottagning av avfall samt
sortering, lagring eller annan hantering av det hämtade eller
mottagna avfallet innan det transporteras vidare till
behandling,

förberedelse för återanvändning: en avfallshantering som
genom kontroll, rengöring eller reparation gör att produkter
eller komponenter som blivit avfall kan återanvändas,

återvinning: en avfallshantering som beskrivs i bilaga 2
eller som på annat sätt innebär att avfallet kommer till
nytta som ersättning för annat material eller förbereds för
att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som
innebär förberedelse för återanvändning,

materialåtervinning: återvinning genom att upparbeta
avfallsmaterial till nya produkter, material eller ämnen som
inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial, och

bortskaffande: en avfallshantering som beskrivs i bilaga 3
eller som på annat sätt innebär att innehavaren gör sig av
med avfallet utan att det återvinns eller att det lämnas till
någon som samlar in eller transporterar bort det.
Förordning (2014:1076).

5 § Med deponering avses i denna förordning ett bortskaffande
som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall
(deponi).

Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall

1. lastas om för att beredas för vidare transport till en annan
plats där det ska återvinnas, behandlas eller bortskaffas,

2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen
sker för en kortare period än tre år, eller

3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en
kortare period än ett år.

6 § I denna förordning avses med

handlare: den som yrkesmässigt köper och säljer avfall, och

mäklare: den som yrkesmässigt förmedlar avfall för återvinning
eller bortskaffande.

6 a § Med förpackning och förpackningsavfall avses i denna
förordning detsamma som i förordningen (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar. Förordning (2014:1076).

6 b § Med tidning och returpapper avses i denna förordning
detsamma som i förordningen (2014:1074) om producentansvar
för returpapper. Förordning (2014:1076).

7 § I denna förordning avses med

batteri: en källa till elektrisk energi som består av en eller
flera battericeller och där energin genereras genom direkt
omvandling av kemisk energi, och

PCB-produkt: detsamma som i 3 § förordningen (2007:19) om PCB
m.m.

8 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna
förordning

1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion
är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska
fält,

2. utrustning för generering, överföring och mätning av
elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, eller

3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller
sådan utrustning som avses i 1 och 2.

Med elektriska och elektroniska produkter avses inte
sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi
än elektrisk energi. Komponenter som ingår i en sådan
sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion ska
dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även
material som används för kylning, värmning eller skydd av
sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana
komponenters funktion i den sammansatta produkten ska anses som
elektriska eller elektroniska produkter.

Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör
till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller
elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran
inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk
funktion.

9 § Med spillolja avses i denna förordning avfall som utgörs av

1. mineralbaserad, syntetisk eller vegetabilisk smörjolja,

2. olja som varit avsedd för ett industriellt ändamål,

3. eldningsolja, eller

4. oljehaltigt drivmedel.

Med olja avses i första stycket inte en olja som kan användas
som livsmedel.

10 § I denna förordning avses med

direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om
upphävande av vissa direktiv,

direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), i den
ursprungliga lydelsen,

förordning (EG) nr 850/2004: Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om
långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv
79/117/EEG,

förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport
av avfall,

förordning (EG) nr 1069/2009: Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att användas som
livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter), och

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006. Förordning (2015:27).

Tillämpningsområde

11 § Denna förordning ska inte tillämpas på

1. förorenad jord och annat naturligt material som inte har
grävts ut,

2. naturligt material från jord- eller skogsbruk som används
inom jord- eller skogsbruk eller för energiproduktion och där
användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för
människors hälsa eller miljön,

3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har
grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är
säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation
i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen
utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär
någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,

4. utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2013:319)
om utvinningsavfall,

5. använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet eller radioaktivt avfall som avses
i strålskyddslagen (1988:220),

6. utrangerade explosiva varor,

7. animaliska biprodukter och därav framställda produkter
som

a) omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, och

b) är avsedda för annat än förbränning, deponering eller
biogas- eller komposteringsanläggning,

8. kroppar från djur som

a) har dött på annat sätt än genom slakt eller som har
avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar, och

b) bortskaffas enligt förordning (EG) nr 1069/2009, och

9. koldioxid som avskiljs och transporteras för att lagras
geologiskt samt koldioxid som lagras geologiskt.
Förordning (2014:25).

Krav för att avfall ska upphöra att vara avfall

11 a § En förteckning över de krav som ska vara uppfyllda för
att olika slag av avfall ska upphöra att vara avfall i
enlighet med 15 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken finns i
bilaga 5. Förordning (2011:1009).

Omfattningen av vad som avses med farligt avfall

12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att ett ämne
eller ett föremål som är avfall och som har någon av de
egenskaper som anges i bilaga 1 är att anse som farligt avfall.

13 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett
visst farligt avfall inte ska anses som farligt avfall, om
avfallsinnehavaren visar att

1. avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i
bilaga 1, och

2. avsaknaden av de farliga egenskaperna inte är en följd av
att avfallet har blandats eller spätts ut i syfte att inte
behöva tillämpa bestämmelserna om farligt avfall.

Länsstyrelsen ska underrätta Naturvårdsverket om sådana beslut.

Brännbart avfall

14 § Brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt
från annat avfall.

Bestämmelser om förbud mot att deponera utsorterat brännbart
avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen
(2001:512) om deponering av avfall.

15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sortering av
brännbart avfall och om undantag från kravet i 14 § första
stycket.

Blandning av farligt avfall

16 § Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med

1. andra slag av farligt avfall,

2. annat avfall, eller

3. andra ämnen eller material.

17 § Farligt avfall som har blandats eller spätts ut i strid
med 16 § ska separeras, om det

1. behövs från miljöskyddssynpunkt,

2. är tekniskt möjligt, och

3. är ekonomiskt rimligt.

18 § Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och
17 §§ ska inte tillämpas i fråga om sådan blandning av avfall
som har gjorts eller görs

1. av någon vars hantering av avfallet omfattas av ett sådant
tillstånd eller en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 §
miljöbalken,

2. på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och

3. med användning av bästa möjliga teknik.
Förordning (2013:269).

19 § Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och
17 §§ ska inte tillämpas på

1. hushållsavfall som är farligt avfall, om det farliga
avfallet är blandat med annat hushållsavfall, eller

2. oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg, om
det oljehaltiga vattnet tas emot och behandlas enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller
förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från
fartyg. Förordning (2013:269).

Kvicksilveravfall

20 § Bestämmelser om bortskaffande av visst kvicksilver finns i
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt
kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och
kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt
kvicksilver.

21 § Avfall som innehåller minst 0,1 viktprocent
kvicksilver ska senast ett år från när det uppstår
bortskaffas i ett djupt bergförvar, om avfallet

1. inte omfattas av 20 §, eller

2. inte är slutligt deponerat i enlighet med ett tillstånd
enligt miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd
av balken. Förordning (2015:27).

22 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från
kravet i 21 §, om det är oskäligt att kräva att avfallet
bortskaffas i ett djupt bergförvar. Om avfallet innehåller mer
än 1 viktprocent kvicksilver, får en sådan dispens ges endast
om det finns synnerliga skäl eller om det är fråga om så små
mängder avfall att det är uppenbart oskäligt att kräva ett
bortskaffande i ett djupt bergförvar.

Avfall från fartyg i hamn

23 § Kommunen ska svara för att oljeavfall, toalettavfall, fast
avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet
att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen transporteras från en sådan
mottagningsanordning för avfall från fartyg som avses i
förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Första stycket gäller inte oljehaltigt barlast- eller
tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot
förorening från fartyg eller barlastvatten eller tankspolvätska
som avses i 3 kap. 2 § samma lag.

24 § Den som är innehavare av en hamn ska lämna uppgift om
behovet av avfallshantering enligt 23 § till kommunen.

Förpackningsavfall

24 a § Den som har förpackningsavfall som inte är
hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat
avfall och lämna förpackningsavfallet till

1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 38 §
förordningen (2014:1073) om producentansvar för
förpackningar, eller

2. någon som enligt 57 § förordningen om producentansvar för
förpackningar samlar in utsorterat förpackningsavfall.
Förordning (2014:1076).

24 b § Den som har använt en förpackning som blivit
hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat
avfall och lämna förpackningsavfallet till ett
insamlingssystem som har tillstånd enligt 38 § förordningen
(2014:1073) om producentansvar för förpackningar eller till
ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller för
utsorterat förpackningsavfall.

Den som enligt 24 a § 2 lämnar förpackningsavfall till någon
som samlar in utsorterat förpackningsavfall får lämna allt
sitt förpackningsavfall till insamlaren, även det
förpackningsavfall som är hushållsavfall.
Förordning (2014:1076).

Returpapper

24 c § Den som har returpapper som inte är hushållsavfall ska
sortera ut returpapperet från annat avfall och lämna
returpapperet till

1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 §
förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper,
eller

2. någon som enligt 30 § förordningen om producentansvar för
returpapper samlar in utsorterat returpapper.
Förordning (2014:1076).

24 d § Den som har använt en tidning som blivit
hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från annat avfall
och lämna returpapperet till ett insamlingssystem som har
tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om
producentansvar för returpapper eller till ett
insamlingssystem som kommunen tillhandahåller för utsorterat
returpapper.

Den som enligt 24 c § 2 lämnar returpapper till någon som
samlar in utsorterat returpapper får lämna allt sitt
returpapper till insamlaren, även det returpapper som är
hushållsavfall. Förordning (2014:1076).

Elektriska och elektroniska produkter

25 § Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter ska sortera ut det
och hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som
underlättar återvinning eller annan hantering som är
godtagbar från miljösynpunkt samt

1. lämna det till en producent, en kommun eller till ett
sådant insamlingssystem som avses i förordningen (2014:1075)
om producentansvar för elutrustning, om producenten, kommunen
eller insamlingssystemet har en skyldighet att ta emot
avfallet, eller

2. om avfallet är annat elavfall än sådant konsumentelavfall
som avses i förordningen om producentansvar för elutrustning,
se till att det blir behandlat på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt.

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en
annan vara och batteriet med lätthet kan avlägsnas från den
andra varan, ska batteriet vid tillämpningen av första
stycket 1 avlägsnas från den andra varan.

Andra bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand
om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter
finns i förordningen (2000:208) om producentansvar för
glödlampor och vissa belysningsarmaturer, förordningen om
producentansvar för elutrustning och förordningen (2008:834)
om producentansvar för batterier. Förordning (2014:1076).

26 § Den som yrkesmässigt hanterar avfall som innehåller
eller utgörs av batterier ska se till att

1. lagring och hantering av avfallet i en
behandlingsanläggning sker i lämpliga behållare eller på en
plats som är försedd med en tät, hårdgjord yta och är skyddad
mot nederbörd, och

2. avfallet inte bränns eller deponeras utan att

a) vätskor och syror har avlägsnats från batterierna för att
hanteras skilt från batteriavfallet i övrigt, och

b) de åtgärder har vidtagits som är möjliga och lämpliga för
att nå de mål för särskilt omhändertagande och återvinning
som anges i 8 § förordningen (2008:834) om producentansvar
för batterier. Förordning (2013:62).

27 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan
yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering,
sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att
återvinning eller bortskaffande av elavfall som avses i
förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
kan ske på ett sätt som är lämpligt från hälso- och
miljösynpunkt.

