Förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

SFS nr
2011:93
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2011-01-20

Förordningens tillämpningsområde

1 § Stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på
medel, till aktörer inom livsmedelssektorn för åtgärder för en
förbättrad konkurrenskraft inom livsmedelssektorn och för en
förbättrad kvalitet på måltider inom den offentliga sektorn.

Närmare villkor för stöd anges i 3–17 §§.

Definitioner

2 § I denna förordning betyder

ekologiska produkter: produkter som framställts i enlighet med
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och
om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91,

företag: varje enhet som utövar verksamhet som består i att
erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett
enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller
offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med
vinstsyfte eller inte,

jordbruksprodukter: produkter som omfattas av bilaga 1 till
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)
utom fiskeriprodukter,

livsmedel: produkter som avses i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av
den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor
som gäller livsmedelssäkerhet,

små och medelstora företag: företag som definieras som små
eller medelstora enligt definitionen i kommissionens
rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen
av mikroföretag samt små och medelstora företag,

stora företag: andra företag än små eller medelstora företag.

Allmänna villkor för stöd

3 § Stöd enligt 9, 11, 12, 15 och 16 §§ samt stöd enligt 17 §
för annan verksamhet än primärproduktion av jordbruksprodukter
får endast lämnas enligt

1. kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti
2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i
fördraget (allmän gruppundantagsförordning),

2. kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som
är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om
ändring av förordning (EG) nr 70/2001,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse, eller

4. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring
av förordning (EG) nr 1860/2004.

Om ett stöd som omfattas av första stycket 3 eller 4 beviljas
sammanslutningar av företag eller andra organisationer för
projekt som bedöms gynna flera företag, ska stödbeloppet per
företag beräknas efter antalet företag som avses gynnas av
projektet.

Trots första stycket får stöd lämnas för åtgärder enligt 9 §
första stycket 3.

4 § Stöd enligt denna förordning till stora företag får endast
lämnas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller
kommissionens förordning (EG) nr 875/2007. Stöd får inte
lämnas till stora företag för verksamhet inom primärproduktion
av jordbruksprodukter.

5 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till företag
i svårigheter i den mening som avses i Gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av
företag i svårigheter.

6 § Stöd enligt 11, 12, 15, 16 och 17 §§ för verksamhet som
avser primärproduktion av jordbruksprodukter får inte avse
åtgärder som har påbörjats innan ansökan om stöd har
beviljats.

Stöd enligt 11, 12, 15, 16 och 17 §§ för annan verksamhet än
primärproduktion av jordbruksprodukter får inte avse åtgärder
som har påbörjats innan ansökan om stöd har lämnats in.

7 § Stöd enligt 11–16 §§ betalas ut till de aktörer som
anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen
till godo som en naturaförmån i form av subventionerade
tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får
medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få
tillgång till tjänsten.

De aktörer som avses i första stycket får beviljas stöd för
kostnader för sin administration av stödordningen. Stödet får
inte överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.

8 § Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra
former av statligt stöd eller annat unionsstöd, om de
sammanlagda stöden inte överskrider de högsta stödnivåer som
anges i denna förordning. Om stödet lämnas enligt 3 § första
stycket 3 eller 4 får de sammanlagda stöden dock inte medföra
att de stödtak som anges i förordning (EG) nr 1998/2006 eller
förordning (EG) nr 875/2007 överskrids.

Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom
livsmedelssektorn och för en förbättrad kvalitet på måltider
inom den offentliga sektorn

Stöd till projektverksamhet

9 § Stöd får lämnas för kostnader för att genomföra projekt
som syftar till att

1. utveckla produkter, processer eller tekniker med anknytning
till livsmedelsförädling,

2. utveckla avsättningsmöjligheter för livsmedel, eller

3. inventera nationella projekt om samverkan mellan skola och
primärproduktion.

Stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna. Stöd får dock
lämnas med högst 75 procent av kostnaderna om det finns
särskilda skäl för det.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla
marknadsaktörer.

10 § Stöd enligt 9 § får inte lämnas för verksamheter som
avser primärproduktion av jordbruksprodukter.

Stöd för kompetensutveckling, information och
kunskapsspridning

11 § Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med
högst 50 procent av kostnaderna för
kompetensutvecklingsåtgärder som avser

1. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla
befintliga och nya produkter och verksamheter,

2. ökning av kunskapsinnehåll, företagarförmåga och
innovationsförmåga inom livsmedelsförädling,

3. området för måltider inom den offentliga sektorn, eller

4. jordbrukets och fiskerinäringens produkter.

Stödet får inte avse kurser eller praktik som ingår i den
normala utbildningen på sekundär eller högre nivå eller i
ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning.

