Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

SFS nr
2011:947
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-07-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:27

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
gymnasial lärlingsutbildning.

Förutsättningar för och beräkning av statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom skolväsendet
för gymnasial lärlingsutbildning som påbörjas efter den 1
juli 2011.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2014:27).

3 § Statsbidrag får lämnas för

1. huvudmannens kostnader för ersättning till den juridiska
eller fysiska person som tillhandahåller den
arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala
lärlingsutbildningen, och

2. kostnader för utveckling av den gymnasiala
lärlingsutbildningen.

Statsbidrag enligt första stycket lämnas med högst 57 500
kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial
lärlingsutbildning och som det tecknats utbildningskontrakt
för. Av den summan får statsbidrag för sådana
utvecklingskostnader som avses i första stycket 2 uppgå till
högst 10 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i
gymnasial lärlingsutbildning.

Utöver den totalsumma som anges i andra stycket får
statsbidrag för sådan ersättning som avses i första stycket 1
lämnas med ytterligare högst 10 000 kronor per läsår för
varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och vars
handledare på arbetsplatsen har fullföljt en
handledarutbildning som Statens skolverk bedömer uppfyller de
krav som verket har ställt upp för sådan utbildning.

Om ansökningarna om statsbidrag som uppfyller
förutsättningarna för ett läsår överstiger tillgängliga
medel, ska huvudmännens statsbidrag reduceras
proportionerligt på så sätt att fördelningen mellan
kostnadsslagen i första stycket ska vara densamma som om
någon reducering inte skett. Förordning (2014:27).

3 a § Statsbidrag får även lämnas för kommunala
utvecklingsinsatser som innebär att antalet elever i
gymnasial lärlingsutbildning kan öka eller att sådan
utbildning kan erbjudas. Förordning (2014:27).

Ansökan och beslut

4 § Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag.
I huvudmannens ansökan om statsbidrag enligt 3 § ska det
framgå att utbildningskontrakt för de elever som ansökan
avser har tecknats.

Ansökan får överföras elektroniskt till Skolverket.
Förordning (2014:27).

Fördelning av statsbidrag

4 a § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag
enligt 3 a § ta hänsyn till

1. i vilken grad insatserna kan bidra till att antalet elever
i utbildningen ökar eller att utbildningen erbjuds, och

2. behovet av geografisk spridning av insatserna.
Förordning (2014:27).

Uppföljning, redovisning och utvärdering

5 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget används
och utvärdera dess effekter.

6 § En huvudman som har fått statsbidrag utbetalat ska till
Statens skolverk redovisa hur det har använts. Huvudmannen är
även skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av
statsbidraget.

7 § Statens skolverk ska senast den 1 oktober varje år, med
början 2012, till Regeringskansliet redovisa omfattningen av
utbetalat statsbidrag och hur statsbidraget används.

Återbetalning

8 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är skyldig att återbetala det om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt

förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i
6 §.

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om
en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om
det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller
delvis efterge ett krav på återbetalning.

Bemyndigande

9 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om elektronisk
överföring av en ansökan och om elektronisk signatur samt de
andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Överklagande

10 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:917

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2013. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande för statsbidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.

2014:27

1. Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2014.

2. Statens skolverk får fram till dess att verket har ställt
upp krav för sådan hanledarutbildning som avses i 3 § tredje
stycket, dock senast den 30 juni 2014, besluta om att lämna
statsbidrag enligt 3 § tredje stycket för en elev vars
handledare på arbetsplatsen enligt rektorn har genomgått
nödvändig utbildning för att vara handledare.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som
har beviljats och utbetalats före ikraftträdandet.