Naturvårdsverket får, i fråga om återvinning och
bortskaffande av elavfall som avses i förordningen om
producentansvar för elutrustning, meddela de föreskrifter som
behövs till följd av bilaga VII till direktiv 2012/19/EU.
Förordning (2015:27).

28 § Elavfall som avses i förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning får återvinnas,
fragmenteras, förbrännas, deponeras eller bortskaffas på
annat sätt endast om

1. avfallet har förbehandlats i en sådan verksamhet som anges
i 27 §, och den förbehandlande verksamheten har personal
eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats
av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom
ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och
teknisk kontroll, eller

2. avfallet har förbehandlats utomlands på ett sätt som
motsvarar kraven i direktiv 2012/19/EU.

Certifieringen enligt första stycket 1 ska avse den kompetens
eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs
med hänsyn till det ändamål som anges i 27 § och de
föreskrifter som meddelats med stöd av 27 §.
Förordning (2015:27).

29 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från
kravet på certifiering i 28 §.

Spillolja

30 § Insamling av spillolja ska göras separat från annat
avfall.

31 § En spillolja som är en isolerolja ska hållas åtskild från
andra isoleroljor och andra spilloljor till dess halten av PCB-
produkter i isoleroljan har fastställts.

32 § Utöver det som följer av 30 och 31 §§ ska, i den mån som
det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt rimligt, den som
hanterar en spillolja se till att spilloljan inte blandas med
andra slags spilloljor eller blandas med andra typer av avfall
eller ämnen på ett sätt som försvårar behandlingen av
spilloljan.

Långlivade organiska föroreningar

33 § Bestämmelser om avfallshantering för avfall som består av,
innehåller eller har förorenats med vissa långlivade organiska
föroreningar finns i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade
organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.

34 § Naturvårdsverket är behörig myndighet i enlighet med
artikel 7.4 och 7.5 i förordning (EG) nr 850/2004.

Fartygsåtervinning

34 a § Bestämmelser om fartygsåtervinning finns i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av
den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring
av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG samt
i förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning.
Förordning (2015:21).

Bilskrotning

34 b § Bestämmelser om bilskrotning finns i
bilskrotningsförordningen (2007:186). Förordning (2015:21).

Transport av hushållsavfall som är farligt avfall

35 § Kommunen ska samla in och transportera hushållsavfall som
är farligt avfall till en behandlingsanläggning, om inte annat
följer av föreskrifter om producentansvar som har meddelats med
stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken.

Tillståndsplikt för transport av avfall

36 § Det krävs ett särskilt tillstånd för att

1. yrkesmässigt transportera avfall, eller

2. transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig
verksamhet om

a) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än
10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall,

b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än
100 kilogram farligt avfall eller mer än 100 liter farligt
avfall,

c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela
lysrör eller andra ljuskällor, eller

d) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.
Förordning (2011:1239).

37 § Bestämmelsen om tillståndsplikt i 36 § gäller inte för

1. avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
(avfallstyp 02 01 08* i bilaga 4),

2. flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01
04* i bilaga 4),

3. smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i
bilaga 4),

4. asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06
01* i bilaga 4),

5. avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och
liknande handels-, industri- och institutionsavfall
(avfallstyper 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01
13* och 19 01 15* i bilaga 4).

38 § Tillstånd enligt 36 § får ges endast om sökanden har

1. personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att på
ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredsställande sätt
transportera det avfall som avses med ansökan, och

2. de tillstånd som krävs för verksamheten enligt annan
lagstiftning.

39 § Ett tillstånd enligt 36 § ska förenas med de villkor som
behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Om tillståndet avser farligt avfall, ska det ges för en viss
tid som inte får vara längre än fem år. Tillståndet får avse
ett visst slag av farligt avfall eller farligt avfall i
allmänhet.

40 § Frågor om tillstånd enligt 36 § prövas av länsstyrelsen i
det län där sökanden har sitt säte eller utövar den
huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte
eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige,
prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av de län
där avfallet hämtas eller lämnas.

41 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådana
villkor som avses i 39 § för avfall som inte är farligt avfall.

Anmälningsplikt för transport av avfall

42 § Den som avser att transportera farligt avfall som har
uppkommit i en yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till
länsstyrelsen.

Första stycket gäller inte transporter som kräver tillstånd
enligt 36 § eller som utförs av någon som har tillstånd enligt
36 §.

För återkommande transporter som omfattas av anmälningsplikt
enligt första stycket är det tillräckligt att anmälan görs
vart femte år. Förordning (2011:1239).

43 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att
anmälningsplikt ska gälla i stället för tillståndsplikt enligt
36 § i fråga om avfall som inte är farligt avfall.

44 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från
anmälningsplikten enligt 42 §.

Första stycket gäller inte yrkesmässiga transporter av avfall
eller transporter av avfall inom ramen för en egen verksamhet
där transport av avfall är normalt och regelbundet
förekommande.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

45 § Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att
på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, ska anmäla
detta till kommunen.

Det som sägs om fastighetsägaren i första stycket gäller också
den som

1. enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska
anses som fastighetsägare, eller

2. har nyttjanderätt till fastigheten.

46 § Det krävs en anmälan till länsstyrelsen för yrkesmässig
insamling av avfall.

Anmälningsplikten gäller insamlingsverksamheten och inte de
enskilda insamlingsplatser som omfattas av
insamlingsverksamheten. Förordning (2013:62).

47 § Den som är handlare eller mäklare ska anmäla sin
verksamhet till länsstyrelsen.

48 § Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte
verksamheter som omfattas av

1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 §
miljöbalken,

2. ett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 §
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 43 §
denna förordning,

3. ett tillstånd enligt 38 § förordningen (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar,

4. ett tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om
producentansvar för returpapper, eller

5. ett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning. Förordning (2014:1076).

49 § En anmälan enligt 46 eller 47 § ska innehålla

1. sökandens namn och adress,

2. sökandens person- eller organisationsnummer, eller om sådant
inte finns, sökandens nationella eller europeiska
skatteregistreringsnummer,

3. en kortfattad beskrivning av verksamheten, och

4. uppgift om var verksamheten bedrivs.

50 § En anmälan enligt 46 eller 47 § ska göras till
länsstyrelsen i det län där

1. sökandens verksamhet har sitt säte, eller

2. sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

Om sökandens verksamhet har sitt säte och bedriver den
huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan
göras till länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas
eller lämnas.

Register över tillstånds- och anmälningspliktig hantering

51 § Länsstyrelsen ska föra ett register över de verksamheter
som har tillstånd enligt 36 § eller är anmälda enligt 42, 46
eller 47 §.

Underrättelser om tillstånd och anmälningar

52 § Länsstyrelsen ska i fråga om tillstånd enligt 36 § och
anmälningar enligt 42, 46 och 47 §§ underrätta den kommunala
nämnd som har det operativa tillsynsansvaret över den berörda
hanteringen. Underrättelserna ska ske på det sätt och i den
utsträckning som är lämplig med hänsyn till möjligheterna att
utöva en ändamålsenlig tillsyn.

Kontroll när avfall lämnas till någon annan

53 § För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig
verksamhet till någon annan för transport eller annan hantering
krävs att

1. den som ska hantera avfallet har gjort den anmälan eller har
det tillstånd som krävs för hanteringen, och

2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är
uppfyllt.

Första stycket 2 gäller inte för avfall som lämnas till
kommunen eller den som kommunen har anlitat.

Anteckningar vid återvinning och bortskaffande

54 § Den som bedriver en verksamhet med återvinning eller
bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska för varje
slag av avfall som hanteras i verksamheten föra anteckningar
om

1. varifrån avfallet kommer,

2. de metoder för återvinning eller bortskaffande som
används,

3. den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen,
och

4. var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i
minst tre år. Förordning (2014:236).

54 a § Utöver det som sägs i 54 § ska den som behandlar
sådant elavfall som avses i förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning föra anteckningar om

1. den mängd elavfall som har tagits emot för behandling,

2. den mängd elavfall som har förberetts för
återanvändning,

3. den mängd elavfall som har materialåtervunnits,

4. den mängd elavfall som har återvunnits på annat sätt,

5. den mängd elavfall som har bortskaffats,

6. den mängd elavfall som har lämnats för transport till en
annan behandlare i Sverige,

7. den mängd elavfall som har lämnats för transport till en
annan behandlare i ett annat land inom Europeiska unionen,
och

8. den mängd elavfall som har lämnats för transport till en
annan behandlare i ett land utanför Europeiska unionen.

Mängderna ska anges i vikt och av anteckningarna ska det
framgå vilka mängder som är hänförliga till var och en av de
kategorier elutrustning som anges i 19 § förordningen om
producentansvar för elutrustning. Förordning (2014:1076).

Anteckningar vid hantering av farligt avfall

55 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt
avfall uppkommer ska för varje slag av farligt avfall föra
anteckningar om

1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och

2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i
minst tre år. Förordning (2014:236).

56 § Den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall ska för
varje slag av farligt avfall föra anteckningar om

1. varifrån avfallet kommer,

2. hur ofta insamling sker, och

3. den mängd som samlas in årligen.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i
minst tre år. Förordning (2014:236).

57 § Den som transporterar farligt avfall och är
tillståndspliktig enligt 36 § eller anmälningspliktig enligt
42 § ska för varje slag av farligt avfall som transporteras
föra anteckningar om

1. varifrån avfallet kommer,

2. den mängd som transporteras årligen,

3. på vilket sätt avfallet transporteras, och

4. vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i
minst ett år. Förordning (2014:236).

58 § Den som är handlare eller mäklare ska för varje slag av
farligt avfall som säljs eller förmedlas i verksamheten föra
anteckningar om

1. varifrån avfallet kommer,

2. den mängd som säljs eller förmedlas årligen, och

3. till vem avfallet säljs eller förmedlas.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i
minst tre år. Förordning (2014:236).

59 § Den som har fört anteckningar om avfall enligt 54–58 §§
ska ge tillsynsmyndigheten och tidigare avfallsinnehavare
möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna, om
myndigheten eller den tidigare innehavaren begär det.

I fråga om elavfall som avses i 54 a § ska den som har fört
anteckningarna också ge den som är skyldig att rapportera
enligt 59 a § eller enligt 62 eller 63 § förordningen
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning möjlighet att
ta del av anteckningarna, om den rapporteringsskyldige begär
det. Förordning (2014:1076).

Rapportering om behandling av avfall

59 a § Den som tar emot elavfall som avses i förordningen
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning för att
behandla det ska, i fråga om elavfall som vid mottagandet
inte tidigare har behandlats av någon annan, senast den 31
mars varje år lämna de uppgifter som har antecknats enligt 54
och 54 a §§ till Naturvårdsverket. Förordning (2014:1076).

Transportdokument för farligt avfall inom Sverige

60 § När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att
transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet
(lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till
att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och
avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om
transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske
med lämnarens elektroniska signatur.

61 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
hur transportdokument enligt 60 § ska utformas och hanteras.

Anteckningar och transportdokument för hushållsavfall

62 § I fråga om hushållsavfall som är farligt avfall gäller
54–61 §§ endast sådan hantering som sker efter att det
farliga avfallet har

1. sorterats ut från annat hushållsavfall, och

2. mottagits av någon som för sin hantering av avfallet har
de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.
Förordning (2013:269).