12 § Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med
högst 50 procent av kostnaderna för deltagande i forum för
kunskapsutbyte, tävlingar och mässor.

Stödet får endast lämnas första gången ett företag deltar i en
viss mässa och får endast avse kostnader för hyra, uppförande
eller drift av utställningsmonter.

13 § Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för
allmänna informationsåtgärder i syfte att främja
kunskapsöverföring från och information om forsknings- och
utvecklingsarbete eller för spridning av marknadsinformation.
Stöd får dock lämnas med högst 75 procent av kostnaderna om
det finns särskilda skäl för det.

14 § Stöd får lämnas med högst 100 procent av kostnaderna för
allmänna informationsåtgärder kring regelverket om offentlig
upphandling när det gäller upphandling av livsmedel.

Stöd för anlitande av konsulttjänster

15 § Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med
högst 50 procent av kostnaderna för tjänster som
tillhandahålls av utomstående konsulter. Tjänsterna får inte
vara av fortlöpande eller periodisk karaktär och får inte avse
ett företags ordinarie driftsutgifter.

Stöd för marknadsanalyser och statistik över ekologiska
produkter

16 § Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för
att genomföra projekt som innebär

1. utveckling av metoder och statistik för att följa upp
produktion och konsumtion av ekologiska produkter och handeln
med dessa, eller

2. kartläggning av ekologiska produkters väg från producenter
till konsumenter och samordning av distributionen av
ekologiska produkter.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla
marknadsaktörer.

Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter

17 § Stöd får lämnas till organisationer, stiftelser,
institutioner och offentliga aktörer med högst 50 procent av
kostnaderna för att genomföra projekt som syftar till att
utföra marknadsfrämjande åtgärder för att öka användningen av
ekologiska livsmedel inom offentlig sektor och storhushåll
samt att öka ekologisk produktion.

En produkts ursprung får endast nämnas som ett underordnat
meddelande i sådant material och sådana kampanjer som avses i
första stycket.

Handläggningen av stödet

18 § Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk.

Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om
stöd.

19 § Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs
för att tillgodose syftet med stödet eller som behövs för
tillsyn och uppföljning av hur stödet används. Villkoren ska
framgå av beslutet.

20 § Innan stöd enligt 3 § första stycket 3 eller 4 beviljas
ska det stödmottagande företaget lämna fullständiga uppgifter
om övriga stöd av mindre betydelse som det mottagit under de
föregående tre åren. Stödet får inte beviljas förrän det har
kontrollerats att detta inte medför att det totala stöd av
mindre betydelse som företaget får under den aktuella
treårsperioden överskrider det stödtak per företag som anges i
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 eller 875/2007.
Stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 får inte
heller beviljas förrän det har kontrollerats att detta inte
medför att det ackumulerade belopp som gäller för Sverige
enligt bilagan till den förordningen överskrids.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas ska
företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av
mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 eller 875/2007.

21 § Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de
stöd som lämnas enligt denna förordning. Ett sådant register
ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska
vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges
i kommissionens förordningar (EG) nr 1857/2006, 1998/2006,
eller 800/2008 är uppfyllda.

I 8 § förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre
betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter
och fiskerisektorn finns bestämmelser om att Jordbruksverket
ska underrätta Fiskeriverket om ett stödbeslut enligt
kommissionens förordning (EG) nr 875/2007.

22 § Jordbruksverket får besluta om förskott på stöd som
lämnas till ideella föreningar, ekonomiska föreningar och
allmännyttiga stiftelser.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet,
dock högst 250 000 kr.

Tillsyn

23 § Jordbruksverket utövar tillsyn över att villkoren för
lämnade stöd enligt denna förordning följs.

24 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning och de
aktörer som avses i 7 § ska efter uppmaning lämna
Jordbruksverket en skriftlig redovisning för den verksamhet
stödet gäller och för hur stödet utnyttjats samt en plan för
stödets fortsatta utnyttjande.

Återbetalning och återkrav

25 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

26 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 25 §
ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl får
Jordbruksverket efterge kravet på återbetalning helt eller
delvis.

27 § Ett beslut om återkrav enligt 26 § ska fattas inom tio år
från det att stödet betalades ut.

På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen
(1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta att
sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Överklagande

28 § Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Bemyndiganden

29 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
villkor för stöd.

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2011:93

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

2. Stöd enligt 11, 12, 15 och 16 §§, som omfattas av
kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006, får dock beviljas
först efter det att Europeiska kommissionen har offentliggjort
en sammanfattning av stödordningen på Internet. Stöd enligt
17 § får beviljas först efter det att Europeiska kommissionen
godkänt stödordningen.