Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

SFS nr
2011:931
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:282

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om planering och
framtagande av underlag för att styra el till samhällsviktiga
elanvändare i en situation där överföring av el måste
begränsas eller avbrytas enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857).

Bestämmelser om begränsning och avbrytande av överföring av el
finns i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el.

Ansvar för planering och metod

2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har ett
övergripande ansvar för att planering för prioritering av
samhällsviktiga elanvändare genomförs och för att sådant
underlag som avses i 1 § tas fram.

Energimyndigheten ska, i samråd med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät
(Svenska kraftnät) samt andra berörda aktörer, ansvara för
att vidareutveckla och följa upp metoden för planering samt
utformningen av dokument för planeringsarbetet.

Länsstyrelsen ska på Energimyndighetens begäran lämna
uppgifter för vidareutveckling och uppföljning av metoden för
planering och för utformning av dokument enligt andra
stycket. Förordning (2013:282).

3 § Länsstyrelsen ska utifrån sitt geografiska områdesansvar
för krisberedskap, inom sitt geografiska område, fullgöra de
uppgifter som följer av denna förordning. Som ett led i
krisberedskapsarbetet ska statliga myndigheter delta i
planeringen.

Planeringsarbetet

4 § Energimyndigheten ska vart fjärde år ta initiativ till
planering och framtagande av sådant underlag som avses i 1 §.
Länsstyrelsen ska vart fjärde år samordna planeringen och
sammanställa underlaget från de nationella, regionala och
lokala aktörer som deltar i planeringen.

5 § Vid sammanställningen av underlaget ska följande ordning
gälla mellan olika prioritetsklasser.

1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor
betydelse för liv och hälsa.

2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor
betydelse för samhällets funktionalitet.

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse
för liv och hälsa.

4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse
för samhällets funktionalitet.

5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.

6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.

7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och
kulturella värden.

8. Övriga elanvändare.

Anläggningar som är avgörande för elförsörjningens funktion ska
inte ingå i underlaget.

Vid planeringen ska beaktas att områdesvis roterande
frånkoppling kan användas vid långvariga begränsningar eller
avbrott av överföring av el.

6 § Har upphävts genom förordning (2013:282).

Överlämnande av underlag

7 § Länsstyrelsen ska vart fjärde år överlämna det
underlag som har sammanställts enligt 4–6 §§ till regionala
och lokala nätkoncessionsinnehavare och till Svenska
kraftnät.

Om elanvändare har tillkommit eller flyttat efter det att
underlag enligt första stycket har överlämnats och detta har
väsentlig betydelse för en frånkopplingssituation får
länsstyrelsen, dock högst en gång per år, överlämna ett
reviderat underlag till regionala och lokala
nätkoncessionsinnehavare och till Svenska kraftnät.
Förordning (2013:282).

Bemyndigande

8 § Energimyndigheten får meddela föreskrifter om

1. metoden för planering,

2. hur dokument för planering ska utformas,

3. hur underlaget som avses i 1 § ska sammanställas, och

4. prioritetsklasser och begrepp enligt 5 §.

Övergångsbestämmelser

2011:931

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Bestämmelsen i 4 § första meningen om att Energimyndigheten
ska ta initiativ till planering och framtagande av underlag,
ska tillämpas första gången år 2011.