Dumpning

63 § Frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap.
33 § miljöbalken prövas av

1. Havs- och vattenmyndigheten, om dispensprövningen avser
dumpning i

a) Sveriges ekonomiska zon, eller

b) något av två eller flera alternativa områden, om områdena
inte ligger inom ett och samma län, och

2. länsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om
dispensfrågan inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten
enligt 1.

Innan Havs- och vattenmyndigheten beslutar i en dispensfråga
som avses i första stycket 1 b ska myndigheten höra de
berörda länsstyrelserna. Länsstyrelsens beslut enligt första
stycket 2 ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

En dispens ska avse ett visst slag och en viss mängd avfall
samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.
Förordning (2013:1166).

64 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela de föreskrifter
som behövs för verkställigheten av 15 kap. 31-33 §§
miljöbalken. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter
ska myndigheten höra länsstyrelserna, Naturvårdsverket,
Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning och
Tullverket. Förordning (2013:136).

Införsel och utförsel av avfall

65 § Sådant avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A
till förordning (EG) nr 1013/2006 får importeras eller på
annat sätt föras in till Sverige endast om den som för in
avfallet kan visa att avfallet kommer att tas om hand av
någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd
eller har gjort de anmälningar som krävs enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.
Förordning (2013:269).

66 § Naturvårdsverket är

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande
transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall
(SÖ 1991:22),

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det
kontaktorgan som avses i artikel 54 i förordning (EG) nr
1013/2006, och

3. den behöriga myndighet som avses i artiklarna 5 och 6 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av
den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt
kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och
kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt
kvicksilver. Förordning (2012:372).

67 § Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet
enligt 66 § 1 eller 2 får kännedom om eller handlägger ett
ärende om en avfallstransport som omfattas av förordning (EG)
nr 1013/2006, ska verket underrätta den berörda länsstyrelse
och den berörda kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.

Naturvårdsverket ska underrätta Kemikalieinspektionen om
uppgifter som Naturvårdsverket får i sin egenskap av behörig
myndighet enligt 66 § 3. Förordning (2012:372).

68 § Bestämmelser om transportdokument för gränsöverskridande
transporter av avfall finns i artiklarna 4 och 16 i förordning
(EG) nr 1013/2006. Förordning (2012:261).

69 § Naturvårdsverket får med Finland och Danmark ingå sådana
bilaterala överenskommelser som avses i artikel 30 i förordning
(EG) nr 1013/2006.

70 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av en överenskommelse som avses i 69 §.

Gränsöverskridande transporter av elutrustning som kan antas
vara avfall

70 a § Om elutrustning som avses i förordningen (2014:1075)
om producentansvar för elutrustning är avsedd att
transporteras ut från Sverige och kan antas vara avfall med
hänsyn till att den är begagnad, dess skick, hur väl den
fungerar, hur den är lastad eller förpackad eller andra
omständigheter, ska utrustningen anses vara avfall. Detta
gäller dock inte om den som innehar utrustningen visar

1. dokument som styrker att äganderätten till utrustningen
har övergått eller kommer att övergå till den som
utrustningen ska transporteras till och där det anges att
utrustningen är fullt fungerande och är avsedd för
återanvändning,

2. dokument som styrker att utrustningens funktion har
testats och att förekomsten av farliga ämnen i utrustningen
har kontrollerats och utvärderats varav test- och
kontrollresultaten framgår,

3. att de dokument som avses i 2 på ett säkert sätt är fästa
på utrustningen eller på den förpackning som utrustningen
finns i,

4. att utrustningen har ett ändamålsenligt skydd mot skador
under transport, lastning och lossning och i övrigt är
ändamålsenligt lastad,

5. dokument som styrker att den som transporten utförs för
har intygat att utrustningen inte är avfall och har tagit på
sig ansvaret för att transporten är förenlig med gällande
regelverk, och

6. alla nödvändiga transportdokument i övrigt.
Förordning (2014:1076).

70 b § Kraven på dokument för att visa att elutrustning inte
är avfall enligt 70 a § 1–3 gäller inte om den som
transporterar utrustningen visar att transporten sker inom
ramen för ett avtal mellan transportens avsändare och en
mottagare som tidigare har sålt eller på annat sätt har
tillhandahållit utrustningen eller är någon som agerar för
dennes räkning och att

1. transporten innebär att utrustningen med stöd av en
garantibestämmelse eller bestämmelser i svensk rätt skickas
tillbaka till mottagaren för reparation eller annan åtgärd
som syftar till att den ska kunna användas igen,

2. utrustningen är avsedd för yrkesmässig användning, och

a) utrustningen skickas till mottagaren för renovering eller
reparation enligt avtalet med syftet att utrustningen ska
användas igen, och

b) mottagaren finns i ett land som omfattas av OECD-rådets
beslut C(2001)107/slutligt rörande revidering av beslut
C(92)39/slutligt om kontroll av gränsöverskridande
transporter av avfall avsett för återvinning, eller

3. utrustningen är begagnad, trasig och avsedd för
yrkesmässig användning och

a) utrustningen skickas till mottagaren för en analys av vad
som är orsaken till att utrustningen är trasig, och

b) det endast är mottagaren som kan utföra en sådan analys.
Förordning (2014:1076).

70 c § Dokumentationen av de tester och kontroller som avses
i 70 a § 2 ska innehålla uppgift om

1. vilken typ av elutrustning som dokumentationen avser,

2. den kategori enligt 19 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning som utrustningen ingår i,

3. utrustningens identifieringsnummer, om det finns,

4. utrustningens tillverkningsår, om det är känt,

5. vilka typer av tester och kontroller som har utförts,

6. datum när kontrollerna utfördes,

7. namnet på den som har utfört testerna och kontrollerna,
och

8. adressen till den som har utfört testerna och
kontrollerna. Förordning (2014:1076).

70 d § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka
tester och kontroller som ska ligga till grund för
dokumentationen enligt 70 a §. Förordning (2014:1076).

Underrättelser till Europeiska kommissionen

71 § Naturvårdsverket ska fullgöra de skyldigheter om
information till Europeiska kommissionen som anges i

1. artikel 7 i direktiv 2008/98/EG, och

2. artikel 5 i förordning (EG) nr 1102/2008.
Innan Naturvårdsverket informerar enligt första stycket 2 ska
verket höra Kemikalieinspektionen. Förordning (2012:372).

Föreskrifter för Försvarsmakten m.fl.

72 § Generalläkaren får meddela föreskrifter som avviker från
15 kap. miljöbalken och denna förordning i fråga om hantering
av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt. Generalläkaren ska höra Naturvårdsverket innan
sådana föreskrifter meddelas.

Föreskrifter om avfall från hälso- och sjukvården

73 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter om hantering
av smittförande avfall från hälso- och sjukvården som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Den kommunala renhållningsordningen

74 § Kommunen får meddela föreskrifter om

1. hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering
av avfall ska vara beskaffade och skötas,

2. att vissa slag av avfall ska förvaras och transporteras
skilt från annat avfall,

3. skyldighet att i fråga om förvaring och transport av avfall
vidta andra åtgärder som är nödvändiga av återanvändnings-
eller återvinningsskäl eller av andra hälso- eller miljöskäl,

4. att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom
kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall
ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden
eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning, och

5. hur en anmälan enligt 45 § ska göras.
Förordning (2011:1239).

75 § Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om
hanteringen av hushållsavfall.

76 § Föreskrifter enligt 74 § 1–3 och 75 § får inte avse
hantering av avfall som hanteras genom en producents försorg
enligt föreskrifter om producentansvar som har meddelats med
stöd av 15 kap. 6–7 a §§ miljöbalken.

Föreskrifter enligt 74 § 1 får inte avse hur mottagnings- och
behandlingsanordningar för avfall i hamnar ska vara beskaffade
och skötas.

76 a § En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt
avsnitt om förpackningar och platser för insamling av
förpackningsavfall. Planen ska även innehålla uppgifter om
åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och
åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Första stycket gäller inte sådana flaskor eller burkar som
omfattas av förordningen (2005:220) om retursystem för
plastflaskor och metallburkar. Förordning (2014:1076).

76 b § En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt
avsnitt om returpapper och platser för insamling av
returpapper. Planen ska även innehålla åtgärder för att
förebygga att returpapper uppstår. Förordning (2014:1076).

77 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. vad den kommunala renhållningsordningens avfallsplan ska
innehålla, och

2. skyldighet för kommunerna att lämna information om
hanteringen av avfall och om innehållet i avfallsplanen.
Förordning (2011:1239).

78 § Bestämmelser om miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program finns i 6
kap. miljöbalken och i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Förordning (2014:1076).

79 § Kommunen ska skicka en kopia av sin avfallsplan till
länsstyrelsen.

80 § Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde
år och uppdateras vid behov.

När avfallsplanen ändras ska kommunen genast underrätta
länsstyrelsen om ändringen.

Regional och nationell avfallsplanering

81 § Länsstyrelsen ska göra en sammanställning över de
kommunala avfallsplanerna. Sammanställningen ska innehålla en
analys av kapaciteten för avfallsbehandling inom länet avseende
förutsättningarna för att hantera avfallet genom förberedelse
för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning
eller bortskaffande, med prioritet i den ordningen.

Om det behövs för att åtgärda en befintlig eller förutsebar
kapacitetsbrist eller för att tydliggöra ett befintligt eller
förutsebart kapacitetsöverskott när det gäller en viss
behandlingsmetod, ska länsstyrelsen samråda med berörda
kommuner, näringsidkare och andra länsstyrelser.

Länsstyrelsen ska överlämna sammanställningen till
Naturvårdsverket.

82 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. hur sammanställningen enligt 81 § ska utformas samt hur och
när den ska överlämnas, och

2. skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om
den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av
verksamheten jämfört med avfallsplanen.

83 § Naturvårdsverket ska se till att det finns en nationell
avfallsplan och ett program för att förebygga uppkomsten av
avfall som uppfyller kraven i artiklarna 28–30 i direktiv
2008/98/EG. Naturvårdsverket ska fortlöpande göra de
uppdateringar av planen och programmet som behövs för att hålla
dem aktuella.

När planen och programmet tas fram eller ändras ska
Naturvårdsverket

1. på lämpligt sätt ge företrädare för länsstyrelserna,
kommunerna och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter,

2. följa direktivets krav i artikel 31 i fråga om allmänhetens
medverkan,

3. följa direktivets krav i artikel 32 i fråga om samarbete med
övriga berörda medlemsstater och med Europeiska kommissionen,
och

4. informera kommissionen i enlighet med artikel 33 i
direktivet.

Tillsyn

84 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt i 2 kap. 4,
29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

85 § De operativa tillsynsmyndigheterna ska samråda med
Tullverket i frågor som rör tillsynen över att förordning (EG)
nr 1013/2006 följs. Förordning (2012:261).

Avgifter

86 § Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken.

Sanktioner

87 § Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter
i strid med förordning (EG) nr 1013/2006 finns i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2012:261).

Överklagande

88 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § samt i 1
kap. 2 § och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar.

Övergångsbestämmelser

2011:927

1. Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2011, då
avfallsförordningen (2001:1063), förordningen (2007:383) om
gränsöverskridande transporter av avfall och förordningen
(1993:1268) om spillolja ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen i 21 § ska tillämpas första gången på
bortskaffande som sker efter den 31 december 2014. För tiden
dessförinnan får bortskaffande inte ske på sådant sätt att ett
bortskaffande i ett djupt bergförvar inte blir möjligt.

3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 9
augusti 2011 och som inte omfattas av tillståndsplikt enligt
avfallsförordningen (2001:1063), om sådan plikt införs till
följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och med den 9 augusti 2012 trots att
tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas
endast om den som bedriver verksamheten gett in en ansökan om
tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 9 augusti 2012
och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

4. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 9
augusti 2011 och som inte omfattas av anmälningsplikt enligt
avfallsförordningen (2001:1063), om sådan plikt införs till
följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och med den 9 augusti 2012 trots att
anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas
endast om den som bedriver verksamheten senast den 9 augusti
2012 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.

5. Tillstånd, beslut, dispenser, medgivanden, villkor eller
registreringar som avser verksamheter, hanteringar eller andra
åtgärder som har meddelats genom beslut enligt bestämmelser i
avfallsförordningen (2001:1063), förordningen (2007:383) om
gränsöverskridande transporter av avfall, förordningen
(1993:1268) om spillolja eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av sådana bestämmelser ska fortsätta att
gälla.

2013:136

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

2. Ärenden som har kommit in till Havs- och vattenmyndigheten
men inte avgjorts före ikraftträdandet ska fortsätta att
handläggas av Havs- och vattenmyndigheten enligt äldre
föreskrifter.

2014:1076

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

2. Bestämmelserna i 24 a–24 d §§ tillämpas första gången för
förpackningsavfall och returpapper som uppkommer efter
utgången av mars 2017.

Bilaga 1

Farliga egenskaper

Denna bilaga innehåller en förteckning över egenskaper som
gör att avfall ska anses vara farligt avfall.

De klassificeringar, R-nummer och koncentrationsgränser som
anges i bilagan motsvarar klassificeringar, R-nummer och
koncentrationsgränser som anges i föreskrifter som genomför
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31
maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av
farliga preparat, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/21/EU.

De testmetoder som ska användas för klassificeringen finns
beskrivna i kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den
30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach).

H 1 Explosivt: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat
som kan explodera vid kontakt med öppen eld eller som är mer
känsligt för stötar eller friktion än dinitrobensen.

H 2 Oxiderande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat
som ger upphov till en kraftig exoterm reaktion i kontakt med
andra ämnen, särskilt brännbara ämnen.

H 3-A Mycket brandfarligt: Avfallet innehåller

1. en synnerligen brandfarlig vätska eller ett annat flytande
ämne eller preparat med en flampunkt under 21 grader Celsius,

2. ett ämne eller preparat som vid kontakt med luft vid
normal temperatur och utan annan energitillförsel kan
utveckla värme och slutligen fatta eld,

3. ett fast ämne eller preparat som lätt kan fatta eld vid
kortvarig kontakt med en antändningskälla och som fortsätter
att brinna eller förbrännas efter det att antändningskällan
har avlägsnats,

4. ett gasformigt ämne eller preparat som är brandfarligt i
luft vid normalt tryck, eller

5. ett ämne eller preparat som i kontakt med vatten eller
fuktig luft utvecklar mycket brandfarliga gaser i farliga
mängder.

H 3-B Brandfarligt: Avfallet innehåller ett ämne eller
preparat i flytande form med en flampunkt på 21–55 grader
Celsius.

H 4 Irriterande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat
som inte är frätande men som vid direkt, långvarig eller
upprepad kontakt med hud eller slemhinnor kan orsaka
inflammation.

H 5 Hälsoskadligt: Avfallet innehåller ett ämne eller
preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom
huden kan medföra begränsade hälsoskador.

H 6 Giftigt eller mycket giftigt: Avfallet innehåller ett
ämne eller preparat som vid inandning, förtäring eller upptag
genom huden kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska
hälsorisker eller till och med död.

H 7 Cancerframkallande: Avfallet innehåller ett ämne eller
preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom
huden kan ge upphov till cancer eller öka dess förekomst.

H 8 Frätande: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat som
vid kontakt kan förstöra levande vävnad.

H 9 Smittfarligt: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat
som innehåller mikroorganismer eller deras toxiner och enligt
vetenskap eller grundad misstanke förorsakar sjukdom hos
människor eller andra levande organismer.

H 10 Reproduktionstoxiskt: Avfallet innehåller ett ämne eller
preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom
huden kan förorsaka icke ärftliga medfödda missbildningar
eller öka förekomsten av dessa.

H 11 Mutagent: Avfallet innehåller ett ämne eller preparat
som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan
förorsaka ärftliga genetiska skador eller öka deras
förekomst.

H 12 Avfallet avger giftiga eller mycket giftiga gaser i
kontakt med vatten, luft eller syra.

H 13 Allergiframkallande: Avfallet innehåller ett ämne eller
preparat som – enligt tillgängliga testmetoder – vid
inandning eller upptag genom huden kan framkalla en
överkänslighetsreaktion, så att det vid ytterligare
exponering för ämnet eller preparatet uppstår karakteristiska
skadliga symtom.

H 14 Ekotoxiskt: Avfallet utgör – omedelbart eller på sikt –
en risk för en eller flera miljösektorer.

H 15 Avfall som på något sätt efter bortskaffande kan ge
upphov till ett annat ämne, t.ex. en lakvätska, med någon av
de egenskaper som förtecknas ovan.

Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller
flera av de egenskaper som beskrivs i H 1–H 15, och i fråga
om H 3–H 8, H 10 och H 11, en eller flera av följande
egenskaper:

1. flampunkten är mindre än eller lika med 55 grader Celsius,

2. ett eller flera giftiga ämnen som klassificeras som mycket
giftiga vid en total koncentration större än eller lika med
0,1 procent,

3. ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid en
total koncentration större än eller lika med 3 procent,

4. ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga
vid en total koncentration större än eller lika med 25
procent,

5. ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R 35
vid en total koncentration större än eller lika med 1
procent,

6. ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R 34
vid en total koncentration större än eller lika med 5
procent,

7. ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R
41 vid en total koncentration större än eller lika med 10
procent,

8. ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R
36, R 37 eller R 38 vid en total koncentration större än
eller lika med 20 procent,

9. ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande
(kategori 1 eller 2) vid en koncentration större än eller
lika med 0,1 procent,

10. ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande
(kategori 3) vid en koncentration större än eller lika med 1
procent,

11. ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 1
eller 2) och som klassificeras som R 60 eller R 61 vid en
koncentration större än eller lika med 0,5 procent,

12. ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 3)
och som klassificeras som R 62 eller R 63 vid en
koncentration större än eller lika med 5 procent,

13. ett mutagent ämne (kategori 1 eller 2) som klassificeras
som R 46 vid en koncentration större än eller lika med 0,1
procent, eller

14. ett mutagent ämne (kategori 3) som klassificeras som R 40
vid en koncentration större än eller lika med 1 procent.
Förordning (2014:236).

Bilaga 2

Hantering som utgör återvinning

R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla.

Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner
hushållsavfall om anläggningens energieffektivitet uppgår
till

1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har
tagits i drift och omfattas av en anmälan eller ett tillstånd
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller
motsvarande äldre bestämmelser, och

2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har
gjorts eller ett tillstånd som har getts efter den 31
december 2008 enligt miljöprövningsförordningen eller
motsvarande äldre bestämmelser.

Den energieffektivitet som avses i andra stycket ska beräknas
enligt formeln energieffektivitet = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97
x (Ew + Ef) där Ep är den energi som årligen produceras i
form av värme eller elektricitet beräknad genom att energin i
form av elektricitet multipliceras med 2,6 och den värme som
produceras för ett kommersiellt ändamål multipliceras med 1,1
(GJ/år), Ef är den årliga energitillförseln till systemet
från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga
(GJ/år), Ew är den energi som kan utvinnas från det
behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets
effektiva värmevärde (GJ/år), Ei är den energi som importeras
under ett år bortsett från Ew och Ef (GJ/år) och 0,97 är den
faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska
och strålning. Formeln ska tillämpas i enlighet med det som
är bästa möjliga teknik vid förbränning av avfall.

R 2 Återvinning eller regenerering av lösningsmedel.

R 3 Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som
lösningsmedel.

Detta omfattar kompostering och andra biologiska
omvandlingsprocesser samt förgasning och pyrolys med
utnyttjande av komponenterna som kemikalier.

R 4 Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar.

R 5 Materialåtervinning av andra oorganiska material.

Detta omfattar jordtvätt som medför återställande av mark och
återvinning av oorganiska byggmaterial.

R 6 Regenerering av syror eller baser.

R 7 Återvinning av komponenter som används för att minska
föroreningar.

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter.

R 9 Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja.

R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller
ekologin.

R 11 Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan
hantering som avses i R 1–R 10.

R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan
hantering som avses i R 1–R 11.

Detta omfattar – om hanteringen inte lämpligen kan hänföras
till någon av R 1–R 11 – inledande hantering före återvinning,
inklusive förbehandling (t.ex. demontering, sortering,
krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering,
konditionering, omförpackning, separering, sammansmältning
eller blandning för överlämnande till någon sådan hantering som
avses i R 1–R 11).

R 13 Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i
R 1–R 12.

Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den
plats där avfallet har uppkommit.
Förordning (2013:269).

Bilaga 3

Hantering som utgör bortskaffande

D 1 Deponering på eller under markytan.

D 2 Behandling i markbädd.

Detta omfattar t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall
och slam i jord eller liknande.

D 3 Djupinjicering.

Detta omfattar t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor,
saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum och
liknande.

D 4 Invallning.

Detta omfattar t.ex. placering av flytande avfall och slam i
dagbrott, dammar eller laguner och liknande.

D 5 Särskilt utformad markdeponering.

Detta omfattar t.ex. placering i inklädda, separata
förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och
från den omgivande miljön.

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner.

D 7 Utsläpp till hav eller oceaner.

Detta omfattar även deponering under havsbotten.

D 8 Biologisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt
i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en
förening eller blandning som bortskaffas med någon sådan
hantering som anges i D 1–D 12.

D 9 Fysikalisk kemisk behandling som inte omfattas av någon
annan punkt i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i
form av en förening eller blandning som bortskaffas med någon
sådan hantering som anges i D 1–D 12 (t.ex. avdunstning,
torkning eller kalcinering).
D 10 Förbränning på land.

D 11 Förbränning till havs.

D 12 Permanent lagring.

Detta omfattar t.ex. placering av behållare i en gruva och
liknande.

D 13 Sammansmältning eller blandning före en hantering som
anges i D 1–D 12.

Detta omfattar – om hanteringen inte lämpligen kan hänföras
till någon av D 1–D 12 – inledande hantering före
bortskaffande, inklusive förbehandling (t.ex. sortering,
krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering,
konditionering eller separering för överlämnande till något
sådant bortskaffande som anges i D 1–D 12).
D 14 Omförpackning före något sådant bortskaffande som anges i
D 1–D 13.

D 15 Lagring före något sådant bortskaffande som anges i D 1–D
14.

Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den
plats där avfallet har uppkommit.

Bilaga 4

Avfallstyper

Denna bilaga innehåller en förteckning över olika typer av
avfall. För varje avfallstyp anges en sexsiffrig kod. Med en
asterisk (*) efter koden anges att avfallstypen är farligt
avfall.

Avfallstyperna är indelade i kapitel (tvåsiffrig kod) och
underkapitel (fyrsiffrig kod).

Att identifiera ett avfall till en viss avfallstyp

För att identifiera en viss typ av avfall går man till väga på
följande sätt.
1. Först identifierar man den källa som gett upphov till
avfallet (kapitel med tvåsiffrig kod) och sedan via
underkapitlen (fyrsiffrig kod) bestämmer vilken avfallsstyp
(sexsiffrig kod) i kapitlet som är den mest passande
beskrivningen av avfallet – dock inte någon avfallstyp där den
sexsiffriga koden slutar på 99.

2. Om man inte finner någon passande avfallstyp i kapitel 01–12
eller 17–20, undersöker man om avfallet kan identifieras i
kapitel 13, 14 eller 15. Om ingen av dessa avfallstyper är
passande, undersöker man om avfallet kan identifieras i kapitel
16.

3. Om man efter att ha undersökt enligt 1 och 2 inte har funnit
någon passande avfallstyp, ska man identifiera avfallet som den
avfallstyp där den sexsiffriga koden slutar på 99 i det
underkapitel som i undersökningen enligt 1 passar bäst.

Olika slags avfall som uppkommer vid en och samma anläggning
kan behöva identifieras i olika avfallstyper.

Farliga ämnen och tungmetaller

Med farligt ämne avses i förteckningen ett ämne som har
klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt
enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Med tungmetall avses i förteckningen en förening av antimon,
arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel,
selen, tellur, tallium eller tenn, samt dessa ämnen i metallisk
form om de är klassificerade som farliga ämnen.

Om en avfallstyp identifieras som farlig genom en specifik
eller allmän hänvisning till farliga ämnen, ska avfallet
betraktas som farligt endast om det innehåller dessa ämnen i
koncentrationer (dvs. viktprocent) som är så höga att avfallet
har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 1.

Definitionen av farligt avfall gäller inte rena legeringar som
inte är förorenade med farliga ämnen. För avfall som redan är
upptaget i denna förteckning gäller den nuvarande
klassificeringen.

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt
fysikalisk och kemisk behandling av mineral

01 01 Avfall från mineralbrytning:

01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltiga material.

01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltiga material.

01 03 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av
metallhaltiga mineral:

01 03 04* Syrabildande gruvavfall från bearbetning av
sulfidmalm.

01 03 05* Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen.

01 03 06 Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och
01 03 05.

01 03 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen från
fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral.

01 03 08 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som
anges i 01 03 07.

01 03 09 Annat avfall som utgörs av annat rödslam från
aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07.

01 03 99 Annat avfall än det som anges i 01 03 04–01 03 09.

01 04 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-
metallhaltiga mineral:

01 04 07* Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk
och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral.

01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än
det som anges i 01 04 07.

01 04 09 Kasserad sand och lera.

01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som
anges i 01 04 07–01 04 09.

01 04 11 Annat avfall från tillverkning av pottaska och
stensalt än det som anges i 01 04 07–01 04 10.

01 04 12 Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än
det som anges i 01 04 07–01 04 11.

01 04 13 Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det
som anges i 01 04 07–01 04 12.

01 04 99 Annat avfall än det som anges i 01 04 07–01 04 13.

01 05 Borrslam och annat borravfall:

01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten eller i
syfte att utvinna värme ur berget.

01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall.

01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga
ämnen.

01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som
anges i 01 05 05 och 01 05 06.

01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som
anges i 01 05 05 och 01 05 06.

01 05 99 Annat borravfall än det som anges i 01 05 04–01 05 08.

02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk,
skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning
av livsmedel

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk,
skogsbruk, jakt och fiske:

02 01 01 Slam från tvättning och rengöring i jordbruk,
trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt eller fiske.

02 01 02 Vävnadsdelar från djur.

02 01 03 Växtdelar.

02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar).

02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd
halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och
behandlats utanför produktionsstället.

02 01 07 Skogsbruksavfall.

02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier.

02 01 09 Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det
som anges i 02 01 08.

02 01 10 Metallavfall.

02 01 99 Annat avfall än det som anges i 02 01 01–02 01 10.

02 02 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och
andra livsmedel av animaliskt ursprung:

02 02 01 Slam från tvättning och rengöring.

02 02 02 Vävnadsdelar från djur.

02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning.

02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 02 99 Annat avfall än det som anges i 02 02 01–02 02 04.

02 03 Avfall från bearbetning och beredning av frukt,
grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak;
tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och
jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass:

02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning,
centrifugering och separering.

02 03 02 Konserveringsmedelsavfall.

02 03 03 Avfall från vätskeextraktion.

02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning.

02 03 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 03 99 Annat avfall än det som anges i 02 03 01–02 03 05.

02 04 Avfall från sockertillverkning:

02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor.

02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav.

02 04 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 04 99 Annat avfall än det som anges i 02 04 01–02 04 03.

02 05 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter:

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning.

02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 05 99 Annat avfall än det som anges i 02 05 01 och 02 05 02.

02 06 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker:

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning.

02 06 02 Konserveringsmedelsavfall.

02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 06 99 Annat avfall än det som anges i 02 06 01–02 06 03.

02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria

drycker (utom kaffe, te och kakao):

02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk
fragmentering av råvaror.

02 07 02 Avfall från spritdestillation.

02 07 03 Avfall från kemisk behandling.

02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning.

02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

02 07 99 Annat avfall än det som anges i 02 07 01–02 07 05.

03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och
möbler, pappersmassa, papper och papp

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och
möbler:

03 01 01 Bark- och korkavfall.

03 01 04* Spån, spill, trä, fanér och spånskivor som innehåller
farliga ämnen.

03 01 05 Annat spån, spill, trä och fanér och andra spånskivor
än de som anges i 03 01 04.

03 01 99 Annat avfall än det som anges i 03 01 01–03 01 05.

03 02 Avfall från träskyddsbehandling:

03 02 01* Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel.

03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska
klorföreningar.

03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska
metallföreningar.

03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel.

03 02 05* Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01–
03 02 04 men som innehåller farliga ämnen.

03 02 99 Andra träskyddsmedel än de som anges i 03 02 01–
03 02 05.

03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa,
papper och papp:

03 03 01 Bark- och träavfall.

03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska).

03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper.

03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av
pappersmassa från returfiber.

03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för
återvinning.

03 03 09 Kalkslamsavfall.

03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam
från mekanisk avskiljning.

03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 03 03 10.

03 03 99 Annat avfall än det som anges i 03 03 01–03 03 11.

04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri

04 01 Avfall från läder- och pälsindustri:

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk.

04 01 02 Avfall från kalkbehandling.

04 01 03* Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan
flytande fas.

04 01 04 Kromhaltiga garvmedel.

04 01 05 Kromfria garvmedel.

04 01 06 Slam, särskilt från avloppsbehandling på
produktionsstället, som innehåller krom.

04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på
produktionsstället, som inte innehåller krom.

04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material,
putspulver) som innehåller krom.

04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning.

04 01 99 Annat avfall än det som anges i 04 01 01–04 01 09.

04 02 Avfall från textilindustri:

04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier,
elastomer, plastomer).

04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax).

04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska
lösningsmedel.

04 02 15 Annat avfall från appretering än det som anges i
04 02 14.

04 02 16* Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen.

04 02 17 Andra färgämnen och pigment än de som anges i
04 02 16.

04 02 19* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 04 02 19.

04 02 21 Oförädlade textilfibrer.

04 02 22 Förädlade textilfibrer.

04 02 99 Annat avfall än det som anges i 04 02 09–04 02 22.

05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

05 01 Avfall från raffinering av petroleum:

05 01 02* Slam från avsaltning.

05 01 03* Bottenslam från tankar.

05 01 04* Surt alkylslam.

05 01 05* Oljespill.

05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller
utrustning.

05 01 07* Sur tjära.

05 01 08* Andra former av tjära.

05 01 09* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

05 01 10 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 05 01 09.

05 01 11* Avfall från rening av bränslen med baser.

05 01 12* Oljehaltiga syror.

05 01 13 Slam från matarvatten.

05 01 14 Avfall från kyltorn.

05 01 15* Förbrukad filterlera.

05 01 16 Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum.

05 01 17 Bitumen.

05 01 99 Annat avfall än det som anges i 05 01 02–05 01 17.

05 06 Avfall från kolpyrolys:

05 06 01* Sur tjära.

05 06 03* Andra former av tjära.

05 06 04 Avfall från kyltorn.

05 06 99 Annat avfall än det som anges i 05 06 01–05 06 04.

05 07 Avfall från rening och transport av naturgas:

05 07 01* Kvicksilverhaltigt avfall.

05 07 02 Svavelhaltigt avfall.

05 07 99 Annat avfall än det som anges i 05 07 01 och 05 07 02.

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer

06 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av syror:

06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet.

06 01 02* Saltsyra.

06 01 03* Fluorvätesyra.

06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet.

06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet.

06 01 06* Andra syror.

06 01 99 Annat avfall än det som anges i 06 01 01–06 01 06.

06 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av baser:

06 02 01* Kalciumhydroxid.

06 02 03* Ammoniumhydroxid.

06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid.

06 02 05* Andra baser.

06 02 99 Annat avfall än det som anges i 06 02 01–06 02 05.

06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av salter, saltlösningar och metalloxider:

06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller
cyanider.

06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller
tungmetaller.

06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de
som anges i 06 03 11 och 06 03 13.

06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller.

06 03 16 Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15.

06 03 99 Annat avfall än det som anges i 06 03 11–06 03 16.

06 04 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03:

06 04 03* Arsenikhaltigt avfall.

06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall.

06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller.

06 04 99 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i
06 04 03–06 04 05.

06 05 Avfall från avloppsbehandling på produktionsstället:

06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

06 05 03 Annat slam än det som anges i 06 05 02.

06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska
processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser:

06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider.

06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i
06 06 02.

06 06 99 Annat avfall än det som anges i 06 06 02 och 06 06 03.

06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av halogener samt från kemiska processer där
halogenföreningar ingår:

06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys.

06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion.

06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam.

06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från
kontaktprocessen.

06 07 99 Annat avfall än det som anges i 06 07 01–06 07 04.

06 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av kisel och kiselderivat:

06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner.

06 08 99 Annat avfall än det som anges i 06 08 99.

06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska
processer där fosforföreningar ingår:

06 09 02 Fosforslagg.

06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller
är förorenat med farliga ämnen.

06 09 04 Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges
i 06 09 03.

06 09 99 Annat avfall än det som anges i 06 09 02–06 09 04.

06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska
processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av
gödningsmedel:

06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen.

06 10 99 Annat avfall än det som anges i 06 10 02.

06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och
täckmedel:

06 11 01 Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av
titandioxid.

06 11 99 Annat avfall än det som anges i 06 11 01.

06 13 Annat avfall från oorganiska kemiska processer:

06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra
biocider.

06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02).

06 13 03 Kimrök.

06 13 04* Avfall från asbestbearbetning.

06 13 05* Sot.

06 13 99 Annat avfall än det som anges i 06 13 01–06 13 05.

07 Avfall från organisk-kemiska processer

07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av organiska baskemikalier:

07 01 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 01 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar.

07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar.

07 01 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 01 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 01 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade
absorbermedel.

07 01 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 01 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

07 01 12 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 07 01 11.

07 01 99 Annat avfall än det som anges i 07 01 07–07 01 12.

07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av plast, syntetgummi och konstfibrer:

07 02 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 02 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar.

07 02 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar.

07 02 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 02 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 02 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade
absorbermedel.

07 02 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 02 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

07 02 12 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 07 02 11.

07 02 13 Plastavfall.

07 02 14* Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen.

07 02 15 Annat avfall från tillsatser än det som anges i
07 02 14.

07 02 16* Avfall som innehåller farliga silikoner.

07 02 17 Avfall som innehåller andra silikoner än de som anges
i 07 02 16.

07 02 99 Annat avfall än det som anges i 07 02 01–07 02 17.

07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11):

07 03 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 03 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar.

07 03 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar.

07 03 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 03 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 03 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade
absorbermedel.

07 03 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 03 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

07 03 12 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 07 03 11.

07 03 99 Annat avfall än det som anges i 07 03 01–07 03 12.

07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och
02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider:

07 04 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 04 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar.

07 04 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar.

07 04 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 04 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 04 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade
absorbermedel.

07 04 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 04 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

07 04 12 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 07 04 11.

07 04 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen.

07 04 99 Annat avfall än det som anges i 07 04 01–07 04 13.

07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av farmaceutiska produkter:

07 05 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 05 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar.

07 05 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar.

07 05 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 05 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 05 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade
absorbermedel.

07 05 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 05 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

07 05 12 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 07 05 11.

07 05 13* Fast avfall som innehåller farliga ämnen.

07 05 14 Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13.

07 05 99 Annat avfall än det som anges i 07 05 01–07 05 14.

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel,
desinfektionsmedel och kosmetika:

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 06 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar.

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar.

07 06 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 06 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 06 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade
absorbermedel.

07 06 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 06 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

07 06 12 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 07 06 11.

07 06 99 Annat avfall än det som anges i 07 06 01–07 06 12.

07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte
anges på annan plats:

07 07 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.

07 07 03* Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar.

07 07 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar.

07 07 07* Halogenerade destillations- och reaktionsrester.

07 07 08* Andra destillations- och reaktionsrester.

07 07 09* Halogenerade filterkakor och förbrukade
absorbermedel.

07 07 10* Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel.

07 07 11* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

07 07 12 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 07 07 11.

07 07 99 Annat avfall än det som anges i 07 07 01–07 07 12.

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj),
lim, fogmassa och tryckfärg

08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution,
användning och borttagning av färg och lack:

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i
08 01 11.

08 01 13* Slam från färg eller lack som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

08 01 14 Annat slam från färg eller lack än det som anges i
08 01 13.

08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

08 01 16 Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack
än det som anges i 08 01 15.

08 01 17* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller
organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

08 01 18 Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som
anges i 08 01 17.

08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack
än de som anges i 08 01 19.

08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel.

08 01 99 Annat avfall än det som anges i 08 01 11–08 01 21.

08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska
material):

08 02 01 Pulverlackavfall.

08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material.

08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material.

08 02 99 Annat avfall än det som anges i 08 02 01–08 02 03.

08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av tryckfärg:

08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg.

08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller
tryckfärg.

08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen.

08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12.

08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen.

08 03 15 Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14.

08 03 16* Etsbad.

08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen.

08 03 18 Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17.

08 03 19* Dispergerad olja.

08 03 99 Annat avfall än det som anges i 08 03 07–08 03 19.

08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel):

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än som anges i 08 04 09.

08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i
08 04 11.

08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa
som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga
ämnen.

08 04 14 Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller
fogmassa än det som anges i 08 04 13.

08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller
fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra
farliga ämnen.

08 04 16 Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim
eller fogmassa än det som anges i 08 04 15.

08 04 17* Hartsolja.

08 04 99 Annat avfall än det som anges i 08 04 09–08 04 17.

08 05 Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08.

08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater.

09 Avfall från fotografisk industri

09 01 Avfall från fotografisk industri:

09 01 01* Vattenbaserad framkallare och aktivator.

09 01 02* Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar.

09 01 03* Lösningsmedelsbaserad framkallare.

09 01 04* Fixerbad.

09 01 05* Blekbad och blek-fixerbad.

09 01 06* Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt
avfall på produktionsstället.

09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver
eller silverföreningar.

09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller
silver eller silverföreningar.

09 01 10 Engångskameror utan batterier.

09 01 11* Engångskameror med batterier inbegripna under
16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03.

09 01 12 Engångskameror med andra batterier än de som anges i
09 01 11.

09 01 13* Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning
av silver än det som anges i 09 01 06.

09 01 99 Annat avfall än det som anges i 09 01 01–09 01 13.

10 Avfall från termiska processer

10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar

(utom 19):

10 01 01 Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som
anges i 10 01 04).

10 01 02 Flygaska från kolförbränning.

10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä.

10 01 04* Flygaska och pannaska från oljeförbränning.

10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från
rökgasavsvavling.

10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från
rökgasavsvavling.

10 01 09* Svavelsyra.

10 01 13* Flygaska från emulgerade kolväten som används som
bränsle.

10 01 14* Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning
som innehåller farliga ämnen.

10 01 15 Annan bottenaska, slagg och pannaska från
samförbränning än den som anges i 10 01 14.

10 01 16* Flygaska från samförbränning som innehåller farliga
ämnen.

10 01 17 Annan flygaska från samförbränning än den som anges i
10 01 16.

10 01 18* Avfall från rökgasrening som innehåller farliga
ämnen.

10 01 19 Annat avfall från rökgasrening än det som anges i
10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18.

10 01 20* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

10 01 21 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 10 01 20.

10 01 22* Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som
innehåller farliga ämnen.

10 01 23 Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än
det som anges i 10 01 22.

10 01 24 Sand från fluidiserade bäddar.

10 01 25 Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för
koleldade kraftverk.

10 01 26 Avfall från kylvattenbehandling.

10 01 99 Annat avfall än det som anges i 10 01 01–10 01 26.

10 02 Avfall från järn- och stålindustri:

10 02 01 Avfall från slaggbehandling.

10 02 02 Obehandlad slagg.

10 02 07* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen.

10 02 08 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som
anges i 10 02 07.

10 02 10 Glödskal.

10 02 11* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja.

10 02 12 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 02 11.

10 02 13* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som
innehåller farliga ämnen.

10 02 14 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling
än de som anges i 10 02 13.

10 02 15 Annat slam och andra filterkakor.

10 02 99 Annat avfall än det som anges i 10 02 01–10 02 15.

10 03 Avfall från aluminiumsmältverk:

10 03 02 Anodrester.

10 03 04* Slagg från primär smältning.

10 03 05 Aluminiumoxidavfall.

10 03 08* Saltslagg från sekundär smältning.

10 03 09* Svart slagg från sekundär smältning.

10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid
kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga
mängder.

10 03 16 Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15.

10 03 17* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning.

10 03 18 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det
som anges i 10 03 17.

10 03 19* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen.

10 03 20 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i
10 03 19.

10 03 21* Annat partikelformigt material och stoft (även stoft
från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen.

10 03 22 Annat partikelformigt material och stoft (även stoft
från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21.

10 03 23* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen.

10 03 24 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som
anges i 10 03 23.

10 03 25* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som
innehåller farliga ämnen.

10 03 26 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling
än de som anges i 10 03 25.

10 03 27* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja.

10 03 28 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 03 27.

10 03 29* Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg
som innehåller farliga ämnen.

10 03 30 Annat avfall från behandling av saltslagg och svart
slagg än det som anges i 10 03 29.

10 03 99 Annat avfall än det som anges i 10 03 02–10 03 30.

10 04 Avfall från blysmältverk:

10 04 01* Slagg från primär och sekundär smältning.

10 04 02* Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning.

10 04 03* Kalciumarsenat.

10 04 04* Stoft från rökgasrening.

10 04 05* Annat partikelformigt material och stoft.

10 04 06* Fast avfall från rökgasbehandling.

10 04 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 04 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja.

10 04 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 04 09.

10 04 99 Annat avfall än det som anges i 10 04 01–10 04 10.

10 05 Avfall från zinksmältverk:

10 05 01 Slagg från primär och sekundär smältning.

10 05 03* Stoft från rökgasrening.

10 05 04 Annat partikelformigt material och stoft.

10 05 05* Fast avfall från rökgasbehandling.

10 05 06* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 05 08* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja.

10 05 09 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 05 08.

10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller
som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i
farliga mängder.

10 05 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som
anges i 10 05 10.

10 05 99 Annat avfall än det som anges i 10 05 01–10 05 11.

10 06 Avfall från kopparsmältverk:

10 06 01 Slagg från primär och sekundär smältning.

10 06 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning.

10 06 03* Stoft från rökgasrening.

10 06 04 Annat partikelformigt material och stoft.

10 06 06* Fast avfall från rökgasbehandling.

10 06 07* Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 06 09* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja.

10 06 10 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 06 09.

10 06 99 Annat avfall än det som anges i 10 06 01–10 06 10.

10 07 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk:

10 07 01 Slagg från primär och sekundär smältning.

10 07 02 Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning.

10 07 03 Fast avfall från rökgasbehandling.

10 07 04 Annat partikelformigt material och stoft.

10 07 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 07 07* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja.

10 07 08 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 07 07.

10 07 99 Annat avfall än det som anges i 10 07 01–10 07 08.

10 08 Avfall från andra icke-järnsmältverk:

10 08 04 Partikelformigt material och stoft.

10 08 08* Saltslagg från primär och sekundär smältning.

10 08 09 Annan slagg.

10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller
som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i
farliga mängder.

10 08 11 Annan slagg och annat avdraget material än det som
anges i 10 08 10.

10 08 12* Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning.

10 08 13 Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det
som anges i 10 08 12.

10 08 14 Anodrester.

10 08 15* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen.

10 08 16 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i
10 08 15.

10 08 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som
innehåller farliga ämnen.

10 08 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling
än som anges i 10 08 17.

10 08 19* Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja.

10 08 20 Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 08 19.

10 08 99 Annat avfall än det som anges i 10 08 04–10 08 20.

10 09 Avfall från järngjuterier:

10 09 03 Ugnsslagg.

10 09 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller
farliga ämnen.

10 09 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som
anges i 10 09 05.

10 09 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller
farliga ämnen.

10 09 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som
anges i 10 09 07.

10 09 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen.

10 09 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09
09.

10 09 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga
ämnen.

10 09 12 Annat partikelformigt material än det som anges i
10 09 11.

10 09 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen.

10 09 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13.

10 09 15* Avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller
farliga ämnen.

10 09 16 Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som
anges i 10 09 15.

10 09 99 Annat avfall än det som anges i 10 09 03–10 09 16.

10 10 Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier:

10 10 03 Ugnsslagg.

10 10 05* Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller
farliga ämnen.

10 10 06 Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som
anges i 10 10 05.

10 10 07* Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller
farliga ämnen.

10 10 08 Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som
anges i 10 10 07.

10 10 09* Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen.

10 10 10 Annat stoft från rökgasrening än det som anges i
10 10 09.

10 10 11* Annat partikelformigt material som innehåller farliga
ämnen.

10 10 12 Annat partikelformigt material än det som anges i
10 10 11.

10 10 13* Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen.

10 10 14 Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13.

10 10 15* Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller
farliga ämnen.

10 10 16 Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som
anges i 10 10 15.

10 10 99 Annat avfall än det som anges i 10 10 03–10 10 16.

10 11 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter:

10 11 03 Glasfiberavfall.

10 11 05 Partikelformigt material och stoft.

10 11 09* Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt och som innehåller farliga ämnen.

10 11 10 Annat avfall från råvarublandningar som inte
behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09.

10 11 11* Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som
innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör).

10 11 12 Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11.

10 11 13* Slam från polering och slipning av glas som
innehåller farliga ämnen.

10 11 14 Annat slam från polering och slipning av glas än det
som anges i 10 11 13.

10 11 15* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen.

10 11 16 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som
anges i 10 11 15.

10 11 17* Slam och filterkakor från rökgasbehandling som
innehåller farliga ämnen.

10 11 18 Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling
än som anges i 10 11 17.

10 11 19* Fast avfall från avloppsbehandling på
produktionsstället som innehåller farliga ämnen.

10 11 20 Annat fast avfall från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 10 11 19.

10 11 99 Annat avfall än det som anges i 10 11 03–10 11 20.

10 12 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker
och byggmaterial:

10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt.

10 12 03 Partikelformigt material och stoft.

10 12 05 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 12 06 Kasserade formar.

10 12 08 Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter
termisk behandling).

10 12 09* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen.

10 12 10 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som
anges i 10 12 09.

10 12 11* Avfall från glasering som innehåller tungmetaller.

10 12 12 Annat avfall från glasering än det som anges i
10 12 11.

10 12 13 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället.

10 12 99 Annat avfall än det som anges i 10 12 01–10 12 13.

10 13 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt
produkter baserade på dessa:

10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt.

10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk.

10 13 06 Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och
10 13 13).

10 13 07 Slam och filterkakor från rökgasbehandling.

10 13 09* Avfall från tillverkning av asbestcement som
innehåller asbest.

10 13 10 Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det
som anges i 10 13 09.

10 13 11 Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges
i 10 13 09 och 10 13 10.

10 13 12* Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen.

10 13 13 Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som
anges i 10 13 12.

10 13 14 Betongavfall och betongslam.

10 13 99 Annat avfall än det som anges i 10 13 01–10 13 14.

10 14 Avfall från krematorier:

10 14 01* Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening.

11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbehandling av metaller
och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive
järnmetaller

11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av
metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning,
betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och
eloxidering):

11 01 05* Betningssyror.

11 01 06* Syror som inte anges på annan plats.

11 01 07* Betningsbaser.

11 01 08* Slam från fosfatering.

11 01 09* Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen.

11 01 10 Annat slam och andra filterkakor än de som anges i
11 01 09.

11 01 11* Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga
ämnen.

11 01 12 Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11.

11 01 13* Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen.

11 01 14 Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13.

11 01 15* Eluat eller slam från membransystem eller
jonbytessystem som innehåller farliga ämnen.

11 01 16* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.

11 01 98* Annat avfall som innehåller farliga ämnen.

11 01 99 Annat avfall än det som anges i 11 01 05–11 01 98.

11 02 Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte
ingår:

11 02 02* Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer
(även jarosit, götit).

11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för
hydroelektrolytiska processer.

11 02 05* Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska
processer som innehåller farliga ämnen.

11 02 06 Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska
processer än det som anges i 11 02 05.

11 02 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen.

11 02 99 Annat avfall än det som anges i 11 02 02–11 02 07.

11 03 Slam och fast avfall från härdning:

11 03 01* Cyanidhaltigt avfall.

11 03 02* Annat avfall än det som anges i 11 03 01.

11 05 Avfall från varmförzinkning:

11 05 01 Hård zink.

11 05 02 Zinkaska.

11 05 03* Fast avfall från rökgasrening.

11 05 04* Förbrukat flussmedel.

11 05 99 Annat avfall än det som anges i 11 05 01–11 05 04.

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk
ytbehandling av metaller och plaster

12 01 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk
ytbehandling av metaller och plaster:

12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall.

12 01 02 Stoft och partiklar av järnmetall.

12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn.

12 01 04 Stoft och partiklar av andra metaller än järn.

12 01 05 Fil- och svarvspån av plast.

12 01 06* Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor
(utom emulsioner och lösningar).

12 01 07* Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte
emulsioner och lösningar).

12 01 08* Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar.

12 01 09* Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar.

12 01 10* Syntetiska bearbetningsoljor.

12 01 12* Använda vaxer och fetter.

12 01 13 Svetsavfall.

12 01 14* Slam från bearbetningsprocesser som innehåller
farliga ämnen.

12 01 15 Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges
i 12 01 14.

12 01 16* Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen.

12 01 17 Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16.

12 01 18* Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och
polering).

12 01 19* Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja.

12 01 20* Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som
innehåller farliga ämnen.

12 01 21 Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de
som anges i 12 01 20.

12 01 99 Annat avfall än det som anges i 12 01 01–12 01 21.

12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11):

12 03 01* Vattenbaserad tvättvätska.

12 03 02* Avfall från ångavfettning.

13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga
oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

13 01 Hydrauloljeavfall:

13 01 01* Hydrauloljor som innehåller en PCB-produkt.

13 01 04* Klorerade emulsioner.

13 01 05* Icke-klorerade emulsioner.

13 01 09* Mineralbaserade klorerade hydrauloljor.

13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor.

13 01 11* Syntetiska hydrauloljor.

13 01 12* Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor.

13 01 13* Andra hydrauloljor.

13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall:

13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och
smörjoljor.

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions-
och smörjoljor.

13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och
smörjoljor.

13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor.

13 03 Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor:

13 03 01* Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller
en PCB-produkt.

13 03 06* Andra mineralbaserade klorerade isoler- och
värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01.

13 03 07* Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och
värmeöverföringsoljor.

13 03 08* Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 03 09* Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och
värmeöverföringsoljor.

13 03 10* Andra isoler- och värmeöverföringsoljor.

13 04 Maskinrumsolja:

13 04 01* Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar.

13 04 02* Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för
maskinrumsolja.

13 04 03* Maskinrumsolja från annan sjöfart.

13 05 Material från oljeavskiljare:

13 05 01* Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare.

13 05 02* Slam från oljeavskiljare.

13 05 03* Slam från slamavskiljare.

13 05 06* Olja från oljeavskiljare.

13 05 07* Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare.

13 05 08* Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare.

13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel:

13 07 01* Eldningsolja och diesel.

13 07 02* Bensin.

13 07 03* Andra bränslen (även blandningar).

13 08 Annat oljeavfall:

13 08 01* Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner.

13 08 02* Andra emulsioner.

13 08 99* Annat avfall än det som anges i 13 01–13 08 02.

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och
drivmedel (utom 07 och 08)

14 06 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier
och drivmedel för skum eller aerosoler:

14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC.

14 06 02* Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar.

14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.

14 06 04* Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel.

14 06 05* Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel.

15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial
och skyddskläder som inte anges på annan plats

15 01 Förpackningar (även förpackningsavfall som anges i 20 01
men som har samlats in separat):

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar.

15 01 02 Plastförpackningar.

15 01 03 Träförpackningar.

15 01 04 Metallförpackningar.

15 01 05 Förpackningar av kompositmaterial.

15 01 06 Blandade förpackningar.

15 01 07 Glasförpackningar.

15 01 09 Textilförpackningar.

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är
förorenade av farliga ämnen.

15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast,
porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare.

15 02 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder:

15 02 02* Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som
inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder
förorenade av farliga ämnen.

15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder än de som anges i 15 02 02.

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

16 01 Uttjänta fordon från olika transportslag (även maskiner
som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från
demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon
(utom 13, 14, 16 06 och 16 08):

16 01 03 Uttjänta däck.

16 01 04* Uttjänta fordon.

16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller
andra farliga komponenter.

16 01 07* Oljefilter.

16 01 08* Komponenter som innehåller kvicksilver.

16 01 09* Komponenter som innehåller en PCB-produkt.

16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar).

16 01 11* Bromsbelägg som innehåller asbest.

16 01 12 Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11.

16 01 13* Bromsvätskor.

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga
ämnen.

16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i
16 01 14.

16 01 16 Gasoltankar.

16 01 17 Järnmetall.

16 01 18 Icke-järnmetaller.

16 01 19 Plast.

16 01 20 Glas.

16 01 21* Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07–
16 01 11, 16 01 13 och 16 01 14.

16 01 22 Andra komponenter.

16 01 99 Annat avfall än det som anges i 16 01 03–16 01 22.

16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning:

16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller en
PCB-produkt.

16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09
som innehåller eller som är förorenad av en PCB-produkt.

16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner,
HCFC eller HFC.

16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest.

16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga
komponenter än de som anges i 16 02 09–16 02 12. Farliga
komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan
omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06
och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från
katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.
16 02 14 Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09–
16 02 13.

16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad
utrustning.

16 02 16 Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som
avlägsnats från kasserad utrustning.
16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och
oanvända produkter:

16 03 03* Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen.

16 03 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03.

16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen.

16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05.

16 04 Kasserade sprängämnen:

16 04 01* Kasserad ammunition.

16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser.

16 04 03* Andra kasserade sprängämnen.

16 05 Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier:

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller
farliga ämnen.

16 05 05 Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i
16 05 04.
16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som
innehåller farliga ämnen, även blandningar av
laboratoriekemikalier.

16 05 07* Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller
som innehåller farliga ämnen.

16 05 08* Kasserade organiska kemikalier som består av eller
som innehåller farliga ämnen.

16 05 09 Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06,
16 05 07 eller 16 05 08.

16 06 Batterier och ackumulatorer:

16 06 01* Blybatterier.

16 06 02* Nickel-kadmiumbatterier.

16 06 03* Kvicksilverhaltiga batterier.

16 06 04 Alkaliska batterier (utom 16 06 03).

16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer.

16 06 06* Separat insamlad elektrolyt från batterier och
ackumulatorer.

16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och

tunnor (utom 05 och 13):

16 07 08* Oljehaltigt avfall.

16 07 09* Avfall som innehåller andra farliga ämnen.

16 07 99 Annat avfall än det som anges i 16 07 08 och 16 07 09.

16 08 Förbrukade katalysatorer:

16 08 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver,
renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom
16 08 07).

16 08 02* Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga
övergångsmetaller eller farliga föreningar av
övergångsmetaller.

16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller
övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som
inte anges på annan plats.

16 08 04 Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk
krackning (utom 16 08 07).

16 08 05* Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra.

16 08 06* Förbrukade vätskor använda som katalysatorer.

16 08 07* Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen.

Med övergångsmetaller avses skandium, vanadin, mangan, kobolt,
koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn,
nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal. Dessa metaller
och deras föreningar är farliga om de är klassificerade som
farliga ämnen. Klassificeringen av farliga ämnen ska avgöra
vilka av dessa övergångsmetaller och föreningar av
övergångsmetaller som är farliga.

16 09 Oxidationsmedel:

16 09 01* Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat.

16 09 02* Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller
natriumdikromat.

16 09 03* Peroxider, t.ex. väteperoxid.

16 09 04* Andra oxidationsmedel.

16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför
produktionsstället:

16 10 01* Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen.

16 10 02 Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i
16 10 01.

16 10 03* Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga
ämnen.

16 10 04 Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i
16 10 03.

16 11 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material:

16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta
material från metallurgiska processer som innehåller farliga
ämnen.

16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade
eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges
i 16 11 01.

16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från
metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen.

16 11 04 Annan infodring och andra eldfasta material från
metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03.

16 11 05* Infodring och eldfasta material från icke-
metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen.

16 11 06 Annan infodring och andra eldfasta material från icke-
metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05.

17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från
förorenade områden)

17 01 Betong, tegel, klinker och keramik:

17 01 01 Betong.

17 01 02 Tegel.

17 01 03 Klinker och keramik.

17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong,
tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen.

17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och
keramik än de som anges i 17 01 06.

17 02 Trä, glas och plast:

17 02 01 Trä.

17 02 02 Glas.

17 02 03 Plast.

17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är
förorenade med farliga ämnen.

17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter:

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära.

17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.

17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter.

17 04 Metaller (även legeringar av dessa).

17 04 01 Koppar, brons, mässing.

17 04 02 Aluminium.

17 04 03 Bly.

17 04 04 Zink.

17 04 05 Järn och stål.

17 04 06 Tenn.

17 04 07 Blandade metaller.

17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen.

17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra
farliga ämnen.

17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10.

17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden),
sten och muddermassor:

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen.

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03.

17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen.

17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05.

17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen.

17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07.

17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest:

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest.

17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som
innehåller farliga ämnen.

17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och
17 06 03.

17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest.

17 08 Gipsbaserade byggmaterial:

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med
farliga ämnen.

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i
17 08 01.

17 09 Annat bygg- och rivningsavfall:

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver.

17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-
produkt (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och
kondensatorer som innehåller en PCB-produkt).

17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall)
som innehåller farliga ämnen.

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som
anges i 17 09 01–17 09 03.

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed
förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan
direkt anknytning till patientbehandling)

18 01 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling
eller förebyggande av sjukdomar hos människor:

18 01 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03).

18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom
18 01 03).

18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och
bortskaffande på grund av smittofara.

18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex.
förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor).

18 01 06* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga
ämnen.

18 01 07 Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06.

18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika.

18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08.

18 01 10* Avfall som utgörs av amalgam från tandvård.

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller
förebyggande av djursjukdomar:

18 02 01 Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02).

18 02 02* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och
bortskaffande på grund av smittofara.

18 02 03 Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling
och bortskaffande på grund av smittofara.

18 02 05* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga
ämnen.

18 02 06 Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05.

18 02 07* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika.

18 02 08 Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07.

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa
avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller
vatten för industriändamål

19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall:

19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan.

19 01 05* Filterkaka från rökgasrening.

19 01 06* Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och
annat vattenhaltigt flytande avfall.

19 01 07* Fast avfall från rökgasrening.

19 01 10* Förbrukat aktivt kol från rökgasrening.

19 01 11* Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen.

19 01 12 Annan bottenaska och slagg än den som anges i
19 01 11.

19 01 13* Flygaska som innehåller farliga ämnen.

19 01 14 Annan flygaska än den som anges i 19 01 13.

19 01 15* Pannaska som innehåller farliga ämnen.

19 01 16 Annan pannaska än den som anges i 19 01 15.

19 01 17* Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen.

19 01 18 Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17.

19 01 19 Sand från fluidiserade bäddar.

19 01 99 Annat avfall än det som anges i 19 01 02–19 01 19.

19 02 Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall
(även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering):

19 02 03 Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt
avfall.

19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts
farligt avfall.

19 02 05* Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som
innehåller farliga ämnen.

19 02 06 Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än
det som anges i 19 02 05.

19 02 07* Olja och koncentrat från avskiljning.

19 02 08* Flytande brännbart avfall som innehåller farliga
ämnen.

19 02 09* Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen.

19 02 10 Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och
19 02 09.

19 02 11* Annat avfall som innehåller farliga ämnen.

19 02 99 Annat avfall än det som anges i 19 02 03–19 02 11.

19 03 Stabiliserat eller solidifierat avfall:

19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis
stabiliserats.

19 03 05 Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04.

19 03 06* Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats.

19 03 07 Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06.

Med stabilisering avses att avfallsbeståndsdelarnas farlighet
ändras, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt
avfall. Vid solidifiering är det endast avfallets
aggregationstillstånd som ändras (t.ex. från flytande till fast
form) genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper
påverkas.

Avfall betraktas som delvis stabiliserat om det efter
stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga
beståndsdelar som inte fullständigt omvandlas till icke-farliga
beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång
eller lång sikt.

19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning:

19 04 01 Förglasat avfall.

19 04 02* Flygaska och annat avfall från rökgasrening.

19 04 03* Icke-förglasad fast fas.

19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av
förglasat avfall.

19 05 Avfall från aerob behandling av fast avfall:

19 05 01 Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och
liknande avfall.

19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och
vegetabiliskt avfall.

19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav.

19 05 99 Annat avfall än det som anges i 19 05 01–19 05 03.

19 06 Avfall från anaerob behandling av avfall:

19 06 03 Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall.

19 06 04 Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall.

19 06 05 Vätska från anaerob behandling av animaliskt och
vegetabiliskt avfall.

19 06 06 Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och
vegetabiliskt avfall.

19 06 99 Annat avfall än det som anges i 19 06 03–19 06 06.

19 07 Lakvatten från avfallsupplag:

19 07 02* Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga
ämnen.

19 07 03 Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i
19 07 02.

19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan
plats i förteckningen:

19 08 01 Rens.

19 08 02 Avfall från sandfång.

19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten.

19 08 06* Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.

19 08 07* Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.

19 08 08* Tungmetallhaltigt avfall från membransystem.

19 08 09 Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som
endast innehåller ätliga oljor och fetter.

19 08 10* Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare
än de som anges i 19 08 09.

19 08 11* Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk
behandling av industriavloppsvatten.

19 08 12 Annat slam från biologisk behandling av
industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11.

19 08 13* Slam som innehåller farliga ämnen från annan
behandling av industriavloppsvatten.

19 08 14 Annat slam från annan behandling av
industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13.

19 08 99 Annat avfall än det som anges i 19 08 01–19 08 14.

19 09 Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten
för industriändamål:

19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning.

19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten.

19 09 03 Slam från avkalkning.

19 09 04 Förbrukat aktivt kol.

19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser.

19 09 06 Lösningar och slam från regenerering av jonbytare.

19 09 99 Annat avfall än det som anges i 19 09 01–19 09 06.

19 10 Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall:

19 10 01 Järn- och stålavfall.

19 10 02 Avfall av andra metaller än järn.

19 10 03* ”Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller
farliga ämnen.

19 10 04 Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som
anges i 19 10 03.

19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen.

19 10 06 Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05.

19 11 Avfall från oljeregenerering:

19 11 01* Förbrukad filterlera.

19 11 02* Sur tjära.

19 11 03* Vattenhaltigt flytande avfall.

19 11 04* Avfall från rengöring av bränslen med baser.

19 11 05* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen.

19 11 06 Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 19 11 05.

19 11 07* Avfall från rökgasrening.

19 11 99 Annat avfall än det som anges i 19 11 01–19 11 07.

19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex.
sortering, krossning, komprimering, sintring):

19 12 01 Papper och papp.

19 12 02 Järnmetall.

19 12 03 Icke-järnmetaller.

19 12 04 Plast och gummi.

19 12 05 Glas.

19 12 06* Trä som innehåller farliga ämnen.

19 12 07 Annat trä än det som anges i 19 12 06.

19 12 08 Textilier.

19 12 09 Mineraler (t.ex. sand, sten).

19 12 10 Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för
förbränning –RDF).

19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från
mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen.

19 12 12 Annat avfall (även blandningar av material) från
mekanisk behandling av avfall än det som anges i 19 12 11.

19 13 Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten:

19 13 01* Fast avfall från efterbehandling av jord som
innehåller farliga ämnen.

19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det
som anges i 19 13 01.

19 13 03* Slam från efterbehandling av jord som innehåller
farliga ämnen.

19 13 04 Annat slam från efterbehandling av jord än det som
anges i 19 13 03.

19 13 05* Slam från efterbehandling av grundvatten som
innehåller farliga ämnen.

19 13 06 Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det
som anges i 19 13 05.

19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga
koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller
farliga ämnen.

19 13 08 Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra
vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än
de som anges i 19 13 07.

20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner)

20 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01):

20 01 01 Papper och papp.

20 01 02 Glas.

20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall.

20 01 10 Kläder.

20 01 11 Textilier.

20 01 13* Lösningsmedel.

20 01 14* Syror.

20 01 15* Basiskt avfall.

20 01 17* Fotokemikalier.

20 01 19* Bekämpningsmedel.

20 01 21* Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall.

20 01 23* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner.

20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett.

20 01 26* Annan olja och annat fett än som anges i 20 01 25.

20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller
farliga ämnen.

20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges
i 20 01 27.

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.

20 01 31* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika.

20 01 32 Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31.

20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under
16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och
ackumulatorer som omfattar dessa batterier.

20 01 34 Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i
20 01 33.

20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning
än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga
komponenter. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk
utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som
anges i 16 06 och som är märkta som farliga;
kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat
aktiverat glas m.m.

20 01 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än
den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35.

20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen.

20 01 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37.

20 01 39 Plaster.

20 01 40 Metaller.

20 01 41 Avfall från sotning av skorstenar.

20 01 99 Andra fraktioner än de som anges i 20 01 01–20 01 41.

20 02 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från
begravningsplatser):

20 02 01 Biologiskt nedbrytbart avfall.

20 02 02 Jord och sten.

20 02 03 Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall.

20 03 Annat hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall än det som anges i 20 01 och 20 02:

20 03 01 Blandat avfall.

20 03 02 Avfall från torghandel.

20 03 03 Avfall från gaturenhållning.

20 03 04 Slam från septiska tankar.

20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp.

20 03 07 Skrymmande avfall.

20 03 99 Annat avfall än det som anges i 20 03 01–20 03 07.
Förordning (2015:27).

Bilaga 5

I denna bilaga finns en förteckning över de krav som ska vara
uppfyllda för att olika slag av avfall ska upphöra att vara
avfall i enlighet med 15 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.

Skrot av järn, stål eller aluminium

I fråga om avfall i form av skrot av järn, stål eller
aluminium anges kraven i rådets förordning (EU) nr 333/2011
av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när
vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Krossglas

I fråga om avfall i form av krossglas anges kraven i
kommissionens förordning (EU) nr 1179/2012 av den 10 december
2012 om kriterier för fastställande av när vissa typer av
krossglas upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/98/EG.

Kopparskrot

I fråga om avfall i form av kopparskrot anges kraven i
kommissionens förordning (EU) nr 715/2013 av den 25 juli 2013
om kriterier för när kopparskrot upphör att vara avfall
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.
Förordning (2013:1166).